a5.15,18. Nani 15.22,27. Hez. 18.10; Hlab. 19.12.
b4.13,22,27; 5.17. Gen. 34. 7.
c8.12; 16.32.
d1.3,4.
e4.17. 5.9. 16.14. Nani 19.4. Eks. 29.21. Isa. 52.15.
f4.17; 5.9. 16.14. Nani 19.4. Eks. 29.21. Isa. 52.15.
g8.15; 9.9; 16.18.
hEks. 39.38.
iEks. 29.12; Levi 5.9; 8.15; 9.9.
j3.3-5.
kEks. 29.14. Levi 9.11. Nani 19.5.
lHeb. 13.11.
mNani 15.24.
n5.2,3,4,17,18.
o1.4.
p4.5-12.
q4.3.
rNani 15.25,28.
s4.2,13,27.
t4.14.
u1.4.
v4.7,18,30,34.
w3.5; 4.10,31.
x4.20,31,35; 5.10,13,16,18; 6.7.
y4.2; Nani 15.27.
z4.14,23.
aa4.4,15,24; 1.4.
ab3.14.
ac3.3;4.10,26.
adGen. 8.21. Eks. 29.18; 1.9,13,17; 2.2,9,12.
ae4.20,26,35.
af4.28.
ag3.9.
ah4.20,26,31.

Leviticus 4

Iminikelo yesono

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Khuluma ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Uba umphefumulo usona ngokungazi umelana loba yiyiphi imilayo ye Nkosi a  , engafanele ukwenziwa b  , wenze okumelene lomunye wayo, 3uba umpristi ogcotshiweyo esona c  , kube licala ebantwini, uzanikela ngesono sakhe asonileyo ijongosi ithole lenkomo elingelasici, e Nkosini, libe ngumnikelo wesono. 4Uzaletha ijongosi emnyango wethente lenhlangano phambi kwe Nkosi d  , abeke isandla sakhe enhlokweni yejongosi, alihlabe ijongosi phambi kwe Nkosi. 5Njalo umpristi ogcotshiweyo uzathatha okwegazi lejongosi e  , alilethe ethenteni lenhlangano. 6Umpristi uzagxamuza-ke umunwe wakhe egazini, afafaze okwegazi kasikhombisa phambi kwe Nkosi f  , phambi kweveyili lendlu engcwele. 7Njalo umpristi uzafaka okwegazi g  empondweni zelathi lempepha elephunga elimnandi phambi kwe Nkosi h  , elisethenteni lenhlangano, athululele lonke igazi lejongosi phansi kwelathi lomnikelo wokutshiswa i  , elisemnyango wethente lenhlangano. 8Lawo wonke amahwahwa ejongosi lomnikelo wesono uzawasusa kulo, idanga, lawo wonke amahwahwa asemibilini, 9lezinso zombili lamahwahwa akuzo asezinkalweni, lamahwahwa angaphezu kwesibindi uzawasusa lezinso, 10njengalokhu kususwa kiyo inkabi yomhlatshelo weminikelo yokuthula j  . Umpristi uzakutshisa elathini lomnikelo wokutshiswa. 11Kodwa isikhumba sejongosi k  , lenyama yalo yonke, lenhloko yalo, lemilenze yalo, lemibilini yalo, lomswane walo, 12yebo, ijongosi lonke uzalikhuphela ngaphandle kwenkamba, alise endaweni ehlambulukileyo, lapho okuthululelwa khona umlotha, alitshise phezu kwenkuni ngomlilo l  . Lizatshiselwa lapho okuthululelwa khona umlotha.

13Uba-ke inhlangano yonke yakoIsrayeli isona ngokungazi m  , lendaba ifihlwe emehlweni ebandla n  , benze ulutho olumelene loba yiwuphi wemilayo ye Nkosi, okungafanele ukwenziwa, njalo babe lecala, 14lapho isono abasone bemelene lawo sesisaziwa, ibandla lizanikela ijongosi ithole lenkomo, libe ngumnikelo wesono, lililethe phambi kwethente lenhlangano. 15Njalo abadala benhlangano bazabeka izandla zabo enhlokweni yejongosi phambi kwe Nkosi o  , lejongosi lizahlatshwa phambi kwe Nkosi. 16Umpristi ogcotshiweyo p  uzaletha-ke okwegazi lejongosi ethenteni lenhlangano, 17lompristi uzagxamuza umunwe wakhe egazini, afafaze kasikhombisa phambi kwe Nkosi, phambi kweveyili, 18afake okwegazi empondweni zelathi eliphambi kwe Nkosi, elisethenteni lenhlangano, athululele lonke igazi phansi kwelathi lomnikelo wokutshiswa, elisemnyango wethente lenhlangano. 19Uzathatha-ke kilo wonke amahwahwa alo, awatshise elathini. 20Enze kulo ijongosi, njengakwenze kulo ijongosi lomnikelo wesono, enze njalo kulo q  . Umpristi abenzele inhlawulo yokuthula r  , njalo bazathethelelwa. 21Njalo uzalikhuphela ijongosi ngaphandle kwenkamba, alitshise njengalokho walitshisa ijongosi lokuqala; kungumnikelo wesono webandla.

22Nxa induna isona, yenza ngokungazi okumelene loba yiwuphi wemilayo ye Nkosi uNkulunkulu wayo s  , okungafanele ukwenziwa, njalo ibe lecala, 23kumbe isono sayo esone imelene lawo sisaziswa kuyo t  , izaletha umnikelo wayo, izinyane lembuzi, iduna elingelasici, 24ibeke isandla sayo enhlokweni yembuzi u  , iyihlabe endaweni lapho okuhlatshelwa khona umnikelo wokutshiswa phambi kwe Nkosi; kungumnikelo wesono. 25Umpristi abesethatha okwegazi lomnikelo wesono ngomunwe wakhe v  , alifake empondweni zelathi lomnikelo wokutshiswa, athululele igazi lawo phansi kwelathi lomnikelo wokutshiswa. 26Lawo wonke amahwahwa awo uzawatshisa elathini njengamahwahwa omhlatshelo weminikelo yokuthula w  . Ngalokho umpristi uzayenzela inhlawulo yokuthula ngesono sayo x  , njalo ithethelelwe.

27Uba-ke loba ngubani wabantu belizwe esona ngokungazi y  , ngoba esenza okumelene loba yiwuphi wemilayo ye Nkosi, okungafanele ukwenziwa, aze abe lecala, 28kumbe isono sakhe asonileyo sisaziswa kuye z  , uzaletha umnikelo wakhe, izinyane lembuzi, isibhuzikazi esingelasici, ngesono sakhe asonileyo. 29Uzabeka-ke isandla sakhe enhlokweni yomnikelo wesono aa  , awuhlabe umnikelo wesono endaweni yomnikelo wokutshiswa. 30Njalo umpristi uzathatha okwegazi lawo ngomunwe wakhe, alifake empondweni zelathi lomnikelo wokutshiswa, athululele lonke igazi lawo phansi kwelathi. 31Lawo wonke amahwahwa awo uzawasusa ab  , njengalokhu amahwahwa esuswa kuwo umhlatshelo weminikelo yokuthula ac  , lompristi awatshise elathini abe liphunga elimnandi e Nkosini ad  . Ngalokho umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula, abesethethelelwa ae  . 32Kodwa uba eletha iwundlu lomnikelo wakhe libe ngumnikelo wesono, uzaletha elisikazi elingelasici af  , 33abeke isandla sakhe enhlokweni yomnikelo wesono, awuhlabe ube ngumnikelo wesono, endaweni lapho okuhlatshelwa khona umnikelo wokutshiswa. 34Njalo umpristi uzathatha okwegazi lomnikelo wesono ngomunwe wakhe, alifake empondweni zelathi lomnikelo wokutshiswa, athululele lonke igazi lawo phansi kwelathi. 35Lawo wonke amahwahwa awo uzawasusa njengalokhu amahwahwa ewundlu esuswa kuwo umhlatshelo weminikelo yokuthula ag  , lompristi awatshise elathini phezu kweminikelo ye Nkosi eyenziwe ngomlilo. Ngalokho umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula ngesono sakhe asonileyo ah  , njalo uzathethelelwa.

Copyright information for Ndebele