a1 Kho. 8.31. Mat. 26.63.
b5. 17; 7.18; 10.17; 17.16; 19.8; 20.17,19. Nani 5.31; 20.20; 9.13.
c11.24,28,31,39. Nani 19.11,13,16.
d5.17.
e12.1,2; 13.1,2; 15.1,2.
fHlab. 106.33; Nani 30.6,8; Zaga 12.18.
g1 Sam. 25.22. Mark. 6.23. Seb. 23.12.
h16.21; 26.40; Nani 5.7; Ezra 10.1; Josh. 7.19.
i1.14.
j1.15,17.
k1.15.
l4.7,18,30,34.
m4.20,26,31,35; 4.13,16.
nNani 5.15.
o2.2.
p4.35; 1.9.
q4.20,26,31,35; 5.10,16.
r2.3.
s22.14. Ezra 10.2.
tEzra 10.19.
uEks. 38.24.
v6.5; 22.14; 27.13,15,27,31.
w4.26.
x4.2.
y5.15; 4.2,13,22,27.
zLuka 12.48.
aa5.15.
ab4.26.

Leviticus 5

1Umphefumulo, uba usona-ke usuzwe ilizwi lesifungo a  , njalo ube ngumfakazi, kumbe ukubonile loba ukwazi, uba ungakukhulumi, uzathwala ububi bawo b  . 2Loba uba umphefumulo uthinta loba yiyiphi into engcolileyo c  , loba iyisidumbu senyamazana engcolileyo, loba isidumbu sesifuyo esingcolileyo, kumbe isidumbu salokho okuhuquzelayo okungcolileyo, lanxa kufihliwe kuye, kube kanti ungcolile ulecala d  . 3Loba uba uthinta ukungcola komuntu e  , loba kuyini ukungcola kwakhe angcola ngakho, njalo kufihliwe kuwo, lapho usukwazi uzakuba lecala. 4Loba uba umphefumulo ufunga, ukhuluma ngamawala ngendebe zawo f  ukwenza okubi loba ukwenza okuhle g  , loba kuyini umuntu angakhuluma ngakho ngamawala ngesifungo, njalo kufihliwe kuwo, lapho usukwazi uzakuba lecala kokunye kwalokho. 5Kuzakuthi-ke nxa ulecala kwenye yalezizinto, uvume ngalokho okonileyo h  , 6ulethe umnikelo wawo wecala e Nkosini ngesono sawo osonileyo, ensikazi emhlanjini, iwundlu loba izinyane lembuzi, kube ngumnikelo wesono, umpristi abesewenzela inhlawulo yokuthula ngesono sawo. 7Kodwa uba isandla sawo singafinyeleli okwanela imvu, ungaletha e Nkosini ngecala lawo olonileyo amajuba amabili i  loba amaphuphu enkwilimba amabili, elinye libe ngumnikelo wesono lelinye libe ngumnikelo wokutshiswa; 8ubusuwaletha kumpristi ozanikela elingelomnikelo wesono kuqala, atshuphule inhloko yalo entanyeni yalo, kodwa angakwehlukanisi j  , 9afafaze okwegazi lomnikelo wesono ehlangothini lwelathi, legazi eliseleyo likhanyelwe k  phansi kwelathi l  ; kungumnikelo wesono. 10Elesibili uzalenza libe ngumnikelo wokutshiswa njengokwesimiso, lompristi amenzele inhlawulo yokuthula ngesono sakhe asonileyo m  , njalo uzathethelelwa. 11Kodwa uba isandla sawo singafinyeleli emajubeni amabili loba emaphuphini enkwilimba amabili, lowo owonileyo angaletha umnikelo wakhe ingxenye yetshumi ye-efa* yempuphu ecolekileyo ube ngumnikelo wesono; angabeki mafutha phezu kwayo, angabeki nhlaka phezu kwayo, ngoba ingumnikelo wesono n  . 12Njalo uzayiletha kumpristi, umpristi acuphe-ke kuyo isandla sakhe esigcweleyo o  kube yisikhumbuzo sayo, akutshise elathini, phezu kweminikelo ye Nkosi eyenziwe ngomlilo; kungumnikelo wesono p  . 13Ngalokho umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula q  ngesono sakhe asonileyo lakuyiphi yalezizinto, njalo uzathethelelwa. Njalo kuzakuba ngokompristi r  , njengomnikelo wokudla.

Iminikelo yecala

14I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 15Uba umphefumulo uphambeka ngesiphambeko wone ungazi umelana lezinto ezingcwele ze Nkosi s  , uzaletha umnikelo wawo wecala e Nkosini, inqama engelasici emhlanjini t  , elesilinganiso sakho sentengo samashekeli* esiliva ngokweshekeli lendlu engcwele, kube ngumnikelo wecala u  . 16Lalokho okonileyo okumelene lento engcwele uzakubuyisela, wengezelele kukho ingxenye yesihlanu yakho, oyinike umpristi v  , lompristi awenzele inhlawulo yokuthula ngenqama yomnikelo wecala, njalo uzathethelelwa w  .

17Uba-ke umphefumulo usona, wenze okumelene lomunye wayo yonke imilayo ye Nkosi x  , okungafanele ukwenziwa, lanxa ungakwazi y  , kube kanti ulecala z  , njalo uzathwala ububi bawo. 18Uzaletha-ke kumpristi inqama engelasici evela emhlanjini aa  , elesilinganiso sakho sentengo, kube ngumnikelo wecala, lompristi uzawenzela inhlawulo yokuthula ngokuphambanisa kwawo ophambanisa ngakho ungakwazi, njalo uzathethelelwa ab  . 19Kungumnikelo wecala; ngeqiniso ulecala e Nkosini.

Copyright information for Ndebele