aMat. 8.5-13.
bFil. 2.29.
c7.6. Mat. 8.5.
dMat. 14.36.
eTit. 3.13. Seb.26.7.
f5.14. 19.9. Eks. 18.4.
g7.6. Mat. 8.5.
h8.49. Mark. 5.35.
i7.50. Mat. 9.2.
j8.42. 9.38. Heb. 11.17.
k2 Sam. 3.31.
lMark. 5.41.
m1.65. Seb. 2.43.
nMat. 15.31.
o7.39. Joha. 6.14.
p1.68.
qMat. 11.2-19.
rMark. 5.29.
s7.42.
tMal. 3.1.
u7.35.
v3.12. Mat. 21.32.
wSeb. 18.25; 19.3.
xMat. 22.35.
ySeb. 20.27.
z7.35.
aaMat. 26.6-13. Mark. 14.3-9. Joha. 11.2; 12.1-8.
abMat. 26.7.
ac7.44. Joha. 11.2; 12.3. Joha. 13.5.
ad15.2.
ae7.16.
afMat. 9.4.
agRoma 8.32. Luka 7.21,43. Seb. 25.11,16; 27.24.
ahGen. 18.4. Hlu. 19.21.
ai7.38.
aj7.44. Joha. 11.2; 12.3. Joha. 13.5.
ak2 Sam. 15.5. 2 Sam. 14.33. Roma 16.16.
alHlab. 23.5.
am1 Tim. 1.14.
anMat. 9.2.
ao8.25. Mat. 9.3. Mark. 2.12.
ap1 Tim. 1.14.
aq7.9. Mat. 9.2.
arMark. 10.52.
as8.48.

Luke 7

Ukusiliswa kwenceku yenduna

Kwathi eseqedile amazwi akhe wonke endlebeni zabantu, wangena eKapenawume a . Njalo inceku yenduna yekhulu ethile, eyayiligugu kuyo, yayigula isizakufa b . Kwathi isizwile ngoJesu, yathuma kuye abadala bamaJuda c , imcela, ukuze eze asilise inceku yayo d . Kwathi bona, sebefikile kuJesu, bamncenga kakhulu, besithi: Yona kufanele ukuthi uyenzele lokhu e ; ngoba iyasithanda isizwe sakithi, njalo yiyo eyasakhela isinagoge f . UJesu wasehamba labo. Kwathi engasekhatshana lendlu, induna yekhulu yathuma abangane g , isithi kuye: Nkosi, ungazikhathazi; ngoba kangifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami; yikho kangizibonanga ngifanele ukuza kuwe; kodwa khuluma ilizwi, njalo inceku yami izasiliswa. Ngoba lami ngingumuntu obekwe ngaphansi kwamandla, ngilamabutho ngaphansi kwami, njalo ngithi kuleli: Hamba, njalo lihambe; lakwelinye: Woza, njalo lize; lencekwini yami: Yenza lokhu, njalo ikwenze h . Kwathi uJesu ezizwa lezizinto wamangala ngayo, watshibilika, wathi exukwini elimlandelayo: Ngithi kini, angitholanga ukholo olungaka ngitsho lakoIsrayeli i . 10 Kwathi ababethunyiwe sebebuyele endlini bafica inceku eyayigula isisilile.

Ukuvuswa kwendodana yomfelokazi weNayini

11 Kwasekusithi ngelanga elilandelayo, waya emzini othiwa yiNayini; abafundi bakhe abanengi basebehamba laye, lexuku elikhulu. 12 Kwathi esesondela esangweni lomuzi, njalo khangela, wabona ofileyo ethwelwe kuphunywa, indodana engeyodwa kanina j , futhi yena engumfelokazi; lexuku elikhulu lomuzi lalilaye. 13 INkosi imbona, yasisiba lesihelo ngaye, yathi kuye: Ungakhali. 14 Yasondela yathinta ithala; abalithweleyo basebesima k ; yasisithi: Jaha, ngithi kuwe: Vuka l ! 15 Ofileyo wasevuka wahlala waqala ukukhuluma. Yasimnika unina. 16 Ukwesaba kwasekubabamba bonke m , basebemdumisa uNkulunkulu n , besithi: Umprofethi omkhulu usevukile phakathi kwethu o ; lokuthi: UNkulunkulu uhambele abantu bakhe p . 17 Le indumela ngaye yasiphumela kuyo yonke iJudiya, lakuso sonke isigaba esizingelezeleyo.

UJesu loJohane uMbhabhathizi

18 Abafundi bakaJohane basebembikela ngazo zonke lezizinto q . 19 UJohane wasebizela kuye ababili abathile kubafundi bakhe wabathuma kuJesu, esithi: Wena unguye ozayo yini, kumbe silindele omunye? 20 Lamadoda esefikile kuye athi: UJohane uMbhabhathizi usithumile kuwe, esithi: Wena unguye ozayo yini, kumbe silindele omunye? 21 Langalelohola wasilisa abanengi ezifweni lemikhuhlaneni lakubomoya ababi r , labayiziphofu abanengi wabapha ukubona s . 22 UJesu wasephendula wathi kubo: Hambani limtshele uJohane izinto elizibonileyo lelizizwileyo: Ukuthi iziphofu ziyabona, iziqhuli ziyahamba, amalephero ayahlanjululwa, izacuthe ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abayanga bayatshunyayezwa ivangeli; 23 njalo ubusisiwe loba ngubani ongakhubekiyo ngami.

24 Kwathi sezihambile izithunywa zikaJohane, waqala ukukhuluma lamaxuku ngoJohane esithi: Laphuma laya enkangala ukuyabonani? Umhlanga onyikinywa ngumoya yini? 25 Kanti laphumela ukuyabonani? Umuntu owembethe izembatho ezicolekileyo yini? Khangelani, abembethe ezikhazimulayo baphila mnandi basezindlini zamakhosi. 26 Pho laphumela ukuyabonani? Umprofethi yini? Yebo, ngithi kini: Loba odlula kakhulu umprofethi. 27 Lo nguye okubhalwe ngaye ukuthi: Khangela, mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizalungisa indlela yakho phambi kwakho t . 28 Ngoba ngithi kini: Phakathi kwabazelwe ngabesifazana kakho umprofethi omkhulu kuloJohane uMbhabhathizi; kodwa omncinyane embusweni kaNkulunkulu mkhulu kulaye.

29 Labantu bonke bekuzwa, labathelisi, bathi ulungile uNkulunkulu u , sebebhabhathiziwe v  ngobhabhathizo lukaJohane w ; 30 kodwa abaFarisi lezazumthetho x  balala icebo likaNkulunkulu y  bemelene labo, ngoba bengabhabhathizwanga nguye.

31 Yasisithi iNkosi: Pho-ke abantu balesisizukulwana ngizabafananisa lani? Kanti bafanana lani? 32 Banjengabantwana abancane abahlezi emakethe bememezana besithi: Silitshayele umhlanga, kodwa kalisinanga; silililele, kodwa kalikhalanga. 33 Ngoba uJohane uMbhabhathizi wafika engadli isinkwa njalo enganathi iwayini, laselisithi: Uledimoni; 34 iNdodana yomuntu ifikile isidla, inatha, laselisithi: Khangelani, umuntu oligovu lesinathi sewayini, umngane wabathelisi lezoni. 35 Kodwa inhlakanipho ithiwa ilungile ngabantwana bayo bonke z .

Owesifazana oyisoni endlini yomFarisi

36 Omunye wabaFarisi wasemcela ukuthi adle laye; esengenile endlini yomFarisi wahlala ekudleni aa . 37 Njalo khangela, owesifazana kulowomuzi, owayeyisoni, esekwazi ukuthi uJesu uhlezi ekudleni endlini yomFarisi, waletha umfuma we-alibasta* owamagcobo ab , 38 wasesima eceleni kwenyawo zakhe ngemva kwakhe ekhala, waqala ukuthambisa inyawo zakhe ngenyembezi, wazesula ngenwele zekhanda lakhe, wanga inyawo zakhe, wazigcoba ngamagcobo ac . 39 Kuthe umFarisi obemnxusile ekubona wakhulumela ngaphakathi kwakhe wathi: Lo ad , uba ebengumprofethi ae , ngabe uyamazi ukuthi ungubani lokuthi unjani lo owesifazana omthintayo, ngoba uyisoni. 40 UJesu wasephendula wathi kuye: Simoni, ngilolutho olokulukhuluma lawe af . Yena wasesithi: Khuluma, Mfundisi. 41 Kwakukhona ababili ababelezikwelede kumkweledisi othile; omunye wayelomlandu wabodenariyo* abangamakhulu amahlanu, lomunye abangamatshumi amahlanu. 42 Kwathi bengelakho okokuhlawula ngakho, wabaxolela bobabili ag . Kambe nguwuphi kubo, tshono, ozamthanda okwedlulisileyo? 43 USimoni wasephendula wathi: Ngicabanga ngulowo amxolela okwedlulisileyo. Wathi kuye: Wahlulele ngokuqonda. 44 Wasetshibilikela kowesifazana, wathi kuSimoni: Uyambona lo owesifazana yini? Ngingene endlini yakho, amanzi enyaweni zami kawunginikanga ah ; kodwa yena uzithambisile inyawo zami ngenyembezi zakhe ai , wazesula ngenwele zekhanda lakhe aj . 45 Kawunganganga; kodwa yena, lokhu ngingenile, kayekelanga ukwanga inyawo zami ak . 46 Ngamagcobo ikhanda lami kawuligcobanga; kodwa yena ugcobile inyawo zami ngamakha al . 47 Ngenxa yalokhu, ngithi kuwe: Izono zakhe ezinengi zithethelelwe, ngoba uthandile kakhulu; kodwa lowo othethelelwa kancinyane, uthanda kancinyane am . 48 Wasesithi kuye: Zithethelelwe izono zakho an . 49 Ababehlezi laye ekudleni basebeqala ukukhulumisana bodwa besithi: Ngubani lo othethelela lezono ao ? 50 Wasesithi kowesifazana: Ukholo ap  lwakho aq  lukusindisile ar ; hamba ngokuthula as .

Copyright information for Ndebele