aMat. 12.1-8. Mark. 2.23-28.
bLevi 23.15. 25.2,4.
cJoha. 5.10.
dMat. 12.8.
eMat. 12.9-14. Mark. 3.1-6.
f6.8. Joha. 5.3.
g14.1.
hMat. 9.4.
iMark. 3.5.
j2 Tim.3.9.
kMat. 12.14. Mark. 3.6.
lMat. 14.23. Luka 9.18,28; 11.1.
mMark. 11.22.
nMat. 10.1. Mark. 3.13,14.
oMat. 10.2-4. Mark. 3.16-19. Seb. 1.13. Joha. 6.70.
pMat. 10.4.
qJoha. 14.22.
rJuda 1. Mat. 10.3. Mark. 3.18.
sMat. 5.1.
tMat. 4.25. Mark. 3.7,8.
uMat. 15.21.
vMat. 14.36.
w8.46. Mark. 5.30.
xJoha. 6.5. Joha. 11.41; 17.1. Mat. 17.8. Luka 16.23; 18.13. Joha. 4.35.
yMat. 5.3-12.
zJoha. 16.2.
aa1.44.
abAmos 6.1.
ac12.21. Jak. 5.1.
ad16.25.Mat. 6.2.
ae2.25. Seb. 9.31. Fil. 2.1. 2 Thes. 2.16.
afIsa. 65.13.
agZaga 14.13.
ahJoha. 15.19; 17.14. 1 Joha. 4.5.
aiMat. 7.15.
aj6.35. Mat. 5.44.
ak6.35. Mat. 5.44.
al6.29,30. Mat. 5.39-42.
am1 Kor. 6.7. Mat. 5.39.
anMat. 7.12.
aoMat. 5.46.
apMat. 5.46,47.
aqMat. 5.46,47.
arMat. 5.42.
as6.27.
atMat. 5.42.
auMat. 5.45.
av1.32.
aw1 Pet. 2.3. Mat. 20.15.
axJak. 5.11.
ayJak. 5.11.
az6.37,38,41,42, Mat. 7.1-5.
ba6.22.68. Seb. 3.13. Mat. 6.14.
bbZaga 19.17.
bcHlab. 79.12.
bdMat. 15.14.
beMat. 10.24.
bf1 Kor. 1.10. 2 Kor. 13.11. Heb. 13.21. 1 Pet. 5.10.
bg6.37,38,41,42, Mat. 7.1-5.
bh6.43,44, Mat. 7.16,18.
biMat. 12.33.
bjMat. 12.35.
bkMat. 12.34.
blMat. 7.21. Mal. 1.6. Joha. 13.13.
bmMat. 7.24-27.
bnMat. 7.26.
boMat. 7.26.

Luke 6

UJesu uchasisa umlayo wesabatha

Kwasekusithi a  ngesabatha lesibili lakuqala edabula emasimini amabele b , abafundi bakhe bakha izikhwebu, badla, bezihlikihla ngezandla. Kodwa abathile babaFarisi bathi kubo: Lenzelani okungavunyelwa ukwenziwa ngensuku zesabatha c ? UJesu wasebaphendula, wathi: Alifundanga lalokho yini, uDavida akwenzayo, mhla elambile yena lababelaye, ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu, wathatha izinkwa zokubukiswa, wasesidla, wanika lalabo ababelaye; ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi bodwa? Wasesithi kubo: INdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha d .

UJesu usilisa ngesabatha

Kwasekusithi langelinye isabatha wangena esinagogeni, wafundisa e ; njalo kwakukhona umuntu lapho, osandla sakhe sokunene sasitshwabhene f . Ababhali labaFarisi basebemqaphela g , ukuthi uzasilisa ngesabatha yini; ukuze bathole okokumbeka icala. Kodwa wayazi imicabango yabo h , wathi kumuntu olesandla esitshwabheneyo: Sukuma, ume phakathi. Wasukuma-ke wema. UJesu wasesithi kubo: Ngizalibuza ulutho: Kuvunyelwe yini ngamasabatha ukwenza okulungileyo kumbe ukwenza okubi? Ukusindisa impilo kumbe ukuchitha? 10 Wasebathalaza bonke, wathi kumuntu: Yelula isandla sakho. Wasesenza njalo. Isandla sakhe sasesisiliswa saphila njengesinye i . 11 Basebegcwala ubuhlanya j ; bakhulumisana omunye komunye, ukuthi bangamenzani uJesu k .

Ukukhethwa kwabaphostoli

12 Kwasekusithi ngalezonsuku waphuma waya entabeni ukuyakhuleka l ; wahlala ubusuku bonke ekukhulekeni kuNkulunkulu m . 13 Kwathi sekusile, wabizela kuye abafundi bakhe n ; wakhetha kubo abalitshumi lambili, ababiza futhi ngokuthi ngabaphostoli o ; 14 uSimoni laye ambiza ngokuthi nguPetro, loAndreya umfowabo, uJakobe loJohane, uFiliphu loBartolomewu, 15 uMathewu loTomasi, uJakobe okaAlfewu, loSimoni owayethiwa ngumZelothi p , 16 uJudasi q  kaJakobe, loJudasi Iskariyothi, laye owaba ngumnikeli r .

17 Wasesehla labo, wema esigcawini, lexuku labafundi bakhe s , lexuku elikhulu labantu abavela kuyo yonke iJudiya leJerusalema t , langaselwandle lweTire leSidoni u , ababezile ukumuzwa, lokusiliswa ezifweni zabo; 18 lalabo ababekhathazwa ngomoya abangcolileyo, basebesiliswa. 19 Lexuku lonke ladinga ukumthinta v ; ngoba kwaphuma amandla kuye, asebasilisa bonke w .

Ababusiswayo labangabusiswayo

20 Yena wasephakamisela amehlo akhe kubafundi bakhe wathi x : Libusisiwe, bayanga, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowenu. 21 Libusisiwe, lina elilambileyo khathesi, ngoba lizasuthiswa. Libusisiwe, lina elikhalayo khathesi, ngoba lizahleka y . 22 Libusisiwe, nxa abantu belizonda, njalo nxa belehlukanisa, belithuka, belahla ibizo lenu ngokungathi libi, ngenxa yeNdodana yomuntu z . 23 Thokozani ngalolosuku leqe ngokuthokoza aa ; ngoba khangelani, umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngoba oyise benza njalo kubaprofethi. 24 Kodwa maye kini ab  lina elinothileyo ac ! Ngoba seliyemukele ad  induduzo yenu ae . 25 Maye kini, lina elisuthiyo! Ngoba lizalamba af . Maye kini, lina elihlekayo khathesi! Ngoba lizalila, likhale ag . 26 Maye kini, nxa abantu bonke bekhuluma kuhle ngani ah ! Ngoba oyise babesenza njalo kubaprofethi bamanga ai .

Ukuthanda izitha

27 Kodwa ngithi kini elizwayo: Thandani izitha zenu, lenze okuhle kwabalizondayo aj , 28 libusise abaliqalekisayo, libakhulekele abaliphatha kubi ak . 29 Okutshaya esihlathini, mnike lesinye al ; lokwemuka isembatho sakho, ungali lesigqoko sakho. 30 Kodwa mnike wonke ocela kuwe; lokwemuka okwakho, ungabuyi ukubize kuye am .

31 Njalo njengalokho lithanda ukuthi abantu benze kini, lani yenzani njalo kubo an . 32 Njalo uba lithanda labo abalithandayo ao , yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zithanda labo abazithandayo ap . 33 Njalo uba lisenza okuhle kulabo abenza okuhle kini, yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zenza okufananayo aq . 34 Futhi uba liseboleka labo elithemba ukwemukela kubo ar , yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zeboleka izoni, ukuze zemukele izinto ezifananayo. 35 Kodwa thandani izitha zenu as , lenze okuhle, leboleke, lingalindeli lutho olubuyiselwayo at ; lomvuzo wenu uzakuba mkhulu, njalo libe ngabantwana au  boPhezukonke av ; ngoba yena ulobubele kwabangabongiyo lababi aw . 36 Ngakho banini lesihawu ax , njengoba laye uYihlo elesihawu ay .

Ukwahlulela abanye

37 Lingahluleli, njalo alisoze lahlulelwe az ; lingalahli, njalo alisoze lilahlwe; thethelelani, njalo lizathethelelwa ba ; 38 phanini, lani lizaphiwa bb ; isilinganiso esihle, sigqitshiwe sahlukuzwa, siphuphuma, bazalipha esifubeni bc . Ngoba ngalesosilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso futhi.

39 Wasebatshela umfanekiso wokuthi: Kambe isiphofu singakhokhela isiphofu yini? Kabayikuwela bobabili emgodini yini bd ? 40 Umfundi kamkhulu kulomfundisi wakhe be ; kodwa wonke opheleleyo uzakuba njengomfundisi wakhe bf .

41 Njalo ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo? 42 Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Mfowethu, kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho, wena ungaluboni ugodo oluselihlweni lakho? Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana oluselihlweni lomfowenu bg .

43 Ngoba kayisiso isihlahla esihle esithela isithelo esibi; futhi kayisiso isihlahla esibi esithela isithelo esihle bh . 44 Ngoba yileso laleso isihlahla saziwa ngesaso isithelo. Ngoba kabaseli imikhiwa emeveni, futhi kakukhiwa isithelo sevini evikaneni bi . 45 Umuntu olungileyo uveza okulungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo yakhe, lomuntu omubi uveza okubi kokuligugu elibi lenhliziyo yakhe bj ; ngoba umlomo wakhe ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo bk .

Umfanekiso wezindlu ezimbili

46 Kodwa lingibizelani ngokuthi: Nkosi, Nkosi, kodwa lingazenzi izinto engizitshoyo bl ? 47 Wonke oza kimi awezwe amazwi ami njalo awenze, ngizalitshengisa ukuthi ufanana lobani; 48 ufanana lomuntu owakha indlu, wagebha watshonisa, wabeka isisekelo phezu kwedwala; kwathi ekufikeni kwempophoma, umfula watshaya kuleyondlu, kodwa wawungelamandla okuyinyikinya; ngoba yayisekelwe phezu kwedwala bm . 49 Kodwa owezwayo njalo angawenzi unjengomuntu owakha indlu emhlabathini ingelasisekelo bn ; umfula wayitshaya, njalo yahle yawa, futhi kwaba kukhulu ukudilika kwaleyondlu bo .

Copyright information for Ndebele