aRoma 4.21; 14.5. 2 Tim. 4.5,17. Kol. 2.2. 1 Thes. 1.5. Heb. 6.11; 10.22.
bHeb. 2.3.
c2 Pet. 1.16. 1 Joha. 1.1.
dMark. 1.1. Joha. 15.27.
eSeb. 26.16. 1 Kor. 4.1.
fMark. 4.14; 16.20.
gSeb. 15.25,28.
hMark. 16.17.
iSeb. 26.5.
jSeb. 11.4; 18.23.
kSeb. 23.26; 24.3; 26.25.
lSeb. 1.1.
mJoha. 20.31.
nSeb. 18.25; 21.21,24. Roma 2.18. 1 Kor. 14.19. Gal. 6. 6.
oMat. 2.1.
p1 Lan. 24.10.
qGen. 7.1.
rGen. 17.1. Seb. 23.1; 24.16.
sFil. 2.15; 3.6. 1 Thes. 3.13.
t1.36. Hlu. 13.2.
u1.18. 2.36.
vGen. 18.11.
w1 Lan. 24.19. 2 Lan. 8.14; 31.2.
xEks. 30.7,8. 1 Sam. 2.28. 1 Lan. 23.13. 2 Lan. 29.11.
y1.21,22. Eks. 30.6. Mat. 23.35. Heb. 9.2.
zLevi 16.17.
aaHlab. 141.2. Isam. 8.3,4.
abLevi 16.17.
ac1.26. 2.9. Seb. 12.11.
adEks. 30.1.
aeHlu. 6.22; 13.22. Dan. 10.8,17. Luka 1.29. 2.9; 5.8. Seb. 10.4. Isam. 1.17.
af1.60,63.
ag1.58.
ahEfe. 5.18.
aiNani 6.3. Hlu. 13.4. Mat. 11.18. Luka 7.33.
ajEfe. 5.18.
akIsa. 49.15. Jer. 1.5. Gal. 1.15.
alMat. 11.14.
amMal. 4.6.
an1.76. Isa. 40.3.
aoMal. 3.1. Mat. 11.10. Mark. 1.2. Luka 7.27.
apGen. 17.17.
aq1.7.
arDan. 8.16; 9.21. Luka 1.26.
asMat. 18.10.
atHez. 3.26; 24.27.
au1.21,22. Eks. 30.6. Mat. 23.35. Heb. 9.2.
av1.21,22. Eks. 30.6. Mat. 23.35. Heb. 9.2.
aw1.62.
ax1.62.
ay2 Kho. 11.5.
azFil. 2.17. Heb. 8.6; 9.21. Seb. 13.2. Heb. 10.11.
baHlu. 13.13,14.
bb1.48.
bcGen. 30.23.
bd1.24.
be1.19.
bfMat. 2.23.
bgMat. 1.18. Luka 2.4,5.
bhMat. 1.16,20.
biDan. 9.23; 10.11,19.
bjHlu. 6.12.
bk1.42.
bl1.12.
bm3.15.
bnSeb. 7.46. Heb. 4.16. Luka 1.28.
boIsa. 7.14. Mat. 1.21,25.
bp2.21. Mat. 1.21.
bq1.35,76.6.35. Seb. 7.48. Mark. 5.7.
brMat. 28.18.
bs2 Sam. 7.11,12,13,16. Hlab. 132.11. Isa. 9.6,7; 16.5. Jer. 23.5. Luka 1.69. Seb. 2.30; 13.23. Isam. 3.7.
btDan. 2.44; 7.14,27. Mika 4.7. Joha. 12.34. Heb. 1.8. Isam. 11.15.
buMat. 1.18,20.
bv1.35,76.6.35. Seb. 7.48. Mark. 5.7.
bwMark. 1.24.
bxMat. 14.33.
by1.58. Mark. 6.4. Luka 2.44.
bz1.7.
caMat. 19.26. Roma 4.21.
cbMat. 15.28.
ccJosh. 20.7; 21.11. Luka 1.65.
cdMark. 6.25.
ceJosh. 20.7; 21.11. Luka 1.65.
cf1.67.
cg1.28. Hlu. 5.24.
chMat. 13.56. Mark. 6.2.
ci2.11.
cjJoha. 20.29.
ck1.37,48,49.
cl1 Sam. 2.1-10. 1 Thes. 5.23.
cmHlab. 34.2,3.
cnHlab. 35.9. Hab. 3.18.
co1 Tim. 1.1; 2.3. Tit. 1.3; 2.10; 3.4. Juda 25. 1 Tim. 4.10.
cp1 Sam. 1.11. Hlab. 138.6. Jak. 2.3. Luka 9.38. 1.25.
cqMal. 3.12.
cr1.45. 11.27.
csHlab. 71.19; 126.2,3.
ctSeb. 2.11.
cuHlab. 99.3; 111.9. Isa. 57.15.
cvEks. 20.6. Hlab. 103.17. Gen. 17.7.
cwHlab. 98.1; 118.15. Isa. 40.10; 51.9; 52.10; 59.16.
cxHlab. 33.10.
cyHez. 21.26. 1 Sam. 2.7,8.
czSeb. 8.27. 1 Tim. 6.15.
da1 Sam. 2.5. Hlab. 34.10.
dbJobe 22.9.
dcSeb. 20.35. Hlab. 83.8; 86.17. Isa. 31.3. Dan. 11.34.
ddHlab. 98.3. Jer. 31.3,20. Luka 1.72.
deGen. 17.19. Hlab. 132.11. Gal. 3.16.
dfRuthe 4.14.
dg1.36.
dhGen. 19.19.
di1.14.
dj2.21. Gen. 17.12.
dkGen. 17.5.
dl1.13,63.
dm1.22.
dn1.13,60.
do1.20.
dpMark. 7.35. Luka 19.44. Dute. 4.12.
dq2.28; 24.53.
dr7.16. Seb. 2.43.
ds1.39.
dtSeb. 5.4. Luka 2.19,51. 9.44; 21.14.
duHlab. 80.17. Seb. 11.21. Hlab. 89.21.
dv1.41. Jow. 2.28.
dw1 Kho. 1.48. Hlab. 41.13; 72.18; 106.48. 1 Lan. 29.10. Ezra 7.27.
dxIsa. 29.23.
dy1.78. 7.16. 19.44. Eks. 3.16.
dz2.38. Hlab. 111.9.
eaHlab. 132.17. Hez. 29.21. 1 Sam. 2.1.
ebSeb. 3.21. Roma 1.2. Jer. 23.5,6; 30.9.
ecSeb. 3.21; 15.18. Joha. 9.32.
edMika 7.20. Luka 10.37. 1.54.
eeHlab. 105.8,9. Hlab. 106.45. Levi 26.42.
efGen. 22.16.
egSeb. 27.23.
ehEfe. 4.24. 2 Thes. 2.13. 2 Tim. 1.9. Tit. 2.12. 1 Pet. 1.15. 2 Pet. 1.4.
eiJer. 32.39.
ejMat. 11.9.
ek1.32.
el1.17.
em1.17.
en11.52.
ep1.78. 7.16. 19.44. Eks. 3.16.
eqIsa. 9.2. Mat. 4.16. Isa. 49.9. Seb. 26.18.
erIsa. 42.7.
es2.14.
et2.40.
euMat. 3.1; 11.7. Luka 3.2.
ev10.1.

Luke 1

Isingeniso

Njengoba abanengi sebebeke izandla ukubeka ngendlela efaneleyo ukulandiswa kwalezizinto eziqiniseke ngokupheleleyo phakathi kwethu a , njengalokhu basinika b  labo ababonayo ngamehlo c  ekuqaleni d  njalo bezinceku e  zelizwi f , kukhanye kukuhle lakimi g , sengizihlolisisile zonke izinto h  kusukela ekuqaleni i , ukuthi ngikubhalele ngokulandelana j , mhlekazi k  Teyofilu l , ukuze wazi iqiniso ngalezozinto m  owazifundiswayo n .

Ukuzalwa kukaJohane kuyabikwa

Ensukwini zikaHerodi inkosi yeJudiya kwakukhona umpristi othile othiwa nguZakariya o , oweqembu likaAbhiya p ; lomkakhe wayevela kumadodakazi kaAroni, lebizo lakhe linguElizabethi. Njalo babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu q , behamba ngayo yonke imilayo lezimiso zeNkosi r , bengasoleki s . Njalo babengelamntwana, ngoba uElizabethi wayeyinyumba t , basebeleminyaka eminengi u  bobabili v .

Kwasekusithi esenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu esesimisweni seqembu lakibo, ngomkhuba wenkonzo yobupristi w , wadliwa yinkatho ukutshisa impepha x  esengene ethempelini leNkosi y . 10 Njalo ixuku lonke labantu z  lalikhuleka aa  ngaphandle ngesikhathi sokutshisa impepha ab . 11 Ingilosi yeNkosi yasibonakala kuye ac , imi ngakwesokunene selathi lempepha ad . 12 Kwathi uZakariya eyibona waqhuqha, lokwesaba kwawela phezu kwakhe ae . 13 Kodwa ingilosi yathi kuye: Ungesabi Zakariya; ngoba umkhuleko wakho uzwakele, lomkakho uElizabethi uzakuzalela indodana, njalo uzakuthi ibizo layo nguJohane af . 14 Futhi uzakuba lenjabulo lentokozo, labanengi bazakujabulela ukuzalwa kwakhe ag . 15 Ngoba uzakuba mkhulu phambi kweNkosi, iwayini kanye lokunathwayo okulamandla ah  kasoze akunathe ai , futhi uzagcwaliswa ngoMoya oNgcwele aj  kusukela esesesiswini sikanina ak . 16 Labanengi kubantwana bakoIsrayeli uzabaphendulela eNkosini uNkulunkulu wabo; 17 njalo yena uzahamba phambi kwayo emoyeni lemandleni kaElija al , ukuphendulela inhliziyo zaboyise kubantwana, labangalaleliyo ekuhlakanipheni kwabalungileyo am , ukulungiselela iNkosi isizwe an  esilungisiweyo ao . 18 UZakariya wasesithi kuyo ingilosi: Ngizakwazi ngani lokhu ap ? Ngoba mina ngilixhegu, lomkami useleminyaka eminengi aq . 19 Ingilosi yasiphendula yathi kuye: NginguGabriyeli ar  mina, omayo phambi kukaNkulunkulu; njalo ngithunyiwe ukukhuluma lawe, lokukubikela lezizindaba ezinhle as . 20 Njalo khangela, uzakuba yisimungulu njalo wehluleke ukukhuluma, kuze kube lusuku okuzakwenzeka ngalo lezizinto at , ngenxa yokuthi ungakholwanga amazwi ami, azagcwaliseka ngesikhathi sawo.

21 Labantu babemlindele uZakariya; bamangala ngokuphuza kwakhe ethempelini au . 22 Kuthe esephuma wehluleka ukukhuluma labo; njalo bazi ukuthi ubone umbono ethempelini av ; njalo yena wayesebaqhweba aw , wahlala eyisimungulu ax . 23 Kwasekusithi seziphelile insuku ay  zokukhonza kwakhe, waya endlini yakhe az .

24 Kwathi emva kwalezonsuku uElizabethi umkakhe wathatha isisu, wazifihla okwezinyanga ezinhlanu ba , esithi: 25 Yenze kanje kimi iNkosi ensukwini eyangikhangela ngazo bb  ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu bc .

Ukuzalwa kukaJesu kuyabikwa

26 Kwathi ngenyanga yesithupha bd  ingilosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini weGalili be  othiwa yiNazaretha bf , 27 entombini eyayigane indoda, ebizo layo lalinguJosefa bg , eyendlu kaDavida bh ; lebizo lentombi linguMariya. 28 Ingilosi yasingena kuye yathi: Ekuhle, wena othandiweyo bi ! INkosi ilawe bj , ubusisiwe wena phakathi kwabesifazana bk . 29 Kwathi eseyibonile wethuswa kakhulu yilizwi layo bl , wanakana ukuthi yikubingelela okunjani lokhu bm . 30 Ingilosi yasisithi kuye: Ungesabi, Mariya; ngoba uthole uthando kuNkulunkulu bn . 31 Njalo khangela, uzathatha isisu, uzale indodana bo , uzakuthi ibizo layo nguJesu bp . 32 Yena uzakuba mkhulu, uzabizwa ngokuthi yiNdodana yoPhezukonke bq ; futhi iNkosi uNkulunkulu izamnika br  isihlalo sobukhosi sikayise uDavida bs , 33 njalo uzabusa phezu kwendlu kaJakobe kuze kube nininini, langombuso wakhe kawuzukuba lokuphela bt . 34 UMariya wasesithi kuyo ingilosi: Lokhu kungenzeka njani, njengoba ngingazi indoda? 35 Ingilosi yasiphendula yathi kuye: UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho bu , lamandla oPhezukonke azakwembesa bv ; ngakho lalokhu okungcwele okuzazalwa nguwe bw  kuzakuthiwa yiNdodana kaNkulunkulu bx . 36 Njalo khangela, isinini sakho uElizabethi, laye ukhulelwe yindodana ebudaleni bakhe by ; lale yinyanga yesithupha kuye obekuthiwa uyinyumba bz . 37 Ngoba kuNkulunkulu kakulalutho oluzakwehlula ca . 38 UMariya wasesithi: Khangela, incekukazi yeNkosi; kakube kimi njengelizwi lakho cb . Ingilosi yasisuka kuye.

UMariya uhambela uElizabethi

39 Ngalezonsuku uMariya wasesukuma waya ezintabeni cc  ngokuphangisa cd , emzini weJuda ce , 40 wangena endlini kaZakariya, wabingelela uElizabethi. 41 Kwasekusithi uElizabethi ezwe ukubingelela kukaMariya, inkonyane yeqa esiswini sakhe; loElizabethi wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele cf , 42 wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi: Ubusisiwe wena cg  phakathi kwabesifazana, njalo sibusisiwe isithelo sesizalo sakho! 43 Kanti kuvela ngaphi lokhu kimi ch , ukuthi unina weNkosi yami eze kimi ci ? 44 Ngoba khangela, kuthe ilizwi lokubingelela kwakho lifika endlebeni zami, umntwana weqa esiswini sami ngokuthokoza. 45 Futhi ubusisiwe cj  okholiweyo, ngoba kuzagcwaliseka lezozinto ezakhulunywa kuye yiNkosi ck .

46 UMariya wasesithi: Umphefumulo wami cl  uyayikhulisa iNkosi cm , 47 lomoya wami uyathokoza cn  kuNkulunkulu uMsindisi wami co , 48 ngoba ukhangele ubuphansi bencekukazi yakhe cp . Ngoba khangela, kusukela khathesi zonke izizukulwana cq  zizakuthi ngibusisiwe cr . 49 Ngoba yena olamandla ungenzele cs  izinto ezinkulu ct , lingcwele lebizo lakhe cu , 50 lesihawu sakhe sikusizukulwana ngesizukulwana kulabo abamesabayo cv . 51 Wenzile amandla ngengalo yakhe cw ; uhlakazile abazigqajayo ekunakaneni kwenhliziyo zabo cx . 52 Wehlisile cy  iziphathamandla ezihlalweni zobukhosi, kodwa uphakamisile abantukazana cz . 53 Abalambileyo ubasuthise ngezinto ezinhle da , kodwa abanothileyo wabamukisa beze db . 54 Umsizile uIsrayeli inceku yakhe dc , ngokukhumbula isihawu dd , 55 njengoba watsho kubobaba bethu de , kuAbrahama, lenzalweni yakhe kuze kube nininini. 56 UMariya wasehlala laye okungaba zinyanga ezintathu, wasebuyela endlini yakhe.

Ukuzalwa kukaJohane

57 Isikhathi sikaElizabethi sokuthi abelethe sesiphelele, wasebeletha indodana. 58 Abakhelene laye df  lezinini zakhe dg  basebesizwa ukuthi iNkosi yenze isihawu sayo saba sikhulu kuye dh , basebethokoza laye di . 59 Kwasekusithi ngosuku lwesificaminwembili, beza ukuzasoka usane dj ; balubiza ngebizo likayise ngokuthi nguZakariya dk . 60 Kodwa unina waphendula wathi: Hatshi bo, kodwa luzathiwa nguJohane dl . 61 Basebesithi kuye: Kakho ezihlotsheni zakho obizwa ngalelibizo. 62 Basebeqhweba uyise, ukuthi angathanda ukuthi lubizwe ngokuthini dm . 63 Wasecela into yokubhalela, wabhala, esithi: NguJohane ibizo lalo dn ; basebemangala bonke. 64 Njalo wahle wavulwa umlomo wakhe do  lolimi lwakhe lwatshwaphululwa dp , wasekhuluma edumisa uNkulunkulu dq . 65 Lokwesaba kwehlela phezu kwabo bonke abakhelene labo dr ; njalo kwakhulunywa ngazo zonke lezizinto kulo lonke elezintabeni zeJudiya ds , 66 labo bonke abazizwayo bazilondoloza ezinhliziyweni zabo dt , besithi: Kambe lolusane luzakuba njani? Njalo isandla seNkosi sasilalo du .

67 LoZakariya uyise wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele, waprofetha, esithi dv : 68 Ibusisiwe iNkosi dw  uNkulunkulu kaIsrayeli dx , ngoba ihambele dy  yasenzela inkululeko isizwe sayo dz , 69 yasivusela uphondo losindiso endlini kaDavida inceku yayo ea , 70 njengalokho yakhuluma ngomlomo wabaprofethi bayo abangcwele eb  kusukela ekuqaleni komhlaba ec , 71 isikhulula ezitheni zethu, lesandleni sabo bonke abasizondayo; 72 ukwenzela obaba bethu ed  isihawu, lokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele ee , 73 isifungo eyasifunga kubaba wethu uAbrahama ef , 74 ukusinika, ukuthi sesikhululiwe esandleni sezitha zethu, siyikhonze singelakwesaba eg  75 ngobungcwele langokulunga phambi kwayo eh  zonke izinsuku zempilo yethu ei . 76 Lawe-ke, sane, uzabizwa ngokuthi ungumprofethi ej  woPhezukonke ek ; ngoba uzahamba phambi kobuso beNkosi el  ukulungisa izindlela zayo em ; 77 lokunika isizwe sayo ulwazi losindiso en  ngothethelelo lwezono zabo, 78 ngesihelo sikaNkulunkulu wethu, okuthi ngaso ukusa
 ukusa: kumbe, ugatsha; Nani 24.17; Isa. 11.1; Zek. 3.8; Mal. 4.2
kwaphezulu kusethekelele ep ,
79 ukubakhanyisela eq  abahlezi emnyameni lethunzini lokufa er , ukuqondisa inyawo zethu endleleni yokuthula es .

80 Wakhula-ke umntwana omncane, waqina emoyeni et , waba sezinkangala eu  kwaze kwaba lusuku lokubonakala kwakhe kuIsrayeli ev .

Copyright information for Ndebele