aMark. 12.41-44.
b21.1,5.
c21.1,5.
dMat. 24.1-51. Mark. 13.1-37.
e19.44.
f17.23.
gMat. 24.5.
h17.23.
i1 Kor. 14.33.
j24.37.
k17.7. Mat. 13.21.
lMat. 10.17-22.
mSeb. 4.3. 5.18. 12.4. 16.24. 21.27. 2 Kor.11.23. Mat. 10.18.
nFil. 1.28. 2 Thes. 1.5.
o9.44. 1.66.
p12.11.
qEks. 4.12.
rMat. 10.30. 1 Sam. 14.45.
sRoma 5.3. Jak. 1.3.
tMat. 10.9. Seb. 1.18. 8.20. 22.28. Luka 18.12. 1 Thes. 4.4.
u19.43.
vDan. 9.27.
wJoha. 4.35. Jak. 5.4.
x17.31.
y18.7,8. Mat. 24.22.
zDan. 9.24-27. 12.1.
aa1 Kor. 7.26.
abHeb. 11.34. Gen. 34.26.
acIsam. 11.2. Dan. 8.13.
adDan. 12.7. Roma 11.25.
ae2 Kor. 2.4.
afMat. 24.14.
ag13.11.
ahRoma 8.23. Efe. 4.30.
ai12.57.
aj17.3.
akRoma 13.13. 1 Pet. 4.7.
al1 Kor. 6.3,4.
am1 Thes. 5.3. Luka 12.40.
anTshu. 9.12.
aoMark. 13.33.
ap18.1.
aq20.35.
arIsam. 6.17. Efe. 6.13,14. Hlab. 1.5.
asMat. 26.55.
atJoha. 8.2.
auMat. 21.17. Luka 22.39. Joha. 18.2.
avJoha. 8.1.
awJoha. 8.2.
axJoha. 8.2.

Luke 21

Umnikelo womfelokazi

Wathi ephakamisa amehlo wabona abanothileyo a  bephosela iminikelo yabo esitsheni somnikelo b . Wabona lomfelokazi othile ongumyanga ephosela khona inhlamvana ezincane ezimbili zemali. Wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula okwabo bonke; ngoba bonke laba baphosele kokunengi kwabo eminikelweni kaNkulunkulu c , kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho abephila ngakho.

UJesu ukhuluma ngokuchithwa kweJerusalema langokuphela kwesikhathi

Abanye besakhuluma ngethempeli, ukuthi liceciswe ngamatshe amahle d  langezipho, wathi: Lezizinto elizibonayo, kuzafika insuku okungayikutshiywa ngazo ilitshe phezu kwelitshe, elingayikudilizelwa phansi e .

Basebembuza, besithi: Mfundisi, pho lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso siyini, lapho sekuzakwenzeka lezizinto? Wasesithi: Qaphelani ukuthi lingaduhiswa; ngoba abanengi bazakuza ebizweni lami f , besithi: Nginguye g ; futhi: Isikhathi sesisondele. Ngakho lingabalandeli h . Njalo nxa lisizwa ngezimpi langeziphithiphithi i , lingethuki j ; ngoba lezizinto zimele ukuthi zenzeke kuqala, kodwa ukuphela kakuhle kufike k .

10 Wasesithi kubo: Isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso; 11 njalo kuzakuba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu indawo ngendawo lezindlala labomatshayabhuqe bezifo; kube khona lezinto ezesabekayo lezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini.

12 Kodwa ngaphambi kwakho konke lokhu bazalibamba ngezandla zabo, balizingele l , balinikele emasinagogeni lezintolongweni, balise phambi kwamakhosi lababusi, ngenxa yebizo lami m . 13 Njalo lokhu kuzaphenduka kini kube yibufakazi n . 14 Ngakho kubekeni enhliziyweni zenu o  ukuthi linganakani ngaphambili ngelizakuphendula p ; 15 ngoba mina ngizalinika umlomo lenhlakanipho, abangekuphike, bamelane lakho q , bonke abayizitha zenu. 16 Njalo lizanikelwa langabazali labafowenu lezihlobo labangane, njalo bazabulala abanye benu. 17 Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami. 18 Kodwa kakuyikulahleka ngitsho unwele lwekhanda lenu r . 19 Ekubekezeleni kwenu s  zuzani imiphefumulo yenu t .

20 Kodwa nxa libona iJerusalema ihanqwe ngamabutho u , yazini-ke ukuthi sekusondele ukuchitheka kwayo v . 21 Ngalesosikhathi abaseJudiya kababalekele ezintabeni; labaphakathi kwayo baphume; labasemaphandleni w  bangangeni kuyo x . 22 Ngoba lezi zinsuku zempindiselo y , ukuze kugcwaliseke zonke izinto ezilotshiweyo z . 23 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku! Ngoba kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni, lolaka kulesisizwe aa . 24 Njalo bazakuwa ngobukhali benkemba, bathunjelwe ezizweni zonke ab ; leJerusalema inyathelelwe phansi ngabezizwe ac , kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe ad .

25 Kuzakuba khona izibonakaliso elangeni lenyangeni lezinkanyezini; lemhlabeni usizi lwezizwe ngokudideka ae ; kudume ulwandle lamagagasi, 26 abantu baphele amandla ngenxa yokwesaba langokubona lokho okuzayo emhlabeni; ngoba amandla amazulu azazanyazanyiswa af . 27 Khona-ke bezayibona iNdodana yomuntu isiza eyezini ilamandla lenkazimulo enkulu. 28 Njalo nxa kuqala ukwenzeka lezizinto, manini liqonde njalo liphakamise amakhanda enu ag ; ngoba kusondele ukukhululwa kwenu ah .

29 Wasebatshela umfanekiso: Khangelani umkhiwa lazo zonke izihlahla; 30 nxa sezihluma, liyazibonela lani likwazi ukuthi ihlobo selisondele. 31 Ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zisenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. 32 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, kuze kwenzeke zonke izinto. 33 Kuzadlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami kawasoze adlule ai .

34 Njalo ziqapheleni aj , ukuthi inhliziyo zenu zingasindwa ngenxa yokuminza lokudakwa ak  lokuphisekela izinto zalokhukusila al , lalolosuku lulifikele lingananzelele am ; 35 ngoba luzafika njengomjibila phezu kwabo bonke abahlezi ebusweni bomhlaba wonke an . 36 Ngakho lindani ngezikhathi zonke ao  likhulekele ap  ukuthi lifanele ukuphepha zonke lezizinto ezizakwenzeka aq , lokuma phambi kweNdodana yomuntu ar .

37 Njalo wayefundisa as  ethempelini emini at ; kodwa ebusuku wayephuma ayehlala au  entabeni ethiwa ngeyeMihlwathi av . 38 Lekuseni kakhulu abantu bonke babesiza kuye aw  ethempelini ukumuzwa ax .

Copyright information for Ndebele