a7.11,29. 17.5. 22.21.
b1.3.
c1.4.
d4.8,9.
e6.12.
f3.1,
gEks. 29.22; 9.19.
h3.16; 21.6,8,17,21,22; 22.7,11,13,25. Hez. 44.7. Mal. 1.7.
i3.1,7.
j7.23,25. 1 Sam. 2.15.
k6.18,22. 7.34,36. 10.9,15. 16.29,31,34. 17.7. 23.14,21,31,41. 24.3,9.
lGen. 9.4. Levi 7.26; 17.10-14; 19.26. Dute. 12.16,23; 15.23. 1 Sam. 14.33. Hez. 44.7,15. Seb. 15.20,29.

Leviticus 3

Iminikelo yokuthula

1 Uba-ke umnikelo wakhe ungumhlatshelo weminikelo yokuthula a  , nxa enikela okwenkomo, ingabe iduna kumbe insikazi, uzawunikela ungelasici phambi kwe Nkosi b  . 2Uzabeka isandla sakhe enhlokweni yomnikelo wakhe c  , awuhlabe emnyango wethente lenhlangano; amadodana kaAroni angabapristi azafafaza-ke igazi phezu kwelathi inhlangothi zonke. 3Uzanikela okuvela kuwo umhlatshelo weminikelo yokuthula umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, idanga d  , lamahwahwa wonke asemibilini, 4lezinso zombili lamahwahwa akuzo asezinkalweni, lamahwahwa angaphezu kwesibindi uzawasusa lezinso. 5Njalo amadodana kaAroni azawatshisa elathini phezu komnikelo wokutshiswa ophezu kwenkuni eziphezu komlilo e  ; kungumnikelo owenziwe ngomlilo oloqhatshi olumnandi e Nkosini.

6Uba-ke umnikelo wakhe ongumhlatshelo weminikelo yokuthula e Nkosini ungowomhlambi, iduna kumbe insikazi, uzawunikela ungelasici f  . 7Uba enikela iwundlu, libe ngumnikelo wakhe, uzalinikela phambi kwe Nkosi, 8abeke isandla sakhe enhlokweni yomnikelo wakhe, awuhlabe phambi kwethente lenhlangano; amadodana kaAroni azafafaza-ke igazi lawo phezu kwelathi inhlangothi zonke. 9Uzanikela okuvela kuwo umhlatshelo weminikelo yokuthula, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, amahwahwa awo, umsila wonke ononileyo ewuquma eduze lomgogodla g  , ledanga, lamahwahwa wonke asemibilini, 10lezinso zombili lamahwahwa akuzo asezinkalweni, lamahwahwa angaphezu kwesibindi uzawasusa lezinso. 11Umpristi uzakutshisa-ke elathini, kuyikudla komnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo h  .

12Uba-ke umnikelo wakhe uyimbuzi, uzawunikela phambi kwe Nkosi i  , 13abeke isandla sakhe enhlokweni yayo, ayihlabe phambi kwethente lenhlangano; amadodana kaAroni azafafaza-ke igazi layo phezu kwelathi inhlangothi zonke. 14Uzanikela okuvela kiyo umnikelo wakhe, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, idanga, lamahwahwa wonke asemibilini, 15lezinso zombili lamahwahwa akuzo asezinkalweni, lamahwahwa angaphezu kwesibindi uzawasusa lezinso. 16Njalo umpristi uzakutshisa elathini, kuyikudla komnikelo owenziwe ngomlilo, kube luqhatshi olumnandi. Wonke amahwahwa ngawe Nkosi j  . 17Yisimiso saphakade ezizukulwaneni zenu k  , emizini yenu yonke, sokuthi lingadli ngitsho amahwahwa lagazi l  .

Copyright information for Ndebele