aMat. 28.1-8. Mark. 16.1-8.
bJoha. 20.1.
c23.56.
dJoha. 20.1. Mat. 27.60. Mark. 15.46.
e9.7.
fSeb. 1.10. Josh. 5.13.
gJoha. 20.12. Mat. 28.2. Mark. 16.5.
h2.9. Seb. 12.7.
iSeb. 1.10. Josh. 5.13.
jMat. 17.22,23. Mark. 9.30,31. Luka 23.44.
kMat. 20.19. Joha. 3.14. 8.28. 12.32.
l24.46. Mat. 27.63.
mJoha. 2.22. Seb. 11.16. Joha. 14.26.
nMat. 28.8. Mark. 16.8,10. Joha. 20.18.
oMat. 27.56.
p8.3.
qMat. 27.56.
r24.1.
sMark. 6.30.
tMark. 16.11. Luka 24.25,41.
uJoha. 20.3,6,10.
vJoha. 20.5,11.
wJoha. 20.10.
xMark. 16.12.
yJoha. 11.18.
z24.36.
aaJoha. 20.14.21.4. Luka 24.31.
abMat. 6.16. Gen. 40.7. Dan. 1.10.
acJoha. 19.25.
adJoha. 6.14.
aeSeb. 7.22. Seb. 2.22.
afSeb. 2.23. 5.30. 13.27,28.
agJoha. 3.1.
ah1.68. 2.38. Seb. 1.6.
aiMat. 28.1,8. Mark. 16.1,2,10. Joha. 20.18.
aj24.1.
ak24.3.
al24.4.
am24.5-7.
an24.12. Joha. 20.3.
ao24.7,44,46. Joha. 3.14. Mat. 26.24.
ap24.44,45. Joha. 1.45.5.46. Seb. 8.35.26.22.
aqGen. 3.15. 12.3. 18.18. 22.18. 26.4. 49.10. Nani 21.9. 24.17. Dute. 18.15,18,19.
arIsa. 4.2. 7.14. 9.6. 40.10,11. 50.6. 52.13. 53.12. 12.12. 61.1. 63.16. Jer. 23.5,6. 33.14-16. Hez. 34.23. 37.25. Dan. 9.24-27. Hos. 11.1. Mika 5.2. Zek. 6.12. 9.9. 11.13. 12.10. 13.7. Mal. 3.1. 4.2. Joha. 1.45.
as24.44,45. Joha.1.45. 5.46. Seb. 8.35. 26.22.
atGen. 32.26. Ruthe 1.15.
auSeb. 16.15. Gen. 19.3.
av9.12.
awMat. 14.19.
ax24.16.
ay4.30.
azHlab. 39.3. Jer. 20.9.
baSeb. 17.3. Luka 24.45.
bbMark. 16.13.
bcSeb. 1.14.
bd1 Kor. 15.5.
be24.30,31.
bfJoha. 20.19,26. Luka 24.15.
bgMark. 16.14. Joha. 20.19. 1 Kor. 15.5.
bh10.5. Joha. 14.27.
biJoha. 20.19,26. Luka 24.15.
bj21.9.
bkMat. 14.26. Mark. 6.49.
bl2.35.
bm1 Joha. 1.1. Joha. 20.20,27.
bnJoha. 1.14.
boHlab. 22.16.
bpGen. 45.26. Jobe 9.16. Luka 24.52.
bqSeb. 12.14.
brJoha.21.5.
bs1 Sam. 14.27.
btJoha. 21.13. Seb. 10.41. Seb. 1.4. Luka 24.30.
buMat. 16.21. Luka 24.6.
bv24.7,26,44.
bw24.27.
bx24.27.
byHlab. 16.9,10. 22.1. 69.1. 88.8,18. 110.1. 118.22,26. 132.11.
bzSeb. 16.14.24.32.
ca24.7,26,44.
cb24.7.
ccSeb. 5.31. Seb. 13.38.
cdIsa. 49.6. Hos. 2.23. Mika 4.2. Mal. 1.11. Seb. 17.30. Mat. 28.19.
ceSeb. 2.14-47. Isa. 2.3.
cfSeb. 1.8,22. 2.32. 3.15. 5.32. 10,39,41. 13.31. 1 Pet. 5.1. Joha.15.27. Seb. 4.33.
cgSeb. 1.4. Isa. 44.3. Jow. 2.28. Joha. 14.26.
chHlu. 6.34.Seb. 2.4.
ciSeb. 1.8.
cjMat. 21.17. Seb. 1.12.
ckMark. 16.19. Joha. 20.17. Seb. 1.9. Joha. 20.17. Efe. 4.8-10. 2 Kho. 2.11.
clMat. 28.9,17.
cmSeb. 1.12.
cn24.41. Joha. 16.22.
coSeb. 2.46. 5.42. Seb. 3.1. 5.21.
cp2.28.

Luke 24

Ukuvuka kukaJesu

Kodwa ngosuku lokuqala lweviki a , emadabukakusa, baya engcwabeni b , bephethe amakha ababewalungisile, labanye ababelabo c . Bafica ilitshe ligiqiwe lasuswa engcwabeni d . Kuthe bengena kabasitholanga isidumbu seNkosi uJesu. Kwasekusithi bedidekile kakhulu ngalokhu e , futhi khangela, amadoda f  amabili g  ema labo h  embethe izembatho ezicwazimulayo i ; njalo besesaba, bakhothamisa ubuso emhlabathini, athi kubo: Lidingelani ophilayo kwabafileyo? Kakho lapha, kodwa uvukile; khumbulani ukuthi wakhuluma njani kini, eseseGalili j , esithi: INdodana yomuntu imele ukunikelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe k , ibuye ivuke ngosuku lwesithathu l . Basebewakhumbula amazwi akhe m .

Sebebuyile bevela engcwabeni n , babika konke lokhu kwabalitshumi lanye lakubo bonke abanye. 10 KwakunguMariya Magadalena o  loJowana p  loMariya unina kaJakobe q , labanye ababekanye labo r , abatshela abaphostoli lezizinto s . 11 Kodwa amazwi abo akhanya kibo njengokukhuluma okuyize, futhi kabaze bawakholwa t . 12 Kodwa uPetro wasukuma wagijimela engcwabeni u , wakhothama walunguza v  wabona amalembu acolekileyo ebekiwe ewodwa; wasuka, emangele ngaphakathi kwakhe ngokwenzekileyo w .

Abafundi abaya eEmawusi

13 Futhi khangela, ngalona lolosuku ababili babo babehamba besiya emzaneni, obizo lawo yiEmawusi x , ongamastadiyu* angamatshumi ayisithupha kusukela eJerusalema y . 14 Njalo bona babekhulumisana ngazo zonke lezizinto ezenzekileyo. 15 Kwasekusithi bekhulumisana bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahamba kanye labo z , 16 kodwa amehlo abo ayebanjiwe ukuze bangamazi aa . 17 Wasesithi kubo: Ngamazwi bani la elikhulumisana ngawo lihamba, lidanile ab ? 18 Omunye, obizo lakhe linguKleyopha ac , wasephendula wathi kuye: Wena nguwe wedwa isihambi eJerusalema, njalo esingaziyo yini izinto ezenzekileyo phakathi kwayo kulezinsuku? 19 Wasesithi kubo: Yizinto bani? Basebesithi kuye: Ezimayelana loJesu weNazaretha, obeyindoda umprofethi ad  olamandla ngesenzo langelizwi phambi kukaNkulunkulu labantu bonke ae ; 20 lokuthi abapristi abakhulu af  lababusi bethu bamnikela njani ekulahlweni kokufa, bambethela ag . 21 Kodwa thina besithemba ukuthi nguye obezakhulula uIsrayeli ah . Kodwa-ke phezu kwakho konke lokhu lamuhla lusuku lwesithathu selokhu lezizinto zenzakele. 22 Kodwa njalo abesifazana abathile abangakithi basimangalisile ai , ababesengcwabeni ekuseni kakhulu aj ; 23 kuthe bengasitholi isidumbu sakhe ak , babuya besithi babone lombono wezingilosi al , ezithe uyaphila am . 24 Labathile abebelathi baya engcwabeni, bafica kunjalo njengokutsho kwabesifazana labo; kodwa yena kabambonanga an . 25 Yena wasesithi kubo: O lina elingelakuqedisisa elilenhliziyo ezivilaphela ukukholwa konke lokho abaprofethi abalitshela khona! 26 UKristu ubengamele yini ukuthi ahlupheke ngalezizinto, abesengena ebukhosini bakhe ao ? 27 Esesusela ap  kuMozisi aq  lakubo bonke abaprofethi ar , wabachasisela emibhalweni yonke izinto eziqondene laye as .

28 Basebesondela emzaneni ababesiya kuwo; yena wasesenza angathi uyedlula at . 29 Kodwa bamcindezela, besithi: Hlala lathi, ngoba sekuzakuhlwa au , lelanga selitshonile av . Wangena-ke ukuze ahlale labo. 30 Kwasekusithi ehlezi ekudleni labo, wathatha isinkwa wasibusisa, wasihlephuna wabanika aw . 31 Amehlo abo asevuleka ax , basebemazi; wasenyamalala esuka emehlweni abo ay . 32 Basebekhulumisana besithi: Kambe inhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu az , lapho ekhuluma lathi endleleni, lalapho esivulela imibhalo ba ?

33 Basebesukuma ngalelohola, babuyela eJerusalema, bafica abalitshumi lanye bebuthene ndawonye bb  lalabo ababelabo bc , 34 besithi: Isibili iNkosi ivukile, ibonwe nguSimoni bd . 35 Basebelandisa okwenzekileyo endleleni, lokuthi yaziwa njani yibo ekuhlephuneni isinkwa be .

Ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bakhe

36 Besakhuluma lezizinto bf, bg , uJesu uqobo wema phakathi kwabo, wathi kubo: Ukuthula kakube kini bh, bi . 37 Kodwa batshaywa luvalo besaba bj  becabanga ukuthi babona umoya bk . 38 Wasesithi kubo: Likhathazekelani, njalo kuvukelani imicabango enhliziyweni zenu bl ? 39 Khangelani izandla zami lenyawo zami, ukuthi yimi uqobo; ngibambani libone bm , ngoba umoya kawulanyama lamathambo, njengoba lingibona ngilakho bn . 40 Esekutshilo lokho wabatshengisa izandla lenyawo zakhe bo . 41 Kodwa belokhu bengakholwa bp  ngenxa yentokozo bemangala bq , wathi kubo: Lilalo ulutho lokudla lapha yini br ? 42 Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo, lohlanga lwenyosi bs . 43 Wasekuthatha wakudla phambi kwabo bt .

44 Wasesithi kubo: Yila amazwi, engawakhuluma kini ngiseselani okuthi bu , kumele ukuthi kugcwaliseke bv  konke okwabhalwa ngami emlayweni kaMozisi bw  labaprofethi bx  leziHlabelelo by . 45 Wasevula ingqondo yabo, ukuze baqedisise imibhalo bz ; 46 wasesithi kubo: Kulotshiwe kanje, njalo uKristu kumele ahlupheke kanje ca , njalo avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu cb , 47 njalo kutshunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lothethelelo lwezono cc  ezizweni zonke cd , kuqalwa eJerusalema ce . 48 Lina-ke lingabafakazi balezizinto cf . 49 Futhi khangelani, mina ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba; kodwa lina hlalani emzini weJerusalema cg , lize lembathiswe ch  amandla avela phezulu ci .

Ukwenyuka kukaJesu

50 Wasebakhokhela ephuma phandle baze bafika eBethani; ephakamisa izandla zakhe wababusisa cj . 51 Kwasekusithi esababusisa, wehlukana labo, wenyukiselwa ezulwini ck .

52 Basebemkhonza cl , babuyela eJerusalema cm  belentokozo enkulu cn ; 53 baqhubeka besethempelini co , bebonga bedumisa uNkulunkulu cp . Ameni.

Copyright information for Ndebele