a27.3,4; 5.15,18; 6.6. Jobe 28.13,17. Hlab. 55.13.
bNani 6.2. Nani 30. Hlu. 11.30,31,39. 1 Sam. 1.11,28.
c27.25. Eks. 38.24.
d27.16,18; 25.51.
e25.26.
f27.15,19.
g27.13.
h25.15,16.
i27.13.
j25.31.
k27.28,29.
lNani 18.14. Hez. 44.29.
m25.10,25.
n27.18.
oEks. 12.4.
p25.28.
q27.3.
rEks. 30.13.
sEks. 13.2.
t27.11,12,13.
u27.21. Josh. 6.17,18,19.
vNani 21.2,3.
wGen. 14.20; 28.22. Nani 18.21,24. Dute. 14.28. 2 Lan. 31.5,6,12. Neh. 13.12. Mal. 3.8,10.
x27.13,15,19,27.
yHez. 20.37. Mika 7.14. Jer. 33.13.
z27.10.
aa26.46.
ab25.1; 26.46.

Leviticus 27

Imilayo yezithembiso ezithile

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Umuntu, nxa esenza isithembiso esikhethekileyo, njengesilinganiso sakho a  imiphefumulo izakuba ngeye Nkosi b  . 3Nxa isilinganiso sakho singesowesilisa, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili kusiya koleminyaka engamatshumi ayisithupha, isilinganiso sakho sizakuba ngamashekeli* esiliva angamatshumi amahlanu, ngokweshekeli lendlu engcwele c  . 4Kodwa uba kungowesifazana, isilinganiso sakho sizakuba ngamashekeli angamatshumi amathathu. 5Njalo nxa kusukela koleminyaka emihlanu kusiya koleminyaka engamatshumi amabili, isilinganiso sakho sowesilisa sizakuba ngamashekeli angamatshumi amabili, lakowesifazana amashekeli alitshumi. 6Njalo nxa kusukela kolenyanga kusiya koleminyaka emihlanu, isilinganiso sakho sowesilisa sizakuba ngamashekeli amahlanu esiliva, njalo kowesifazana isilinganiso sakho sizakuba ngamashekeli amathathu esiliva. 7Uba-ke kusukela koleminyaka engamatshumi ayisithupha langaphezulu, uba kungowesilisa, isilinganiso sakho sizakuba ngamashekeli alitshumi lanhlanu, lakowesifazana amashekeli alitshumi. 8Kodwa uba engumyanga kulesilinganiso sakho, uzazimisa phambi kompristi ukuze umpristi amlinganise; njengalokho d  isandla sowathembisayo singafinyelela kukho umpristi uzamlinganisa e  .

9Njalo uba kuyinyamazana abanikela okwayo umnikelo e Nkosini, konke okwayo anikela ngakho e Nkosini kuzakuba ngcwele. 10Kayikuyintshintsha, futhi angenaniseli ngayo, enhle ngembi loba embi ngenhle. Uba-ke usenanisa lokwenanisa inyamazana ngenyamazana, lokhu lalokhukwenaniselana kuzakuba ngcwele. 11Njalo uba kuyinyamazana loba yiyiphi engcolileyo abanganikeli okwayo ngayo umnikelo e Nkosini, uzayimisa inyamazana phambi kompristi, 12umpristi ayilinganise-ke, ukuthi inhle loba imbi; njengesilinganiso sakho, mpristi, izakuba njalo. 13Kodwa uba eyihlenga lokuyihlenga, uzakwengezelela ingxenye yesihlanu yayo phezu kwesilinganiso sakho f  .

14Umuntu, nxa engcwelisa-ke indlu yakhe, ukuthi ibe ngcwele e Nkosini, umpristi uzayilinganisa, ukuthi inhle loba imbi; njengalokho umpristi ezayilinganisa izakuma njalo. 15Uba-ke oyingcwelisileyo ezayihlenga indlu yakhe, uzakwengezelela ingxenye yesihlanu yemali yesilinganiso sakho phezu kwayo, njalo izakuba ngeyakhe g  .

16Uba-ke umuntu ezangcwelisela i Nkosi okwensimu yelifa lakhe, isilinganiso sakho sizakuba njengokwenhlanyelo yayo. Ihomeri* lenhlanyelo yebhali* libe ngamashekeli esiliva engamatshumi amahlanu. 17Uba engcwelisa insimu yakhe kusukela emnyakeni wejubili*, njengesilinganiso sakho izakuma. 18Kodwa uba wangcwelisa insimu yakhe emva kwejubili, umpristi uzambalela imali ngokweminyaka eseleyo kuze kufike umnyaka wejubili, njalo kuzaphungulwa esilinganisweni sakho h  . 19Uba-ke owayingcwelisayo eyihlenga lokuyihlenga insimu, uzakwengezelela ingxenye yesihlanu yemali yesilinganiso sakho phezu kwayo, njalo iqiniswe kuye i  . 20Kodwa uba engayihlengi insimu, loba uba eseyithengisile insimu komunye umuntu, kayisayikuhlengwa; 21Kodwa insimu ekuphumeni kwayo ngejubili izakuba ngcwele e Nkosini j  , njengensimu eyehlukanisiweyo k  ; ilifa layo libe ngelompristi l  . 22Uba-ke eyingcwelisela i Nkosi insimu ayithengileyo, engayisiyo insimu yelifa lakhe m  , 23umpristi uzambalela-ke n  inani lesilinganiso sakho, kuze kufike umnyaka wejubili, abesenika isilinganiso sakho ngalolosuku, into engcwele e Nkosini o  . 24Ngomnyaka wejubili insimu izabuyela kulowo eyathengwa kuye, kulowo ilifa lensimu ebelingelakhe p  . 25Njalo sonke isilinganiso sakho sizakuba ngokweshekeli lendlu engcwele q  ; amagera* angamatshumi amabili azakuba lishekeli r  .

26Kodwa izibulo, elizelwe njengengqabutho e Nkosini elenyamazana, kakho ozalingcwelisa; loba inkabi loba imvu, ngele Nkosi s  . 27Kodwa uba lingelenyamazana engcolileyo, uzalihlenga ngokwesilinganiso sakho, engezelele phezu kwalo ingxenye yesihlanu yalo; kodwa uba lingahlengwanga, lizathengiswa ngokwesilinganiso sakho t  . 28Kodwa kakukho into eyehlukanisiweyo, umuntu ayehlukanisele i Nkosi, kukho konke alakho, okuvela emuntwini, loba enyamazaneni, loba okuvela ensimini yelifa lakhe, kakuyikuthengiswa, futhi kakuyikuhlengwa; konke okwehlukanisiweyo kuyingcwelengcwele e Nkosini u  . 29Yonke into eqalekisiweyo, eqalekiswe ebantwini, kayiyikuhlengwa; izabulawa lokubulawa v  .

Mayelana lengxenye yetshumi

30Lengxenye yetshumi yonke yelizwe, okwenhlanyelo yelizwe, okwesithelo sezihlahla, kungokwe Nkosi; kungcwele e Nkosini w  . 31Uba umuntu ehlenga lokuhlenga kwengxenye yetshumi yakhe, uzakwengezelela kukho ingxenye yesihlanu yakho x  . 32Mayelana layo yonke ingxenye yetshumi yezinkomo leyezimvu, konke okwedlula ngaphansi kwentonga, ingxenye yetshumi izakuba ngcwele e Nkosini y  . 33Kayikuhlola phakathi kokuhle lokubi, futhi kayikuntshintsha z  . Njalo uba ekuntshintsha lokukuntshintsha, ngakho khona lokuntshintshana lakho kuzakuba ngcwele, kakuyikuhlengwa.

34Leyo yimilayo i Nkosi eyayilaya uMozisi kubantwana bakoIsrayeli aa  entabeni yeSinayi ab  .

Copyright information for Ndebele