aMat. 21.23-27. Mark. 11.27-33.
b19.47. Mat. 26.55.
cMat. 24.48.
d7.29.
eMat. 21.33-46. Mark. 12.1-12.
f8.27.
g20.12. 19.11.
h20.12. 19.11.
i3.15.
jRoma 3.4,6,31. 6.2,15. 9.14. 11.1,11. 1 Kor.6.15. Gal. 2.17. 3.21. 6.14.
k22.61.
lHlab. 118.22.
m19.47.
nMat. 22.15-33. Mark. 12.13-27.
o14.1.
p14.1.
q20.26.
r12.11.
sMat. 27.2. Luka 3.1. 23.1.
tMark. 12.14,32.
u23.2. Roma 13.6,7.
v1 Kor. 3.19. 2 Kor. 4.2. 11.3. Efe. 4.14. 2 Kor. 12.16.
w20.20.
xDute. 25.5.
y21.36. Seb. 5.41. 2 Thes. 1.5.
zRoma 8.23.
aaMark. 12.26.
abEks. 3.6.
acRoma 6.10,11. Gal. 2.19.
adMat. 22.34. Mark. 12.28.
aeMat. 22.46. Mark. 12.34.
afMat. 22.41-45. Mark. 12.35-37.
agHlab. 110.1.
ahMark. 12.38-40. Mat. 23.5-7. 23.14.
ai11.43.
ajMat. 23.6. Mark. 12.39.
ak14.7, 8.
alMat. 23.6. Mark. 12.39.

Luke 20

Igunya likaJesu

Kwasekusithi ngolunye lwalezonsuku a , efundisa abantu ethempelini etshumayela ivangeli, bamfikela abapristi abakhulu lababhali kanye labadala, basebekhuluma laye, besithi: Sitshele, ukuthi izinto lezi uzenza ngaliphi igunya, kumbe ngubani okunike leligunya? Wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo ube munye, njalo lingitshele: Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ezulwini, kumbe ebantwini b ? Basebezindlisana, besithi: Uba sisithi: Ezulwini, uzakuthi: Kungani-ke lingamkholwanga? Kodwa uba sisithi: Ebantwini; abantu bonke bazasikhanda ngamatshe c ; ngoba baleqiniso lokuthi uJohane wayengumprofethi d . Basebephendula ngokuthi kabazi lapho olwavela khona. UJesu wasesithi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.

Umfanekiso wabalimi besivini

Waseqala ukutshela abantu lumfanekiso, esithi: Umuntu othile wahlanyela isivini, wasiqatshisa kubalimi e , waya kwelinye ilizwe okwesikhathi eside f ; 10 kwathi ngesikhathi esifaneleyo wathuma inceku kubalimi, ukuze bayinike okwesithelo sesivini; kodwa abalimi bayitshaya bayithumeza ize. 11 Wasethuma njalo enye inceku; layo bayitshaya bayiyangisa, bayithumeza ize g . 12 Wasephinda ethuma leyesithathu; layo leyo bayilimaza bayiphosela ngaphandle h . 13 Umninisivini wasesithi: Ngizakwenza njani? Ngizathuma indodana yami ethandekayo; mhlawumbe bebona yona bazayihlonipha. 14 Kodwa abalimi beyibona bazindlisana i , besithi: Le yindlalifa; wozani, siyibulale, ukuze ilifa libe ngelethu. 15 Bayiphosela ngaphandle kwesivini, bayibulala. Kambe uzakwenzani kubo umninisivini? 16 Uzakuza, ababhubhise labobalimi, anikele isivini kwabanye. Bekuzwa basebesithi: Akungabinjalo j ! 17 Kodwa wabakhangela wathi k : Pho kuyini lokhu okulotshiweyo, okuthi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi l ? 18 Wonke owela phezu kwalelolitshe, uzaphahlazwa; kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe, lizamchoboza.

Umthelo kaKesari

19 Abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukumbamba ngezandla ngalelohola, kodwa besaba abantu; ngoba baqedisisa ukuthi wayekhuluma lumfanekiso emelane labo m .

20 Basebemqaphela n , bethuma o  inhloli p , ezazitshaya ezilungileyo, ukuze bambambe ekukhulumeni q , ukuze bamnikele egunyeni lemandleni r  ombusi s . 21 Bambuza-ke, besithi: Mfundisi, siyazi ukuthi wena ukhuluma ufundise ngokuqondileyo, kawemukeli buso, kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso t . 22 Sivunyelwe yini ukuthela kuKesari, kumbe hatshi u ? 23 Kodwa wabubona ubuqili babo v , wathi kubo: Lingilingelani? 24 Ngitshengisani udenariyo*; ulomfanekiso lombhalo kabani? Basebephendula besithi: OkaKesari. 25 Wasesithi kubo: Ngakho nikani uKesari okukaKesari, loNkulunkulu okukaNkulunkulu. 26 Basebesehluleka ukumbamba ngelizwi lakhe phambi kwabantu; basebemangaliswa yimpendulo yakhe, bathula w .

Ukuvuka kwabafileyo

27 Kwasekusiza kuye abathile babaSadusi, abaphika besithi kakukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza, 28 besithi: Mfundisi, uMozisi wasibhalela ukuthi: Uba kusifa umfowabo womuntu elomkakhe, lo abesesifa engelamntwana, umfowabo kamthathe umfazi, abesemvusela inzalo umfowabo x . 29 Ngakho kwakulezelamani eziyisikhombisa; owokuqala wasethatha umfazi, wafa engelamntwana; 30 lowesibili wamthatha umfazi, laye lo wafa engelamntwana; 31 lowesithathu wamthatha. Kwaba njalo-ke lakwabayisikhombisa; abatshiyanga abantwana, bafa. 32 Ekucineni kwabo bonke kwafa lomfazi. 33 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo, uzafika abe ngumkabani kubo? Ngoba abayisikhombisa babelaye engumkabo.

34 UJesu wasephendula wathi kubo: Abantwana balumhlaba bayathatha, bendiswe; 35 kodwa labo okuzathiwa bafanele ukuzuza lowomhlaba lokuvuka kwabafileyo kabathathani, kabendiswa y ; 36 ngoba bengelakuphinda bafe; ngoba banjengezingilosi, njalo bangabantwana bakaNkulunkulu, bengabantwana bokuvuka z . 37 Kodwa ukuthi abafileyo bayavuswa, loMozisi wakutshengisa esihlahleni aa , lapho eyibiza iNkosi ngokuthi nguNkulunkulu kaAbrahama loNkulunkulu kaIsaka loNkulunkulu kaJakobe ab . 38 Futhi kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo; ngoba bonke baphilela yena ac .

39 Abathile bababhali basebephendula bathi: Mfundisi, ukhulume kuhle ad . 40 Njalo kababanga lesibindi sokuphinda bambuze ulutho ae .

UKristu losendo lwakhe

41 Wasesithi kubo: Batsho njani ukuthi uKristu uyiNdodana kaDavida af ? 42 Ngoba uDavida uqobo lwakhe uthi encwadini yeziHlabelelo: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, 43 ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho ag . 44 Ngakho uDavida umbiza ngokuthi yiNkosi, pho uyindodana yakhe njani?

UJesu usola ababhali

45 Kwathi besalalele abantu bonke, wathi kubafundi bakhe: 46 Xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izembatho ezinde, njalo bethanda ukubingelelwa emidangeni ah , lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni ai, aj , lezihlalo zabahloniphekayo ezilayelweni; 47 abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba bazakwemukela ukulahlwa okukhulu ak, al .

Copyright information for Ndebele