a18.35. Mat. 20.29.
bEzra 2.9. Neh. 3.20. 7.14.
cMat. 25.24.
d2.52.
e1 Lan. 27.28. Luka 17.6.
fJoha. 1.38.
g10.38.
h15.2.
i15.2.
j9.12.
k3.14.
l3.14.
mEks. 22.1. 2 Sam. 12.6.
n5.14. 7.5. Eks.18.4.
o3.8. 16.24,30. Roma 4.11,12,16. Gal. 3.7.
p13.16.
qMat. 18.11.
rMat. 18.12. Joha. 4.23.
s20.11,12. Seb. 12.3.
t17.20. Seb. 1.6.
u1 Kor. 1.26.
vMat. 25.14-30.
wMark. 13.34.
xMat. 25.1.
yJoha. 1.11.
z6.10. Mat. 25.21.
aa19.13.
abJoha. 11.44. 20.7. Seb. 19.12.
acMat. 25.24.
ad2 Sam. 1.16. Jobe 15.6.
aeMat. 25.26.
afMat. 21.12.
ag3.13.
ahMat. 25.27.
aiMat. 13.12.
aj19.14.
ak1 Sam. 11.12. Mat. 22.7. Luka 20.16.
alMark. 10.32. Luka 13.22.
am2.4.
anMat. 21.1-11. Mark. 11.1-10.
aoMark. 11.5.
apJoha. 12.12-15.
aq18.43.
arJoha. 12.17,18.
asJoha. 12.13. Mat. 25.34.
at2.14.
auMat. 21.15,16.
avHab. 2.11.
aw19.37.
axJoha. 11.35. Heb. 5.7.
ay13.9. Tshu. 9.14.
azIsa. 29.3. 37.33. Jer. 6.6. Hez. 4.2. 26.8.
ba21.20.
bbIsa. 29.4.
bc1.64.
bdMark. 13.2. Luka 21.6. Mat. 24.2.
beDan. 9.24.
bf1 Pet. 2.12. Luka 1.68,78. Jobe 10.12. Jer. 6. 6.
bgMat. 21.12,13,16. Mark. 11.15,17,18. Joha. 2.13-17.
bhIsa. 56.7.
biJer. 7.11.
bj20.1. Mat. 26.55.
bkMark. 11.18. Joha. 7.19. Mat. 21.46. Luka 20.19.
blMark. 6.21.

Luke 19

Ukuphenduka kukaZakewu

Wathi uJesu engena, wadabula eJeriko a . Njalo khangela, kwakukhona indoda eyayithiwa nguZakewu ngebizo b ; owayeyinduna yabathelisi, njalo wayenothile; wadinga ukubona uJesu ukuthi ungubani c , kodwa kazange enelise ngenxa yexuku, ngoba wayelesithombo esifitshane d . Wasegijimela phambili wakhwela emkhiweni wesikhamore ukuze ambone e ; ngoba wayezadlula ngaleyondlela. Kwathi uJesu efika kuleyondawo, wakhangela phezulu wambona, wathi kuye: Zakewu, phangisa wehle; ngoba lamuhla ngimele ukuhlala endlini yakho f . Wasephangisa wehla, wamemukela ethokoza g . Futhi bonke bekubona basola h , besithi: Ungene i  wethekelela indoda eyisoni j . Kodwa uZakewu wema wathi eNkosini: Khangela, ingxenye eyodwa kwezimbili yempahla yami, Nkosi, ngiyipha abayanga; kuthi uba ngimthathele umuntu k  ulutho ngobuqili l , ngilubuyisela luphindwe kane m . UJesu wasesithi kuye: Lamuhla usindiso lufikile kulindlu, ngoba n  laye o  uyindodana kaAbrahama p . 10 Ngoba iNdodana yomuntu q  ize ukudinga lokusindisa okulahlekileyo r .

Umfanekiso wemali

11 Kwathi besizwa lezizinto, wengezelela watsho umfanekiso, ngoba wayeseduze leJerusalema s , langoba babecabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzahle ubonakalisiwe t . 12 Wasesithi-ke: Umuntu u  othile v  oyisikhulu waya elizweni elikhatshana, ukuzemukelela umbuso, aphinde abuye w . 13 Wasebiza inceku zakhe ezilitshumi, wazinika impondo ezilitshumi x , wathi kuzo: Sebenzani ngemali ngize ngibuye. 14 Kodwa izakhamizi zakhe zamzonda, zathuma amanxusa emva kwakhe, zisithi: Kasithandi ukuthi lo asibuse y . 15 Kwasekusithi esebuyile esewemukele umbuso, wathi azibizelwe kuye lezozinceku, ayezinike imali, ukuze azi ukuthi yileyo laleyo izuzeni ngokuthengiselana. 16 Kweza-ke eyokuqala, yathi: Nkosi, impondo yakho izuze impondo ezilitshumi. 17 Wasesithi kuyo: Kuhle, nceku elungileyo z ; lokhu uthembekile kokuncinyanyana, woba lamandla phezu kwemizi elitshumi aa . 18 Kwasekusiza eyesibili, yathi: Nkosi, impondo yakho yenze impondo ezinhlanu. 19 Wasesithi lakuyo: Lawe woba phezu kwemizi emihlanu. 20 Kwasekusiza enye, isithi: Nkosi, khangela impondo yakho, engayibeka elenjini ab ; 21 ngoba bengikwesaba ac , ngoba ungumuntu olukhuni; uthatha lokho ongakubekanga, futhi uvune lokho ongakuhlanyelanga. 22 Wasesithi kuyo: Ngizakugweba ngokuvela emlonyeni wakho, nceku embi ad . Ubusazi ae  ukuthi mina ngingumuntu olukhuni, othatha lokho engingakubekanga, futhi avune lokho engingakuhlanyelanga; 23 ngakho kungani ungafakanga imali yami ebhanga af , kuthi-ke mina ekufikeni kwami ngiyithathe ag  kanye lenzuzo ah ? 24 Wasesithi kulabo ababemi khona: Memukeni impondo, liyinike lowo olempondo ezilitshumi. 25 Kodwa bathi kuye: Nkosi, lowo ulempondo ezilitshumi. 26 Ngoba ngithi kini: Wonke olakho uzaphiwa; kodwa lowo ongelakho, uzakwemukwa lalokho alakho ai . 27 Kodwa lezozitha zami, ebezingathandi ukuthi ngizibuse aj , ziletheni lapha, lizibulale phambi kwami ak .

UJesu ungena eJerusalema

28 Esetshilo lezizinto, wahamba phambili al , esenyukela eJerusalema am .

29 Kwasekusithi esondela eBetfage leBethani entabeni okuthiwa ngeyeMihlwathi, wathuma ababili kubafundi bakhe, 30 esithi: Hambani liye emzaneni okhangelene lani; lizakuthi lingena kuwo lifice ithole likababhemi libotshiwe, okungazanga kuhlale kulo muntu; lilikhulule lililethe. 31 Uba umuntu elibuza esithi: Lilikhululelani? Lizakutsho njalo kuye ukuthi: INkosi iyaliswela. 32 Ababethunyiwe bahamba-ke bafica kunjengoba ebatshelile an . 33 Kuthe besalikhulula ithole, abaninilo bathi kubo: Lilikhululelani ithole ao ? 34 Bona basebesithi: INkosi iyaliswela. 35 Basebeliletha kuJesu; baphosela izembatho zabo phezu kwethole likababhemi, bamkhweza uJesu kulo. 36 Kwathi ehamba, bendlala izembatho zabo phansi endleleni ap . 37 Kwathi khathesi esesondela ekwehleni kwentaba yeMihlwathi, ixuku lonke labafundi laqala ukuthokoza lokudumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu aq  ngayo yonke imisebenzi yamandla eliyibonileyo ar , 38 lisithi: Ibusisiwe inkosi ezayo ebizweni leNkosi as ; ukuthula ezulwini, lenkazimulo kweliphezulu at . 39 Labanye babaFarisi ababesexukwini bathi kuye: Mfundisi, khuza abafundi bakho au . 40 Wasephendula wathi kubo: Ngithi kini, uba bethula laba, amatshe azamemeza av .

41 Kwathi esondela, ewubona umuzi aw , wawukhalela ax , 42 esithi: Kungathi ngabe wazi lawe, ngitsho ngalolusuku lwakho, izinto zokuthula kwakho; kodwa-ke khathesi zifihlakele emehlweni akho ay . 43 Ngoba insuku zizakwehlela phezu kwakho, lapho izitha zakho zizakwakhela umthangala az  zikugombolozele, zikuzingelezele ba , zikuvimbele inhlangothi zonke bb , 44 zikudilizele phansi wena labantwana bakho bc  abaphakathi kwakho, zingatshiyi ilitshe phezu kwelitshe phakathi kwakho bd ; ngoba ungasazanga isikhathi be  sokuhanjelwa kwakho bf .

Ukuhlanjululwa kwethempeli

45 Wasengena ethempelini, waqala ukuxotsha abathengisayo kulo, labathengayo bg , 46 esithi kubo: Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami yindlu yomkhuleko bh ; kodwa lina liyenze ubhalu lwabaphangi bi .

47 Njalo wayefundisa ethempelini insuku zonke bj ; kodwa abapristi abakhulu lababhali bk  lenduna zabantu badinga ukumbulala; 48 kodwa kabatholanga abangakwenza, ngoba abantu bonke banamathela kuye bemlalela bl .

Copyright information for Ndebele