aHez. 43.27.
bEks. 29.1. Levi 4.3; 8.14.
c8.18.
d4.23. Ezra 6.17.
e3.1,12.
f9.17; 2.4.
g9.6,23. Eks. 29.43.
h4.3; 1.3. Heb. 5.3; 7.27; 9.7.
i4.3; 1.3. Heb. 5.3; 7.27; 9.7.
j4.16,20; Heb. 5.1.
k4.6; 8.15.
l4.7.
m3.4; 8.16.
n4.8.
o4.11; 8.17.
p1.5; 8.19; 9.2,7.
q8.20.
r8.21.
s9.3,7; Heb.2.17; 5.3.
tEks.29.36; Levi 6.26; 8.15; 14.49,52.
u9.4; 2.1,2.
vEks. 29.38,39. Gen. 26.1. Nani 6.21. Dute. 4.35.
w3.1,12,16.
x3.3,9,14; 4.8; 7.3.
y7.30-34. Eks. 29.24,26.
zNani 6.23-27. Dute. 21.5.
aa9.4,6. Nani 14.10; 16.19,42.
abGen. 4.4; Hlu. 6.21; 1 Kho. 18.38; 2 Lan. 7.1. Hlab. 20.3.
acEzra 3.11.
ad1 Kho. 18.39. 2 Lan. 7.3.

Leviticus 9

UAroni unikela iminikelo

Kwasekusithi ngosuku lwesificaminwembili a  uMozisi wabiza oAroni lamadodana akhe labadala bakoIsrayeli. Wathi kuAroni: Zithathele ithole, inkonyana yenkomo, libe ngumnikelo wesono b , lenqama ibe ngumnikelo wokutshiswa c , okungelasici, ukusondeze e Nkosini. Lebantwaneni bakoIsrayeli uzakhuluma uthi: Thathani izinyane lembuzi libe ngumnikelo wesono d , lethole, lewundlu, abe lomnyaka owodwa, angelasici, abe ngumnikelo wokutshiswa, lenkabi lenqama zibe yiminikelo yokuthula e , zihlatshwe phambi kwe Nkosi, lomnikelo wokudla oxubene lamafutha f ; ngoba lamuhla i Nkosi izabonakala kini g .

Basebethatha lokho uMozisi akulayayo bakuletha phambi kwethente lenhlangano; lenhlangano yonke yasondela, yema phambi kwe Nkosi. UMozisi wasesithi: Le into i Nkosi elilaye ngayo lizayenza; lenkazimulo ye Nkosi izabonakala kini. UMozisi wasesithi kuAroni: Sondela elathini, wenze umnikelo wakho wesono h  lomnikelo wakho wokutshiswa i , uzenzele wena inhlawulo yokuthula lokwabantu; ubususenza umnikelo wabantu j , ubenzele inhlawulo yokuthula, njengokulaya kwe Nkosi.

UAroni wasesondela elathini, walihlaba ithole lomnikelo wesono owawungowakhe. Amadodana kaAroni aseletha igazi kuye k , wasegxamuza umunwe wakhe egazini, walifaka phezu kwempondo zelathi l , legazi walithululela phansi kwelathi; 10 kodwa amahwahwa m , lezinso, lamahwahwa esibindi omnikelo wesono wakutshisa elathini, njengalokho i Nkosi imlayile uMozisi n . 11 Kodwa inyama lesikhumba wakutshisa ngomlilo ngaphandle kwenkamba o . 12 Wasehlaba umnikelo wokutshiswa; lamadodana kaAroni amnika igazi, waselifafaza phezu kwelathi inhlangothi zonke p . 13 Amnika lomnikelo wokutshiswa ngezitho zawo lenhloko q ; wasekutshisa phezu kwelathi. 14 Wagezisa imibilini lemilenze r , wayitshisa phezu komnikelo wokutshiswa elathini.

15 Wasesondeza umnikelo wabantu s , wathatha impongo yomnikelo wesono eyayingeyabantu, wayihlaba, wayinikela yaba ngumnikelo wesono t , njengowokuqala. 16 Wasondeza umnikelo wokutshiswa, wawulungisa njengokwesimiso. 17 Wasondeza umnikelo wokudla u , wagcwalisa isandla sakhe ngokwawo, wakutshisa phezu kwelathi, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wekuseni v . 18 Wahlaba inkabi lenqama zibe ngumhlatshelo weminikelo yokuthula w  owawungowabantu; lamadodana kaAroni amnika igazi, owalifafaza phezu kwelathi inhlangothi zonke. 19 Lamahwahwa enkabi lawenqama, umsila ononileyo, ledanga elisibekelayo, lezinso, lamahwahwa esibindi x , 20 asebeka amahwahwa phezu kwezifuba; wasetshisa amahwahwa elathini; 21 kodwa izifuba lomlenze wokunene uAroni wakuzunguza kwaba ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi y , njengokulaya kukaMozisi.

22 UAroni wasephakamisela isandla sakhe ebantwini, wababusisa z . Wehla ekunikeleni umnikelo wesono lomnikelo wokutshiswa leminikelo yokuthula. 23 UMozisi loAroni basebengena ethenteni lenhlangano; baphuma bababusisa abantu, lenkazimulo ye Nkosi yabonakala kubo bonke abantu aa . 24 Kwasekuphuma umlilo uvela phambi kwe Nkosi ab , watshisa phezu kwelathi umnikelo wokutshiswa lamahwahwa. Bonke abantu bathi bekubona lokhu bamemeza ac , bawa ngobuso babo ad .

Copyright information for Ndebele