a5.1,2; 6.1-7.
bEks. 40.10.
c6.25.
dEks. 29.13,22; Levi 3.4,9,10,14,15,16; 4.8,9.
e6.18,29.
f7.1.
g6.25,26; 14.13.
h2.3,10. Nani 18.9. Hez. 44.29.
i2.7.
j3.1; 22.21.
k2.4; Nani 6.15.
l6.21.
mAmos 4.5.
nNani 18.8,11,19.
o22.29,30.
p19.6,7,8; 22.21.
qNani 18.27.
r19.7. Isa. 65.4; Hez. 4.14.
s15.3; 22.3.
t7.21,25,27; Eks. 30.33.
u12.1-3;13.1-3; 15.1-3.
v11.24,26,28.
w11.10,11,12,13,20; Isa. 66.
x7.20,25,27.
y3.16,17.
z3.17.
aa3.1.
ab3.3,4,9,14.
acEks. 29.24,27.
ad3.5,11,16.
ae7.34.
afEks. 29.27. Levi 7.34. 9.21. Nani 6.20.
agEks. 29.28.
ahEks. 40.13-15; 8.12,30.
ai6.9.
aj6.14.
ak6.25.
al7.1.
amEks. 29.1-5 Levi 6.20; 8.33.
an7.11.
ao1.2.

Leviticus 7

1Lalo ngumlayo womnikelo wecala a  . Uyingcwelengcwele b  . 2Endaweni lapho okuhlatshelwa khona umnikelo wokutshiswa bazahlabela khona umnikelo wecala c  , legazi lawo uzalifafaza elathini inhlangothi zonke. 3Lawo wonke amahwahwa awo uzawanikela d  , umsila ononileyo, ledanga, 4lezinso zombili lamahwahwa akuzo asezinkalweni, lamahwahwa angaphezu kwesibindi uzawasusa lezinso; 5lompristi uzakutshisa elathini kube ngumnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo; kungumnikelo wecala. 6Wonke owesilisa kubapristi uzawudla e  ; kawudlelwe endaweni engcwele, uyingcwelengcwele f  . 7Njengomnikelo wesono unjalo umnikelo wecala g  ; umlayo wayo munye. Umpristi owenza inhlawulo yokuthula ngawo, uzakuba ngowakhe. 8Umpristi onikela-ke umnikelo wokutshiswa womuntu, isikhumba somnikelo wokutshiswa anikele ngawo sizakuba ngesalowompristi. 9Lawo wonke umnikelo wokudla obhakwe eziko h  , lakho konke okulungiswa epaneni i  loba emganwini oyincence, kuzakuba ngokwalowompristi onikele ngakho. 10Lawo wonke umnikelo wokudla ovutshwe ngamafutha kumbe owomileyo uzakuba ngowamadodana wonke kaAroni, enye njengenye. 11Njalo lo ngumlayo womhlatshelo weminikelo yokuthula awunikela e Nkosini j  . 12Uba ewunikela ube ngumnikelo wokubonga, uzanikela kanye lomhlatshelo womnikelo wokubonga amaqebelengwana angelamvubelo ahlanganiswe lamafutha k  , lezinkwana eziyizipatalala ezingelamvubelo ezinindwe ngamafutha, lamaqebelengwana empuphu ecolekileyo ixubene lamafutha, ekhanzingiwe l  . 13Ngaphandle kwamaqebelengwana uzanikela isinkwa esilemvubelo m  kube ngumnikelo wakhe, lomhlatshelo womnikelo wokubonga weminikelo yakhe yokuthula. 14Njalo uzanikela okwawo okukodwa okuvela kuwo wonke umnikelo kube ngumnikelo wokuphakanyiswa e Nkosini; lizakuba ngelalowompristi n  ofafaza igazi leminikelo yokuthula. 15Kodwa inyama yomhlatshelo womnikelo wokubonga o  weminikelo yakhe yokuthula izadliwa ngosuku lokunikela kwakhe, angatshiyi okwayo kuze kube sekuseni. 16Kodwa uba umhlatshelo womnikelo wakhe uyisithembiso loba umnikelo wesihle, uzadliwa ngosuku anikela ngalo umhlatshelo wakhe, lokuseleyo kuwo kudliwe lakusisa p  ; 17kodwa okuseleyo enyameni yomhlatshelo ngosuku lwesithathu kuzatshiswa ngomlilo. 18Njalo uba okwenyama yomhlatshelo weminikelo yakhe yokuthula kudliwa lokudliwa ngosuku lwesithathu, okunikelayo kayikwemukeleka, kakuyikubalelwa kuye q  ; kuzakuba yisinengiso r  , lomphefumulo odla okwayo uzathwala ububi bawo. 19Lenyama ethinta into engcolileyo kayiyikudliwa, izatshiswa ngomlilo. Kodwa mayelana lenyama, wonke ohlambulukileyo angadla inyama, 20kodwa umphefumulo odla inyama yomhlatshelo weminikelo yokuthula, engeye Nkosi, lokungcola kwawo kuphezu kwawo s  , lowomphefumulo uzaqunywa usuke ebantwini bawo t  . 21Njalo uba umphefumulo uthinta loba yini engcolileyo, ukungcola komuntu u  , loba inyamazana engcolileyo v  , kumbe loba yini engcolileyo eyisinengiso w  , abesesidla okwenyama yomhlatshelo weminikelo yokuthula engeye Nkosi, lowomphefumulo uzaqunywa usuke ebantwini bawo x  .

22I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 23Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Lingadli lakanye amahwahwa enkomo kumbe awemvu kumbe awembuzi y  . 24Kodwa amahwahwa esidumbu senyamazana, lamahwahwa enyamazana edatshuliweyo angasetshenziswa loba kuwuphi umsebenzi, kodwa lingawadli lakanye. 25Ngoba loba ngubani odla amahwahwa enyamazana abanikela ngayo umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, lowomphefumulo odlayo uzaqunywa usuke ebantwini bawo. 26Futhi lingadli lagazi lakuyiphi imizi yenu, elenyoni loba elenyamazana z  . 27Wonke umphefumulo odlayo loba yiliphi igazi, lowomphefumulo uzaqunywa usuke ebantwini bawo.

28I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 29Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Lowo onikela umhlatshelo weminikelo yakhe yokuthula e Nkosini aa  uzaletha umnikelo wakhe e Nkosini uvela kumhlatshelo weminikelo yakhe yokuthula. 30Izandla zakhe zizaletha iminikelo ye Nkosi ab  eyenziwe ngomlilo, amahwahwa lesifuba, uzakuletha lesifuba, ukusizunguza sibe ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi ac  . 31Umpristi uzatshisa-ke amahwahwa elathini ad  , kodwa isifuba sibe ngesikaAroni lesamadodana akhe ae  . 32Lizanika-ke umpristi umlenze wokunene af  , ube ngumnikelo wokuphakanyiswa ovela emihlatshelweni yeminikelo yenu yokuthula. 33Lowo phakathi kwamadodana kaAroni onikela igazi leminikelo yokuthula lamahwahwa uzazuza umlenze wokunene ube yisabelo sakhe. 34Ngoba isifuba sokuzunguzwa ag  lomlenze wokuphakanyiswa ngikuthethe ebantwaneni bakoIsrayeli, emihlatshelweni yeminikelo yabo yokuthula, ngakunika uAroni umpristi lamadodana akhe, kube yisimiso esilaphakade, okuvela ebantwaneni bakoIsrayeli.

35Lokho kuyisabelo sikaAroni lesabelo samadodana akhe esivela eminikelweni ye Nkosi eyenziwe ngomlilo, mhla ebasondeza ukusebenzela i Nkosi njengabapristi, 36I Nkosi eyalaya ngakho ukubanika, ngosuku eyabagcoba ngalo ah  , okuvela ebantwaneni bakoIsrayeli. Kuyisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zabo. 37Lo ngumlayo womnikelo wokutshiswa ai  , womnikelo wokudla aj  , lowomnikelo wesono ak  , lowomnikelo wecala al  , lowokwehlukaniselwa am  , lowomhlatshelo weminikelo yokuthula an  , 38I Nkosi eyamlaya ngawo uMozisi entabeni yeSinayi, ngosuku alaya ngalo abantwana bakoIsrayeli ukuthi balethe iminikelo yabo e Nkosini ao  enkangala yeSinayi.

Copyright information for Ndebele