a9.1,2,6. 9.52. 23.32.
bEks. 24.1,9. Nani 11.16.
cMat. 10.1. Mark. 6.7.
dMat. 9.37,38.
eMat. 10.16.
fMat. 10.9-15. Mark. 6.8-11. Luka 9.3-5.
g12.33. 22.35,36.
h2 Kho. 4.29.
i1 Sam. 25.6. Luka 24.36.
j16.8. Joha. 12.36. Efe. 2.2. 5.6,8. Kol. 3.6. 1 Thes. 5.5. Joha. 17.12. 2 Thes. 2.3.
k11.6. 1 Kor. 10.27.
l9.2. Mat. 10.7,8.
m10.11. Mat. 3.2.
nSeb. 13.51.
o9.11. Mat. 3.2.
p10.14. Mat. 10.15. Mark. 6.11.
qMat. 11.21-23.
rJobe 2.8. Jona 3.6.
s10.14. Mat. 10.15. Mark. 6.11.
tMat. 10.40.
uJoha. 12.48. 1 Thes. 4.8. Mark. 7.9.
vJoha. 5.23.
w10.1.
xMark. 16.17.
yJoha. 12.31.
zIsam. 12.8,12. Isa. 14.12.
aaHlab. 91.13. Mark. 16.18. Seb. 28.5. Luka 11.12.
abMat. 7.22,23.
acEks. 32.32. Isa. 4.3. Heb. 12.23. Jer. 17.13.
ad10.21,22, Mat. 11.25-27.
aeIsa. 53.11.
af12.32. 2.14.
ag10.23,24, Mat. 13.16,17.
ahMat. 22.35.
aiJoha. 6.6. Joha. 8.6.
ajMat. 19.16. Mark. 10.17. Luka 18.18. Mat. 22.35-39.
akDute. 6.5.
alLevi 19.18.
amLevi 18.5. Neh. 9.29.
an16.15.
ao2.42. 18.31. 19.28.
apJosh. 16.1. Mat. 20.29.
aq10.36. Mat. 26.55.
ar2.42. 18.31. 19.28.
asHlab. 38.11.
atHlab. 38.11.
auMat. 10.5.
avIsa. 1.6.
awIsa. 1.6.
ax10.36. Mat. 26.55.
ay1.72.
az10.40,41. Joha. 11.1,5,19,20,21,24,30,39. 12.2.
ba19.6. Seb. 17.7. Jak. 2.25.
bb10.42. Joha. 11.1,2,19,20,28,31,32,45. 12.3.
bc8.35. 2 Kho. 4.38. Joha. 11.20.
bd10.40,41. Joha. 11.1,5,19,20,21,24,30,39. 12.2.
be10.40,41. Joha. 11.1,5,19,20,21,24,30,39. 12.2.
bfMat. 6.25. Luka 12.11. 1 Kor. 7.32.
bgJoha. 6.27. Hlab. 27.4.
bhHlab. 16.5.

Luke 10

Ukuthunywa kwabafundi abangamatshumi ayisikhombisa

Njalo emva kwalezizinto iNkosi yamisa njalo abanye a  abangamatshumi ayisikhombisa b , yabathuma ngababili phambi kobuso bayo emizini yonke lezindaweni zonke ebizakuya kuzo yona c . Ngakho yathi kubo: Isibili isivuno sikhulu, kodwa izisebenzi zinlutshwana. Ngakho ncengani eNkosini yesivuno, ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayo d . Hambani; khangelani, mina ngiyalithuma linjengezimvana phakathi kwezimpisi e . Lingaphathi f  umxhaka, lesikhwama, lamanyathela g ; njalo lingabingeleli muntu endleleni h . Njalo lakuyiphi indlu elingena kuyo, qalani lithi: Ukuthula kakube kulindlu i . Njalo uba kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kuzahlala phezu kwayo j ; kodwa uba kungenjalo, kuzabuyela kini. Hlalani-ke kuleyondlu, lidle linathe izinto ezivela kibo; ngoba isisebenzi sifanele umvuzo waso. Lingayi endlini lendlini. Lakuwuphi umuzi elingena kuwo, besebelemukela, dlanini okubekwa phambi kwenu k , lisilise abagulayo abakuwo l , njalo lithi kubo: Umbuso kaNkulunkulu usondele kini m . 10 Kodwa lakuwuphi umuzi elingena kuwo, futhi bengalemukeli, phumelani endleleni zawo, lithi: 11 Lothuli lomuzi wenu olusinamatheleyo siyaluthintithela kini n ; kodwa-ke yazini lokhu, ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele kini o . 12 Njalo ngithi kini: Kuzakuba lula eSodoma ngalolosuku, kulakulowomuzi p .

Ukusolwa kwemizi engaphendukanga

13 Maye kuwe, Korazini! Maye kuwe, Bethisayida! Ngoba uba kwakwenziwe eTire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini q , ngabe kade baphenduka bahlala bembethe amasaka lemlotheni r . 14 Kodwa kuzakuba lula eTire leSidoni ekugwetshweni, kulakini s . 15 Lawe, Kapenawume, ophakanyiselwe ezulwini, uzaphoselwa phansi esihogweni.

16 Olizwayo lina uyangizwa mina t ; lolalayo lina uyangala mina u ; longalayo mina uyamala ongithumileyo v .

Ukubuya kwabangamatshumi ayisikhombisa

17 Babuya-ke abangamatshumi ayisikhombisa ngentokozo w , besithi: Nkosi, lamadimoni ayazehlisela ngaphansi kwethu ebizweni lakho x . 18 Wasesithi kubo: Ngabona uSathane njengombane y  esiwa evela ezulwini z . 19 Khangelani, ngilinika amandla okunyathela phezu kwezinyoka labofezela, laphezu kwamandla wonke esitha; njalo akusoze kube lalutho olungalilimaza aa . 20 Kodwa lingathokozi ngalokho ukuthi omoya bayazehlisela ngaphansi kwenu ab ; kodwa ikakhulu thokozani ukuthi amabizo enu alotshiwe emazulwini ac .

UJesu ubonga uYise

21 Ngalelohola uJesu ad  wathokoza emoyeni ae , wathi: Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba uzifihlile lezizinto kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo, kodwa wazembulela izingane; yebo, Baba, ngoba ngokunjalo kwaba kuhle phambi kwakho af . 22 Konke kwanikelwa kimi nguBaba; njalo kakho owaziyo ukuthi iNdodana ingubani, ngaphandle kukaBaba, lokuthi uBaba ungubani, ngaphandle kweNdodana, njalo loba ngubani iNdodana ethanda ukumembulela.

23 Wasephendukela kubafundi bebodwa wathi: Abusisiwe amehlo abona elikubonayo. 24 Ngoba ngithi kini: Abaprofethi abanengi lamakhosi babethanda ukubona izinto elizibonayo lina, kodwa kabazibonanga; lokuzwa izinto elizizwayo, kodwa kabazizwanga ag .

Umlayo wokuqala

25 Njalo khangela, isazumthetho esithile ah  sasesisukuma, simlinga ai , sisithi: Mfundisi, ngenzeni ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade aj ? 26 Wasesithi kuso: Kubhalweni emlayweni? Uwubala njani? 27 Sasesiphendula sathi: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langamandla akho wonke, langengqondo yakho yonke ak ; lomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena al . 28 Wasesithi kuso: Uphendule ngokuqonda; yenza lokhu, futhi uzaphila am .

Umfanekiso womSamariya olesihawu

29 Kodwa sona sithanda ukuzilungisisa an  sathi kuJesu: Kanti ngubani umakhelwane wami? 30 UJesu wasephendula wathi: Umuntu othile wehla evela eJerusalema ao  esiya eJeriko ap , watheleka phakathi kwabaphangi aq , njalo bamhlubula impahla bamtshaya imivimvinya basuka bahamba, bamtshiya ephosukufa. 31 Umpristi othile waseqabuka esehla ngaleyondlela ar ; njalo wathi embona, wadlula eceleni as . 32 Langokunjalo lomLevi nxa wayesekulindawo, wafika embona, wadlula eceleni at . 33 Kodwa umSamariya au  othile owayehamba wafika lapho ayekhona, njalo kwathi embona waba lesihelo, 34 waya kuye wabopha amanxeba akhe av , ewathela amagcobo lewayini aw ; wamkhweza phezu kweyakhe inyamazana, wamusa endlini yezihambi, wamlondoloza. 35 Kusisa esehamba, wakhupha odenariyo* ababili wabanika umninindlu, wathi kuye: Umlondoloze; njalo loba yini ozakuchitha okwedlula lokhu, mina ngizabuyisela kuwe ekubuyeni kwami. 36 Pho, nguwuphi kulaba abathathu ocabanga ukuthi wayengumakhelwane walowo owatheleka phakathi kwabaphangi ax ? 37 Wasesithi: Ngulowo owamenzela isihawu ay . Ngakho uJesu wathi kuye: Hamba, lawe wenze njalo.

UMarta loMariya

38 Kwasekusithi ekuhambeni kwabo, yena wangena emzaneni othile; lowesifazana othile, uMarta az  ngebizo, wamemukela endlini yakhe ba . 39 Njalo lo wayelodadewabo othiwa nguMariya bb , laye owahlala enyaweni zikaJesu bc , walizwa ilizwi lakhe. 40 Kodwa uMarta wayephazanyiswa yikusebenza okunengi bd ; weza eduze wasesithi: Nkosi, kawukhathali yini ukuthi udadewethu ungitshiye ukuthi ngisebenze ngedwa? Ngakho umtshele ukuthi angisize. 41 Kodwa uJesu waphendula wathi kuye: Marta, Marta be , uyaphiseka ukhathazeke ngezinto ezinengi bf ; 42 kodwa yinye into edingekayo bg ; kodwa uMariya ukhethile isabelo esihle, angayikwemukwa sona bh .

Copyright information for Ndebele