a22.1,2, Mat. 26.2-5. Mark. 14.1,2.
bJoha. 13.2,27. Seb. 5.3.
cMat. 26.14-16. Mark. 14.10,11.
d22.52. Seb. 4.1.
fMat. 26.17-19. Mark. 14.12-16.
gSeb. 8.14.
hMat. 26.20. Mark. 14.17.
iMark. 6.30.
j12.50.
k22.30. 14.15.
lMat. 15.36.
mMat. 26.29. Mark. 14.25.
n22.19,20, Mat. 26.26-28. Mark. 14.22-24. 1 Kor. 11.23-25. Joha. 6.51.
oMat. 15.36.
p1 Kor. 11.24,25.
qMat. 26.21,23. Joha. 13.18,21,26.
rMat. 26.24. Mark. 14.21.
sSeb. 2.23. 10.42. 17.26,31. Roma 1.4. Seb. 4.28.
tJoha. 13.22. Mat. 26.22. Mark. 14.19.
uMark. 9.34. Luka 9.46.
vMark. 10.42.
wMat. 20.25-28. Mark. 10.42-45.
xMat. 23.11. Mark. 9.35. Luka 9.48.
y1 Pet. 5.5.
zSeb. 15.22. Heb. 13.7,17,24.
aaMat. 20.28. Luka 12.37. Joha. 13.4,5.
abMat. 20.28. Luka 12.37. Joha. 13.4,5.
ac4.13. Heb. 2.18. 4.15.
adSeb. 3.25. Heb. 10.16.
aeMat. 25.34. Seb. 14.22. 2 Kor. 1.7. 2 Tim. 2.12.
afMat. 8.11. 26.29. Luka 22.16.
agMat. 19.28.
ah1 Pet. 5.8. 1 Lan. 21.1.
aiAmos 9.9.
ajJoha. 17.9,11,15.
akHlab. 51.13. Jow. 2.13. Mat.13.15. Seb. 3.19. Mat. 18.3.
alJoha. 21.15,16,17. Jobe 22.30.
amMat. 26.33. Mark. 14.29.
anMat. 26.35. Mark. 14.31. Joha. 13.37.
aoMat. 26.34. Mark. 14.30. Joha. 13.38.
apMat. 10.9,10.
aq10.4.
ar15.22.
as10.4.
atIsa. 53.12. Mark. 15.28.
auMark. 3.26. Joha. 17.4. 19.30.
avMat. 26.30,36. Mark. 14.26,32. Joha. 18.1.
awMat. 21.1.
ax21.37. Joha. 18.2.
ay22.40-42. 22.45,46, Mat. 26.36-46. Mark. 14.32-42.
az22.46. Mat. 6.13.
baSeb. 7.60.
bbSeb. 12.7.
bcHeb. 5.7.
bd22.40.
beMat. 26.47-56. Mark. 14.43-50. Joha. 18.3-11.
bf22.38.
bgMat. 20.34.
bh22.4.
biMark. 14.35.
bjKol. 1.13. Seb. 26.18. Efe. 6.12. Joha. 19.11.
bkMat. 26.57. Mark. 14.53.
blMat. 26.58. Mark. 14.54. Joha. 18.15.
bmMat. 26.69-75. Mark. 14.66-72. Joha. 18.16-18,25.
bnMat. 26.3.
bo4.20.
bpJoha. 18.26.
bqSeb. 12.15.
br20.17.
bs22.34.
btMat. 26.67,68. 27.1. 26.63-65. Mark. 14.65. 15.1. 14.61-64. Joha. 18.19-24.
buMat. 27.29.
bvMat. 27.39. Mark. 15.29. Luka 23.39.
bwMat. 27.1. Mark. 15.1. Joha. 18.24,28.
bxSeb. 22.5.
byMat. 5.22.
bz6.37.
caHeb. 1.3.
cbJoha. 1.49.
ccMat. 27.11. Mark. 14.62. Mat. 26.64.

Luke 22

Ukumnikela kukaJudasi

Kwasekusondela umkhosi wesinkwa esingelamvubelo, othiwa liphasika a . Abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukuthi bangambulala njani; ngoba babesesaba abantu. USathane b  wasengena kuJudasi othiwa nguIskariyothi c , owayengowenani labalitshumi lambili. Wasesuka wayakhuluma labapristi abakhulu lezinduna ngokuthi angamnikela njani kubo d . Basebethokoza, basebevumelana ukumnika imali. Yena wasevuma, njalo wadinga ithuba elihle lokumnikela kubo lingekho ixuku
 ixuku: kumbe,  singekho isiphithiphiti.
.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

Lwaselufika usuku lwesinkwa esingelamvubelo, okwakumele kuhlatshwe ngalo iphasika f . Wasethuma uPetro loJohane, esithi: Hambani liyesilungisela iphasika, ukuze sidle. Basebesithi kuye: Uthanda ukuthi silungise ngaphi? 10 Wasesithi kubo: Khangelani, kuzakuthi selingenile emzini, umuntu uzahlangana lani ethwele imbiza yamanzi; limlandele endlini azangena kuyo. 11 Beselisithi kumninindlu: Uthi uMfundisi kuwe: Ingaphi indlu yezihambi, lapho engingadlela khona iphasika labafundi bami? 12 Yena-ke uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu eyendlelweyo; lilungise khona. 13 Bahamba-ke bafica njengokutsho kwakhe kubo; basebelungisa iphasika g .

14 Kwathi selifikile ihola, wahlala phansi h , labaphostoli abalitshumi lambili belaye i . 15 Wasesithi kubo: Ngokunxwanela nginxwanele ukudla lani leliphasika ngingakahlupheki; 16 ngoba ngithi kini: Kangisoze ngidle futhi kulo, lize ligcwaliseke j  embusweni kaNkulunkulu k . 17 Wasethatha inkezo, esebongile wathi l : Thathani lokhu, beselisabelana; 18 ngoba ngithi kini: Kangisoze nginathe okwesithelo sevini, kuze kufike umbuso kaNkulunkulu m . 19 Wasethatha isinkwa n , esebongile o  wasihlephuna, wabanika, esithi: Lokhu kungumzimba wami, owanikelelwa lina; lokhu kwenzeni ukungikhumbula p . 20 Ngokunjalo lenkezo emva kokudla, esithi: Inkezo le iyisivumelwano esitsha egazini lami, elichithelwa lina.

21 Kodwa khangelani, isandla songinikelayo silami etafuleni q . 22 Ngoba isibili iNdodana yomuntu ihamba r  njengokumisiweyo s ; kodwa maye kulowomuntu enikelwa nguye! 23 Bona basebeqala ukubuzana ukuthi kambe ngubani kubo ozakwenza lokho t .

Ubukhulu obuqotho

24 Kwavela lokuphikisana phakathi kwabo u  okokuthi nguwuphi kubo ongathiwa ngomkhulu v . 25 Wasesithi kubo w : Amakhosi abezizwe azibusa ngobulukhuni, leziphathamandla zazo zithiwa ngabasizi. 26 Kodwa lina kakungabi njalo; kodwa omkhulu phakathi kwenu x  kabe njengomncinyane y , longumkhokheli njengosebenzayo. 27 Ngoba nguwuphi omkhulu z , lowo ohleziyo ekudleni kumbe lowo osebenzayo aa ? Kayisilowo yini ohlezi ekudleni? Kodwa mina ngiphakathi kwenu njengaye osebenzayo ab .

28 Lina-ke liyibo ababehlezi lami ezilingweni zami ac ; 29 njalo mina ngilimisele ad  umbuso, njengoba uBaba engimisele ae , 30 ukuthi lidle linathe etafuleni lami embusweni wami af , lihlale ezihlalweni zobukhosi, lisehlulela izizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli ag .

Ukuxwayiswa kukaPetro

31 INkosi yasisithi: Simoni, Simoni, khangela, uSathane ulifunisisile ah , ukuze alihlungule njengamabele ai ; 32 kodwa mina ngikukhulekele aj , ukuze ukholo lwakho lungapheli; wena-ke nxa usuphendukile ak  uqinise abazalwane bakho al . 33 Kodwa wathi kuye: Nkosi, lentolongweni am  lekufeni ngilungele ukuya khona lawe an . 34 Kodwa yena wathi: Ngiyakutshela, Petro, iqhude kaliyikukhala lamuhla, ungakaphiki kathathu ukuthi uyangazi ao .

35 Wasesithi kubo: Mhla ngilithuma ap  lingelamxhaka lesikhwama aq  lamanyathela ar , laswela yini ulutho? Basebesithi: Lutho. 36 Wasesithi kubo: Kodwa khathesi lowo olomxhaka kawuthathe, ngokunjalo lesikhwama as ; lalowo ongelakho, athengise isembatho sakhe, athenge inkemba. 37 Ngoba ngithi kini, kusamele kugcwaliseke kimi lokhu okulotshiweyo, ukuthi: Wabalwa kanye lezoni at ; ngoba lalezizinto eziqondane lami zilesiphetho au . 38 Basebesithi: Nkosi, khangela, nanzi inkemba ezimbili. Wasesithi kubo: Kwanele.

EGetsemane

39 Wasephuma av  waya entabeni yeMihlwathi aw  njengokwejwayela ax ; labafundi bakhe bamlandela. 40 Esefikile kuleyondawo, wathi kubo ay : Khulekani ukuthi lingangeni ekulingweni az . 41 Yena wasemonyuka kubo okungaba libanga lokuphosa ilitshe, waguqa phansi ngamadolo wakhuleka ba , 42 esithi: Baba, uba uthanda, susa linkezo kimi; kodwa-ke kungenziwa intando yami, kodwa eyakho. 43 Kwabonakala kuye ingilosi evela ezulwini imqinisa bb . 44 Esesesizini olunzima, wakhuleka kakhulu bc . Njalo izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi zawela emhlabathini. 45 Esesukumile emkhulekweni, weza kubafundi bakhe, wabafica belele ngenxa yokudabuka, 46 wasesithi kubo: Lilaleleni? Vukani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweni bd .

Ukubotshwa kukaJesu

47 Kwathi esakhuluma be , khangela, ixuku, lalowo okuthiwa nguJudasi, omunye wabalitshumi lambili, ehamba phambi kwabo, wasesondela kuJesu ukumanga. 48 Kodwa uJesu wathi kuye: Judasi, uyayinikela yini iNdodana yomuntu ngokuyanga? 49 Kwathi labo ababengakuye sebebona okuzakwenzeka bathi kuye: Nkosi, sigadle yini ngenkemba bf ? 50 Omunye wabo wasegadla inceku yompristi omkhulu, waquma indlebe yayo yokunene. 51 Kodwa uJesu waphendula wathi: Yekelani kuze kube yilokhu. Wasethinta indlebe yayo, wayisilisa bg .

52 UJesu wasesithi kubapristi abakhulu lezinduna zethempeli labadala ababeze kuye bh : Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lilezinkemba lezinduku? 53 Nxa bengilani insuku ngensuku ethempelini, kalelulanga izandla ukumelana lami; kodwa leli lihola lenu bi , lamandla obumnyama bj .

UPetro ulandula uJesu

54 Sebembambile bamqhuba, bamusa endlini yompristi omkhulu bk . UPetro waselandela ekhatshana bl . 55 Sebebasile umlilo bm  phakathi kweguma bn , sebehlezi phansi ndawonye, uPetro wahlala phakathi kwabo. 56 Kodwa incekukazi ethile imbona ehlezi emlilweni, yamjolozela bo , yathi: Lumuntu laye ube laye. 57 Kodwa wamphika, wathi: Mama, kangimazi. 58 Emva kwesikhatshana omunye bp  wasembona wathi bq : Lawe ungomunye wabo. Kodwa uPetro wathi: Ndoda, kangisuye. 59 Sekungaba kwedlule ihola elilodwa, omunye waqinisa, esithi: Isibili laye ube laye; ngoba futhi ungumGalili. 60 Kodwa uPetro wathi: Ndoda, kangazi ukuthi uthini. Njalo khonokho esakhuluma lakhala iqhude. 61 INkosi yasiphenduka yamkhangela uPetro br . UPetro waselikhumbula ilizwi leNkosi, ukuthi yakhuluma njani kuye isithi: Iqhude lingakakhali, uzangiphika kathathu bs . 62 UPetro wasephuma phandle wakhala ngokubabayo.

UJesu uphathwa kubi

63 Lamadoda ayembambile uJesu bt  amklolodela, amtshaya bu . 64 Amembesa, amtshaya ubuso, asembuza, esithi: Profetha! Ngubani okutshayileyo? 65 Akhuluma lezinye izinto ezinengi kuye ehlambaza bv .

UJesu uphambi kwabapristi abakhulu

66 Kwathi sekusile bw , abadala babantu babuthana, labapristi abakhulu lababhali bx , basebemusa emphakathini wabo by , bathi: 67 Uba unguKristu, sitshele. Wasesithi kubo: Uba ngilitshela, kalisoze likholwe; 68 njalo uba lami ngilibuza, kalisoze lingiphendule, loba lingikhulule bz . 69 Kusukela khathesi iNdodana yomuntu izahlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu ca . 70 Basebesithi bonke: Kanti uyiNdodana kaNkulunkulu cb ? Wasesithi kubo: Kutsho lina ukuthi ngiyiyo cc . 71 Basebesithi: Pho sisafunelani ubufakazi? Ngoba sesizizwele uqobo lwethu emlonyeni wakhe.

Copyright information for Ndebele