aMat. 27.2. Mark. 15.1. Joha. 18.28.
bSeb. 13.8,10. Luka 23.14. Seb. 24.5.
cMat. 22.21. Mark. 12.17. Luka 20.20.
d20.22.
eJoha. 18.33,36,37. 19.12. Seb. 17.7.
fMat. 27.11,12. Mark. 15.2,3.
gJoha. 18.33,36,37. 19.12. Seb. 17.7.
hMat. 27.23,24. Mark. 15.14. Luka 23.14,22. Joha. 18.38. 19.4,6. 1 Pet. 2.22.
iMark. 15.11.
jMat. 4.12,23. Mark. 1.14. Luka 4.14. Joha. 1.43. 2.11.
k13.1.
l3.1.
m23.15,11. Filim.1.12.
n9.9.
oMat. 14.1. Mark. 6.14.
pSeb. 18.28.
qMat. 22.7. Seb. 23.10,27.
rMark. 9.12.
s23.36. Mat. 27.29.
tMat. 27.28.
uSeb. 10.30. Jak. 2.2,3. Isam. 15.6.19. 8.
v23.15,11. Filim. 12.
wSeb. 4.27.
x23.1,2.
ySeb. 13.8,10. Luka 23.14. Seb. 24.5.
zSeb. 4.9.
aa23.4.
ab23.15,11. Filim 1.12.
ac23.22. Mat. 27.26. Mark. 15.15. Joha. 19.1.
adMat. 27.15-26. Mark. 15.6-15. Joha.18.39,40.
aeJoha. 19.15. Seb. 21.36. Luka 23.5. Seb. 3.14.
afJoha. 19.15. Seb. 21.36. Luka 23.5. Seb. 3.14.
ag23.4,14.
ah23.22. Mat. 27.26. Mark. 15.15. Joha. 19.1.
aiJoha. 19.15. Seb. 21.36. Luka 23.5. Seb. 3.14.
ajJoha. 19.16.
akMat. 27.32. Mark. 15.21. Joha. 19.17.
al8.52.
am2 Kho. 19.21.
anMat. 24.19. Mark. 13.17. Luka 21.23. Hos. 9.12-14. Hos.9.16.
aoHos. 10.8. Isa. 2.10,19,21. Isam. 6.16.
apHez. 20.47. Hlab. 1.3.
aq1 Pet. 4.17. Jer. 25.29.
arMat. 27.38. Mark. 15.27. Joha. 19.18.
as10.1.
atMat. 27.33. Mark. 15.22. Joha. 19.17.
auMat. 27.38. Mark. 15.27. Joha. 19.18.
av23.46. Mat. 11.25.
awIsa. 53.12. Mat. 5.44.
axSeb. 3.17.
ayMat. 27.35. Mark. 15.24. Joha. 19.23.
azHlab. 22.17.
baMat. 27.41,42. Mark. 15.31. Joha. 3.1.
bb16.14.
bcIsa. 28.16. Mat. 24.22.
bdMat. 27.29.
beMat. 27.48.
bfMat. 27.42.
bgMat. 22.20.
bhJoha. 19.20.
biSeb. 21.40.
bjJoha. 19.20.
bkMat. 27.37. Mark. 15.26. Joha. 19.19.
blMat. 27.44. Mark. 15.32.
bm22.65.
bn23.35.
boSeb. 28.6.2 Thes. 3.2.
bpMark. 14.25. Mat. 25.31.
bq2 Kor. 12.4. Isam. 2.7. Gen. 2.8.
brMat. 24.29. Mark. 13.24.
bsMat. 27.51. Mark. 15.38.
btMat. 27.50. Mark. 15.37.
bu23.34.
bvHlab. 31.5. Seb. 7.59. 1 Pet. 2.23.4.19.
bwJoha. 10.18.
bxMark. 15.37. Mat. 27.50. Joha. 19.30.
byMat. 27.54. Mark. 15.39.
bzMat. 15.31.
ca18.13.
cbHlab. 88.8. Luka 2.44. Hlab. 38.11.
ccMat. 27.55. Mark. 15.40. Joha. 19.25.
cdMat. 27.57-61. Mark. 15.42-47. Joha. 19.38-42.
ceMark. 15.43.
cfSeb. 11.24.
cgMark. 15.43.
ch2.25,38.
ciMark. 11.2. Luka 19.30.
cjMat. 27.62.
ckMat. 28.1.
cl8.2.
cmMark. 15.47.
cnMark. 16.1. Luka 24.1. Joha. 19.39.
coEks. 20.10.

Luke 23

UJesu uphambi kukaPilatu

Kwasekusukuma ixuku labo lonke, lamusa kuPilatu a .

Baqala ukummangalela, besithi: Simficile lo eduhisa isizwe b , esalela ukuthela c kuKesari d , esithi nguye onguKristu iNkosi e . UPilatu wasembuza f , wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini g ? Wasemphendula wathi: Uyatsho wena. Wasesithi uPilatu kubapristi abakhulu lemaxukwini: Kangitholi cala kulumuntu h . Kodwa baqinisa, besithi: Udunga abantu, efundisa kuyo yonke iJudiya i , eqala j  eGalili kuze kufike lapha k .

UJesu uphambi kukaHerodi

Lapho uPilatu esizwa kuthiwa iGalili wabuza ukuthi lumuntu ungumGalili yini. Kwathi esezwile ukuthi ungowombuso kaHerodi l , wamthumela kuHerodi, owayekhona laye eJerusalema ngalezonsuku m .

Kwathi uHerodi embona uJesu wathokoza kakhulu; ngoba wayekade ethanda ukumbona n , ngoba wayezwile okunengi ngaye; wayethemba ukuthi uzabona isibonakaliso esithile sisenziwa nguye o . Wambuza ngamazwi amanengi; kodwa yena kamphendulanga lutho. 10 Abapristi abakhulu lababhali babemi, bemmangalela ngamandla p . 11 UHerodi lamabutho akhe q  bamyangisa r , bamklolodela s , basebemgqokisa t  isembatho esikhazimulayo u , bambuyisela kuPilatu v . 12 Ngalolosuku uHerodi kanye loPilatu baba ngabangane omunye komunye w ; ngoba ngaphambi kwalokhu babelobutha phakathi kwabo.

Ukulahlwa kukaJesu lokukhululwa kukaBarabasi

13 UPilatu wasebizela ndawonye abapristi abakhulu lababusi labantu, 14 wathi kubo: Limlethile kimi lumuntu x , ngokungathi ungoduhisa abantu y ; njalo khangelani, mina ngimhlolile phambi kwenu z , kodwa kangitholanga cala kulumuntu ngalezozinto elimmangalela ngazo aa ; 15 hatshi ngitsho loHerodi; ngoba ngilithumeze kuye, njalo khangelani, kakulalutho olufanele ukufa olwenziwe nguye ab . 16 Ngakho ngizamtshaya ngimkhulule ac . 17 Kwakufanele ukuthi abakhululele abe munye ngomkhosi ad .

18 Bamemeza bonke kanyekanye besithi: Msuse lo, usikhululele uBarabasi ae  19 (owayephoselwe entolongweni ngenxa yomvukela othile owenzeka phakathi komuzi langenxa yokubulala af ). 20 Ngakho uPilatu wabuya wakhuluma labo, efuna ukumkhulula uJesu. 21 Kodwa bamemeza, besithi: Bethela, mbethele! 22 Wasesithi kubo ngokwesithathu: Ngoba lo enze bubi bani ag ? Kangitholanga kuye icala afanele ukufa ngalo; ngakho ngizamtshaya ngimkhulule ah . 23 Kodwa baqinisa ngamazwi amakhulu, befuna ukuthi abethelwe; lamazwi abo lawabapristi abakhulu aphumelela.

24 UPilatu wasequma ukuthi kwenziwe isicelo sabo. 25 Wasebakhululela lowo ababemcelile owayephoselwe entolongweni ngenxa yomvukela lokubulala ai ; kodwa uJesu wamnikela entandweni yabo aj .

UJesu esiphambanweni

26 Kwathi sebemqhuba, babamba uSimoni othile umKurene owayevela emaphandleni, bamethesa isiphambano, ukuthi asithwale ngemva kukaJesu ak .

27 Laselimlandela ixuku elikhulu labantu, labesifazana labo ababekhala bemlilela al . 28 Kodwa uJesu ephendukela kubo wathi: Madodakazi eJerusalema, lingangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni lina labantwana benu am , 29 ngoba khangelani, ziyeza insuku abazakutsho ngazo ukuthi: Zibusisiwe inyumba, lezizalo ezingazalanga, lamabele angamunyisanga an . 30 Khona bezaqalisa ukuthi ezintabeni: Welani phezu kwethu; lemaqaqeni: Sisibekeleni ao . 31 Ngoba uba besenza lezizinto esihlahleni esimanzi ap , kuzakwenzakalani kwesomileyo aq ?

32 Kwaqhutshwa labanye abenzi bobubi ababili ar , ukuthi babulawe kanye laye as .

33 Sebefikile endaweni ethiwa luKhakhayi, bambethela khona at , labenzi bobubi, omunye ngakwesokunene, lomunye ngakwesokhohlo au . 34 UJesu wasesithi: Baba av , bathethelele aw ; ngoba kabakwazi abakwenzayo ax . Njalo babelana izembatho zakhe, benza inkatho yokuphosa ay .

35 Labantu bema babukela az . Lababusi kanye labo ba  bamklolodela, besithi: Wasindisa abanye, kazisindise yena, uba yena enguKristu bb , okhethiweyo kaNkulunkulu bc . 36 Labebutho bamklolodela bd , beza kuye bamnika iviniga be , 37 besithi: Uba wena uyiNkosi yamaJuda, zisindise wena bf . 38 Kwakukhona lombhalo ngaphezu kwakhe bg  kulotshiwe ngamabala esiGriki langesiRoma bh  langesiHebheru bi, bj  othi: LO UYINKOSI YAMAJUDA bk .

39 Lomunye wabenzi bobubi ababelengisiwe bl  wamthuka bm , esithi: Uba wena unguKristu, zisindise wena lathi bn . 40 Kodwa omunye waphendula emkhuza, esithi: Wena kawumesabi yini uNkulunkulu, lokhu lawe ukulokhukulahlwa? 41 Thina kambe kusilungele, ngoba semukela okulingene ukwenza kwethu; kodwa lo kenzanga lutho olungafanelanga bo . 42 Wasesithi kuJesu: Ungikhumbule, Nkosi, lapha ufika embusweni wakho bp . 43 UJesu wasesithi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Lamuhla uzakuba lami eParadise bq .

Ukufa kukaJesu

44 Kwakungaba lihola lesithupha*, kwaba khona ubumnyama phezu komhlaba wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye*, 45 futhi ilanga lalifiphaziwe br , leveyili lethempeli ladatshulwa phakathi bs . 46 UJesu wasememeza ngelizwi elikhulu esithi bt : Baba bu , ezandleni zakho bv  ngibeka umoya wami bw ; esetshilo lokhu waphefumula okokucina bx .

47 Kwathi induna yekhulu isibonile okwenzekileyo by , yamdumisa uNkulunkulu bz , isithi: Isibili lumuntu ubelungile. 48 Lamaxuku wonke ayebuthene ukubukela lokho, sebebonile izinto ezenzekileyo, babuyela bezitshaya izifuba ca .

49 Bonke abazana laye cb , labesifazana ababemlandela bevela eGalili cc , bema khatshana, bebona lezizinto.

Ukungcwatshwa kukaJesu

50 Njalo khangela, indoda ethiwa nguJosefa cd , ilunga lomphakathi ce , indoda elungileyo eqotho cf ; 51 yena wayengavumelananga lecebo lesenzo sabo; wayevela eArimathiya umuzi wamaJuda, laye ngokwakhe cg  wayelindele umbuso kaNkulunkulu ch ; 52 lowo wasuka waya kuPilatu wacela isidumbu sikaJesu. 53 Wasesethula wasigoqela ngelembu elicolekileyo, wasibeka engcwabeni elaligujwe edwaleni, lapho okwakungazanga kubekwe khona umuntu ci . 54 Kwakulusuku lwamalungiselelo, lesabatha cj  laselisondela ck . 55 Labesifazana, ababeze laye bevela eGalili cl , balandela, balibona ingcwaba, lokuthi isidumbu sibekwe njani cm . 56 Basebebuyela emuva balungisa amakha lamagcobo cn . Ngesabatha basebephumula njengokomlayo co .

Copyright information for Ndebele