aHez. 43.27.
bEks. 29.1. Levi 4.3; 8.14.
c8.18.
d4.23. Ezra 6.17.
e3.1,12.
f9.17; 2.4.
g9.6,23. Eks. 29.43.
h4.3; 1.3. Heb. 5.3; 7.27; 9.7.
i4.3; 1.3. Heb. 5.3; 7.27; 9.7.
j4.16,20; Heb. 5.1.
k4.6; 8.15.
l4.7.
m3.4; 8.16.
n4.8.
o4.11; 8.17.
p1.5; 8.19; 9.2,7.
q8.20.
r8.21.
s9.3,7; Heb.2.17; 5.3.
tEks.29.36; Levi 6.26; 8.15; 14.49,52.
u9.4; 2.1,2.
vEks. 29.38,39. Gen. 26.1. Nani 6.21. Dute. 4.35.
w3.1,12,16.
x3.3,9,14; 4.8; 7.3.
y7.30-34. Eks. 29.24,26.
zNani 6.23-27. Dute. 21.5.
aa9.4,6. Nani 14.10; 16.19,42.
abGen. 4.4; Hlu. 6.21; 1 Kho. 18.38; 2 Lan. 7.1. Hlab. 20.3.
acEzra 3.11.
ad1 Kho. 18.39. 2 Lan. 7.3.

Leviticus 9

UAroni unikela iminikelo

1 Kwasekusithi ngosuku lwesificaminwembili a  uMozisi wabiza oAroni lamadodana akhe labadala bakoIsrayeli. 2Wathi kuAroni: Zithathele ithole, inkonyana yenkomo, libe ngumnikelo wesono b  , lenqama ibe ngumnikelo wokutshiswa c  , okungelasici, ukusondeze e Nkosini. 3Lebantwaneni bakoIsrayeli uzakhuluma uthi: Thathani izinyane lembuzi libe ngumnikelo wesono d  , lethole, lewundlu, abe lomnyaka owodwa, angelasici, abe ngumnikelo wokutshiswa, 4lenkabi lenqama zibe yiminikelo yokuthula e  , zihlatshwe phambi kwe Nkosi, lomnikelo wokudla oxubene lamafutha f  ; ngoba lamuhla i Nkosi izabonakala kini g  .

5Basebethatha lokho uMozisi akulayayo bakuletha phambi kwethente lenhlangano; lenhlangano yonke yasondela, yema phambi kwe Nkosi. 6UMozisi wasesithi: Le into i Nkosi elilaye ngayo lizayenza; lenkazimulo ye Nkosi izabonakala kini. 7UMozisi wasesithi kuAroni: Sondela elathini, wenze umnikelo wakho wesono h  lomnikelo wakho wokutshiswa i  , uzenzele wena inhlawulo yokuthula lokwabantu; ubususenza umnikelo wabantu j  , ubenzele inhlawulo yokuthula, njengokulaya kwe Nkosi.

8UAroni wasesondela elathini, walihlaba ithole lomnikelo wesono owawungowakhe. 9Amadodana kaAroni aseletha igazi kuye k  , wasegxamuza umunwe wakhe egazini, walifaka phezu kwempondo zelathi l  , legazi walithululela phansi kwelathi; 10kodwa amahwahwa m  , lezinso, lamahwahwa esibindi omnikelo wesono wakutshisa elathini, njengalokho i Nkosi imlayile uMozisi n  . 11Kodwa inyama lesikhumba wakutshisa ngomlilo ngaphandle kwenkamba o  . 12Wasehlaba umnikelo wokutshiswa; lamadodana kaAroni amnika igazi, waselifafaza phezu kwelathi inhlangothi zonke p  . 13Amnika lomnikelo wokutshiswa ngezitho zawo lenhloko q  ; wasekutshisa phezu kwelathi. 14Wagezisa imibilini lemilenze r  , wayitshisa phezu komnikelo wokutshiswa elathini.

15Wasesondeza umnikelo wabantu s  , wathatha impongo yomnikelo wesono eyayingeyabantu, wayihlaba, wayinikela yaba ngumnikelo wesono t  , njengowokuqala. 16Wasondeza umnikelo wokutshiswa, wawulungisa njengokwesimiso. 17Wasondeza umnikelo wokudla u  , wagcwalisa isandla sakhe ngokwawo, wakutshisa phezu kwelathi, ngaphandle komnikelo wokutshiswa wekuseni v  . 18Wahlaba inkabi lenqama zibe ngumhlatshelo weminikelo yokuthula w  owawungowabantu; lamadodana kaAroni amnika igazi, owalifafaza phezu kwelathi inhlangothi zonke. 19Lamahwahwa enkabi lawenqama, umsila ononileyo, ledanga elisibekelayo, lezinso, lamahwahwa esibindi x  , 20asebeka amahwahwa phezu kwezifuba; wasetshisa amahwahwa elathini; 21kodwa izifuba lomlenze wokunene uAroni wakuzunguza kwaba ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi y  , njengokulaya kukaMozisi.

22UAroni wasephakamisela isandla sakhe ebantwini, wababusisa z  . Wehla ekunikeleni umnikelo wesono lomnikelo wokutshiswa leminikelo yokuthula. 23UMozisi loAroni basebengena ethenteni lenhlangano; baphuma bababusisa abantu, lenkazimulo ye Nkosi yabonakala kubo bonke abantu aa  . 24Kwasekuphuma umlilo uvela phambi kwe Nkosi ab  , watshisa phezu kwelathi umnikelo wokutshiswa lamahwahwa. Bonke abantu bathi bekubona lokhu bamemeza ac  , bawa ngobuso babo ad  .

Copyright information for Ndebele