a19.4.
bEks. 20.4,5.
c19.30.
d18.4. Dute. 11.13-15; 28.1-14.
eHez. 34.26. Jow. 2.23,24. Isa. 30.23.
f26.20. Dute. 11.17. Hlab. 67.6; 85.12. Hez. 34.27. Zek. 8.12. Hez. 36.30.
gAmos 9.13.
h25.19.
i25.18.
jHlab. 3.5; 4.8.
kJobe 11.19. Jer. 30.10. Zef. 3.13.
lHez. 14.17.
mDute. 32.30. Josh. 23.10. Isa. 30.17.
n2 Kho. 13.23.
oGen. 17.6,7.
p25.22.
qHez. 37.26,27,28. Isam. 21.3.
rEks. 29.45; 2 Kor. 6.16.
sEks. 29.45. 2 Kor. 6.16.
tEks. 6.7. Jer. 7.23; 11.4; 24.7; 30.22. Hez. 11.20; 14.11; 36.28; 37.27.
u25.38.
vHez. 34.27. Jer. 2.20; 27.2; 28.10,13.
wDute. 28.15-68. Lilo 2.17. Mal. 2.2.
x26.44. Gen. 17.14. Dute. 31.20.
yIsa. 65.23. Jer. 15.8.
zDute. 28.22.
aaDute. 28.65; 1 Sam. 2.33.
abDute. 28.33,51. Jobe 31.8. Jer. 5.17. Mika 6.15.
ac17.10.
adDute. 28.25. Hlu. 2.14. Jer. 19.7.
aeHlab. 106.41.
afZaga 28.1. Levi 26.36. Hlab. 53.5.
ag26.21,24,28. 1 Sam. 2.5. Hlab. 119.164. Zaga 24.16. Isa. 4.1. Mat. 18.21. Luka 17.4. Gen. 31.7.
ahHez. 7.24. 30.6.
aiDute. 28.23.
ajHlab. 127.1. Isa. 49.4.
ak26.4. Hag. 1.10.
alDute. 32.24. Levi 26.6.
amHlu. 5.6. 2 Lan. 15.5. Isa. 33.8. Lilo 1.4. Zek. 7. 14.
anJer. 2.30; 5.3. Amos 4.6-12.
ao2 Sam. 22.27. Hlab. 18.26.
apHez. 5.17; 6.3; 14.17; 29.8; 33.2.
aqNani 14.12. Dute. 28.21. Jer. 14.12; 24.10; 29.17,18. Amos 4.10.
arHlab. 105.16. Hez. 4.16; 5.16; 14.13. Isa. 3.1.
asIsa.9.20. Mic.6.14. Hag.1.6.
at26.21,24
auIsa. 59.18; 63.3; 66.15. Jer. 21.5. Hez. 5.13,15; 8.18.
avDute. 28.53. Hez. 5.10. 2 Kho. 6.29. Lilo 4.10.
aw2 Lan. 14.5. 34.3,4,7. Hez. 6.3,4,6.
ax2 Lan. 14.5.34.3,4,7. Hez. 6.3,4,6.
ay2 Kho. 23.20. 2 Lan. 34.5. Hez. 6.5.
az26.11,15,43,44. Jer. 14.19. Hez. 16.45.
ba26.33. Hez. 6.6. Neh. 2.3. Jer. 4.7.
bbHlab. 74.7. Lilo 1.10. Hez. 9.6. 21.2.
bcJer. 9.11; 25.11,18.
bdDute. 28.37. 1 Kho. 9.8. Jobe 17.8. Isa. 52.14. Jer. 18.16; 19.8. Hez. 5.15.
beHlab. 44.11. Dute. 4.27; 28.64. Neh. 1.8. Jer. 9.16. Hez. 12.15; 20.23; 22.15. Zek. 7.14.
bf2 Lan. 36.21.
bg25.2.
bhHez. 21.7,12,15.
bi26.17. Jobe 15.21.
bjIsa. 10.4.
bkJosh. 7.12,13. Hlu. 2.14.
blHez. 4.17; 24.23; 33.10. Dute. 28.65. Hez. 6.9.
bmNani 5.7. 1 Kho. 8.33,35. Neh. 9.2. Zaga 28.13. Dan. 9.4. 1 Joha. 1.9. Luka 15.18.
bn6.2. Nani 5.6.
boEks. 6.12.
bp1 Kho. 21.29. 2 Lan. 12.6,7,12; 32.26; 33.12,19; 36.12.
bq26.41,43,39,40. Gen. 4.13.
brEks.2.24; 6.5; Hlab. 106.45; Hez. 16.60.
bs26.34,35.
bt26.39,40,41,43. Gen. 4.13.
bu26.15,44. 2 Kho. 17.15.
bvDute. 4.31; 2 Kho. 13.23. Roma 11.2,26,28.
bw26.15.
bx22.33.
byHlab. 98.2. Hez. 20.9,14,22.
bz27.34. Dute. 6.1; 12.1.
ca25.1.

Leviticus 26

Izibusiso zokulalela

1 Lingazenzeli izithombe a  , lingazimiseli isifanekiso esibaziweyo lensika eyisithombe, lingabeki elizweni lakini ilitshe elilemifanekiso ukulikhothamela b  ; ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

2Gcinani amasabatha ami, lihloniphe indlu yami engcwele c  . Ngiyi Nkosi.

3Uba lihamba ngezimiso zami, ligcine imilayo yami, liyenze d  , 4khona ngizanika izulu lenu ngesikhathi salo e  , lelizwe lizaveza isivuno salo, lezihlahla zeganga zithele isithelo sazo f  . 5Lesikhathi sokubhula kwenu sizafinyelela esikhathini sokuvuna amavini, lesikhathi sokuvuna amavini sizafinyelela esikhathini sokuhlanyela g  ; njalo lizakudla ukudla kwenu lize lisuthe h  , lihlale livikelekile elizweni lakini i  . 6Njalo ngizanika ukuthula elizweni, lilale j  futhi kungelamuntu owethusayo k  , njalo ngisuse inyamazana ezimbi elizweni, lenkemba kayiyikudabula elizweni lakini l  . 7Njalo lizaxotsha izitha zenu, zizakuwa-ke phambi kwenu ngenkemba m  . 8Labahlanu benu bazaxotsha ikhulu, labalikhulu benu bazaxotsha inkulungwane ezilitshumi; lezitha zenu zizakuwa phambi kwenu ngenkemba. 9Njalo ngizaphendukela kini n  , ngilenze ukuthi lizale, ngilandise, ngimise isivumelwano sami lani o  . 10Lizakudla-ke okudala osekukudala, likhuphe okudala ngenxa yokutsha p  . 11Njalo q  ngizamisa ithabhanekele lami phakathi kwenu, lomphefumulo wami kawuyikunengwa yini r  . 12Ngizahambahamba-ke phakathi kwenu s  , ngibe nguNkulunkulu wenu, lina libe ngabantu bami t  . 13Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu owalikhupha elizweni leGibhithe ukuze lingabi yizigqili zabo u  ; ngephule izikeyi zejogwe lenu, ngenze ukuthi lihambe leluleme v  .

Lokhu okuzakwenziwa ngenxa yokungalaleli

14Kodwa uba lingangilaleli, lingayenzi yonke le imilayo w  , 15njalo uba lisala izimiso zami, njalo uba umphefumulo wenu unengwa yizehlulelo zami, ukuze lingenzi yonke imilayo yami, ukwephula isivumelwano sami x  , 16lami ngizakwenza lokhu kini: Ngizamisa phezu kwenu ukwesaba okukhulu y  , isifo esicakisayo, lomkhuhlane z  , okuqeda amehlo, okwenza impilo iphele aa  . Njalo inhlanyelo yenu lizayihlanyelela ize, ngoba izitha zenu zizayidla ab  . 17Njalo ngizamisa ubuso bami bumelane lani ac  , njalo litshaywe phambi kwezitha zenu ad  . Labalizondayo bazalibusa ae  , libaleke kungelamuntu olixotshayo af  . 18Kodwa uba ngalezizinto lingangilaleli, ngizakwengeza ngilijezise kasikhombisa ngenxa yezono zenu ag  , 19ngephule ukuziphakamisa kwamandla enu ah  , ngenze isibhakabhaka senu sibe njengensimbi, lomhlabathi wenu njengethusi ai  ; 20lamandla enu azachithelwa ize aj  , ngoba ilizwe lenu kaliyikuveza isivuno salo, lezihlahla zelizwe kaziyikuthela isithelo sazo ak  .

21Uba-ke lihamba ngokuphambene lami, lingafuni ukungilalela, ngizakwengezelela kini inhlupheko kasikhombisa ngokwezono zenu. 22Ngizathumela phakathi kwenu izilo zeganga ezizalemuka abantwana benu, zichithe izifuyo zenu, zilenze libe balutshwana al  , lezindlela zenu zibe yinkangala am  . 23Njalo uba lingavumi ukuxwayiswa yimi ngalezizinto, kodwa lihamba ngokuphambene lami an  , 24lami ngizahamba ngokuphambene lani, lami ngilitshaye kasikhombisa ngenxa yezono zenu ao  . 25Ngizakwehlisela inkemba phezu kwenu ezaphindisela impindiselo yesivumelwano. Uba libuthana emizini yenu ap  , ngizathumela umatshayabhuqe wesifo phakathi kwenu, njalo linikelwe esandleni sesitha aq  . 26Lapho ngilephulela udondolo lwesinkwa, abesifazana abalitshumi bazabhaka isinkwa senu eziko elilodwa, babuyise isinkwa senu ngesisindo ar  ; njalo lizakudla, kodwa lingasuthi as  .

27Kodwa uba lingangilaleli kulokhu, lihambe ngokuphambene lami at  , 28lami ngizahamba ngokuphambene lani ngilentukuthelo au  , lami ngilijezise kasikhombisa ngenxa yezono zenu. 29Njalo lizakudla inyama yamadodana enu lenyama yamadodakazi enu lizayidla av  . 30Njalo ngizachitha indawo zenu eziphakemeyo aw  , ngidilize amalathi enu empepha ax  , ngiphosele izidumbu zenu phezu kwezidumbu zezithombe zenu ay  , lomphefumulo wami unengwe yini az  . 31Ngizakwenza-ke imizi yenu ibe lunxiwa ba  , ngidilize izindlu zenu ezingcwele; kangiyikunuka uqhatshi lwenu olumnandi bb  . 32Mina-ke ngizachitha ilizwe bc  ukuze izitha zenu ezihlala kulo zikhakhamale ngalo bd  . 33Njalo ngizalihlakazela ezizweni, ngihwatshe inkemba emva kwenu; lelizwe lakini lizakuba yincithakalo, lemizi yenu ibe lunxiwa be  . 34Khona ilizwe lizathokoza ngamasabatha alo zonke izinsuku zencithakalo, liselizweni lezitha zenu; khona ilizwe lizaphumula, lithokoze ngamasabatha alo bf  . 35Zonke insuku zencithakalo lizaphumula, ngoba kaliphumulanga ngamasabatha enu lisahlala kilo bg  . 36Mayelana lalabo abaseleyo phakathi kwenu, ngizathuma ubuthakathaka enhliziyweni zabo emazweni ezitha zabo bh  ; lomsindo wehlamvu eliphephukayo uzabaxotsha, bazabaleka njengomuntu obalekela inkemba, bawe kungelamuntu obaxotshayo bi  . 37Bazakhubeka omunye phezu komunye kungathi kuphambi kwenkemba, kungelamuntu obaxotshayo bj  . Kaliyikuba lakho ukuma phambi kwezitha zenu bk  . 38Njalo lizabhubha phakathi kwezizwe, lelizwe lezitha zenu lizakulidla. 39Labaseleyo phakathi kwenu bazacikizeka ebubini babo emazweni ezitha zabo, yebo lebubini baboyise bazacikizeka kanye labo bl  . 40Bazavuma ububi babo lobubi baboyise bm  , lesiphambeko sabo abaphambeka ngaso kimi, yebo futhi ukuthi bahambe ngokuphambene lami bn  , 41lami ngihambe ngokuphambene labo, ngibase elizweni lezitha zabo. Uba ngalesosikhathi inhliziyo yabo engasokanga bo  izathotshiswa bp  , langalesosikhathi bemukele ngokuthokoza ukutshaywa ngenxa yobubi babo bq  , 42khona ngizakhumbula isivumelwano sami loJakobe, yebo lesivumelwano sami loIsaka, yebo lesivumelwano sami loAbrahama ngisikhumbule, lelizwe ngilikhumbule br  . 43Lelizwe lizatshiywa yibo, lithokoze ngamasabatha alo lisachithekile lingelabo bs  . Bona bazakwemukela ngokuthokoza ukutshaywa ngenxa yobubi babo bt  , ngoba, yebo ngoba balahla izehlulelo zami, lomphefumulo wabo wanengwa yizimiso zami bu  . 44Kanti-ke lalokhu, lapho beselizweni lezitha zabo, kangiyikubalahla, futhi kangiyikunengwa yibo ukuze ngibaqothule bv  , ngephule isivumelwano sami labo, ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wabo bw  . 45Kodwa ngizabakhumbulela isivumelwano sabokhokho babo engabakhupha elizweni leGibhithe bx  phambi kwamehlo ezizwe, ukuze ngibe nguNkulunkulu wabo. Ngiyi Nkosi by  . 46Lezi yizimiso lezehlulelo lemilayo i Nkosi ekunikileyo phakathi kwayo labantwana bakoIsrayeli bz  entabeni yeSinayi ngesandla sikaMozisi ca  .

Copyright information for Ndebele