a3.1.
bSeb. 28.4.
dNeh. 3.15.
eMat. 21.19. Mark. 11.13. Isa. 5.2.
fMat. 3.10.
g2 Lan. 2.3. Luka 19.42. Gen. 30.27.
hMat. 3.10.
iSeb. 16.16. 1 Joha. 4.6. Luka 12.16.
j21.28.
kMat. 9.18. Mark. 5.23; 6.5; 7.32; 8.23,25. 16.18. 4.40. Seb. 9.12,17; 28.8.
lHeb. 12.12.
mMat. 15.31.
nMark. 5.22.
oJoha. 5.10.
pEks. 20.9.
q14.3. Mat. 12.10.
rMat. 7.5. Luka 6.42.
s14.5.
t2.7.
u19.9.
vSeb. 16.16. 1 Joha. 4.6. Luka 13.16.
w18.43.
xMat. 13.31-33. Luka 13.18,19. Mark. 4.30-32.
y13.20. Mat. 11.16.
z13.20. Mat. 11.16.
aaMark. 6.6.
ab9.51,53. 17.11. 19.28.
acSeb. 2.47. 1 Kor. 1.18. 2 Kor. 2.15. Isam. 21.24.
adJoha. 18.36. 1 Kor. 9.25. Kol. 1.29. 4.12. 1 Tim. 6.12. 2 Tim. 4.7.
aeMat. 7.13.
afIsa. 55.6.
agMat. 25.10.
ahMat. 25.11.
ai13.27. Mat. 7.23. 25.12.
aj5.29. 7.36. 14.1.
ak13.22.
al13.27. Mat. 7.23. 25.12.
amHlab. 6.8.
anMat. 8.12.
aoMat. 8.11.
apMat. 8.11.
aqIsam. 21.13.
arMat. 19.30.
asMat. 19.1. Mark. 10.1.
at3.1.
auHeb. 2.10. 5.9. 7.28. Heb. 11.40. 12.23.
avJoha. 11.9.
awSeb. 20.15. 21.26.
ax17.1.
ayMat. 5.12.
az13.34,35. Mat. 23.37-39.
baMat. 23.37.
bbHlab. 69.25. Levi 26.31,32. Isa. 1.7. Mika 3.12.
bcHlab. 118.26. Mat. 21.9. 23.39. Mark. 11.9. Luka 19.38. Joha. 12.13.

Luke 13

UJesu ufundisa ngokuphenduka

Njalo ngalesosikhathi kwaba khona abathile abamtshela ngamaGalili, igazi lawo uPilatu alixubanisa lemihlatshelo yawo a . UJesu wasephendula wathi kubo: Licabanga ukuthi amaGalili la ayeyizoni yini kulawo wonke amaGalili, ngoba ahlupheka izinto ezinje? Hatshi bo, ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki, lizabhubha ngokunjalo lonke b . Lalabo abalitshumi lesificaminwembili, owawela phezu kwabo umphotshongo eSilowama wababulala, licabanga ukuthi bona babebabi
 ababi: Gr.  abalezikwelede.
yini kulabantu bonke ababehlala eJerusalema?
Hatshi bo, ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki, lizabhubha ngokunjalo lonke d .

Umfanekiso womkhiwa ongatheliyo

Wasekhuluma lumfanekiso wathi: Umuntu othile wayelomkhiwa owawuhlanyelwe esivinini sakhe; wafika edinga isithelo kuwo, kodwa kasitholanga e . Wasesithi kuso isisebenzi sesivini: Khangela, sekuyiminyaka emithathu ngisiza ngidinga isithelo emkhiweni, kodwa ngingasitholi; ugamule; yini ukuthi wone ngitsho umhlabathi f ? Sasesiphendula sathi kuye: Nkosi, ake uwuyekele langalumnyaka, ngize ngigebhe ngiwugombolozele, ngithele umquba; njalo uba uthela isithelo, kuhle g ; kodwa uba kungenjalo, emva kwalokho uzawugamula h .

Ukusiliswa kowesifazana ngesabatha

10 Futhi wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngesabatha; 11 njalo khangela, kwakukhona owesifazana owayelomoya wobuthakathaka iminyaka elitshumi leyisificaminwembili i , esegogekile, wayengalulami ngokupheleleyo j . 12 Kwathi uJesu embona wambizela kuye, wathi kuye: Mama, ukhululwe ebuthakathakeni bakho. 13 Wasebeka izandla phezu kwakhe k ; njalo wahle welulanyiswa l , wadumisa uNkulunkulu m . 14 Kodwa umphathi wesinagoge n , ethukuthele ngoba uJesu esilise ngesabatha o , waphendula wathi exukwini: Zikhona insuku eziyisithupha okufanele ukusetshenzwa ngazo p ; ngakho wozani ngazo lisiliswe, kodwa kungabi ngosuku lwesabatha q . 15 Ngakho iNkosi yamphendula, yathi: Mzenzisi r , ngulowo lalowo wenu kayikhululi yini inkabi yakhe kumbe ubabhemi s  esibayeni ngesabatha, ayikhokhele ayeyinathisa t ? 16 Lalo, oyindodakazi kaAbrahama u , uSathane osembophile, khangela, iminyaka elitshumi leyisificaminwembili, kakufanele yini ukuthi akhululwe kulesisibopho ngosuku lwesabatha v ? 17 Kwathi esitsho lezizinto, bayangeka bonke ababephikisana laye; lexuku lonke lathokoza ngezinto zonke ezilodumo ezenziwe nguye w .

Umfanekiso wenhlanyelo yemasitedi, lowemvubelo

18 Wasesithi x : Umbuso kaNkulunkulu unjengani? Futhi ngizawufananisa lani? 19 Unjengohlamvu lwemasitedi, umuntu aluthatha waluphosa esivandeni sakhe; lwaselumila, lwaba yisihlahla esikhulu, lenyoni zezulu zilezidleke engatsheni zaso y .

20 Wasebuya wathi: Ngizawufananisa lani umbuso kaNkulunkulu? 21 Unjengemvubelo, ayithathayo owesifazana wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu, kwaze kwabila konke z .

UJesu ukhuluma ngendlela yempilo

22 Wasehamba edabula imizi lemizana efundisa aa , ejonge ukuya eJerusalema ab .

23 Omunye wasesithi kuye: Nkosi, balutshwana yini abasindiswayo ac ? Wasesithi kubo: 24 Zamani kakhulu ukungena ngesango elincinyane; ngoba abanengi, ngithi kini, bazadinga ukungena, kodwa bazakwehluleka ad, ae . 25 Emva kokuthi umninindlu af  esesukume wavala umnyango ag , beseliqala ukuma ngaphandle liqoqode emnyango, lisithi: Nkosi, Nkosi, sivulele ah ; yena-ke aphendule athi kini: Kangilazi, lapho elivela khona ai ; 26 lapho lizaqala ukuthi: Sadla sanatha phambi kwakho aj , njalo wawufundisa emigwaqweni yakithi ak . 27 Kodwa uzakuthi: Ngithi kini: Kangilazi lapho elivela khona al ; sukani kimi lina lonke benzi bokubi am . 28 Lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo an , nxa selibona uAbrahama loIsaka loJakobe labaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu, kodwa lina lilahlelwe ngaphandle ao . 29 Futhi bazakuza ap  bevela empumalanga lentshonalanga, njalo enyakatho leningizimu, bahlale embusweni kaNkulunkulu aq . 30 Njalo khangelani, bakhona abokucina abazakuba ngabokuqala, njalo bakhona abokuqala abazakuba ngabokucina ar .

Ukuzonda kukaHerodi

31 Ngelanga elifananayo kwafika abaFarisi abathile, bathi kuye: Phuma usuke lapha as , ngoba uHerodi ufuna ukukubulala at . 32 Wasesithi kubo: Hambani lilitshele lelokhanka: Khangela, ngiyakhupha amadimoni ngenza izelapho lamuhla lakusasa, langelesithathu ngipheleliswe au . 33 Kodwa kumele ukuthi ngihambe lamuhla lakusasa av  langomhlomunye aw ; ngoba kakwenzeki ax  ukuthi umprofethi abulawelwe ngaphandle kweJerusalema ay .

UJesu ukhalela iJerusalema

34 Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofethi, lobakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe! Bengithanda kangakanani ukubuthela ndawonye abantwana bakho az , njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwempiko, kodwa kalivumanga ba . 35 Khangelani, indlu yenu itshiywe kini ilunxiwa bb ; njalo ngiqinisile ngithi kini: Kalisoze langibona kuze kwenzeke, ukuthi lithi: Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi bc .

Copyright information for Ndebele