aEks. 29.1.
bEks. 28.2,4.
cEks. 30.23-25,30.
dEks. 29.1,2.
eEks. 29.4.
fEks. 29.4.
gEks. 29.5.
hEks. 29.5.
iEks. 28.4.
jEks. 28.30.
kEks. 28.4; 29.6.
lEks. 28.36,37; Levi 21.12.
mEks. 30.26-29.
nEks. 29.7; 30.30. Levi 21.10,12. Hlab. 133.2.
oEks. 29.8,9.
pEks. 29.10. Hez. 43.19.
q4.4.
rEks. 29.12,36. Levi 4.7. Hez. 43.20,26. Heb. 9.22.
s3.4.
tEks. 29.14-18. Levi 4.11,12.
uEks. 29.15. Levi 8.2.
v1.8.
wEks. 29.19,31. Levi 8.2.
xEks. 29.22.
yEks. 29.23; Levi 8.2.
zEks. 29.24.
aaEks. 29.25.
abEks. 29.26.
acEks. 29.21; 30.30; Nani 3.3.
adEks. 29.31,32.
aeEks. 29.34.
afEks. 29.30,35. Hez. 43.25,26.
agNani 3.7.9.19. Dute. 11.1; 1 Kho. 2.3. Zek. 3.7.

Leviticus 8

Ukugcotshwa kukaAroni lamadodana akhe

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Thatha uAroni lamadodana akhe kanye laye a  , lezembatho b  , lamafutha okugcoba c  , lejongosi lomnikelo wesono d  , lenqama ezimbili, lesitsha sezinkwa ezingelamvubelo, 3ubuthanise inhlangano yonke emnyango wethente lenhlangano. 4UMozisi wasesenza njengokulaya kwe Nkosi kuye, lenhlangano yabuthana emnyango wethente lenhlangano. 5UMozisi wasesithi enhlanganweni: Yiyo le into i Nkosi elaye ukuthi yenziwe e  .

6UMozisi wasesondeza uAroni lamadodana akhe, wabagezisa ngamanzi f  . 7Wasemgqokisa isigqoko g  , wambopha ngebhanti, wamgqokisa ibhatshi, wamfaka i-efodi*, wambopha ngebhanti le-efodi elelukwe ngobungcitshi, walibophela kuye ngalo h  . 8Wamgqokisa isembatho sesifuba i  , wabeka esembathweni sesifuba iUrimi leThumimi j  . 9Wamthwalisa iqhiye ekhanda lakhe k  ; wabeka phezu kweqhiye l  , ngaphambi kobuso bayo, incence yegolide, umqhele wobungcwele, njengalokhu i Nkosi yayimlayile uMozisi. 10UMozisi wasethatha amafutha okugcoba m  , waligcoba ithabhanekele lakho konke okuphakathi kwalo, wakungcwelisa. 11Wafafaza ngawo phezu kwelathi kasikhombisa, wagcoba ilathi lezitsha zalo zonke, lenditshi yokugezela lonyawo lwayo, ukukungcwelisa. 12Wathela okwamafutha okugcoba ekhanda likaAroni n  , wamgcoba, ukumngcwelisa. 13UMozisi wasesondeza amadodana kaAroni o  , wawagqokisa izigqoko, wawabopha ngamabhanti, wawathwalisa izingowane, njengalokhu i Nkosi yayimlayile uMozisi.

14Wasesondeza ijongosi lomnikelo wesono p  ; uAroni lamadodana akhe basebebeka izandla zabo enhlokweni yejongosi lomnikelo wesono q  . 15Waselihlaba, uMozisi wasethatha igazi r  , walifaka ngomunwe wakhe empondweni zelathi inhlangothi zonke, wahlambulula ilathi, wathululela igazi phansi kwelathi, walingcwelisa ukulenzela inhlawulo yokuthula. 16Wathatha idanga lonke s  , lamahwahwa esibindi, lezinso zombili lamahwahwa azo, uMozisi wakutshisa elathini. 17Kodwa ijongosi, lesikhumba salo, lenyama yalo, lomswane walo wakutshisa ngomlilo ngaphandle kwenkamba, njengalokhu i Nkosi yayimlayile uMozisi t  .

18Wasesondeza inqama yomnikelo wokutshiswa u  ; uAroni lamadodana akhe basebebeka izandla zabo phezu kwenhloko yenqama. 19Waseyihlaba, uMozisi wafafaza igazi phezu kwelathi inhlangothi zonke v  . 20Waseyisika inqama ngeziqa zayo, uMozisi watshisa inhloko lezitho lamahwahwa. 21Wagezisa imibilini lemilenze ngamanzi, uMozisi watshisa inqama yonke elathini, kungumnikelo wokutshiswa oloqhatshi olumnandi, kungumnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo, njengalokho i Nkosi yayimlayile uMozisi.

22Wasesondeza enye inqama w  , inqama yokwehlukaniswa; uAroni lamadodana akhe basebebeka izandla zabo phezu kwenhloko yenqama. 23Waseyihlaba, uMozisi wathatha okwegazi layo, walifaka eqwangeni lwendlebe yokunene kaAroni, lesithupheni sesandla sakhe sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwakhe lokunene. 24Wasesondeza amadodana kaAroni, uMozisi wafaka okwegazi eqwangeni lwendlebe yawo yokunene, lesithupheni sesandla sawo sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwawo lokunene; uMozisi wasefafaza igazi phezu kwelathi inhlangothi zonke. 25Wasethatha amahwahwa x  , lomsila ononileyo, ledanga lonke, lamahwahwa esibindi, lezinso zombili lamahwahwa azo, lomlenze wokunene, 26wakhupha esitsheni sezinkwa ezingelamvubelo y  esasiphambi kwe Nkosi iqebelengwana laba linye elingelamvubelo, leqebelengwana elilodwa lesinkwa esilamafutha, lesinkwana esisodwa esiyisipatalala, wakubeka phezu kwamahwahwa laphezu komlenze wokunene; 27wakubeka konke ezandleni zikaAroni lezandleni zamadodana akhe z  , wakuzunguza kwaba ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi. 28UMozisi wasekuthatha ezandleni zabo, wakutshisa elathini phezu komnikelo wokutshiswa aa  , kwaba yikwehlukaniswa okoqhatshi olumnandi, kungumnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 29UMozisi wasethatha isifuba, wasizunguza saba ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi; saba yisabelo sikaMozisi senqama yokwehlukaniswa ab  , njengalokho i Nkosi yayimlayile uMozisi. 30UMozisi wasethatha okwamafutha okugcoba ac  lokwegazi okwakuphezu kwelathi, wakufafaza phezu kukaAroni, phezu kwezembatho zakhe, laphezu kwamadodana akhe, laphezu kwezembatho zamadodana akhe kanye laye. Wamngcwelisa uAroni, izembatho zakhe, lamadodana akhe, lezembatho zamadodana akhe kanye laye.

31UMozisi wasesithi kuAroni lemadodaneni akhe: Phekani inyama ad  emnyango wethente lenhlangano, liyidle lapho lezinkwa ezisesitsheni sokwehlukaniswa, njengokulaya kwami ngisithi: UAroni lamadodana akhe bazakudla. 32Lokuseleyo kwenyama lokwezinkwa lizakutshisa ngomlilo ae  . 33Njalo kaliyikuphuma ngomnyango wethente lenhlangano, insuku eziyisikhombisa, kuze kufike usuku okuzagcwaliswa ngalo insuku zokwehlukaniswa kwenu, ngoba uzalehlukanisa okwensuku eziyisikhombisa af  . 34Njengoba enzile lamuhla i Nkosi ilayile ukukwenza, ukulenzela inhlawulo yokuthula. 35Ngakho lizahlala emnyango wethen ag  te lenhlangano insuku eziyisikhombisa, imini lebusuku, ligcine imfanelo ye Nkosi ukuze lingafi; ngoba ngilaywe njalo. 36UAroni lamadodana akhe basebesenza izinto zonke i Nkosi eyazilayayo ngesandla sikaMozisi.

Copyright information for Ndebele