a17.1,2, Mat. 18.7,6.
b13.33.
cMark. 9.42.
d17.1,2. Mat. 18.7,6.
e12.1. 21.34. Seb. 5.35. 20.28.
fMat. 18.15.
g2 Tim. 4.2.
hMat. 18.21.
i9.10. Mark. 6.30.
jMark. 9.24.
kMat. 17.20. 21.21.Mark. 11.23.Mark. 9.23.
l19.4. Mat. 17.20.
m21.9. Mat. 13.21.
n12.37.
o12.37.
p12.37.
qMat. 25.30. Roma 3.12. Filim.1.11. Jobe 22.3.
r13.22.
sJoha. 4.4.
tMat. 19.1.
uLevi 13.46.
v5.5.
wLevi 14.2. Mat. 8.4.
xMat. 15.31.
y1 Kor. 14.25.
z17.11. Mat. 10.5.
aa2 Kho. 17.24.
abMat. 9.2.
acMark. 10.52.
ad19.11. Seb. 1.6.
ae14.1.
af12.20. 17.23.
agMat. 9.15. Mark. 2.20. Luka 5.35. Joha. 7.34.
ahJoha. 8.56.
aiMat. 24.23. Mark. 13.21. Luka 21.8.
aj12.20. 17.23.
akMat. 24.27.
al1 Kor. 3.13. 4. 3. 5.5. 1 Thes. 5.2. 2 Thes. 2.2. Heb. 10.25. 2 Pet. 3.10.
amMark. 8.31. Luka 9.22.
an17.26,27, Mat. 24.37-39.
aoGen. 19.16,24.
ap1 Kor. 1.7. 2 Thes. 1.7. 1 Pet. 1.7.
aqMat. 24.17,18. Mark. 13.15,16. Luka 21.21.
arGen. 19.26.
asMat. 10.39.
atSeb. 7.19.
auMat. 24.41.
avMat. 24.40.
awMat. 24.28. Jobe 39.30.

Luke 17

Izikhubekiso, ukuthethelelana, ukholo

Wasesithi kubafundi a : Kakungeke kwenzeke ukuthi kungaveli izikhubekiso; kodwa maye kulowo ezivela ngaye b ! Kungaba ngcono kuye ukuthi ilitshe lokuchola elikhulu ligaxwe entanyeni yakhe, abesephoselwa olwandle c , kulokuthi akhubekise abe munye kulaba abancinyane d . Zinanzeleleni lina e .

Njalo nxa umfowenu ekona f , mkhuze g ; futhi nxa ephenduka, mthethelele.
Njalo loba ekona kuze kube kasikhombisa ngosuku, abesebuya kuwe kasikhombisa ngosuku, esithi: Ngiyaphenduka; uzamthethelela h .

Abaphostoli basebesithi eNkosini i : Yandisa kithi ukholo j . INkosi yasisithi: Uba lilokholo olungangohlamvu lwemasitedi k , belingatsho kulesisihlahla somabhulosi ukuthi: Quphuka, ugxumekeke olwandle; futhi besizalilalela l .

Kodwa nguwuphi kini olenceku elimayo kumbe eyelusayo, ohle athi kiyo ingena ivela ensimini m : Sondela, uhlale ekudleni? Kodwa kazukutsho yini kuyo ukuthi: Lungisa engingakudla n , uzibhince o  ungincedise, ngize ngidle nginathe; njalo emva kwalokhu udle unathe wena p ? Uyayibonga yini leyonceku, ngoba yenze izinto ezilayiweyo? Angicabangi. 10 Kunjalo-ke lani, nxa selikwenzile konke elikulayiweyo, kalibokuthi: Sizinceku ezingasizi lutho, ngoba senze lokhu ebesifanele ukukwenza q .

Ukusiliswa kwamalephero alitshumi

11 Kwasekusithi esahamba esiya eJerusalema r , yena wadabula phakathi laphakathi kweSamariya s  leGalili t .

12 Esangena emzaneni othile, amadoda alitshumi alobulephero amhlangabeza, ema khatshana u ; 13 wona asephakamisa ilizwi, esithi: Jesu, Nkosi, sihawukele v ! 14 Futhi kuthe ewabona wathi kuwo: Hambani liyeziveza kubapristi w . Kwasekusithi ekusukeni kwawo, ahlanjululwa. 15 Futhi omunye wawo, esebonile ukuthi usilisiwe, wabuyela, edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu x ; 16 wasesiwa ngobuso enyaweni zakhe y , embonga; njalo yena wayengumSamariya z . 17 Kodwa uJesu waphendula wathi: Kakuhlanjululwanga yini abalitshumi? Bangaphi pho abayisificamunwemunye? 18 Akuficakalanga ababuya ukunika uNkulunkulu udumo, ngaphandle kwalo owezizweni aa . 19 Wasesithi kuye: Sukuma uhambe; ukholo lwakho ab  lukusindisile ac .

Umbuso kaNkulunkulu. Ukubuya kweNdodana yomuntu

20 Kwathi ebuzwa ngabaFarisi, ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzakuza nini ad , wasebaphendula wathi: Umbuso kaNkulunkulu kawuzi ngokukhanyayo ae ; 21 njalo kabayikutsho ukuthi: Khangelani nanku, kumbe: Khangelani nankuya. Ngoba khangelani, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu af .

22 Wasesithi kubafundi: Kuzafika insuku lapho elizafisa ag  ukubona lube lunye lwezinsuku zeNdodana yomuntu, kodwa kaliyikulubona ah . 23 Njalo bazakuthi kini ai : Khangelani nangu, kumbe: Khangelani nanguya; lingayi, njalo lingalandeli aj . 24 Ngoba njengombane ophazimayo ukhanyisa kusukela kokunye ukucina ngaphansi kwezulu kusiya kokunye ukucina ngaphansi kwezulu ak , izakuba njalo leNdodana yomuntu esukwini lwayo al . 25 Kodwa kuqala imele ihlupheke izinto ezinengi njalo ilahlwe yilesisizukulwana am . 26 Futhi njengoba kwenzeka ensukwini zikaNowa, kuzakuba njalo lensukwini zeNdodana yomuntu. 27 Babesidla, benatha, bethatha, besendiswa, kwaze kwaba lusuku uNowa angena ngalo emkhunjini, kwasekufika uzamcolo, wababhubhisa bonke an . 28 Ngokufananayo futhi njengoba kwenzeka ensukwini zikaLothi; babesidla, benatha, bethenga, bethengisa, behlanyela, besakha; 29 kodwa ngosuku uLothi aphuma ngalo eSodoma, kwana umlilo lesibabule kuvela ezulwini, kwababhubhisa bonke ao ; 30 kuzakuba njalo ngosuku ezakwembulwa ngalo iNdodana yomuntu ap . 31 Ngalolosuku, lowo ophezu kophahla lwendlu aq , lempahla zakhe zisendlini, angehli ukuyazithatha; losensimini ngokunjalo angabuyeli ezintweni ezisemuva. 32 Khumbulani umkaLothi ar . 33 Loba ngubani odinga ukusindisa impilo yakhe izamlahlekela as ; kodwa loba ngubani olahlekelwa yiyo uzayilondoloza at . 34 Ngithi kini: Ngalobobusuku kuzakuba khona ababili embhedeni munye; omunye uzasuswa, lomunye atshiywe. 35 Kuzakuba khona abesifazana ababili bechola ndawonye; omunye uzasuswa, lomunye atshiywe au . 36 Kuzakuba khona ababili ensimini; omunye uzasuswa, lomunye atshiywe av . 37 Basebephendula bathi kuye: Ngaphi, Nkosi? Wasesithi kubo: Lapho okukhona isidumbu, kulapho amanqe azabuthana khona aw .

Copyright information for Ndebele