aNani 5.6.
b19.11. Efe. 4.25. Kol. 3.9.
cEks. 22.7,10.
d6.4.19.13; Dute. 24.14; Mika 2.2; Mal. 3.5.
eDute.22.1,2,3.
fEks. 22.11.
g5.16. Nani 5.7.
h5.15,18.
i4.26.
jEks. 28.39,40,41,42; 16.4; Hez. 44.18.
k1.16
l16.23. Hez. 42.14; 44.19.
m4.12.
n3.3,9,14.
o2.1.
p2.2,9.
q2.3. Hez. 44.29.
r6.26; 10.12,13. Nani 18.10.
s2.11.
tNani 18.9.
u6.25,29. Eks. 40.10.
v6.29. Nani 18.10.
w6.22; 3.17.
xEks. 29.37; 30.29; 22.3-7.
yEks. 29.2.
zEks. 16.36; Levi 5.11.
aa2.5.
abEks. 29.25.
ac4.3.
ad1.3,5,11; 4.24,29,33; 7.2.
ae6.17,29.
af10.17,18; Nani 18.9,19; Hez. 44.27,28,29.
ag6.16.
ah6.18.
ai11.33; 15.12.
aj6.18.
ak6.17,25.
al4.7,11,12,18,21; 16.27; Heb. 13.11; 26,29; 10.18.

Leviticus 6

1I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Uba umphefumulo usona a  , uphambeke isiphambeko e Nkosini ukhohlise umakhelwane wawo b  mayelana lalokho okunikelwa kuwo ukuthi ukulondoloze c  , loba mayelana lesibambiso sesandla, loba ngokuphangiweyo, loba umcindezele umakhelwane wawo d  , 3kumbe ufica lokho obekulahlekile e  , uqambe amanga ngakho, ufunge amanga f  , loba kukuphi kwazo zonke lezo izinto umuntu azenzayo, one ngakho, 4kuzakuthi-ke ngoba onile elecala, uzabuyisela impango ayiphangileyo, loba lokho owakuzuza ngokucindezela, loba lokho okwanikelwa kuye ukuthi akulondoloze, loba lokho obekulahlekile akuficileyo, 5kumbe kukho konke afunge amanga ngakho; uzakubuyisa ngesiqokoqela sakho g  , engezelele kukho ingxenye yesihlanu yakho, amnike lowo engeyakhe ngosuku lomnikelo wakhe wecala. 6Njalo uzaletha umnikelo wakhe wecala e Nkosini, inqama engelasici emhlanjini h  , elesilinganiso sakho sentengo, kube ngumnikelo wecala, ayise kumpristi, 7njalo umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi, njalo uzathethelelwa i  , loba kukuphi kwakho konke akwenzileyo alecala ngakho.

Eminye imilayo ngeminikelo

8I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 9Laya uAroni lamadodana akhe uthi: Lo ngumlayo womnikelo wokutshiswa. Kungumnikelo wokutshiswa ngenxa yokutshisa phezu kwelathi ubusuku bonke kuze kuse, lomlilo welathi uzabhebha kulo. 10Umpristi-ke uzagqoka isembatho sakhe selembu elicolekileyo, lokabhudula wakhe wangaphansi welembu elicolekileyo j  uzamfaka emzimbeni wakhe, athathe umlotha umlilo usuqede umnikelo wokutshiswa elathini, awubeke eceleni kwelathi k  . 11Abesekhulula izembatho zakhe, embathe ezinye izembatho l  , akhuphele umlotha ngaphandle kwenkamba endaweni ehlambulukileyo m  . 12Lomlilo ophezu kwelathi uzabhebha kulo, ungacitshwa; njalo umpristi uzabasa inkuni phezu kwalo ukusa ngokusa, abeke kuhle umnikelo wokutshiswa phezu kwalo, atshise kulo amahwahwa eminikelo yokuthula n  . 13Umlilo uzabhebha njalonjalo elathini, ungacitshi.

14Lalo ngumlayo womnikelo wokudla o  . Amadodana kaAroni azawunikela phambi kwe Nkosi, phambi kwelathi. 15Njalo uzacupha okwayo isandla sakhe esigcweleyo, emputshini ecolekileyo yomnikelo wokudla, lemafutheni awo, lenhlaka yonke ephezu komnikelo wokudla, akutshise elathini, uqhatshi olumnandi, isikhumbuzo sawo, e Nkosini p  . 16Lokuseleyo kuwo uAroni lamadodana akhe bazakudla q  , kuzadliwa kungelamvubelo endaweni engcwele r  , lokhu bazakudla egumeni lethente lenhlangano. 17Kakuyikubhakwa ngemvubelo s  . Kuyisabelo sabo engisinike kuminikelo yami eyenziwe ngomlilo t  ; kuyingcwelengcwele u  , njengomnikelo wesono lanjengomnikelo wecala. 18Bonke abesilisa ebantwaneni bakaAroni bazakudla v  . Kuyisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu w  , esivela eminikelweni ye Nkosi eyenziwe ngomlilo; wonke okuthintayo uzakuba ngcwele x  .

19I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 20Lo ngumnikelo kaAroni lamadodana akhe y  abazawunikela e Nkosini ngosuku lokugcotshwa kwakhe; ingxenye yetshumi ye-efa* lempuphu ecolekileyo z  ibe ngumnikelo wokudla njalonjalo, ingxenye yayo ekuseni lengxenye yayo kusihlwa. 21Uzakwenzelwa emganwini oyincence ngamafutha aa  . Uzawuletha uxutshanisiwe, unikele ngencezu ezibhakiweyo zomnikelo wokudla, zibe luqhatshi olumnandi e Nkosini. 22Lompristi wamadodana akhe, ogcotshiweyo esikhundleni sakhe, uzakwenza. Kuyisimiso saphakade e Nkosini. Uzatshiswa ngokupheleleyo ab  . 23Wonke-ke umnikelo wokudla wompristi uzatshiswa ngokupheleleyo, ungadliwa.

24I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 25Tshono kuAroni lakumadodana akhe uthi: Lo ngumlayo womnikelo wesono ac  . Endaweni lapho okuhlatshelwa khona umnikelo wokutshiswa umnikelo wesono uzahlatshwa khona phambi kwe Nkosi ad  ; uyingcwelengcwele ae  . 26Umpristi owunikelela isono uzawudla af  ; uzadlelwa endaweni engcwele ag  , egumeni lethente lenhlangano. 27Konke okuthinta inyama yawo kuzakuba ngcwele ah  ; lofafaza okwegazi lawo esigqokweni, lokhu afafaze kikho wena uzakugezisa endaweni engcwele. 28Njalo imbiza yebumba okuphekelwe kuyo izaphahlazwa ai  ; kodwa uba kuphekelwe embizeni yethusi, kayiphalwe ihlanjululwe ngamanzi. 29Wonke owesilisa kubapristi uzawudla aj  . Kuyingcwelengcwele ak  . 30Kodwa loba yiwuphi umnikelo wesono al  okwegazi lawo lingeniswe ethenteni lenhlangano ukwenza inhlawulo yokuthula endaweni engcwele kawuyikudliwa; uzatshiswa ngomlilo.

Copyright information for Ndebele