aMat. 22.17.
b2.2.
cMat. 14.1. Mark. 6.14 & 8.15. Luka 3.19. 8.3; 9.7,9; 13.31; 23.7. Seb. 4.27.
dMat. 14.1. Luka 3.19. 9.7. Seb. 13.1.
e3.19. Mat. 14.3. Mark. 6.17.
fJoha. 18.13,24. Seb. 4.6.
gMat. 26.3.
hMat. 3.1-12. Mark. 1.2-8.
i1.13.
j1.80.
k1.77.
lIsa. 40.3,4.
mIsa. 52.10. 40.5. Luka 2.10. Hlab. 98.2.
n2.30.Seb. 28.28.
o5.21; 13.25,26; 14.9. Mat. 26.22.
p16.24,30. 19.9.
q3.12,14. Seb. 2.37. Seb. 9.6; 16.30; 22.10.
rIsa. 58.7. Dan. 4.27. Luka 11.41; 12.33. Jak. 2.15,16. 1 Joha. 3.17.
s7.29. Mat. 18.17.
t3.12,14. Seb. 2.37. Seb. 9.6; 16.30; 22.10.
u19.23. 19.8.
v3.12,14. Seb. 2.37. Seb. 9.6; 16.30; 22.10.
xLevi 19.11. Luka 19.8. Eks. 23.1.
yRoma 6.23. 2 Kor. 11.8.
zJoha. 1.19,20.
aaMark. 1.7.
abMat. 6.26; 13.30. Luka 12.18,24.
acMat. 14.3. Mark. 6.17. Joha. 3.24.
ad3.1.
ae3.1.
af3.21,22, Mat. 3.13-17. Mark. 1.9-11.
ag9.28,29. 6.12.
ahNani 4.3.
ai4.22. Joha. 6.42.
ajMat. 1.13-16.
akMat. 1.12.
alMat. 1.12.
am2 Sam. 5.14. 1 Lan. 3.5; 14.4. Zek. 12.12.
anMat. 1.2-6.
aoGen. 11.10-26. 1 Lan. 1.24-27.
apGen. 10.24; 11.12,13. 1 Lan. 1.24.
aqGen. 5.3-32. 1 Lan. 1.1-4.
arGen. 5.1,2.

Luke 3

Umsebenzi kaJohane uMbhabhathizi

Kwathi ngomnyaka wetshumi lanhlanu wokubusa kukaTiberiyosi uKesari a , uPontiyusi Pilatu engumbusi weJudiya b , loHerodi c  engumtetrarki* weGalili d , loFiliphu umfowabo engumtetrarki weIturiya lelizweni iTrakoniti, loLisaniya engumtetrarki weAbilene e , uAnasi f  loKayafasi bengabapristi abakhulu g , ilizwi likaNkulunkulu lafika kuJohane h  indodana kaZakariya i  enkangala j . Wasesiza esigabeni sonke seJordani esizingelezeleyo, etshumayela ubhabhathizo lokuphenduka kube yikuthethelelwa kwezono k ; njengokulotshiweyo egwalweni lwamazwi kaIsaya umprofethi, esithi: Ilizwi lomemezayo enkangala lithi: Lungisani indlela yeNkosi; qondisani indledlana zayo. Sonke isigodi sizagqitshwa, layo yonke intaba loqaqa kuzakwehliswa; njalo kuzaqondiswa amazombazombe, lamaxhakaxhaka ezindlela azalungiswa l ; layo yonke inyama m  izabona usindiso lukaNkulunkulu n .

Ngakho wathi emaxukwini aphumela ukubhabhathizwa nguye: Nzalo yezinyoka, ngubani olixwayise ukubalekela ulaka oluzayo? Ngakho thelani izithelo ezifanele ukuphenduka; njalo lingaqali ukuthi phakathi kwenu o : SiloAbrahama ongubaba wethu; ngoba ngithi kini: UNkulunkulu ulamandla okumvusela uAbrahama abantwana kulamatshe p . Lakhathesi lehloka selibekiwe empandeni zezihlahla; ngakho sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni.

10 Amaxuku asembuza, athi: Pho thina sizakwenzani q ? 11 Wasephendula wathi kubo: Olezembatho ezimbili, kamuphe ongelaso; lolokudla kenze njalo r . 12 Kwasekufika labathelisi ukuze babhabhathizwe s , basebesithi kuye: Mfundisi, sizakwenzani t ? 13 Wasesithi kubo: Lingabizi okwedlula elikumiselweyo u . 14 Lamabutho lawo ambuza, athi: Thina-ke sizakwenzani v ? Wasesithi kuwo: Lingenzi udlakela
 udlakela: kumbe,  lingesabisi umuntu
emuntwini, njalo lingacali ngamanga x ; njalo yeneliswani yimivuzo yenu y .

15 Kwathi abantu belindile, futhi bonke bezibuza enhliziyweni zabo ngoJohane, ukuthi kambe yena angaba enguKristu z , 16 uJohane waphendula, esithi kubo bonke: Mina-ke ngilibhabhathiza ngamanzi; kodwa uyeza olamandla kulami, engingafanele ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe aa ; yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele langomlilo; 17 okhomane lwakhe lokwela lusesandleni sakhe, njalo uzahlambululisisa isibuya sakhe, abesebuthela amabele esiphaleni sakhe ab , kodwa amakhoba uzawatshisa ngomlilo ongacitshekiyo.

18 Langokulaya ngezinye izinto ezinengi, watshumayela ivangeli ebantwini. 19 Kodwa ac  uHerodi umtetrarki ad , owayesolwe nguye ngoHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo ae , langakho konke okubi ayekwenzile uHerodi, 20 wengezelela lalokhu phezu kwakho konke, ukuthi wamvalela uJohane entolongweni.

Ukubhabhathizwa kukaJesu

21 Kwasekusithi sebebhabhathiziwe bonke abantu, laye uJesu esebhabhathiziwe af , ekhuleka ag , izulu lavulwa, 22 uMoya oyiNgcwele wasesehlela phezu kwakhe elesimo somzimba onjengowejuba, lelizwi lavela ezulwini, lisithi: Wena uyiNdodana yami ethandekayo, ngithokoza ngawe.

Okhokho bakaJesu

23 Yena uJesu waseqala ukuba leminyaka engaba ngamatshumi amathathu ah , yena (njengokunakana kwabo) eyindodana kaJosefa ai , kaEli, 24 kaMathati, kaLevi, kaMeliki, kaJanayi, kaJosefa, 25 kaMatathiya, kaAmosi, kaNahume, kaEseli, kaNagayi, 26 kaMahati, kaMatathiya, kaSemeyini, kaJosefa, kaJuda, 27 kaJohanani, kaResa aj , kaZerubhabheli ak , kaSalatiyeli al , kaNeri, 28 kaMeliki, kaAdi, kaKosamu, kaElimodamu, kaEri, 29 kaJose, kaEliyezeri, kaJorima, kaMathati, kaLevi, 30 kaSimeyoni, kaJuda, kaJosefa, kaJonanu, kaEliyakhimi, 31 kaMeleya, kaMena, kaMathata, kaNathani am , kaDavida an , 32 kaJese, kaObedi, kaBowosi, kaSalimoni, kaNashoni, 33 kaAminadaba, kaAramu, kaEsiromu, kaFaresi, kaJuda, 34 kaJakobe, kaIsaka, kaAbrahama, kaThara, kaNahori, 35 kaSarugi, kaRagawu, kaFaleki, kaEberi, kaSala ao , 36 kaKayinani, kaArpakishadi ap , kaShemu, kaNowe, kaLameki, 37 kaMethusala, kaEnoki, kaJaredi, kaMaleleyeli, kaKayinani, 38 kaEnosi, kaSeti, kaAdamu aq , kaNkulunkulu ar .

Copyright information for Ndebele