a16.3,8. 12.42. 1 Kor. 4.2.
b16.3,8. 12.42. 1 Kor. 4.2.
c12.20.
d1 Kho. 4.22.
e1 Kho. 4.22.
f16.3,8. 12.42. 1 Kor. 4.2.
g18.6.16.9.
h10.6.
iJoha. 12.36. Efe. 5.8. 1 Thes. 5.5.
jMat. 6.19. 19.21. Luka 11.41. 12.33. Dan. 4.27.
k18.6. 16.9.
l18.6. 16.9.
m16.4.
n19.17. Mat. 25.21.
oMat. 6.24. Seb. 10.7.
p14.26.
q11.41. Mat. 23.14.
r23.35.
s10.29. 18.9.
t1 Sam. 16.7.
uZaga 16.5.
vMat. 11.12,13. Luka 16.29.
w15.1. 7.29.
xMat. 5.18.
yMat. 5.32.
zHlu. 8.26.
aaIsam. 18.12. Isam. 18.16. 19.8,14. 1 Lan. 15.27.
ab15.23.
acEks. 6.23.
adSeb. 3.2. Mat. 8.14.
aeSeb. 10.17. 12.13,14. 14.13. Isam. 21.12,13,15,21,25. 22.14. Mat. 26.71.
af15.16.
agMat. 15.27. Hlu. 1.7.
ahHeb. 1.14.
ai16.23. Joha. 13.23. Joha. 1.18.
ajHlab. 16.10. 1 Kor. 15.55.
ak6.20.
al16.28. Mat. 4.24.
am16.23. Joha. 13.23. Joha. 1.18.
an16.30. 3.8. Mat. 3.9.
aoJak. 3.6. Zek. 14.12.
apIsa. 66.24. Mat. 25.41. Mark. 9.43,44. 2 Thes. 1.8.
aqJak. 3.6. Zek. 14.12.
ar6.24.
asJobe 21.13.
at6.24.
auSeb. 2.40. 8.25. 10.42. 18.5. 20.21,24. 23.11. 28.23.
av16.28. Mat. 4.24.
aw16.31. Seb. 26.22. 28.23. Isa. 8.20. 34.16. Mal. 4.4. Luka16.16. Joha. 5.39,45. Seb. 15.21. 17.11.
ax16.30. 3.8. Mat. 3.9
ayJoha. 5.47.
az16.31. Seb. 26.22. 28.23. Isa. 8.20. 34.16. Mal. 4.4.Luka 16.16. Joha. 5.39,45. Seb. 15.21. 17.11.
baMat. 28.11-15. Joha. 11.46-48. 12.10,11.

Luke 16

Umfanekiso womphathi ongalunganga

Wasekhuluma futhi kubafundi bakhe esithi: Kwakukhona umuntu othile onothileyo, owayelomphathi a ; lalo wayemangalelwe kuye njengochitha impahla yakhe. Wasembiza wathi kuye: Kuyini lokhu engikuzwayo ngawe? Landisa ngobuphathi bakho; ngoba ungebe usaba ngumphathi. Umphathi wasesithi ngaphakathi kwakhe b : Ngizakwenzani, lokhu inkosi yami isingemuka ubuphathi? Kangilamandla okugebha, ngilenhloni zokuphanza. Ngiyakwazi engizakwenza, ukuze nxa sengikhutshiwe ebuphathini, bangemukele ezindlini zabo c . Wasebabizela kuye ngamunye abalemilandu enkosini yakhe, wathi kowokuqala: Ulomlandu ongakanani enkosini yami? Wasesithi yena: Izilinganiso ezilikhulu zamagcobo. Wasesithi kuye: Thatha incwadi yakho, uhlale phansi ubhale masinya amatshumi amahlanu d . Wasesithi komunye: Wena-ke ulomlandu ongakanani? Wasesithi: Izilinganiso ezilikhulu zamabele. Wasesithi kuye: Thatha incwadi yakho, ubhale amatshumi ayisificaminwembili e . Inkosi yasimbabaza umphathi f  ongalunganga g  ngokuthi wenze ngokuhlakanipha; ngoba abantwana balesisikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo h  kulabantwana bokukhanya i . Lami ngithi kini: Zenzeleni lina abangane j  ngoMamona k * ongalunganga l , ukuze kuthi, nxa selehlulekile, balemukele ezindlini eziphakade m .

10 Othembekileyo kokuncinyanyana uthembekile lakokukhulu, longathembekanga kokuncinyanyana kathembekanga lakokukhulu n . 11 Ngakho uba lingathembekanga kuMamona ongalunganga, ngubani ozaliphathisa into eqotho? 12 Futhi uba lingathembekanga kokomunye, ngubani ozalinika okungokwenu?

13 Kayikho inceku engakhonza amakhosi amabili o ; ngoba izazonda enye, ibisithanda enye; kumbe izabambelela kwenye, kodwa ibisidelela enye. Lingekhonze uNkulunkulu loMamona p .

Ukusolwa kwabaFarisi

14 Njalo labaFarisi ababethanda imali bazizwa zonke lezizinto q , basebemklolodela r . 15 Kodwa wathi kubo: Lina yini elizilungisisayo phambi kwabantu s , kodwa uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zenu t ; ngoba lokho okuphakanyiswayo phakathi kwabantu kuyisinengiso phambi kukaNkulunkulu u .

16 Umlayo labaprofethi kukhona kuze kube nguJohane; kusukela lapho ivangeli lombuso kaNkulunkulu liyatshunyayelwa v , njalo wonke uyafohlela kuwo w . 17 Kodwa kulula ukuthi kudlule izulu lomhlaba, kulokuthi kuwe ichatshana elilodwa lomlayo x .

18 Wonke owala umkakhe athathe omunye uyafeba; njalo wonke othatha owaliwe yindoda uyafeba y .

Umfanekiso wesinothi loLazaro

19 Kwakukhona umuntu othile onothileyo, owayegqoka eziyibubende z  lamalembu acolekileyo kakhulu aa , ephila ngokuthokoza etamasa insuku zonke ab . 20 Kwakukhona futhi umuntu othile ongumyanga othiwa nguLazaro ac , owayebekiwe ad  esangweni lakhe egcwele izilonda ae , 21 wafisa ukusuthiswa af  ngemvuthuluka eziwayo etafuleni lesinothi ag ; kanti lezinja zazisiza zikhothe izilonda zakhe. 22 Kwasekusithi ongumyanga wafa, wathwalelwa zingilosi ah  esifubeni sikaAbrahama ai ; lesinothi laso safa, sangcwatshwa. 23 Sisesihogweni aj  saphakamisa amehlo aso ak , sisebuhlungwini al , sabona uAbrahama sikhatshana, loLazaro esesifubeni sakhe am . 24 Sona sasesimemeza sisithi: Baba Abrahama, ngihawukela an , uthume uLazaro, ukuze acwilise isihloko somunwe wakhe emanzini, apholise ulimi lwami ao ; ngoba ngiyahlupheka ap  kakhulu kulelilangabi aq . 25 Kodwa uAbrahama wathi: Ndodana, khumbula ukuthi wemukela okuhle ar  kwakho empilweni yakho as , loLazaro ngokunjalo okubi; kodwa khathesi uyaduduzwa at , njalo wena uyahlupheka. 26 Langaphezu kwakho konke lokhu, kubekiwe phakathi kwethu lani igebe elikhulu, ukuze kuthi abafuna ukuchapha besuka ngapha beze ngakini bangekwenze, labangapho bangechaphele ngakithi. 27 Sasesisithi: Ngakho ngiyakuncenga, baba, ukuthi umthume endlini kababa, 28 ngoba ngilabafowethu abahlanu, ukuze abaxwayise au , hlezi labo beze kulindawo yokuhlupheka av . 29 UAbrahama wathi: BaloMozisi labaprofethi; kabezwe bona aw . 30 Sona sasesisithi: Hatshi bo, baba Abrahama ax ; kodwa uba omunye kwabafileyo esiya kubo, bazaphenduka. 31 Kodwa wathi kuso: Uba bengalaleli ay  uMozisi labaprofethi az , futhi bangeke bavunyiswe, loba kuvuka omunye kwabafileyo ba .

Copyright information for Ndebele