aEks. 23.10,11. 26.34,35. 2 Lan. 36.21.
b25.11. 2 Kho. 19.29. Isa. 37.30.
c23.24,27.
dIsa. 61.1. Jer. 34.8,15,17. Hez. 46.17. Isa. 61.2. 63.4. Luka 4.19.
e25.13. 27.24. Nani 36.4.
f25.5.
g25.5.
h25.6,7.
i25.10.
j25.17; 19.33.
k27.18,23.
l25.14.
m25.36,43; 19.14,32.
n18.4,5.
o25.19; 26.5. Dute. 12.10. Hlab. 4.8. Hez. 34.25,28. Jobe 11.18. Zaga 1.33. Jer. 23.6.
p26.5. Dute. 11.15. Jow. 2.19,26.
qMat. 6.25,31.
r25.4,5.
sEks. 16.29.
t2 Kho. 19.29.
uJosh. 5.11,12. Levi 26.10.
vDute. 32.43. 2 Lan. 7.20. Hlab. 85.1. Jow. 2.18; 3.2.
w1 Lan. 29.15. Hlab. 39.12; 119.19. Heb. 11.13. 1 Pet. 1.17; 2.11.
xRuthe 2.20; 4.4,6.
yRuthe 3.9,12. Jer. 32.7,8.
z25.50,51,52.
aa25.30. Gen. 24.55.
abNani 35.2. Josh. 21.2,.
ac25.28,30,31,41,54; 27.21.
adNani 35.2. Josh. 21.11-42; 1 Lan. 6.55-81; 13.2. Seb. 4.36,37.
aeDute. 15.7,8. Hlab. 41.1; 112.5,9. Zaga 14.31. 1 Joha. 3.17.
afEks. 22.25.
ag25.17; Neh. 5.9.
ah25.42,55; 22.33; 26.13.
aiEks. 21.2. Dute. 15.12. 1 Kho. 9.22. 2 Kho. 4.1. Neh. 5.5. Jer. 34.14.
ajEks. 21.2,3.
ak25.28.
al25.55. Roma 6.22.
amEfe. 6.9. Kol. 4.1.
an25.46,53. Eks. 1.13,14. Hez. 34. 4.
ao25.17. Mal. 3.5.
apIsa. 14.2.
aq25.43.
ar25.25,35,39.
asNeh. 5.1-5.
at18.6.
au25.26,47.
avJobe 7.1. Isa. 16.14; 21.16.
aw25.16,52; 27.8.
ax25.43.
ay25.41. Eks. 21.2,3.
az25.42.

Leviticus 25

Umnyaka wesabatha lowejubili

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi entabeni yeSinayi isithi: 2Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Nxa lifika elizweni engilinika lona, ilizwe lizaphumula, isabatha e Nkosini a  . 3Iminyaka eyisithupha uzahlanyela insimu yakho, leminyaka eyisithupha uthene isivini sakho, ubuthe isithelo saso. 4Kodwa ngomnyaka wesikhombisa kuzakuba lesabatha lokuphumula kwelizwe, isabatha e Nkosini. Kawuyikuhlanyela insimu yakho, ungatheni isivini sakho b  . 5Kawuyikuvuna umkhukhuzela wesivuno sakho, kaliyikukha izithelo zamavini akho angathenwanga. Uzakuba ngumnyaka wokuphumula welizwe. 6Njalo isabatha lelizwe lizakuba yikudla kwenu, ngokwakho, lokwenceku yakho, lokwencekukazi yakho, lokoqatshiweyo wakho, lokowemzini wakho ohlala lawe njengowezizwe, 7lokwezifuyo zakho, lokwenyamazana eziselizweni lakho; konke elikuthelayo kuzakuba yikudla.

8Uzazibalela-ke amaviki ayisikhombisa eminyaka, iminyaka eyisikhombisa ephindwe kasikhombisa, ukuze insuku zamaviki ayisikhombisa eminyaka zibe yiminyaka engamatshumi amane lesificamunwemunye kuwe. 9Khona uzadlulisa uphondo lomsindo enyangeni yesikhombisa ngolwetshumi lwenyanga; ngosuku lwenhlawulo yokuthula lizadlulisa umsindo wophondo elizweni lonke lakini c  . 10Njalo lizangcwelisa lumnyaka wamatshumi amahlanu, limemezele inkululeko elizweni kubo bonke abakhileyo balo. Kuzakuba lijubili* kini d  ; lizabuyela, ngulowo lalowo, elifeni lakhe; futhi lizabuyela, ngulowo lalowo, kusapho lwakhe e  . 11Umnyaka wamatshumi amahlanu uzakuba ngumnyaka wejubili kini; lingahlanyeli, lingavuni umkhukhuzela wawo f  , lingakhi ngawo izinto zamavini angathenwanga g  . 12Ngoba ulijubili, uzakuba ngcwele kini; lizakudla ensimini okuthelwayo kwayo h  . 13Ngomnyaka walelijubili lizabuyela, ngulowo lalowo elifeni lakhe i  . 14Uba-ke uthengisa ulutho kumakhelwane wakho loba uthenga esandleni sikamakhelwane wakho, lingacindezelani j  . 15Ngokwenani leminyaka emva kwejubili uzathenga kumakhelwane wakho; ngokwenani leminyaka yokuthelwayo uzakuthengisela k  . 16Ngobunengi beminyaka uzakwandisa intengo yakho; njalo ngobulutshwana beminyaka uzanciphisa intengo yakho; ngoba ekuthengisela inani lezivuno. 17Ngakho lingacindezelani l  , kodwa wesabe uNkulunkulu wakho. Ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu m  .

18Ngakho yenzani izimiso zami, ligcine izehlulelo zami, lizenze n  , ukuze lihlale elizweni livikelekile o  . 19Lelizwe lizathela izithelo zalo, lidle lize lisuthe, lihlale kulo livikelekile p  . 20Uba-ke lisithi: Sizakudlani ngomnyaka wesikhombisa? q  Khangela, kasihlanyeli, kasibuthi isivuno sethu r  . 21Khona ngizalaya isibusiso sami kini ngomnyaka wesithupha, ukuze uthele isivuno seminyaka emithathu s  . 22Njalo lizahlanyela ngomnyaka wesificaminwembili lidle t  okwesivuno esidala kuze kufike umnyaka wesificamunwemunye; kuze kufike isivuno sawo lizakudla esidala u  .

23Lelizwe kaliyikuthengiswa lanininini, ngoba ilizwe ngelami v  ; ngoba lingabemzini labahlala njengabezizwe lami w  . 24Lelizweni lonke lelifa lenu lizavumela uhlengo lwelizwe.

25Uba umfowenu esiba ngumyanga, athengise okwelifa lakhe, umhlengi wakhe uzafika x  , isihlobo sakhe, ahlenge lokho umfowabo akuthengisileyo y  . 26Njalo umuntu, uba engelaye umhlengi, kodwa isandla sakhe sifinyelele, athole okwenele uhlengo lwakhe, 27kabale iminyaka yokuthengiswa kwalo, abuyisele okuseleyo kulowomuntu owamthengisela lona, abuyele elifeni lakhe z  . 28Kodwa uba isandla sakhe singatholanga okwenele ukubuyisela kuye, okuthengisiweyo kuzakuba sesandleni sokuthengileyo kuze kufike umnyaka wejubili; kodwa ngejubili kuzaphuma, njalo uzabuyela elifeni lakhe.

29Umuntu, uba ethengisa-ke indlu yokuhlala emzini olomthangala, ilungelo lohlengo lwayo lizakuba kuze kuphele umnyaka wokuthengiswa kwayo; ilungelo lohlengo lwayo lizakuba ngumnyaka wonke aa  . 30Kodwa uba ingahlengwanga uze umnyaka wayo wonke ugcwale, leyondlu esemzini olomthangala izamiselwa lowo owayithengayo njalonjalo, ezizukulwaneni zakhe; kayiyikuphuma ngejubili. 31Kodwa izindlu zemizi engabiyelwanga ngomthangala zizabalwa njengensimu yelizwe; kulohlengo lwayo, njalo izaphuma ngejubili. 32Mayelana lemizi yamaLevi, izindlu zemizi yelifa lawo, amaLevi azakuba lohlengo lwaphakade ab  . 33Mayelana lohlenga kumaLevi, kuzaphuma ukuthengiswa kwendlu lokomuzi welifa lakhe ngejubili; ngoba izindlu zemizi yamaLevi ziyilifa lawo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli ac  . 34Kodwa insimu yamaphethelo emizi yawo kayiyikuthengiswa, ngoba iyilifa lawo kuze kube nininini ad  .

35Uba-ke umfowenu esiba ngumyanga, lesandla sakhe sixega kuwe, uzamsekela: Owemzini lohlezi njengowezizwe, ukuze aphile lawe ae  . 36Ungathathi kuye umvuzo lenzuzo af  , kodwa wesabe uNkulunkulu wakho, ukuze umfowenu aphile lawe ag  . 37Ungamuphi imali yakho ngenzalo, futhi ungaphi ukudla kwakho ngenzuzo ah  . 38Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu owalikhupha elizweni leGibhithe ukulinika ilizwe leKhanani, ukuze ngibe nguNkulunkulu wenu.

39Uba-ke umfowenu olawe esiba ngumyanga, azithengise kuwe, ungamenzi asebenze umsebenzi wesigqili ai  ; 40uzakuba lawe njengoqatshiweyo, njengohlala njengowezizwe, asebenze kuwe kuze kufike umnyaka wejubili. 41Khona ezaphuma kuwe, yena labantwana bakhe laye aj  , abuyele kwabomdeni wakhe, abuyele elifeni laboyise ak  . 42Ngoba bayizinceku zami engabakhupha elizweni leGibhithe; kabayikuthengiswa ngokuthengiswa kwesigqili al  . 43Ungambusi nzima am , an  , kodwa wesabe uNkulunkulu wakho ao  . 44Lesigqili sakho lesigqilikazi sakho ozakuba lazo, zizavela ezizweni ezilizingelezeleyo; kuzo lizathenga isigqili kumbe isigqilikazi. 45Futhi-ke ebantwaneni babahlala njengabemzini abahlala njengabezizwe lani, kubo lingazithenga lakuzizukulwana zabo ezilani, abazizalela elizweni lakini, njalo bazakuba yimfuyo yenu. 46Njalo lizazenza abafuyi bazo lisenzela abantwana benu emva kwenu ukuze badle ilifa lemfuyo ap  ; lizabenza basebenze kuze kube nininini. Kodwa phakathi kwabafowenu, abantwana bakoIsrayeli, kaliyikubusa nzima, omunye phezu komunye aq  .

47Uba-ke isandla sowezizweni loba sowemzini ohlala lawe sesifinyelele enothweni, lomfowenu olaye abe ngumyanga, azithengise kowemzini, owezizweni ohlala lawe, kumbe kumdeni wesizukulwana sowemzini ar  , 48esezithengisile kungaba lokuhlengwa kwakhe; omunye wabafowabo angamhlenga as  , 49loba umfowabo kayise, loba umtanomfowabo kayise angamhlenga, kumbe isihlobo sakhe segazi emdeni wakhe singamhlenga at  ; uba isandla sakhe sesifinyelele enothweni, angazihlenga au  . 50Uzabalisana lowamthengayo, kusukela emnyakeni owazithengisa kuye ngawo kuze kufike umnyaka wejubili; ukuze imali yentengiso yakhe izakuba njengenani leminyaka, njengensuku zoqatshiweyo kuzakuba njalo ngaye av  . 51Uba kuseleminyaka eminengi, ngokungayo uzabuyisela uhlengo lwakhe, emalini yokuthengwa kwakhe aw  . 52Uba-ke kusele iminyaka emilutshwana kuze kufike umnyaka wejubili, uzabalisana laye; njengokweminyaka yakhe uzabuyisela uhlengo lwakhe. 53Uzakuba laye njengoqatshiweyo iminyaka ngeminyaka; kayikumbusa nzima phambi kwamehlo akho ax  . 54Kodwa uba engahlengwanga ngalokhu, uzaphuma ngomnyaka wejubili, yena labantwana bakhe kanye laye ay  . 55Ngoba kimi abantwana bakoIsrayeli bazinceku, bazinceku zami engazikhupha elizweni leGibhithe az  . Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

Copyright information for Ndebele