aEks. 27.20,21.
bEks. 31.8; 39.37.
cEks. 25.30.
dEks. 39.37.
e1 Kho. 7.48. 2 Lan. 4.19. 13.11. Heb. 9.2.
f1 Lan. 9.32. Nani 4.7. 2 Lan. 2.4.
g1 Sam. 21.6. Mat. 12.4. Mark. 2.26. Luka 6.4.
hEks. 29.33; 8.31; 21.22.
i24.16.
j24.14,15,23; Eks. 21.17.
kEks. 18.22,26.
lNani 15.34.
mEks. 18.15,16. Nani 27.5.
nDute. 13.9; 17.7.
o20.20; 22.9; Nani 9.13.
p24.11; 1 Kho. 21.10,13. Mat. 26.65,66. Mark. 14.63,64. Joha. 10.33.
qEks. 21.12. Nani 35.31. Dute. 19.11,12,21.
r24.21.
sEks. 21.24. Dute. 19.21. Mat. 5.38. 7.2.
t24.18. Eks. 21.33,34.
u24.17.
vNani 15.16. Eks. 12.49.19.34.
w24.14.

Leviticus 24

Ukulondolozwa kwezibane

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Laya abantwana bakoIsrayeli ukuthi balethe kuwe amafutha emihlwathi acengekileyo agigelwe ukukhanyisa ukuze izibane zivuthe njalonjalo a . Ngaphandle kweveyili lobufakazi, ethenteni lenhlangano, uAroni uzazilungisa phambi kwe Nkosi njalonjalo, kusukela kusihlwa kuze kube sekuseni; kuzakuba yisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu. Uzalungisa izibane eluthini lwesibane olucwengekileyo phambi kwe Nkosi njalonjalo b .

Izinkwa zokubukiswa

Uzathatha-ke impuphu ecolekileyo, ubhake ngayo amaqebelengwana alitshumi lambili; ingxenye ezimbili etshumini kuzakuba liqebelengwana elilodwa c . Uwabeke emizileni emibili, ayisithupha emzileni d , phezu kwetafula elicwengekileyo phambi kwe Nkosi e ; futhi ubeke kulowo lalowo umzila inhlaka ecengekileyo, ibe yisinkwa sesikhumbuzo, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. Ngalo lonke usuku lwesabatha uzakulungisa phambi kwe Nkosi njalonjalo, kuvela ebantwaneni bakoIsrayeli, isivumelwano esilaphakade f . Njalo kuzakuba ngokukaAroni lokwamadodana akhe g , besebekudlela endaweni engcwele h ; ngoba kuyingcwelengcwele kuye, okuvela eminikelweni ye Nkosi eyenziwe ngomlilo, isimiso esilaphakade.

Imithetho emayelana lokuhlambaza lokubulala

10 Kwasekuphuma indodana yowesifazana umIsrayelikazi, owayeyindodana yendoda engumGibhithe, phakathi kwabantwana bakoIsrayeli. Lalindodana yomIsrayelikazi lendoda engumIsrayeli balwa enkambeni. 11 Indodana yowesifazana umIsrayelikazi yasihlambaza iBizo i , yathuka j . Basebemletha kuMozisi k . Lebizo likanina lalinguShelomithi, indodakazi kaDibiri, owesizwe sakoDani. 12 Basebemfaka esitokosini l , ukuze bachasiselwe ngokomlomo we Nkosi m . 13 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi yathi: 14 Khiphela ngaphandle kwenkamba umthuki; labo bonke abamuzwayo kababeke izandla zabo ekhanda lakhe, lenhlangano yonke imkhande ngamatshe n . 15 Khuluma-ke ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Ngulowo lalowo othuka uNkulunkulu wakhe uzathwala isono sakhe o . 16 Lohlambaza ibizo le Nkosi uzabulawa lokubulawa; inhlangano yonke izamkhanda lokumkhanda ngamatshe p . Njengowokuzalwa elizweni uzakuba njalo owemzini, nxa ehlambaza iBizo uzabulawa.

17 Lomuntu nxa etshaya loba yiwuphi umphefumulo womuntu uzabulawa lokubulawa q . 18 Lotshaya abulale inyamazana uzayihlawula, impilo ngempilo r . 19 Umuntu nxa esipha-ke umakhelwane wakhe isici, njengokwenza kwakhe kuzakwenziwa njalo kuye s , 20 ukwephuka ngokwephuka, ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo; njengalokho ephe umuntu isici, kuzakwenziwa njalo kuye. 21 Lotshaya inyamazana ife uzayihlawula t ; lotshaya umuntu afe uzabulawa u . 22 Lizakuba lokwahlulela okukodwa, njengowezizwe uzakuba njalo owokuzalwa elizweni v . Ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

23 UMozisi wakhuluma-ke ebantwaneni bakoIsrayeli, ukuthi bamkhuphele ngaphandle kwenkamba umthuki, bamkhande ngamatshe w . Abantwana bakoIsrayeli basebesenza njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

Copyright information for Ndebele