a1.66. 4.22,36. 6.19. 7.29. 11.50.
bMat. 18.17.
c19.7. Mat. 9.10,11. 11.19. Luka 5.30. 7.39.
dMat. 18.12-14.
eHez. 34.6.
fEks. 3.1. 1 Sam. 17.28.
gHez. 34.11,12,16.
hIsa. 40.11.
iMat. 9.36.
jMat. 9.13. Luka 5.32. 15.25.
kMat. 18.10.
lDute. 21.17.
mMark. 12.44.
nMat. 21.33.
o16.21.
pSeb. 12.11.
q15.21.
r15.21.
s7.6.
tSeb. 2.39.
uJak. 4.8.
vGen. 45.14. 46.29. Seb. 20.37.
w2 Sam. 14.33.
xJobe 33.27.
yHlab. 51.4.
z7.6.
aaZek. 3.4.
abGen. 41.42.
acHez. 16.10. Mat. 10.10. Luka 22.35. Mark. 6.9.
ad15.27,30. Mat. 22.4.
aeGen. 31.54.
af15.24,29,32. 12.19. 16.19.
ag15.32. Efe. 2.1,5. 5.14. Kol. 2.13. Isam. 3.1.
ah15.24,29,32. 12.19. 16.19.
aiDan. 3.5,10,15.
aj18.36.
ak15.27,30. Mat. 22.4.
alLevi 4.13,14,22,23.
am15.24,29,32. 12.19. 16.19.
an15.27,30. Mat. 22.4.
aoLevi 4.13,14,22,23.
apJoha. 8.35.
aq15.12.
ar15.24,29,32. 12.19. 16.19.
as15.24.

Luke 15

Okulahlekileyo: Imvu, uhlamvu lwesiliva, lendodana

Kwasekusondela kuye bonke a  abathelisi lezoni, ukumuzwa b . AbaFarisi lababhali basebesola besithi: Lo wemukela izoni, adle lazo c .

Wasebatshela lumfanekiso, esithi: Nguwuphi umuntu kini ongathi elezimvu ezilikhulu d , abeselahlekelwa ngenye yazo, ongazitshiyi ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye e  egangeni f , alandele elahlekileyo, aze ayithole g ? Njalo athi eseyitholile ayetshate ethokoza h . Esefikile ekhaya, abizele ndawonye abangane labomakhelwane, esithi kubo: Thokozani lami, ngoba ngithole imvu yami ebilahlekile i . Ngithi kini: Ngokunjalo kuzakuba khona intokozo ezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo, kulabalungileyo abangamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye, abangasweli ukuphenduka j .

Loba nguwuphi umfazi othi elenhlamvu zesiliva ezilitshumi, uba elahlekelwa luhlamvu olulodwa lwesiliva, angalumathisi isibane, athanyele indlu, adingisise aze aluthole? Njalo nxa eselutholile ubizela ndawonye abangane labomakhelwane, athi: Thokozani lami, ngoba sengilutholile uhlamvu lwesiliva ebengilahlekelwe yilo. 10 Ngokunjalo, ngithi kini, ikhona intokozo phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu ngesoni esisodwa esiphendukayo k .

11 Wasesithi: Umuntu othile wayelamadodana amabili; 12 encinyane yawo yasisithi kuyise: Baba, nginika isabelo sempahla l  esiqondene lami. Wasewehlukanisela impahla m . 13 Njalo kungelansuku ezinengi emva kwalokhu indodana encinyane yabutha konke yasuka yahamba yaya elizweni elikhatshana n , njalo lapho yachitha khona impahla yayo, iphila okobuhlanya. 14 Yathi isichithile konke, kwavela indlala enkulu kulelolizwe, yona yasiqala ukuswela. 15 Yasisuka yazihlanganisa lesinye sezakhamizi zalelolizwe; njalo sayithuma emasimini aso ukuze yeluse izingulube. 16 Yasifisa ukugcwalisa isisu sayo ngamakhasi ingulube eziwadlayo; njalo kwakungelamuntu oyinika ulutho o . 17 Kwathi ingqondo yayo isibuyile yathi p : Zingaki izisebenzi zikababa eziqatshiweyo ezilezinkwa ezinengi kakhulu, kanti mina ngiyafa yindlala; 18 ngizasukuma ngiye kubaba, ngithi kuye: Baba, ngonile ezulwini, laphambi kwakho q ; 19 njalo r  kangisafanelanga ukubizwa ngithiwe ngiyindodana yakho s ; ngenza ngibe njengomunye wezisebenzi zakho eziqatshiweyo. 20 Yasisukuma yaya kuyise. Kodwa kuthe isesekhatshana, uyise wayibona, waba lesihelo t , wagijima u  wawela entanyeni yayo v , wayanga w . 21 Indodana yasisithi kuye: Baba, ngonile ezulwini x  laphambi kwakho y , futhi kangisafanelanga ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho z . 22 Kodwa uyise wathi ezincekwini zakhe: Khuphani lilethe isembatho esihle kakhulu liyigqokise aa , lifake indandatho esandleni sayo ab , lamanyathela enyaweni zayo ac ; 23 lilethe ithole elinonisiweyo ad  lilihlabe, njalo sidle ae  sithokoze af ; 24 ngoba indodana yami le ibifile, isibuye yaphila; ibilahlekile, itholiwe ag ; basebeqala ukuthokoza ah . 25 Kodwa indodana yakhe endala yayisensimini; yathi isiza isondela endlini, yezwa ukuhlabelela lokusina ai . 26 Yasibizela kuyo omunye wezinceku, yabuza ukuthi zitshoni lezizinto aj . 27 Yasisithi kuyo: Umfowenu ufikile; loyihlo uhlabile ithole elinonisiweyo, ngoba ememukele ephila ak . 28 Kodwa yathukuthela, ayizange ifune ukungena; ngakho uyise waphuma wayincenga. 29 Kodwa yaphendula yathi kuyise: Khangela, iminyaka engaka ngikusebenzela, kangizange ngeqe umlayo wakho, kodwa kawuzange unginike lazinyane lembuzi al , ukuze ngijabule kanye labangane bami am . 30 Kodwa kuthe isifikile lindodana yakho eyachitha impahla yakho lezifebe, wayihlabela an  ithole elinonisiweyo ao . 31 Wasesithi kuyo: Ndodana, wena uhlezi ulami ap , futhi konke okungokwami kungokwakho aq . 32 Kodwa bekufanele ukuthi sijabule sithokoze ar ; ngoba umfowenu lo owayefile, usebuye waphila; wayelahlekile, utholiwe as .

Copyright information for Ndebele