aSeb. 17.7. Seb. 16.4. Efe. 2.15. Kol. 2.14.
bMat. 24.14.
cSeb. 5.37.
d3.1.
eSeb. 18.18.
fMat. 20.17,18. Mark. 10.32,33. Joha. 2.13; 5.1; 7.8,10; 11.55; 12.20. Seb. 11.2; 13.31; 15.2; 21.4,12,15; 25. 1, 9. Gal. 2.1. Luka 2.42. 18.31; 19.28. 2.22.
g1.26,56.
h1 Sam. 16.1,4. Joha. 7.42.
iMat. 1.16,20. Luka 1.27.
jMat. 1.18. Luka 1.27.
kMat. 2.1.
lMat. 1.25. Kol. 1.15. Heb. 1.6.
m2.12.
n2.12,16. 13.15.
oMark. 14.14. Luka 22.11.
p24.4. Seb. 12.7.
q9.31.
rMark. 4.41. Luka 1.12.
sIsa. 9.6.
tMat. 1.21. Seb. 5.31; 13.23.
uMat. 1.16; 16.16.
v1.43. Seb. 2.36; 10.36. Fil. 2.11.
w2.4.
x2 Kho. 19.29.
y2.12.
z2.12,16. 13.15.
aaGen. 28.12; 32.1,2. Hlab. 103.20,21; 148.2. Dan. 7.10. Mat. 18.10.
abSeb. 7.42.
ac2.20. Isam. 19.5.
ad19.38. Isam. 5.13.
aeMat. 21.9.
afIsa. 57.19. Luka 1.79. Seb. 10.36. Roma 5.1. Efe. 2.14,17. Kol. 1.20.
agEfe. 1.9. Fil. 2.13. 2 Thes. 1.11. Joha. 3.16. 2 Kor. 5.19. Efe. 2.4,7. 2 Thes. 2.16. 1 Joha. 4.9,10.
ah2.4.
ai2.12,16. 13.15.
aj2.51. 1.66. Gen. 37.11.
akMark. 6.20.
alMat. 15.31.
am2.20. Isam. 19.5.
an1.59. Gen. 17.12.
aoMat. 1.21. Luka 1.31.
apLevi 12.2-6.
aq2.4.
arEks. 13.2.
asLevi 12.8.
atSeb. 2.5; 8.2.
auMark. 15.43. Luka 2.38.
avIsa. 40.1. Seb. 26.6; 28.20. Luka 6.24.
awMat. 2.12,22. Seb. 10.22. Heb. 8.5; 11.7; 12.25.
axHlab. 89.48. Heb. 11.5. Joha. 8.51,52.
ay4.1.
az2.22.
ba1.64; 24.53. Josh. 22.33.
bbSeb. 4.24. 2 Pet. 2.1. Juda 4. Isam. 6.10.
bcGen. 46.30.
bd2.26.
beIsa. 52.10. Luka 3.6. Seb. 28.28. Joha. 9.37.
bfHlab. 98.2.
bgIsa. 49.6. Isa. 42.6. Seb. 13.47; 26.23; 28.28.
bh2.10.
biFil. 1.17. 1 Thes. 3.3.
bjMat. 21.44. Hos. 14.9. 1 Kor. 1.23,24. 1 Pet. 2.8.
bkSeb. 28.22.
blJoha. 19.25.
bm9.46,47; 24.38. Joha. 9.39.
bnJosh. 19.24.
bo1.7,18.
bpSeb. 26.7. 1 Thes. 3.10. 1 Tim. 5.5. 2 Tim. 1.3.
bq5.33. Mat. 17.21.
br5.33. Mat. 17.21.
bsSeb. 26.7. 1 Thes. 3.10. 1 Tim. 5.5. 2 Tim. 1.3.
bt2.25.
bu1.68. Heb. 9.12. Luka 24.21.
bvMat. 2.22,23.
bw4.23.
bx1.80. 2.52.
by1 Sam. 1.3.
bzEks. 23.14,15. Dute. 16.1.
ca2.4.
cbEks. 12.15.
cc1.36.
cd23.49.
ceMat. 26.55.
cfJoha. 3.10. Luka 5.17.
cgMat. 7.28. Joha. 7.15,46.
chMat. 12.23. Mark. 2.12 & 5.42. Luka 8.56. Seb. 2.7,12.
ciMark. 12.33.
cjMat. 7.28. Joha. 7.15,46.
ck2.48. Joha. 2.16.
cl2.48. Joha. 2.16.
cm18.34. 9.45.
cn2.39.
co2.19.
cp2.40. Gal. 1.14. 2 Tim. 2.16; 3.9,13.
cq19.3. 12.25. Efe. 4.13. Mat. 6.27.
cr1 Sam. 2.26.

Luke 2

Ukuzalwa kukaJesu Kristu

Kwasekusithi ngalezonsuku, isimiso saphuma kuKesari uAgastasi a , sokuthi kubhalwe umhlaba wonke b . Lokhukubhalwa kwakungokokuqala c  ukwenziwa lapho uKwiriniya engumbusi d  weSiriya e . Bonke basebesiya ukuze bayebhalwa, ngulowo lalowo emzini wakibo. LoJosefa laye wenyuka f  esuka eGalili, emzini weNazaretha, waya eJudiya g , emzini kaDavida, othiwa yiBhethelehema h , ngoba wayengowendlu lowosendo lukaDavida i , ukuyabhalwa kanye loMariya umkakhe ayemganile, owayezithwele j . Kwasekusithi belapho, zaseziphelela insuku zokubeletha kwakhe k . Wasebeletha indodana yakhe eyingqabutho l , wayigoqela ngamalembu m , wayilalisa emkolweni n , ngoba kwakungelandawo yabo endlini yezihambi o .

Njalo kwakukhona kulelolizwe abelusi ababehlala egangeni futhi belinde umhlambi wabo ebusuku. Njalo khangela, ingilosi yeNkosi yema eduze kwabo p , lenkazimulo yeNkosi yakhanya ibazingelezele q ; njalo besaba ngokwesaba okukhulu r . 10 Ingilosi yasisithi kubo: Lingesabi; ngoba khangelani, ngitshumayela indaba ezinhle kini ezentokozo enkulu, ezakuba kubantu bonke; 11 ngoba lizalelwe lamuhla s  uMsindisi t , onguKristu u  iNkosi v , emzini kaDavida w . 12 Njalo lokhu kuzakuba yisibonakaliso kini x : Lizathola usane lugoqelwe ngamalembu y , lulele emkolweni z . 13 Njalo kwahle kwaba khona kanye lengilosi ixuku aa  lebutho lasezulwini ab , lidumisa uNkulunkulu ac , lisithi: 14 Udumo kalube kuNkulunkulu ad  kweliphezulu ae , lokuthula emhlabeni af ; isifiso esihle ebantwini ag .

15 Kwasekusithi, ingilosi sezisukile kubo zisiya ezulwini, abantu, abangabelusi, bakhulumisana besithi: Ake siye eBhethelehema ah , sibone leyonto eyenzakeleyo, iNkosi esazise yona. 16 Basebesiza ngokuphangisa, bathola oMariya loJosefa, losane lulele emkolweni ai . 17 Sebebonile basebesazisa indawo ezizingelezeleyo ngelizwi ababelitshelwe mayelana lalo umntwana omncane. 18 Labo bonke abakuzwayo bamangala ngezinto ezazikhulunywe ngabelusi kubo. 19 Kodwa uMariya aj  walondoloza wonke la amazwi, enakana ngawo enhliziyweni yakhe ak . 20 Basebebuyela abelusi, bemdumisa al  bembonga uNkulunkulu ngazo zonke izinto ababezizwile lababezibonile, njengalokho okwakukhulunywe kubo am .

21 Kwathi seziphelile insuku eziyisificaminwembili zokuthi umntwana omncane asokwe an , ibizo lakhe laselithiwa nguJesu, elalibizwe yingilosi engakomulwa esiswini ao .

USimeyoni loAna

22 Kwathi seziphelele insuku zokuhlanjululwa kwakhe ngokomlayo kaMozisi ap , bamletha eJerusalema, ukuze bammise phambi kweNkosi aq  23 (njengokulotshiweyo emlayweni weNkosi ukuthi konke okwesilisa okuvula isibeletho kuzathiwa kungcwele eNkosini) ar  24 lokuthi banikele umhlatshelo njengokutshiwo emlayweni weNkosi, amajuba amabili kumbe amaphuphu amabili enkwilimba as .

25 Njalo khangela, kwakukhona eJerusalema umuntu, obizo lakhe linguSimeyoni, njalo lumuntu wayelungile ekhuthele ekukhonzeni at , elindele au  induduzo kaIsrayeli av , loMoya oNgcwele wayephezu kwakhe. 26 Futhi kwakubonakalisiwe kuye nguMoya oyiNgcwele aw , ukuthi kayikubona ukufa engakamboni uKristu weNkosi ax . 27 Wasengena ethempelini ngoMoya ay ; kwathi abazali bemletha umntwana omncane uJesu, ukuze benze ngaye ngokomkhuba womlayo az , 28 yena wasemthatha wamphatha engalweni zakhe, wabonga uNkulunkulu ba , wathi: 29 Nkosi bb , khathesi iyekele inceku yakho ihambe ngokuthula bc , njengokwelizwi lakho bd ; 30 ngoba amehlo ami alubonile usindiso lwakho be  31 olulungisileyo phambi kobuso babantu bonke bf ; 32 ukukhanya kokwembulela abezizwe bg , lenkazimulo yesizwe sakho uIsrayeli bh . 33 UJosefa lonina basebemangala ngezinto ezatshiwo ngaye. 34 USimeyoni wasebabusisa, wathi kuMariya unina: Khangela, lo umiselwe bi  ukuwa lokuvuka kwabanengi kuIsrayeli bj , lokuba yisibonakaliso esizaphikiswa bk ; 35 futhi lawe, inkemba izadabula owakho umphefumulo bl ; ukuze imicabango yenhliziyo ezinengi yembulwe bm .

36 Njalo kwakukhona uAna umprofethikazi, indodakazi kaFanuweli, owesizwe sikaAsheri bn ; wayesekhulile kakhulu bo , ebehlale lendoda iminyaka eyisikhombisa kusukela ebuntombini bakhe, 37 njalo wayengumfelokazi owayengaba leminyaka engamatshumi ayisificaminwembili lane, engasuki ethempelini, ekhonza bp  ngokuzila ukudla bq  langemikhuleko br  ebusuku lemini bs . 38 Laye-ke efika ngalelohola wadumisa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababelindele bt  inkululeko eJerusalema bu .

39 Kwathi sebeqedile konke okungokomlayo weNkosi, babuyela eGalili bv , emzini wakibo iNazaretha bw . 40 Lomntwana omncane wakhula, waqina emoyeni, wagcwala inhlakanipho; lomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe bx .

Umntwana uJesu ethempelini

41 Njalo abazali bakhe babesiya eJerusalema wonke umnyaka by  ngomkhosi wephasika bz . 42 Kwathi eseleminyaka elitshumi lambili, sebenyukele eJerusalema njengomkhuba womkhosi ca , 43 njalo seziphelile insuku cb , ekubuyeleni kwabo, umntwana uJesu wasala eJerusalema; njalo uJosefa lonina bengazi; 44 kodwa becabanga ukuthi wayesexukwini endleleni, bahamba uhambo losuku, bamdinga phakathi kwezinini cc  labazana labo cd ; 45 kodwa bengamtholi, babuyela eJerusalema, bemdinga. 46 Kwasekusithi emva kwensuku ezintathu, bamthola ethempelini, ehlezi phakathi ce  kwabafundisi, njalo ebalalela, futhi ebabuza cf . 47 Njalo bonke ababemuzwa cg  bamangala kakhulu ch  ngolwazi lempendulo zakhe ci . 48 Kwathi bembona bamangala cj ; lonina wathi kuye: Mntanami, wenzeleni okunje kithi? Khangela, uyihlo lami besikudinga sidubekile ck . 49 Wasesithi kubo: Kungani lingidinga? Belingakwazi yini ukuthi kumele ukuthi ngibe sezintweni zikaBaba cl ? 50 Kodwa bona kabaliqedisisanga ilizwi alikhuluma kibo cm . 51 Wasesehla labo, weza eNazaretha cn ; wazehlisela ngaphansi kwabo. Unina wasegcina zonke lezizinto enhliziyweni yakhe co . 52 UJesu waseqhubeka enhlakaniphweni cp  lekukhuleni cq , lekuthandekeni kuNkulunkulu lebantwini cr .

Copyright information for Ndebele