aMat. 4.1-11. Mark. 1.12,13.
b3.3,21.
c2.27. 4.14.
dMark. 1.13.
eDute. 8.3.
fMat. 4.8-10.
gMat. 24.14.
hJoha. 12.31. Isam. 13.2.
iJoha. 12.31. Isam. 13.2.
jDute. 6.13.
kMat. 4.5-7.
lHlab. 91.11,12.
mDute. 6.16.
nSeb. 13.11. Luka 22.28. Joha. 14.30. Heb. 2.18; 4.15.
oMat. 4.12.
pSeb. 10.37.
q4.1.
rMat. 4.24.
s4.44. Mat. 4.23.
tMat. 15.31.
uMat. 13.54-58. Mark. 6.1-6.
vMat. 2.23. Luka 4.23.
w2.39,51.
x4.44. Mat. 4.23.
ySeb. 13.14,15; 17.2.
zSeb. 13.27; 15.21. Neh. 8.5-8.
aa4.20.
abIsa. 61.1,2.
acIsa. 61.1.
adIsa. 58.6.
aeIsa. 61.1,2.
af4.24. 2 Kor. 6.2. Levi 25.8-17.
ag4.20.
ahMat. 26.58.
ai22.56. Seb. 1.10; 3.4,12; 6.15; 7.55; 10.4; 11.6; 13.9; 14.9; 23.1. 2 Kor. 3.7,13.
ajHlab. 45.2.
ak3.23.
alMat. 27.40.
amMat. 4.13,23,24; 11.23. Joha. 4.46-54.
anMat. 13.54,57. Mark. 6.1,4. Joha. 4.44. Luka 4.16. 2.39.
aoMat. 13.57.
ap4.24. 2 Kor. 6.2. Levi 25.8-17.
aqMat. 13.54,57. Mark. 6.1,4. Joha. 4.44. Luka 4.16. 2.39.
ar1 Kho. 17.9.
as4.23,24.
atJak. 5.17. 1 Kho. 17.1; 18.1.
au1 Kho. 17.9.
avSeb. 27.3. Mat. 15.21.
aw2 Kho. 5.1,14.
ax4.23,24.
aySeb. 7.58. Nani 15.35.
azJoha. 8.59. Joha. 10.39. Luka 24.31.
baMat. 4.13. Mark. 1.21-28.
bbMat. 7.28,29.
bc4.36. 1 Kor. 2.4.
bd4.41. Mat. 25.24.
be4.41. Mat. 25.24.
bf4.33.
bgMat. 8.14-16. Mark. 1.29-34.
bh4.33.
biMat. 8.26. Mark. 4.39. Luka 8.24. 4.41.
bjMark. 1.32.
bk13.13.
blMark. 3.11,12.
bmSeb. 8.7.
bnMat. 14.33.
boMark. 1.25. Luka 4.34,35. Mat. 12.16.
bpMark. 3.11,12.
bqMark. 1.35-39.
brMark. 1.36.
bsMat. 4.23-25.

Luke 4

Ukulingwa kukaJesu

Kwathi uJesu egcwele uMoya oNgcwele a  wabuya evela eJordani b , wakhokhelelwa nguMoya enkangala c , walingwa nguSathane insuku ezingamatshumi amane d . Njalo kadlanga lutho ngalezonsuku; kwathi seziphelile, ekucineni walamba. USathane wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu, tshono kulelilitshe ukuthi libe yisinkwa. UJesu wasemphendula, wathi: Kulotshiwe ukuthi: Umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi likaNkulunkulu e .

USathane wasemkhokhelela entabeni ende f  wamtshengisa yonke imibuso yomhlaba ngesikhatshana g . USathane wasesithi kuye: Amandla wonke la lobukhosi bayo ngizakunika h ; ngoba anikwe mina, njalo ngiwanika loba ngubani engithandayo i . Ngakho wena uba ukhonza phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho. UJesu wasemphendula wathi: Suka ngemva kwami, Sathane; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzakhothamela eNkosini uNkulunkulu wakho, njalo umkhonze yena yedwa j .

Wasemkhokhelela eJerusalema, wammisa engqongeni yethempeli k , wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu, ziwisele phansi usuka lapha; 10 ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzalaya ingilosi zakhe ngawe, ukukulondoloza; 11 lokuthi: Zizakuphatha ngezandla, hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitsheni l . 12 UJesu wasephendula wathi kuye: Kuthiwa: Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho m .

13 USathane eseqedile ukulinga konke, wasuka kuye kwaze kwaba ngesinye isikhathi n .

UJesu uqala ukutshumayela

14 UJesu wasebuyela o  eGalili p  ngamandla kaMoya q ; lendumela yakhe yaphuma kuso sonke isigaba esizingelezeleyo r . 15 Yena wasefundisa emasinagogeni abo s , edunyiswa yibo bonke t .

UJesu udelelwa ngabeNazaretha

16 Wasefika u  eNazaretha v , lapho ayondliwe khona w ; njengokwejwayela kwakhe wasengena esinagogeni ngosuku lwesabatha x , wasukuma ukuze afunde y . 17 Wasenikwa ugwalo lomprofethi uIsaya z . Waseluvula ugwalo aa , wayithola indawo okubhalwe kuyo ukuthi: 18 UMoya weNkosi uphezu kwami, ngakho ingigcobile ukuthi ngitshumayele ivangeli kubayanga; ingithumile ukusilisa abadabukileyo enhliziyweni; ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo ab , lokubona kwabayiziphofu ac , ukukhulula ababandezelweyo ad , 19 ukumemezela ae  umnyaka womusa weNkosi af . 20 Waselugoqa ugwalo ag , walubuyisela encekwini ah , wahlala phansi; lamehlo abo bonke ababesesinagogeni amjolozela ai . 21 Waseqala ukuthi kubo: Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile endlebeni zenu.

22 Labo bonke bafakaza ngaye, bamangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe aj , basebesithi: Lo kayisiyo indodana kaJosefa yini ak ? 23 Wasesithi kubo: Isibili lizakutsho kimi lesisaga: Melaphi, zelaphe wena al ; konke lokho esikuzwileyo okwenzeke eKapenawume am , kwenze lalapha emzini wakini an . 24 Wathi-ke: Ngiqinisile ngithi kini: Kakho umprofethi ao  owemukelekayo ap  elizweni lakibo aq . 25 Kodwa ngeqiniso ngithi kini: Abafelokazi abanengi ar  babekhona koIsrayeli ensukwini zikaElija as , lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha, kwaze kwaba khona indlala enkulu emhlabeni wonke at ; 26 kodwa uElija kathunyelwanga lakomunye wabo, ngaphandle kweSarepita au  yeSidoni kowesifazana ongumfelokazi av . 27 Futhi amalephero amanengi aw  ayekhona koIsrayeli ngesikhathi sikaElisha umprofethi; kodwa kakuhlanjululwanga lamunye wawo, ngaphandle kukaNamani umSiriya ax . 28 Kwathi bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka, bezizwa lezizinto, 29 basebesukuma, bamkhuphela ngaphandle komuzi ay , bamqhubela eliweni lentaba umuzi wabo owawakhiwe phezu kwayo, ukuze bamphosele phansi eliweni. 30 Kodwa yena edabula phakathi kwabo wahamba az .

Ukusiliswa kwezigulane eKapenawume

31 Wasesehlela eKapenawume umuzi weGalili; njalo wayebafundisa ngamasabatha ba . 32 Basebebabaza ngemfundiso yakhe bb , ngoba ilizwi lakhe lalilamandla bc .

33 Futhi kwakukhona esinagogeni umuntu owayelomoya wedimoni ongcolileyo, wasememeza ngelizwi elikhulu 34 wathi: Yekela! Silani lawe, Jesu weNazaretha? Uze ukusibhubhisa yini? Ngiyakwazi wena ukuthi ungubani: ONgcwele kaNkulunkulu bd . 35 UJesu wasemkhuza, esithi: Thula, uphume kuye be ! Ledimoni selimwisele phakathi laphuma kuye, lingamlimazanga. 36 Kwasekubafikela bonke ukumangala, bakhulumisana, besithi: Yilizwi bani leli, ukuthi ngegunya langamandla uyalaya omoya abangcolileyo, baphume bf ? 37 Yasiphuma indumela yakhe kuyo yonke indawo yesigaba esizingelezeleyo.

Uninazala kaPetro labanye abagulayo bayasiliswa

38 Wasesukuma bg  waphuma esinagogeni, wayangena endlini kaSimoni bh ; njalo uninazala kaSimoni wayebanjwe luqhuqho olukhulu; basebemcelela kuye. 39 Wasemengama, wakhuza uqhuqho, khona lwamyekela; njalo wahle wasukuma wabasebenzela bi .

40 Kwathi ekutshoneni kwelanga, bonke ababelababegula izifo ezitshiyeneyo babaletha kuye bj ; wasebeka izandla kulowo lalowo wabo wabasilisa bk . 41 Kwasekuphuma lamadimoni kwabanengi bl , ememeza esithi: Wena unguKristu bm  iNdodana kaNkulunkulu bn . Wasewakhuza bo  engawavumeli bp  ukuthi akhulume, ngoba ayemazi ukuthi unguKristu.

UJesu usuka eKapenawume

42 Kwathi sekusile, waphuma waya endaweni eyinkangala bq , lamaxuku amdinga, eza kuye, amvimbela ukuthi angasuki kiwo br . 43 Kodwa wathi kuwo: Ngimele ukutshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu lakweminye imizi; ngoba ngithunyelwe lokho. 44 Wayesetshumayela emasinagogeni eGalili bs .

Copyright information for Ndebele