aEks. 27.20,21.
bEks. 31.8; 39.37.
cEks. 25.30.
dEks. 39.37.
e1 Kho. 7.48. 2 Lan. 4.19. 13.11. Heb. 9.2.
f1 Lan. 9.32. Nani 4.7. 2 Lan. 2.4.
g1 Sam. 21.6. Mat. 12.4. Mark. 2.26. Luka 6.4.
hEks. 29.33; 8.31; 21.22.
i24.16.
j24.14,15,23; Eks. 21.17.
kEks. 18.22,26.
lNani 15.34.
mEks. 18.15,16. Nani 27.5.
nDute. 13.9; 17.7.
o20.20; 22.9; Nani 9.13.
p24.11; 1 Kho. 21.10,13. Mat. 26.65,66. Mark. 14.63,64. Joha. 10.33.
qEks. 21.12. Nani 35.31. Dute. 19.11,12,21.
r24.21.
sEks. 21.24. Dute. 19.21. Mat. 5.38. 7.2.
t24.18. Eks. 21.33,34.
u24.17.
vNani 15.16. Eks. 12.49.19.34.
w24.14.

Leviticus 24

Ukulondolozwa kwezibane

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Laya abantwana bakoIsrayeli ukuthi balethe kuwe amafutha emihlwathi acengekileyo agigelwe ukukhanyisa ukuze izibane zivuthe njalonjalo a  . 3Ngaphandle kweveyili lobufakazi, ethenteni lenhlangano, uAroni uzazilungisa phambi kwe Nkosi njalonjalo, kusukela kusihlwa kuze kube sekuseni; kuzakuba yisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu. 4Uzalungisa izibane eluthini lwesibane olucwengekileyo phambi kwe Nkosi njalonjalo b  .

Izinkwa zokubukiswa

5Uzathatha-ke impuphu ecolekileyo, ubhake ngayo amaqebelengwana alitshumi lambili; ingxenye ezimbili etshumini kuzakuba liqebelengwana elilodwa c  . 6Uwabeke emizileni emibili, ayisithupha emzileni d  , phezu kwetafula elicwengekileyo phambi kwe Nkosi e  ; 7futhi ubeke kulowo lalowo umzila inhlaka ecengekileyo, ibe yisinkwa sesikhumbuzo, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 8Ngalo lonke usuku lwesabatha uzakulungisa phambi kwe Nkosi njalonjalo, kuvela ebantwaneni bakoIsrayeli, isivumelwano esilaphakade f  . 9Njalo kuzakuba ngokukaAroni lokwamadodana akhe g  , besebekudlela endaweni engcwele h  ; ngoba kuyingcwelengcwele kuye, okuvela eminikelweni ye Nkosi eyenziwe ngomlilo, isimiso esilaphakade.

Imithetho emayelana lokuhlambaza lokubulala

10Kwasekuphuma indodana yowesifazana umIsrayelikazi, owayeyindodana yendoda engumGibhithe, phakathi kwabantwana bakoIsrayeli. Lalindodana yomIsrayelikazi lendoda engumIsrayeli balwa enkambeni. 11Indodana yowesifazana umIsrayelikazi yasihlambaza iBizo i  , yathuka j  . Basebemletha kuMozisi k  . Lebizo likanina lalinguShelomithi, indodakazi kaDibiri, owesizwe sakoDani. 12Basebemfaka esitokosini l  , ukuze bachasiselwe ngokomlomo we Nkosi m  . 13I Nkosi yasikhuluma kuMozisi yathi: 14Khiphela ngaphandle kwenkamba umthuki; labo bonke abamuzwayo kababeke izandla zabo ekhanda lakhe, lenhlangano yonke imkhande ngamatshe n  . 15Khuluma-ke ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Ngulowo lalowo othuka uNkulunkulu wakhe uzathwala isono sakhe o  . 16Lohlambaza ibizo le Nkosi uzabulawa lokubulawa; inhlangano yonke izamkhanda lokumkhanda ngamatshe p  . Njengowokuzalwa elizweni uzakuba njalo owemzini, nxa ehlambaza iBizo uzabulawa.

17Lomuntu nxa etshaya loba yiwuphi umphefumulo womuntu uzabulawa lokubulawa q  . 18Lotshaya abulale inyamazana uzayihlawula, impilo ngempilo r  . 19Umuntu nxa esipha-ke umakhelwane wakhe isici, njengokwenza kwakhe kuzakwenziwa njalo kuye s  , 20ukwephuka ngokwephuka, ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo; njengalokho ephe umuntu isici, kuzakwenziwa njalo kuye. 21Lotshaya inyamazana ife uzayihlawula t  ; lotshaya umuntu afe uzabulawa u  . 22Lizakuba lokwahlulela okukodwa, njengowezizwe uzakuba njalo owokuzalwa elizweni v  . Ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

23UMozisi wakhuluma-ke ebantwaneni bakoIsrayeli, ukuthi bamkhuphele ngaphandle kwenkamba umthuki, bamkhande ngamatshe w  . Abantwana bakoIsrayeli basebesenza njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

Copyright information for Ndebele