a7.36.
bMark. 3.2. Luka 6.7. 20.20. 17.20.
c14.5. Hlu. 18.14.
dMat. 22.35.
e13.14. Mat. 12.10.
f14.5. Hlu. 18.14.
g13.15.
hMat. 22.46.
iHlu. 14.12.
jSeb. 3.5.
k14.8. Mat. 23.6.
lMat. 22.2.
m14.8. Mat. 23.6.
n3.8.
oZaga 25.6,7.
p14.12. Mat. 20.13. 22.12. 26.50.
qMat. 23.12.
rMat. 22.4.
s5.29.
t14.21. Neh. 8.10,12. Esta 9.22.
uMat. 6.4.
vJoha. 11.24. 1 Kor. 15.23. 1 Thes. 4.16. Isam. 20.4,5.
wIsam. 19.9. Isa. 25.6. Luka 22.16,30.
xMat. 22.2-14.
yMat. 22.3.
zMat. 22.5.
aa1 Kor. 16.5.
ab14.13.
acMat. 22.9.
adMat. 21.41,43.
aeMat. 10.37. Dute. 13.6-8. 33.9.
afMat. 6.24. Luka 16.13. Roma 9.13. Mal. 1.3.
agJoha. 12.25. Seb. 20.24. Isam. 12.11.
ahMat. 10.38.
aiJoha. 19.17.
ajZaga 24.27.
akJobe 15.24.
alHlab. 68.17.
am9.61.
anMark. 9.50.
aoMat. 5.13.
apMark. 9.50.
aq9.62.
arMat. 5.13.
asMat. 11.15.

Luke 14

UJesu usilisa efundisa endlini yomFarisi

Kwasekusithi ekungeneni kwakhe ngesabatha endlini yomunye wabakhulu kubaFarisi ukuthi adle isinkwa a , bona basebemqaphela b . Njalo khangela, kwakukhona umuntu othile phambi kwakhe owayelombizankulu. UJesu wasephendula c  wakhuluma lezazumthetho labaFarisi d , wathi: Kuvunyelwe yini ukusilisa ngesabatha e ? Kodwa bathula. Wasembamba wamsilisa wamyekela ukuthi ahambe. Wasebaphendula esithi f : Nguwuphi kini ongathi elobabhemi kumbe inkabi yakhe ewele emgodini, futhi angahle ayikhuphe ngosuku lwesabatha g ? Abasazange babuyisele impendulo kuye ngalezizinto h .

Wasekhuluma umfanekiso kubo abanxusiweyo i , ebona ukuthi bakhetha njani j  izihlalo zabahloniphekayo k , wathi kubo: Nxa unxusiwe ngumuntu emtshadweni l , ungahlali esihlalweni sabahloniphekayo m ; hlezi kukhona omkhulu kulawe onxusiweyo nguye, futhi okunxusileyo wena laye eze athi kuwe: Mxekele lo; khona uzaqala ukuhlala endaweni esekucineni usulenhloni n . 10 Kodwa nxa unxusiwe, hamba uhlale endaweni esekucineni o ; ukuze, nxa efika okunxusileyo, athi kuwe: Mngane, yenyukela ngaphezulu; khona kuzakuba ludumo kuwe phambi kwabo abahlezi ekudleni lawe p . 11 Ngoba wonke oziphakamisayo uzathotshiswa, lozithobayo uzaphakanyiswa q .

12 Wasesithi lakulowo owayemnxusile: Nxa usenza ukudla kwemini loba ukudla kwantambama, unganxusi abangane bakho, loba abafowenu, loba izihlobo zakho, loba omakhelwane abanothileyo; hlezi labo babuye bakunxuse, futhi ukwenananiswa kwenziwe kuwe r . 13 Kodwa nxa usenza idili s , nxusa abayanga, izilima, iziqhuli, iziphofu; 14 njalo uzabusiswa, ngoba abalalutho lokukwenanisa t ; ngoba uzakwenaniselwa u  ekuvukeni kwabalungileyo v .

Umfanekiso wedili lomtshado

15 Kwathi omunye kwababehlezi laye ekudleni esezwile lezizinto wathi kuye: Ubusisiwe lowo ozakudla isinkwa embusweni kaNkulunkulu w .

16 Kodwa wathi kuye: Umuntu othile wenza ukudla kwantambama okukhulu, wanxusa abanengi x . 17 Ngesikhathi sokudla kwantambama wasethuma inceku yakhe ukuthi ithi kwabanxusiweyo: Wozani, ngoba sekulungisiwe konke. 18 Kodwa bonke baqala omunye lomunye ukuzixolisela y . Owokuqala wathi kuye: Ngithenge insimu, ngimele ukuhamba ngiyeyibona; ngiyakuncenga, akungixolisele z . 19 Lomunye wathi: Sengithenge izipane ezinhlanu zenkabi, ngiya ukuzilinga; ngiyakuncenga, akungixolisele. 20 Lomunye wathi: Sengithethe umfazi, ngakho ngingeze ngeza aa . 21 Isibuyile leyonceku yayibikela lezizinto inkosi yayo. Wasethukuthela umninindlu wathi encekwini yakhe: Phuma ngokuphangisa uye emigwaqweni lendleleni zomuzi, ulethe abayanga lezilima leziqhuli leziphofu ubangenise lapha ab . 22 Inceku yasisithi: Nkosi, sekwenziwe njengokulaya kwakho, njalo indawo isesekhona. 23 Yasisithi inkosi encekwini: Phuma uye ezindleleni lezintangweni ubacindezele bangene, ukuze igcwaliswe indlu yami ac . 24 Ngoba ngithi kini: Kakho kulamadoda ayenxusiwe ozakuzwa ukudla kwami kwantambama ad .

Abafundi bakaJesu abaqotho

25 Kwakuhamba laye amaxuku amanengi; wasetshibilika wathi kuwo: 26 Uba umuntu esiza kimi ae , futhi engazondi uyise, lonina, lomkakhe, labantwana, labafowabo, labodadewabo af , yebo ngitsho leyakhe impilo, angebe ngumfundi wami ag . 27 Njalo loba ngubani ah  ongathwali isiphambano sakhe angilandele, angebe ngumfundi wami ai .

28 Ngoba nguwuphi kini, othi efuna ukwakha umphotshongo, ongaqali ahlale phansi, abale indleko, ukuthi ulakho yini okokuqedisa? 29 Ukuze hlezi, kuthi esebekile isisekelo kodwa angabi lamandla okuqeda, bonke abakubonayo baqale ukumhleka, 30 besithi: Lumuntu waqala ukwakha, kodwa kabanga lamandla okuqeda aj . 31 Loba yiyiphi inkosi ezakuya empini imelene lenye inkosi engaqali ihlale phansi inakane ngokuthi ilamandla yini ngenkulungwane ezilitshumi okuhlangabezana laleyo ak  eza ilenkulungwane ezingamatshumi amabili ukumelana layo al ? 32 Kodwa uba kungenjalo, ingathi isekhatshana leyo, ithume amanxusa icele okokuthula. 33 Ngakho kunjalo wonke kini ongadeli konke alakho, angeke aba ngumfundi wami am .

34 Itswayi lihle an ; kodwa uba itswayi seliduma, lizavuselelwa ngani ao, ap ? 35 Kalifanele lamhlabathi ledundulu lomquba aq ; kodwa liyalahlwa ngaphandle ar . Olendlebe zokuzwa, akezwe as .

Copyright information for Ndebele