aSeb. 24.18. 26.12.
bMat. 16.6,12. Mark. 8.15. Luka 17.3.
cMat. 23.28.
dMat. 10.26-33. Mark. 4.22. Luka 8.17.
e11.24. Mat. 6.6.
f2 Sam. 11.2.
gJoha. 15.13-15.
hMat. 3.7. Luka 3.7. 6.47. Seb. 9.16.20.35.
iMat. 10.29.
jMat. 25.31.
kMat. 25.31.
lMat. 12.31.
mMat. 10.19. Mark. 13.11. Luka 21.14.
nRoma 8.38.
oEfe. 3.10; 6.12. Kol. 1.16. Tit. 3.1. Luka 20.20. Kol. 2.10.
pRoma 13.1. 1 Pet. 3.22.
qEfe. 3.10; 6.12. Kol. 1.16. Tit. 3.1. Luka 20.20. Kol. 2.10.
rMat. 10.20.
sRoma 2.1,3; 9.20.
tJoha. 8.11. Eks. 2.14. Seb. 7.27,35.
u1 Tim. 6.6-11.
v3.15.
w11.23.
x12.24. 3.17.
y11.23.
zTshu. 11.9. 1 Kor. 15.32. Jak. 5.5. Tshu. 2.24.
aa15.23.
abJer. 17.11. Jak. 4.14.
adJobe 27.8. Hlab. 52.7.
aeHlab. 39.6.
afMat. 6.19,20.
ag6.24. 12.33. 1 Tim. 6.18,19. Jak. 2.5.
ahMat. 6.25-33.
aiJobe 38.41.
aj12.24. 3.17.
ak12.3.
alJobe 38.41.
am12.26.
an2.52.
ao12.26.
apIsa. 41.10,13,14; 43.5; 42.2.
aqZek. 13.7. Joha. 21.15-17. Seb. 20.28. Isa. 40.11.
arEfe. 1.5,9. Mat. 11.25,26. Luka 10.21.
asMat. 25.34.
atMat. 19.21.
au11.41.
av16.9.
aw10.4.
ax12.21. Mat. 6.20.
ay12.21. Mat. 6.20.
azMat. 6.21.
ba1 Kho. 18.46.
bbMat. 25.7,8.
bcMat. 22.2.
bdMat. 24.46.
beMat. 24.42.
bf12.35. 17.8. Joha. 13.4.
bg22.27. 17.7,8.
bhEks. 14.24.
biEks. 14.24.
bjMat. 24.46.
bk12.39,40,42-46, Mat. 24.43-51.
blMat. 24.42.
bm12.47.
bnMark.13.33. Luka 21.34,36.
bo12.47.
bp12.48.
bq16.1.
brIsam. 21.8. Mat. 24.51.
bs12.41.
bt12.47.
buDute. 25.2,3.
bv12.41.
bwLevi 5.17. Nani 15.29,30. 1 Tim. 1.13.
bxRoma 1.19,20; 2.14,15.
byMat. 25.15,29.
bz12.20.
caMat. 3.11. Luka 12.51.
cb1 Kho. 14.14.
ccMat. 20.22. Mark. 10.38.
cdMark. 10.32. Luka 9.51. Joha. 12.27.
ceSeb. 18.5. Fil. 1.23.
cf22.16.
cgMat. 10.34,35.Luka 12.49. Mat. 10.21.
chMat. 3.11. Luka 12.51.
ciMika 7.6.
cjMat. 16.2,3.
ck1 Kho. 18.44.
clMat. 20.12.
cmMat. 16.3.
cn21.30.
co12.58,59, Mat. 5.25,26.
cp12.13,14.

Luke 12

UJesu uxwayisa abafundi bakhe

Kusenjalo sezibuthene izigidi zexuku, baze banyathelana, waqala ukukhuluma labafundi bakhe kuqala a : Lina xwayani imvubelo yabaFarisi b , eyikuzenzisa c .

Njalo kakukho okumbomboziweyo, okungayikwembulwa, lokufihliweyo, okungayikwaziwa d . Ngakho loba yini eliyikhuluma emnyameni izazwakala ekukhanyeni; lelikukhulume endlebeni ezindlini zensitha e  kuzamenyezelwa phezu kwezindlu f .

Omele ukwesatshwa

Njalo ngithi kini bangane bami: Lingabesabi ababulala umzimba, njalo emva kwalokho bengelakho ukwenza olunye ulutho g . Kodwa ngizalitshengisa elifanele ukumesaba: Mesabeni lowo othi esebulele abe lamandla okuphosela esihogweni; yebo, ngithi kini: Mesabeni yena h . Kazithengiswa yini intaka ezinhlanu ngendibilitshi ezimbili? Kakukhohlakali lanye yazo phambi kukaNkulunkulu i . Kanti lenwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Ngakho lingesabi; liyazedlula intaka ezinengi.

Njalo ngithi kini: Wonke loba ngubani ongivuma phambi kwabantu, iNdodana yomuntu layo izamvuma phambi kwengilosi zikaNkulunkulu j ; kodwa ongiphika phambi kwabantu uzaphikwa phambi kwengilosi zikaNkulunkulu k .

10 Laye wonke okhuluma ilizwi elimelana leNdodana yomuntu, uzathethelelwa; kodwa lowo ohlambaza uMoya oNgcwele kayikuthethelelwa l .

11 Njalo nxa belisa emasinagogeni m  lakubabusi n, o  leziphathamandla p, q , lingakhathazeki ukuthi lizaphendulani kumbe njani, kumbe lizakhulumani r ; 12 ngoba uMoya oNgcwele uzalifundisa ngalelohola izinto elifanele ukuzikhuluma.

Umfanekiso womlimi onothileyo

13 Futhi omunye wexuku wathi kuye: Mfundisi, akutshele umfowethu abelane lami ilifa. 14 Kodwa wathi kuye: Ndoda s , ngubani ongimise ukuthi ngibe ngumahluleli loba umehlukanisi phezu kwenu t ? 15 Wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele ubuhwaba, ngoba impilo yomuntu kayikho ebunengini bezinto alazo u .

16 Wasebatshela umfanekiso, esithi: Insimu yomuntu othile onothileyo yathela kakhulu; 17 wasenakana ngaphakathi kwakhe v , esithi: Ngizakwenza njani, ngoba kangilandawo lapho engingabuthela khona izithelo zami w ? 18 Wasesithi: Ngizakwenza lokhu; ngizadiliza iziphala zami, ngakhe ezinkulu x , ngibuthele khona izilimo zami zonke lempahla yami y , 19 besengisithi kumphefumulo wami: Mphefumulo, ulempahla ezinengi ezibekelwe iminyaka eminengi; phumula, udle, unathe z , uthokoze aa . 20 Kodwa uNkulunkulu wathi kuye: Siphukuphuku ab , ngalobubusuku umphefumulo wakho uzabizwa
 uzabizwa: Gr.  bazabiza.
kuwe ad ; pho izinto ozilungisileyo zizakuba ngezikabani ae ?
21 Kunjalo-ke kozibekela inotho af , kodwa enganothanga kuNkulunkulu ag .

Ukukhathazeka, lokuthemba kuNkulunkulu

22 Wasesithi kubafundi bakhe: Ngakho ngithi kini: Lingakhathaleli impilo yenu, ukuthi lizakudlani; loba umzimba wenu, ukuthi lizakwembathani. 23 Impilo yedlula ukudla, lomzimba isembatho ah . 24 Qaphelisisani amawabayi, ukuthi kawahlanyeli, njalo kawavuni ai , kawalasiphala aj  loba isilulu ak , kanti uNkulunkulu uyawondla; lina lizedlula kangakanani al  inyoni? 25 Njalo nguwuphi kini ongathi ngokuphiseka engezelele ingalo ibenye am  ebudeni bakhe an ? 26 Ngakho nxa lingelamandla okwenza into encinyane, liphisekelani ngokunye? 27 Qaphelisani imiduze ukuthi ikhula njani; kayitshikatshiki, kayiphothi, kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo. 28 Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani obukhona lamuhla egangeni, kuthi kusasa buphoswa eziko, uzalembathisa ngokukhulu kangakanani, lina abokholo oluncinyane ao ? 29 Lani-ke lingadingi elizakudla lelizakunatha; njalo lingakhathazeki. 30 Ngoba konke lokhu izizwe zomhlaba ziyakudinga; kodwa uYihlo uyazi ukuthi liyaziswela lezizinto. 31 Kodwa dingani umbuso kaNkulunkulu, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini. 32 Lingesabi ap , mhlambi omncinyane aq ; ngoba kuyintokozo kaYihlo ar  ukulinika umbuso as .

33 Thengisani impahla zenu at  liphe izipho au . Lizenzele av  imixhaka engagugiyo aw , impahla eligugu engapheliyo emazulwini, lapho okungasondeli isela khona ax , lenundu engoni khona ay ; 34 ngoba lapho okukhona impahla yenu eligugu, izakuba khona lapho lenhliziyo yenu az .

Umfanekiso wenceku ethembekileyo

35 Inkalo zenu kazihlale zibotshiwe ba , lezibane zenu zibhebha bb ; 36 lani libe njengabantu abalindele inkosi yabo, lapho izabuya ivela emtshadweni bc , ukuze, nxa ifika iqoqoda, bahle bayivulele. 37 Zibusisiwe lezozinceku bd , okuzakuthi inkosi nxa ifika izifice zilindile be ; ngiqinisile ngithi kini: Izabhinca bf , izihlalise ekudleni, isondele izisebenzele bg . 38 Njalo nxa ifika ngomlindo wesibili bh , kumbe ifika ngomlindo wesithathu bi , futhi izifice zinjalo bj , zibusisiwe lezozinceku. 39 Kodwa yazini lokhu, ukuthi uba umninindlu ebelazi ihola isela elizafika ngalo bk , ubezalinda bl , futhi ubengayikuvuma ukuthi indlu yakhe ifohlelwe. 40 Ngakho lani-ke hlalani lilungile bm ; ngoba ngehola elingalicabangeliyo iNdodana yomuntu izafika bn .

41 UPetro wasesithi kuye: Nkosi, uwutshela thina lumfanekiso bo , kumbe labo bonke yini bp ? 42 INkosi yasisithi: Pho ngubani umphathi wezinceku othembekileyo lohlakaniphileyo, inkosi ezambeka phezu kwabendlu yayo, ukuze abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi esifaneleyo bq ? 43 Ibusisiwe leyonceku, okuzakuthi inkosi yayo nxa ifika iyifice isenza njalo. 44 Ngiqinisile ngithi kini: Izayibeka phezu kwakho konke elakho. 45 Kodwa nxa leyonceku isithi enhliziyweni yayo: Inkosi yami iphuzile ukubuya; njalo ibisiqala ukutshaya izinceku lezincekukazi, lokudla lokunatha lokudakwa, 46 inkosi yaleyonceku izafika ngosuku engayilindele ngalo, langehola engalaziyo; izayiquma phakathi, izanika isabelo sayo lalabo abangathembekanga br .

47 Laleyonceku ebisazi intando yenkosi yayo bs , kodwa ingalungiselanga njalo ingenzanga ngokwentando yayo bt , izatshaywa imivimvinya eminengi bu . 48 Kodwa leyo bv  ebingayazi, yenza okufanele ukutshaywa bw , izatshaywa imivimvinya emilutshwana bx . Laye wonke ophiwe okunengi, kuzadingwa okunengi kuye by ; lalowo ophathiswe okunengi, kuzabizwa kuye okungaphezulu bz .

Izibonakaliso zezikhathi

49 Ngize ukuphosela umlilo emhlabeni ca , futhi kuyini engikufisayo nxa usubasiwe cb ? 50 Kodwa ngilobhabhathizo engizabhabhathizwa ngalo cc , futhi cd  ngicindezelwe ce  kangakanani luze lupheleliswe cf . 51 Licabanga ukuthi ngize ukunika ukuthula emhlabeni yini cg ? Hatshi bo, ngithi kini, kodwa kulalokhu ukwehlukana ch . 52 Ngoba kusukela khathesi abahlanu endlini yinye bazakwehlukana, abathathu bamelane lababili, lababili bamelane labathathu, 53 bazakwehlukana, uyise amelane lendodana, lendodana imelane loyise; unina amelane lendodakazi, lendodakazi imelane lonina; uninazala amelane lomalokazana wakhe, lomalokazana amelane loninazala ci .

54 Wasesithi lemaxukwini: Nxa libona cj iyezi lisukuma entshonalanga ck , lihle lithi: Izulu liyabuya; futhi kube njalo. 55 Njalo nxa libona umoya weningizimu uphephetha, lithi: Lizatshisa; besekusenzakala cl . 56 Bazenzisi! Liyakwazi ukuhlola umumo wesibhakabhaka lowomhlaba; kodwa lesisikhathi kungani lingasihloli cm ?

57 Pho, kungani ukuthi lingahluleli lani lina uqobo lwenu okulungileyo cn ? 58 Ngoba nxa usiya co  lomangalelene laye kumantshi cp , endleleni yenza ubungcono ukuthi ukhululwe kuye; hlezi akudonsele kumahluleli, lomahluleli akunikele epholiseni, lepholisa likuphosele entolongweni. 59 Ngithi kuwe, kawusoze waphuma khona, uze ubhadale lenhlamvu encane yemali yokucina.

Copyright information for Ndebele