aEks. 29.1.
bEks. 28.2,4.
cEks. 30.23-25,30.
dEks. 29.1,2.
eEks. 29.4.
fEks. 29.4.
gEks. 29.5.
hEks. 29.5.
iEks. 28.4.
jEks. 28.30.
kEks. 28.4; 29.6.
lEks. 28.36,37; Levi 21.12.
mEks. 30.26-29.
nEks. 29.7; 30.30. Levi 21.10,12. Hlab. 133.2.
oEks. 29.8,9.
pEks. 29.10. Hez. 43.19.
q4.4.
rEks. 29.12,36. Levi 4.7. Hez. 43.20,26. Heb. 9.22.
s3.4.
tEks. 29.14-18. Levi 4.11,12.
uEks. 29.15. Levi 8.2.
v1.8.
wEks. 29.19,31. Levi 8.2.
xEks. 29.22.
yEks. 29.23; Levi 8.2.
zEks. 29.24.
aaEks. 29.25.
abEks. 29.26.
acEks. 29.21; 30.30; Nani 3.3.
adEks. 29.31,32.
aeEks. 29.34.
afEks. 29.30,35. Hez. 43.25,26.
agNani 3.7.9.19. Dute. 11.1; 1 Kho. 2.3. Zek. 3.7.

Leviticus 8

Ukugcotshwa kukaAroni lamadodana akhe

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Thatha uAroni lamadodana akhe kanye laye a , lezembatho b , lamafutha okugcoba c , lejongosi lomnikelo wesono d , lenqama ezimbili, lesitsha sezinkwa ezingelamvubelo, ubuthanise inhlangano yonke emnyango wethente lenhlangano. UMozisi wasesenza njengokulaya kwe Nkosi kuye, lenhlangano yabuthana emnyango wethente lenhlangano. UMozisi wasesithi enhlanganweni: Yiyo le into i Nkosi elaye ukuthi yenziwe e .

UMozisi wasesondeza uAroni lamadodana akhe, wabagezisa ngamanzi f . Wasemgqokisa isigqoko g , wambopha ngebhanti, wamgqokisa ibhatshi, wamfaka i-efodi*, wambopha ngebhanti le-efodi elelukwe ngobungcitshi, walibophela kuye ngalo h . Wamgqokisa isembatho sesifuba i , wabeka esembathweni sesifuba iUrimi leThumimi j . Wamthwalisa iqhiye ekhanda lakhe k ; wabeka phezu kweqhiye l , ngaphambi kobuso bayo, incence yegolide, umqhele wobungcwele, njengalokhu i Nkosi yayimlayile uMozisi. 10 UMozisi wasethatha amafutha okugcoba m , waligcoba ithabhanekele lakho konke okuphakathi kwalo, wakungcwelisa. 11 Wafafaza ngawo phezu kwelathi kasikhombisa, wagcoba ilathi lezitsha zalo zonke, lenditshi yokugezela lonyawo lwayo, ukukungcwelisa. 12 Wathela okwamafutha okugcoba ekhanda likaAroni n , wamgcoba, ukumngcwelisa. 13 UMozisi wasesondeza amadodana kaAroni o , wawagqokisa izigqoko, wawabopha ngamabhanti, wawathwalisa izingowane, njengalokhu i Nkosi yayimlayile uMozisi.

14 Wasesondeza ijongosi lomnikelo wesono p ; uAroni lamadodana akhe basebebeka izandla zabo enhlokweni yejongosi lomnikelo wesono q . 15 Waselihlaba, uMozisi wasethatha igazi r , walifaka ngomunwe wakhe empondweni zelathi inhlangothi zonke, wahlambulula ilathi, wathululela igazi phansi kwelathi, walingcwelisa ukulenzela inhlawulo yokuthula. 16 Wathatha idanga lonke s , lamahwahwa esibindi, lezinso zombili lamahwahwa azo, uMozisi wakutshisa elathini. 17 Kodwa ijongosi, lesikhumba salo, lenyama yalo, lomswane walo wakutshisa ngomlilo ngaphandle kwenkamba, njengalokhu i Nkosi yayimlayile uMozisi t .

18 Wasesondeza inqama yomnikelo wokutshiswa u ; uAroni lamadodana akhe basebebeka izandla zabo phezu kwenhloko yenqama. 19 Waseyihlaba, uMozisi wafafaza igazi phezu kwelathi inhlangothi zonke v . 20 Waseyisika inqama ngeziqa zayo, uMozisi watshisa inhloko lezitho lamahwahwa. 21 Wagezisa imibilini lemilenze ngamanzi, uMozisi watshisa inqama yonke elathini, kungumnikelo wokutshiswa oloqhatshi olumnandi, kungumnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, njengalokho i Nkosi yayimlayile uMozisi.

22 Wasesondeza enye inqama w , inqama yokwehlukaniswa; uAroni lamadodana akhe basebebeka izandla zabo phezu kwenhloko yenqama. 23 Waseyihlaba, uMozisi wathatha okwegazi layo, walifaka eqwangeni lwendlebe yokunene kaAroni, lesithupheni sesandla sakhe sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwakhe lokunene. 24 Wasesondeza amadodana kaAroni, uMozisi wafaka okwegazi eqwangeni lwendlebe yawo yokunene, lesithupheni sesandla sawo sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwawo lokunene; uMozisi wasefafaza igazi phezu kwelathi inhlangothi zonke. 25 Wasethatha amahwahwa x , lomsila ononileyo, ledanga lonke, lamahwahwa esibindi, lezinso zombili lamahwahwa azo, lomlenze wokunene, 26 wakhupha esitsheni sezinkwa ezingelamvubelo y  esasiphambi kwe Nkosi iqebelengwana laba linye elingelamvubelo, leqebelengwana elilodwa lesinkwa esilamafutha, lesinkwana esisodwa esiyisipatalala, wakubeka phezu kwamahwahwa laphezu komlenze wokunene; 27 wakubeka konke ezandleni zikaAroni lezandleni zamadodana akhe z , wakuzunguza kwaba ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi. 28 UMozisi wasekuthatha ezandleni zabo, wakutshisa elathini phezu komnikelo wokutshiswa aa , kwaba yikwehlukaniswa okoqhatshi olumnandi, kungumnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 29 UMozisi wasethatha isifuba, wasizunguza saba ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi; saba yisabelo sikaMozisi senqama yokwehlukaniswa ab , njengalokho i Nkosi yayimlayile uMozisi. 30 UMozisi wasethatha okwamafutha okugcoba ac  lokwegazi okwakuphezu kwelathi, wakufafaza phezu kukaAroni, phezu kwezembatho zakhe, laphezu kwamadodana akhe, laphezu kwezembatho zamadodana akhe kanye laye. Wamngcwelisa uAroni, izembatho zakhe, lamadodana akhe, lezembatho zamadodana akhe kanye laye.

31 UMozisi wasesithi kuAroni lemadodaneni akhe: Phekani inyama ad  emnyango wethente lenhlangano, liyidle lapho lezinkwa ezisesitsheni sokwehlukaniswa, njengokulaya kwami ngisithi: UAroni lamadodana akhe bazakudla. 32 Lokuseleyo kwenyama lokwezinkwa lizakutshisa ngomlilo ae . 33 Njalo kaliyikuphuma ngomnyango wethente lenhlangano, insuku eziyisikhombisa, kuze kufike usuku okuzagcwaliswa ngalo insuku zokwehlukaniswa kwenu, ngoba uzalehlukanisa okwensuku eziyisikhombisa af . 34 Njengoba enzile lamuhla i Nkosi ilayile ukukwenza, ukulenzela inhlawulo yokuthula. 35 Ngakho lizahlala emnyango wethen ag te lenhlangano insuku eziyisikhombisa, imini lebusuku, ligcine imfanelo ye Nkosi ukuze lingafi; ngoba ngilaywe njalo. 36 UAroni lamadodana akhe basebesenza izinto zonke i Nkosi eyazilayayo ngesandla sikaMozisi.

Copyright information for Ndebele