a11.5-7. 21.36. Roma 12.12. Efe. 6.18. Kol. 4.2. 1 Thes. 5.17.
b2 Kor. 4.1,16. Gal. 6.9. Efe. 3.13. 2 Thes. 3.13.
c18.4. 20.13. Mat. 21.37. Heb. 12.9.
d18.4. 20.13. Mat. 21.37. Heb. 12.9.
e11.8.
f1 Kor. 9.27.
g16.8, 9.
hIsam. 6.10.
i21.22.
jMat. 24.22,24,31. Roma 8.33. Kol. 3.12. 2 Tim. 2.10. Tit. 1.1. 1 Pet. 1.2. 2.9. Isam. 17.14.
kJak. 5.7. 2 Pet. 3.9.
l2 Pet. 3.8,9.Heb. 10.37.
m21.22.
n10.29. 16.15.
o2 Kor. 1.9.
p2 Kho. 20.5,8. Seb. 3.1. Luka 18.14. 1 Kho. 10.5.
qMat. 18.17.
r18.13. Hlab. 135.2. Mark. 11.25.
s1 Kor. 5.10,11. 6.10.
tMat. 9.14. 5.33.
u11.42. Nani 18.21.
v21.19.
w18.13. Hlab. 135.2. Mark. 11.25.
xEzra 9.6. Luka 6.20.
y23.48.
z18.10.
aaSeb. 13.39. Roma 2.13. 3.24.
abMat. 23.12.
acMat. 19.13-15 Mark. 10.13-16.
adMark. 10.15.
aeJoha. 3.1.
afMat. 19.16-29. Mark. 10.17-30.
ag10.25-28.
ahEks. 20.12-16.
aiTit. 1.5.
ajJobe 42.10.
akMark. 10.30.
alMat. 20.17-19. Mark. 10.32-34. Mat. 16.21.
amHlab. 22.1. Isa. 53.1.
anJoha. 18.32.
aoSeb. 14.5.
apMark. 10.34.
aq2.50. Mark. 9.32. Joha. 12.16.
ar9.45.
asMat. 20.29-34. Mark. 10.46-52.
at19.1. Mat. 20.29. Mark. 10.46.
auMat. 20.30.
av15.26.
awMark. 10.48. Mat. 20.31.
axMark. 10.52.
ayMat. 15.31.
az5.26. 9.43. 13.17. 19.37.

Luke 18

Umfanekiso womahluleli ongalunganga

Wasebatshela lomfanekiso esenzela ukuthi bafanele ukukhuleka isikhathi sonke a , njalo bengadinwa b , wathi: Kwakukhona emzini othile umahluleli othile, owayengesabi uNkulunkulu, njalo engahloniphi muntu c ; kwakukhona futhi kulowomuzi umfelokazi othile, njalo wayefika kuye, esithi: Ngiphindiselele esitheni sami. Kodwa kavumanga okwesikhathi; kodwa emva kwalezizinto wathi ngaphakathi kwakhe: Lanxa ngingamesabi uNkulunkulu, ngingahloniphi muntu d , kodwa ngoba lumfelokazi engikhathaza, ngizamphindiselela e , hlezi angaze ekucineni angidinise f . INkosi yasisithi: Zwanini umahluleli ongalunganga akutshoyo g . Kanti uNkulunkulu h  kayikwenza impindiselo i  yabakhethiweyo bakhe abakhalayo kuye emini lebusuku j , lanxa ebekezela ngabo k ? Ngithi kini, uzahle enze l  impindiselo yabo m . Kodwa-ke nxa iNdodana yomuntu ifika, izathola ukholo yini emhlabeni?

UmFarisi lomthelisi ethempelini

Wasekhuluma lumfanekiso lakwabathile n  ababezithemba o  ukuthi balungile, futhi bedelela abanye, wathi: 10 Abantu ababili benyukela ethempelini ukuyakhuleka; omunye engumFarisi p , lomunye engumthelisi q . 11 UmFarisi wema wazikhulekela kanje wathi: Nkulunkulu, ngiyakubonga ukuthi kanginjengabanye abantu r , abaphangi, abangalunganga, izifebe, loba lanjengalumthelisi s . 12 Ngizila ukudla kabili ngeviki t , nginikela ingxenye yetshumi u  yakho konke engilakho v . 13 Kodwa umthelisi emi khatshana w  wayengathandi lokuphakamisela amehlo ezulwini x , kodwa watshaya isifuba sakhe, esithi: Nkulunkulu, ngihawukele mina soni y . 14 Ngithi kini: Lo wehlela endlini yakhe z  elungisisiwe kulalowayana aa ; ngoba wonke oziphakamisayo uzathotshiswa, kodwa ozithobayo uzaphakanyiswa ab .

Ukubusiswa kwabantwana abancane

15 Basebeletha kuye lensane, ukuze azibambe; kodwa abafundi bekubona babakhuza. 16 Kodwa uJesu wazibizela kuye wathi: Vumelani abantwana abancane beze kimi, lingabenqabeli, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanje ac . 17 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ongemukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane, kasoze angene kuwo ad .

Ijaha elinothileyo

18 Umbusi ae  othile af  wasembuza, esithi: Mfundisi olungileyo, ngenzeni ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade? 19 Kodwa uJesu wathi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu ag . 20 Uyayazi imilayo ethi: Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, hlonipha uyihlo lonyoko ah . 21 Yena wasesithi: Konke lokhu ngikugcinile kusukela ebutsheni bami. 22 Kodwa uJesu esizwa lezizinto wathi kuye: Usaswele ulutho olulodwa; thengisa konke olakho, wabele abayanga, njalo uzakuba lempahla eligugu ezulwini; njalo uze lapha ungilandele. 23 Kodwa yena esizwa lezizinto wadana kakhulu; ngoba wayenothile kakhulu.

24 Kwathi uJesu ebona ukuthi usedane kakhulu wathi: Abalenotho bazangena ngokulukhuni kangakanani embusweni kaNkulunkulu. 25 Ngoba kulula ukuthi ikamela lingene ngentunja yenalithi, kulokuthi umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. 26 Abakuzwayo basebesithi: Pho kungasindiswa bani? 27 Kodwa yena wathi: Izinto ezingenzekiyo ebantwini ziyenzeka kuNkulunkulu ai .

Umvuzo wokuzidela

28 UPetro wasesithi: Khangela, thina sitshiye konke, sakulandela. 29 Wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Kakho umuntu otshiye indlu, kumbe abazali, kumbe abafowabo, kumbe umkakhe, kumbe abantwana, ngenxa yombuso kaNkulunkulu, 30 ongayikwemukela okuphindwe kanengi aj  kulesisikhathi, lesikhathini esizayo impilo elaphakade ak .

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

31 Wasezithathela abalitshumi lambili, wathi kubo: Khangelani, senyukela eJerusalema al , futhi konke okulotshiweyo ngabaprofethi ngeNdodana yomuntu kuzagcwaliseka am . 32 Ngoba izanikelwa kwabezizwe, iyangiswe an , ithukwe ao , ikhafulelwe ngamathe ap , 33 bayitshaye ngesiswepu bayibulale; njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke. 34 Kodwa bona kabaqedisisanga lutho ngalezizinto aq , lalinkulumo yayifihlakele kubo, njalo kabaziqedisisanga izinto ezazitshiwo ar .

Ukusiliswa kwesiphofu

35 Kwasekusithi esesondela as  eJeriko at , isiphofu esithile sasihlezi eceleni kwendlela au  siphanza; 36 sathi sisizwa ixuku lisedlula, sabuza ukuthi kuyini lokho av . 37 Basebesitshela bathi: UJesu weNazaretha uyedlula. 38 Sasesimemeza, sisithi: Jesu, Ndodana kaDavida, ngihawukela! 39 Ababehamba phambili basebesikhuza ukuthi sithule; kodwa samemeza kakhulukazi, sisithi: Ndodana kaDavida, ngihawukele aw ! 40 UJesu wema-ke walaya ukuthi silethwe kuye; sathi sesisondele wasibuza, 41 esithi: Ufuna ukuthi ngikwenzeleni? Sasesisithi: Nkosi, ukuthi ngemukele ukubona. 42 UJesu wasesithi kuso: Yemukela ukubona! Ukholo lwakho lukusindisile ax . 43 Njalo sahle semukela ukubona, samlandela, sidumisa uNkulunkulu ay ; labantu bonke bekubona badumisa uNkulunkulu az .

Copyright information for Ndebele