a23.4,37; Nani 29.39.
bEks. 32.5.
cEks. 12.16.
dEks. 20.9.
eEks. 12.16.
fEks. 32.5.
gEks. 12.6,14,18; 13.3,10; 23.15; 34.18. Nani 9.2,3; 28.16,17. Dute. 16.1-8. Josh. 5.10. Ezra 6.19.
hEks. 12.16. Nani 28.18,25.
iEks. 23.16,19. 34.22,26. Nani 15.18. 28.26. Dute. 26.1,2.
jEks. 29.24.
k22.21; 22.29.
l2.14,15,16.
m2.14.
nEks. 34.22. Dute. 16.9.
oSeb. 2.1.
pNani 28.26.
q23.10.
r4.23,28. Nani 28.30.
s3.1.
t23.11,15.
uNani 18.12. Dute. 18.4.
v19.9,10.
wNani 29.1.
x25.9; Nani 31.6.
y16.29,30. Nani 29.7.
zEks. 30.33.
aa20.3,5,6.
abDute. 16.13. Ezra 3.4. Neh. 8.14. Zek. 14.16. Joha. 7.2. Nani 29.12. Hez. 45.25. Hos. 12.9.
acNani 29.35. Neh. 8.18. Joha. 7.37.
ad23.2,4.
aeEks. 5.13,19; 1 Kho. 8.59. Ezr. 3.4.
afNani 29.39.
agEks. 23.16. Dute. 16.13.
ahNeh. 8.15.
aiNeh. 8.15.
ajDute. 16.14,15.
akNani 29.12-38.
alNeh. 8.14-18.
amDute. 31.10,13.
an23.2.

Leviticus 23

Imikhosi emisiweyo

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Imikhosi emisiweyo ye Nkosi a  elizayimemezela b  ibe zinhlangano ezibiziweyo ezingcwele, le yimikhosi yami emisiweyo c . Umsebenzi uzakwenziwa insuku eziyisithupha; kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha lokuphumula d , inhlangano ebiziweyo engcwele; lingenzi lamsebenzi; lulisabatha e Nkosini kuyo yonke imizi yenu.

Le yimikhosi emisiweyo ye Nkosi, inhlangano ezibiziweyo ezingcwele e  elizazimemezela ngesikhathi sazo esimisiweyo f . Ngenyanga yokuqala ngolwetshumi lane lwenyanga kusihlwa kuliphasika le Nkosi g . Langosuku lwetshumi lanhlanu lwaleyonyanga kulomkhosi wesinkwa esingelamvubelo e Nkosini; dlanini isinkwa esingelamvubelo insuku eziyisikhombisa. Ngosuku lokuqala lizakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi h . Kodwa lizanikela umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo insuku eziyisikhombisa. Ngosuku lwesikhombisa kuzakuba khona inhlangano ebiziweyo engcwele; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi.

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 10 Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Lapho selifikile elizweni engilinika lona, livune isivuno salo, lethani isithungo sezithelo zokuqala zesivuno senu kumpristi i , 11 njalo azunguze isithungo phambi kwe Nkosi j  ukuze lemukeleke. Umpristi uzasizunguza ngosuku olulandela isabatha k . 12 Ngosuku elizunguza ngalo isithungo, nikelani iwundlu elingelasici elilomnyaka owodwa, libe ngumnikelo wokutshiswa e Nkosini. 13 Lomnikelo wawo wokudla uzakuba zingxenye ezimbili etshumini zempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, ube ngumnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, kube luqhatshi olumnandi; lomnikelo wawo wokunathwayo uzakuba ngowewayini, ingxenye yesine yehini* l . 14 Njalo kaliyikudla isinkwa, lamabele akhanzingiweyo, lezikhwebu ezintsha m , kuze kufike lona lolosuku, lize lilethe umnikelo kaNkulunkulu wenu. Kuyisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu, kuyo yonke imizi yenu.

15 Njalo lizazibalela kusukela ngosuku olulandela isabatha, kusukela ngosuku elaletha ngalo isithungo somnikelo wokuzunguzwa; kuzakuba ngamasabatha ayisikhombisa apheleleyo n , 16 kuze kufike usuku olulandela isabatha lesikhombisa libale insuku ezingamatshumi amahlanu o ; khona lizanikela umnikelo omutsha wokudla e Nkosini p . 17 Lethani okuvela emizini yenu izinkwa ezimbili zokuzunguzwa; zizakuba zingxenye ezimbili etshumini zempuphu ecolekileyo; zizabhakwa lemvubelo; ziyizithelo zokuqala e Nkosini q . 18 Njalo lizanikela kanye lesinkwa amawundlu ayisikhombisa angelasici alomnyaka owodwa, lejongosi elilodwa ithole lenkomo, lenqama ezimbili; zizakuba ngumnikelo wokutshiswa e Nkosini, kanye lomnikelo wazo wokudla leminikelo yazo yokunathwayo, umnikelo owenziwe ngomlilo, kube luqhatshi olumnandi e Nkosini. 19 Lizanikela njalo izinyane lembuzi elilodwa libe ngumnikelo wesono, lamawundlu amabili alomnyaka owodwa abe ngumhlatshelo r  weminikelo yokuthula s . 20 Umpristi uzazizunguza-ke kanye lesinkwa sezithelo zokuqala zibe ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi, kanye lamawundlu amabili t ; zizakuba ngcwele e Nkosini, zibe ngezompristi u . 21 Lizamemezela ngalona lolosuku; kuzakuba yinhlangano ebiziweyo engcwele kini, lingenzi lamsebenzi wezisebenzi. Kuyisimiso esaphakade kuyo yonke imizi yenu ezizukulwaneni zenu.

22 Lalapho livuna isivuno selizwe lakini, ekuvuneni kwakho ungaqedi emngceleni wensimu yakho; futhi ungabuthi okuseleyo kwesivuno sakho; ukutshiyele umyanga lowemzini. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu v .

23 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 24 Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Ngenyanga yesikhombisa ngolokuqala lwenyanga kuzakuba kini lisabatha w , isikhumbuzo sokutshaywa kwezimpondo, inhlangano ebiziweyo engcwele x . 25 Lingenzi lamsebenzi wezisebenzi; kodwa nikelani umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo.

26 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 27 Yebo, ngolwetshumi lwalinyanga yesikhombisa kuzakuba lusuku lwenhlawulo yokuthula y ; lizakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele; lizathobisa imiphefumulo yenu, linikele umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 28 Langalona lolosuku lingenzi lamsebenzi, ngoba kulusuku lwenhlawulo yokuthula, ukulenzela lina inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wenu. 29 Ngoba loba yiwuphi umphefumulo ongazithobiyo ngalona lolosuku uzaqunywa usuke ebantwini bakibo z . 30 Laloba yiwuphi umphefumulo owenza loba yiwuphi umsebenzi ngalona lolosuku ngizawubhubhisa lowomphefumulo usuke phakathi kwabantu bakibo aa . 31 Lingenzi lamsebenzi. Kuyisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu kuyo yonke imizi yenu. 32 Lisabatha lokuphumula kini; lizathobisa imiphefumulo yenu; ngolwesificamunwemunye lwenyanga, ntambama, kusukela kusihlwa kuze kube kusihlwa, lizagcina isabatha lenu.

33 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 34 Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Ngosuku lwetshumi lanhlanu lwale inyanga yesikhombisa kuzakuba lomkhosi wamadumba insuku eziyisikhombisa e Nkosini ab . 35 Ngosuku lokuqala kuzakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele; lingenzi lamsebenzi wezisebenzi. 36 Insuku eziyisikhombisa lizanikela umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. Ngosuku lwesificaminwembili kuzakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele kini, linikele umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo ac . Kungumhlangano onzulu, lingenzi lamsebenzi wezisebenzi. 37 Le yimikhosi emisiweyo ye Nkosi elizayimemezela ibe zinhlangano ezibiziweyo ezingcwele ad , ukunikela umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, umnikelo wokutshiswa, lomnikelo wokudla, umhlatshelo, leminikelo yokunathwayo, kube ngulowo lalowo ngosuku lwawo ae , 38 ngaphandle kwamasabatha e Nkosi, langaphandle kwezipho zenu, langaphandle kwezithembiso zenu zonke, langaphandle kweminikelo yenu yonke yesihle, elayinikela e Nkosini af .

39 Kodwa ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga yesikhombisa, lapho selibuthile isivuno selizwe, gcinani umkhosi we Nkosi insuku eziyisikhombisa. Ngosuku lokuqala kuzakuba lokuphumula langosuku lwesificaminwembili kuzakuba lokuphumula ag . 40 Langosuku lokuqala zithatheleni izithelo zezihlahla ezinhle ah , izingatsha zezihlahla zelala, lezingatsha zezihlahla ezilamahlamvu aminyeneyo, leminyezane yemifula ai , lithabe phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wenu insuku eziyisikhombisa aj . 41 Lizawugcina ube ngumkhosi e Nkosini insuku eziyisikhombisa ngomnyaka. Kuyisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu; liwugubhe ngenyanga yesikhombisa ak . 42 Lizahlala emadumbeni insuku eziyisikhombisa; bonke abazalwa koIsrayeli bazahlala emadumbeni al , 43 ukuze izizukulwana zenu zazi ukuthi ngabahlalisa abantwana bakoIsrayeli emadumbeni ekubakhupheni kwami elizweni leGibhithe. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu am . 44 Ngokunjalo uMozisi wabatshela abantwana bakoIsrayeli imikhosi emisiweyo ye Nkosi an .

Copyright information for Ndebele