a6.12.
bMat. 6.9-13.
cMark. 13.35.
d10.8.
e18.1-6.
fMat. 7.7-11.
gDute. 8.15. 1 Kho. 12.11,14. 2 Lan. 10.11,14. Hez. 2.6. Luka 10.19. Isam. 9.3,5,10.
h18.7,8.
iMat. 7.11.
j11.14,15, Mat. 9.32-34. Mat. 12.22,24.
kJoha. 8.6.
l11.29. Mat. 12.38.
mMat. 12.25-29. Mark. 3.23-27.
nMat. 12.27. Seb. 19.13.
oEks. 8.19.
pMat. 26.3.
qEfe. 6.11,13.
rMat. 12.30.
sMat. 3.12; 13.30. Luka 12.17,18. Joha. 11.52.
tJoha. 10.12. 11.52.
uMat. 12.43-45.
vSeb. 2.14; 14.11; 22.22.
w1.48. 1.45.
xRoma 9.20;10.18.
yJoha. 13.17. Jak. 1.25.
z8.21.
aaSeb. 7.53. Levi 22.31.
abMat. 12.39-42. Luka 11.16.
acMat. 12.42.
adMat. 12.41.
aeMat. 5.15. Mark. 4.21.
af8.16.
ag11.34,35, Mat. 6.22,23.
ahMat. 6.23.
aiNah. 3.3.
ajMat. 22.4.
akMark. 7.3,4.
alMat. 22.4.
amMat. 23.25.
anMat. 23.25.
ao12.33. 16.9. 3.11. 16.14.
apTit. 1.15.
aqMat. 23.23.
ar18.12.
asMat. 23.6. Mark. 12.39 Luka 20.46.
atMat. 23.7. Mark. 12.38 Luka 20.46.
auMat. 23.27.
av11.46,52. Mat. 22.35.
aw11.46,52. Mat. 22.35.
axMat. 23.4.
ayMat. 11.28.
azMat. 23.29-31.
baMat. 23.29-31.
bbRoma 1.32.
bc1 Kor. 1.24. Zaga 8.12,22,23,30. Kol. 2.3. Mat. 23.34.
bdMat. 23.34-36. 2 Lan. 24.19. 36.15,16.
be1 Thes. 2.15. Mat. 23.34.
bfMat. 13.35.
bgMat. 23.35.
bh11.46,52. Mat. 22.35.
biMat. 23.13.
bj1.77. Roma 2.20.
bkMark. 6.19.
blSeb. 23.21.
bmMat. 22.15. Mark. 12.13.
bnMat. 12.10. Mark. 3.2. Joha. 8.6.

Luke 11

UJesu ufundisa ngokukhuleka

Kwasekusithi ekhuleka endaweni ethile a , eseqedile, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: Nkosi, sifundise ukukhuleka, njengoJohane laye wafundisa abafundi bakhe. Wasesithi kubo: Nxa likhuleka, libokuthi: Baba wethu osemazulwini, kalihlonitshwe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze. Intando yakho kayenziwe, lemhlabeni njengezulwini. Siphe usuku ngosuku ukudla kwethu kwensuku zonke. Njalo usithethelele amacala ethu, ngoba lathi sibathethelela bonke abalamacala kithi. Njalo ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule ebubini b .

Umfanekiso womngane ofika phakathi kobusuku

Wasesithi kubo: Nguwuphi kini olomngane, futhi aye kuye phakathi kobusuku c , athi kuye: Mngane, ngeboleka izinkwa ezintathu, ngoba kufike kimi umngane wami evela ekuhambeni, kodwa kangilalutho engingalubeka phambi kwakhe d ; longaphakathi aphendule athi: Ungangihluphi; umnyango usuvaliwe, labantwana bami abancane balami embhedeni; kangingeke ngivuke ngikunike. Ngithi kini: Loba engazukuvuka amnike, ngoba engumngane wakhe, kodwa ngenxa yokuphikelela kwakhe uzavuka amnike konke akuswelayo e . Mina-ke ngithi kini: Celani, lizaphiwa; dingani, lizathola; qoqodani, lizavulelwa. 10 Ngoba wonke ocelayo uyemukela; lodingayo uyathola; loqoqodayo uyavulelwa f . 11 Kambe, nguwuphi kini onguyise ongathi indodana icela isinkwa, ayinike ilitshe? Loba-ke inhlanzi, ayinike inyoka endaweni yenhlanzi yini? 12 Uba-ke icela iqanda, ayinike ufezela yini g ? 13 Ngakho uba lina elingababi likwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uBaba osezulwini h  ezabapha uMoya oNgcwele abacela kuye i .

Isono sokuhlambaza

14 Wayesekhupha idimoni, elaliyisimungulu. Kwasekusithi, seliphumile idimoni, wakhuluma oyisimungulu; amaxuku asemangala. 15 Kodwa abanye babo bathi: Ukhupha amadimoni ngoBhelezebhule inkosi yamadimoni j . 16 Labanye bemlinga k  badinga kuye isibonakaliso esivela ezulwini l . 17 Kodwa yena eyazi imicabango yabo wathi kubo m : Wonke umbuso owehlukene umelene lawo ngokwawo uyachitheka; njalo indlu emelene lendlu iyadilika. 18 Njalo uba uSathane laye ehlukene emelane laye ngokwakhe, umbuso wakhe uzakuma njani? Ngoba lithi, ngikhupha amadimoni ngoBhelezebhule. 19 Njalo uba mina ngikhupha amadimoni ngoBhelezebhule, amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benu n . 20 Kodwa uba ngikhupha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu, isibili umbuso kaNkulunkulu usufikile kini o . 21 Uba isiqhwaga sihlomile silinda owaso umuzi, impahla yaso isekuthuleni p ; 22 kodwa nxa olamandla kulaso esisukela asinqobe, uyasemuka izikhali zaso ebesithembele kuzo, abesesaba impango yaso q . 23 Ongelami umelene lami r ; longabuthi lami s  uyachithiza t .

Ukuphenduka okungapheleliyo

24 Nxa umoya ongcolileyo esephumile emuntwini, uyahamba adabule indawo ezomileyo, edinga ukuphumula; kodwa engakutholi athi: Ngizabuyela endlini yami engaphuma kuyo; 25 njalo esefikile ayifice ithanyelwe njalo ilungisiwe. 26 Abesehamba azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye uqobo, bangene bahlale lapho; njalo ukucina kwalowomuntu kube kubi kulokuqala u .

27 Kwasekusithi ekhuluma lezizinto, owesifazana othile exukwini waphakamisa ilizwi, wathi kuye v : Sibusisiwe isisu esakuthwalayo, lamabele owawamunyayo w . 28 Kodwa yena wathi: Kodwa ikakhulu x  babusisiwe y  abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu z  balilondoloze aa .

Abafuna isibonakaliso

29 Kwathi sekubuthene amaxuku eminyene, waqala ukuthi: Lesi isizukulwana sibi; sidinga isibonakaliso, kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. 30 Ngoba njengalokhu uJona waba yisibonakaliso kwabeNinive, leNdodana yomuntu izakuba njalo kulesisizukulwana ab . 31 Indlovukazi yeningizimu izasukuma ekugwetshweni kanye lamadoda alesisizukulwana ac , iwalahle; ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzakuzwa inhlakanipho kaSolomoni, njalo khangelani, omkhulu kuloSolomoni ulapha. 32 Amadoda eNinive azasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana ad , asilahle; ngoba aphenduka ngokutshumayela kukaJona, njalo khangelani, omkhulu kuloJona ulapha.

Imifanekiso yezibane

33 Futhi kakho othi eselumathise isibane asibeke ekusithekeni, loba ngaphansi kwesitsha, kodwa phezu kwesiqobane sesibane ae , ukuze abangenayo babone ukukhanya af .

34 Isibane somzimba yilihlo; ngakho nxa ilihlo lakho liphilile, lomzimba wakho wonke ugcwele ukukhanya ag ; kodwa nxa lilibi, lomzimba wakho ulobumnyama ah . 35 Ngakho qaphela ukuthi ukukhanya okukuwe kungabi ngumnyama. 36 Ngakho uba umzimba wakho wonke ugcwele ukukhanya, ungelandawo emnyama, uzakhanya wonke, njengesibane sikukhanyisa ngokukhanya kwaso ai .

UJesu usola abaFarisi lezazumlayo

37 Kwathi esakhuluma, umFarisi othile wamcela ukuthi adle laye; wasengena wahlala ekudleni aj . 38 Kwathi umFarisi ebona lokhu wamangala ukuthi kazange aqale ageze ak  phambi kokudla kwemini al . 39 Yasisithi iNkosi kuye: Khathesi lina baFarisi lihlambulula ingaphandle yenkezo leyesitsha am , kodwa ingaphakathi yenu igcwele ukuphanga lobubi an . 40 Zithutha, yena owenza ingaphandle kayenzanga yini lengaphakathi? 41 Kodwa phanini zibe yizipho lezozinto ezingaphakathi ao ; khangelani-ke, konke kuzahlambuluka kini ap .

42 Kodwa maye kini baFarisi aq ! Ngoba lithela ingxenye yetshumi yetswayi leganga leruwi*, lakuyo yonke imibhida, njalo liseqa ukwehlulela lothando lukaNkulunkulu; belifanele ukwenza lezizinto, lingakuyekeli lalokhu ar .

43 Maye kini baFarisi! Ngoba lithanda izihlalo zabahloniphekayo emasinagogeni as , lokubingelelwa emidangeni at .

44 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi! Ngoba lifanana lamangcwaba angabonakaliyo, labantu abahamba phezu kwawo bengawazi au .

45 Omunye wezazumthetho wasephendula wathi kuye: Mfundisi, ngokutsho lezizinto uyasithuka lathi av . 46 Kodwa wathi: Maye lakini zazumthetho aw ! Ngoba ax  lethwesa abantu imithwalo enzima ukuthwalwa, kodwa lina uqobo lwenu kaliyithinti leyomithwalo langomunye weminwe yenu ay .

47 Maye kini! Ngoba lakha amangcwaba abaprofethi, njalo oyihlo bababulala az . 48 Ngalokhu-ke lifakaza ba  ukuthi livumelana lemisebenzi yaboyihlo; ngoba bona bababulala, lina-ke liyawakha amangcwaba abo bb . 49 Ngalokhu-ke inhlakanipho kaNkulunkulu yathi bc : Ngizabathuma abaprofethi labaphostoli bd , labanye babo bazababulala babaxotshe be ; 50 ukuze kubizwe kulesisizukulwana igazi labaprofethi bonke elachithwa kusukela ekusekelweni komhlaba bf , 51 kusukela egazini likaAbela kuze kufike egazini likaZakariya owabulawa phakathi laphakathi kwelathi lendlu kaNkulunkulu; yebo, ngithi kini: Lizabizwa kulesisizukulwana bg .

52 Maye kini zazumthetho bh ! Ngoba lisusile bi  isihluthulelo solwazi; kalingenanga lina uqobo lwenu bj , labangenayo labavimbela.

53 Kwathi ekhuluma lezizinto kubo, ababhali labaFarisi baqala ukumngxamela kakhulu, lokumbuzisisa ngezinto ezinengi bk , 54 bemthiya bl , bedinga ukubamba ulutho oluphuma emlonyeni wakhe bm , ukuze bambeke icala bn .

Copyright information for Ndebele