aMat. 4.18. Mark. 1.16.
bMat. 14.34. Mark. 6.53. Nani 34.11. & Mat. 4.18.
cMat. 4.18-22. Mark. 1.16-20. Joha. 1.40-42.
dMat. 26.55.
eMat. 13.2. Mark. 4.1.
fJoha. 21.6.
g8.24,45; 9.33,49; 17.13.
hJoha. 21.3.
iJoha. 21.6.
j4.10. Jobe 41.6.
k4.2,3,10.
lJoha. 11.32.
mIsa. 6.5. Joha. 13.8. Mat. 8.34. Luka 1.12. 5.26.
n5.10. Jobe 41.6.
o5.28.
pMat. 8.2-4. Mark. 1.40-44.
q7.5; 19.9. Eks. 18.4.
rMark. 1.45.
sMat. 14.23.
tMat. 14.23.
uSeb. 5.34. 1 Tim. 1.7. Luka 2.46. Mat. 22.35.
vMat. 9.2-8. Mark. 2.3-12.
w2 Sam. 11.2.
x3.15.
yMark. 2.7.
z3.15.
aa5.18. Mark. 2.12.
ab18.43.
ac18.43.
ad5.8.
aeMat. 9.9-13. Mark. 2.14-17.
af5.11.
ag14.13.
ah14.13.
aiMat. 18.17.
ajJoha. 9.39.
akMat. 9.14-17. Mark. 2.18-22.
alMat. 9.14. Mark. 2.18.
am2.37.
an2.37.
aoJoha. 16.4.

Luke 5

Ukubizwa kukaPetro lababelaye

Kwasekusithi ixuku selimminyezele ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu a , yena wasesima eceleni kwechibi leGenesaretha b ; wabona imikhumbi emibili imi eceleni kwechibi; kodwa abagoli benhlanzi babephumile kiyo behlambulula amambule. Wasengena komunye wemikhumbi, ongokaSimoni, wamcela ukuthi asuke kancinyane emhlabathini c . Wasehlala phansi d  wafundisa amaxuku esemkhunjini e .

Kwathi eseqedile ukukhuluma, wathi kuSimoni: Ngena enzikini, wehlise amambule akho ukuze ubambe f . USimoni wasephendula wathi kuye: Nkosi g , sitshikatshike ubusuku bonke, kasibambanga lutho; kodwa ngokutsho kwakho ngizakwehlisa imbule h . Kwathi sebekwenzile lokho, babamba inkithinkithi enkulu yenhlanzi. Laselidabuka imbule labo i . Basebeqhweba ababehlanganyele labo j  ababekomunye umkhumbi, ukuthi beze babasize; beza-ke bayigcwalisa imikhumbi yomibili, yaze yaqalisa ukutshona k . Kuthe uSimoni Petro ebona, wawela emadolweni kaJesu l , esithi: Suka kimi, Nkosi, ngoba ngingumuntu oyisoni m . Ngoba ukumangala kwakumbambile, labo bonke ababelaye, ngokubanjwa kwenhlanzi ababezibambile; 10 ngokufananayo-ke loJakobe loJohane, amadodana kaZebediya, ababehlanganyele loSimoni n . UJesu wasesithi kuSimoni: Ungesabi; kusukela khathesi uzagola abantu. 11 Kwathi sebeyifikisile imikhumbi emhlabathini, batshiya konke, bamlandela o .

UJesu usilisa umlephero

12 Kwasekusithi, esekomunye wemizi, khangela-ke, indoda egcwele ubulephero; yathi ibona uJesu, yawa ngobuso, yamncenga, isithi: Nkosi, aluba uthanda, ungangihlambulula. 13 Waseselula isandla, wayithinta, esithi: Ngiyathanda, hlambuluka. Njalo bahle basuka ubulephero kuyo p . 14 Yena waseyilaya ukuthi ingatsheli muntu; wathi: Kodwa hamba uziveze kumpristi, unikelele ukuhlanjululwa kwakho, njengoba uMozisi walaya, kube yibufakazi kubo q . 15 Kodwa kwayilapho ukukhuluma ngaye kwanda kakhulu; lamaxuku amanengi abuthana ukulalela, lokusiliswa nguye ezifweni zawo r . 16 Kodwa yena waphumela enkangala s  wakhuleka t .

UJesu usilisa umuntu oyisigoga

17 Kwasekusithi ngolunye lwezinsuku, yena wayefundisa; njalo kwakuhlezi abaFarisi labafundisi bomlayo u , abavela kuyo yonke imizana yeGalili leJudiya leJerusalema; lamandla eNkosi ayekhona ukubasilisa. 18 Njalo khangela, amadoda ethwele ngohlaka umuntu owayeyisigoga; njalo adinga ukumngenisa ambeke phambi kwakhe; 19 kodwa engatholi indlela yokumngenisa ngenxa yexuku v , akhwela ephahleni lwendlu, amehlisa ezitineni zokufulela ngethala phambi kukaJesu phakathi laphakathi w . 20 Kwathi ebona ukholo lwawo, wathi kuye: Ndoda, izono zakho uzithethelelwe. 21 Ababhali labaFarisi basebeqala ukunakana, besithi: Ungubani lo okhuluma inhlamba x ? Ngubani ongathethelela izono, ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa y ? 22 Kwathi uJesu esazi ukunakana kwabo waphendula wathi kubo: Linakanani enhliziyweni zenu? 23 Yikuphi okulula, ukuthi: Izono zakho uzithethelelwe; kumbe ukuthi: Sukuma uhambe? 24 Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni (wathi koyisigoga): Ngithi kuwe: Sukuma, uthathe ithala lakho, uye endlini yakho z . 25 Njalo wahle wasukuma phambi kwabo, wathatha lokhu ayelele kukho, wasuka waya endlini yakhe aa , edumisa uNkulunkulu ab . 26 Lokusanganiseka kwababamba bonke, basebedumisa uNkulunkulu ac , bagcwala ukwesaba ad , besithi: Sibone izimanga lamuhla.

Ukubizwa kukaLevi

27 Njalo emva kwalezizinto waphuma, wabona umthelisi, uLevi ngebizo, ehlezi endlini yokuthelisela, wathi kuye: Ngilandela ae . 28 Wasetshiya konke, wasukuma wamlandela af . 29 ULevi wasemenzela ag  idili elikhulu endlini yakhe ah ; njalo kwakukhona ixuku elikhulu labathelisi lelabanye abahlala kanye labo ekudleni ai . 30 Ababhali babo labaFarisi basebesola kubafundi bakhe, besithi: Kungani lisidla linatha labathelisi lezoni? 31 UJesu wasephendula wathi kubo: Abaphilayo kabasweli melaphi, kodwa abagulayo. 32 Kangizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukeni aj .

Ukuzila ukudla

33 Basebesithi ak  kuye: Kungani abafundi bakaJohane al  bezila ukudla kanengi am , benze imikhuleko, kunjalo lababaFarisi an ; kodwa abakho bayadla banathe? 34 Kodwa wathi kubo: Kambe, lingabazilisa ukudla yini abantwana abasendlini yomthimba, umyeni eselabo? 35 Kodwa zizafika insuku, lapho umyeni ezasuswa kubo, njalo khona bezazila ukudla ngalezonsuku ao .

36 Wasebatshela futhi umfanekiso wokuthi: Kakho obekela isichibi sesembatho esitsha esembathweni esidala; uba kungenjalo, esitsha laso siyadabula, lesichibi sesitsha asihambelani lesidala. 37 Futhi kakho ofaka iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo, iwayini elitsha lizadabula imigodla, lichitheke lona, lemigodla yonakale. 38 Kodwa iwayini elitsha limele lifakwe emigodleni emitsha, njalo kokubili kulondolozeke. 39 Njalo kakho othi esenathe iwayini elidala ahle afise elitsha; ngoba uthi: Elidala lingcono.

Copyright information for Ndebele