a23.49.Mat. 27.55. Mark. 15.41.
bMat. 27.56.
c8.35,38. Mark. 16.9.
d24.10.
eMat. 20.8.
f3.1. Mat. 14.2.
g23.49. Mat. 27.55. Mark. 15.41.
hMat. 13.2-11.14. Mark. 4.1-12.
iIsa. 6.9.
jMat. 13.18-23. Mark. 4.13-20.
k1 Tim. 4.1.
lRoma 2.7. Mat. 24.13. Heb. 10.36. Jak. 5.7.
m11.33. Mat. 5.15. Mark. 4.21.
nMark. 11.16. Joha. 19.29. 2 Kor. 4.7.
o12.2. Mat. 10.26. Mark. 4.22.
pMark. 4.24.
qMat. 13.12.
rMat. 12.46-50. Mark. 3.31-35.
s11.28.
tMat. 8.18,23-34. Mark. 4.36; 5.17.
u23.33. 5.1,2.
v23.33. 5.1,2.
w1 Kor. 15.30. Hlu. 5.18. 2 Sam. 23.17. 1 Lan. 11.19; 12.19.
x8.45. 5.5.
yJak. 1.6.
z8.37. Mark. 5.1.
aaMat. 8.28.
ab20.9.
ac8.47. Joha. 11.32.
ad8.27. Mark. 5.5.
aeIsam. 9.1.
af8.23,33. 5.1,2.
ag8.2,38.
ah10.39.
ai8.27.
aj8.37. Mark. 5.1.
ak8.22. Mark. 3.9.
al8.38,39, Mark. 5.18-20.
am8.2,38.
anMark. 5.20.
aoMat. 9.1. Mark. 5.21.
apSeb. 2.41. 15.4; 18.27; 24.3; 28.30.
aqMat. 9.18-26. Mark. 5.22-43.
ar7.12.
asMark. 12.44.
atMat. 9.20.
au8.24.
av8.28. Joha. 11.32.
awMark. 10.52.
ax7.50. Mark. 5.34. 1 Sam. 1.17.
ay23.27. Mat. 11.17.
az2.47.
baMat. 8.4.

Luke 8

Abesifazana abasiza uJesu ngempahla yabo

Kwasekusithi emva kwalokho, yena wadabula imizi lemizana, ememezela lokutshumayela indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu; labalitshumi lambili babelaye, labesifazana abathile ababesiliswe kubomoya ababi lemikhuhlaneni a , uMariya othiwa nguMagadalena b , okwaphuma kuye amadimoni ayisikhombisa c , loJowana umkaKuza d  induna e  kaHerodi f , loSusana, labanye abanengi, ababemsiza ngempahla yabo g .

Umfanekiso womhlanyeli

Kwathi sekubuthene ixuku elikhulu, njalo bevela emizini ngemizi besiza kuye, wakhuluma ngomfanekiso wathi: Umhlanyeli waphuma ukuyahlanyela inhlanyelo yakhe; kwathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye yawela eceleni kwendlela; yasinyathelwa ngenyawo, lenyoni zezulu zayidla zayiqeda. Lenye yawela edwaleni, kwathi ekukhuleni yabuna, ngoba yaswela ubumanzi. Lenye yawela phakathi kwameva, ameva asemila layo ayiminyanisa. Lenye yawela emhlabathini omuhle, yakhula yathela ikhulu. Esetshilo lezizinto wamemeza wathi: Olendlebe zokuzwa akezwe h .

Ukuchasiswa komfanekiso womhlanyeli

Abafundi bakhe basebembuza besithi: Ungaba yini lumfanekiso? 10 Wasesithi: Kuphiwe kini ukwazi imfihlo zombuso kaNkulunkulu; kodwa kwabanye ngemifanekiso, ukuze bebona bangaboni, njalo besizwa bangaqedisisi i .

11 Lomfanekiso uyilokhu: Inhlanyelo iyilizwi likaNkulunkulu. 12 Labaseceleni kwendlela yilabo abathi sebezwile, besekufika uSathane alisuse ilizwi enhliziyweni zabo, ukuze bangakholwa basindiswe j . 13 Labasedwaleni yilabo, abathi belizwile, balemukele ilizwi ngentokozo, kodwa laba kabalampande, abakholwa okwesikhathi, kuthi ngesikhathi sokulingwa bawe k . 14 Lewele phakathi kwameva, yilabo abathi sebezwile, bahambe baminyaniswe yikukhathalela lenotho lenkanuko yempilo, njalo bangatheli izithelo ezivuthiweyo. 15 Kodwa esemhlabathini omuhle, yilabo abathi belizwile ilizwi balilondoloze enhliziyweni enhle lelungileyo, bathela izithelo ngokubekezela l .

Umfanekiso wesibane

16 Njalo kakho othi eselumathise isibane m , asembese ngesitsha n , kumbe asibeke ngaphansi kombheda, kodwa usibeka esiqobaneni sesibane, ukuze abangenayo babone ukukhanya. 17 Ngoba kakukho okufihliweyo, okungasoze kube sobala; lokuthukuziweyo, okungayikwaziwa lokungayikulethwa obala o .

18 Ngakho qaphelisani ukuthi lizwa njani p ; ngoba loba ngubani olakho, uzaphiwa; kodwa loba ngubani ongelakho, uzakwemukwa lalokho acabanga ukuthi ulakho q .

Izihlobo zikaJesu eziyizo

19 Kwasekufika kuye unina labafowabo, kodwa abazange bamfinyelele ngenxa yexuku r . 20 Wasebikelwa ngabanye abathi: Unyoko labafowenu bemi phandle, bafuna ukukubona. 21 Kodwa waphendula wathi kubo: Umama labafowethu yilabo, abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balenze s .

Ukuthuliswa kwesiphepho

22 Kwasekusithi ngolunye lwezinsuku, wangena emkhunjini yena labafundi bakhe t , wasesithi kubo: Asichaphele ngaphetsheya kwechibi u ; basuka-ke. 23 Kwathi behamba ngomkhumbi, walala ubuthongo; isiphepho esikhulu somoya sasesisehlela phansi echibini v , bagcwalelwa ngamanzi, babesengozini w . 24 Basebesondela bamvusa, besithi: Nkosi, nkosi, siyabhubha x ! Wasevuka wakhuza umoya lamagagasi amakhulu amanzi; kwasekusima, kwasekusiba lokuthula y . 25 Wasesithi kubo: Lungaphi ukholo lwenu? Basebesesaba bamangala, bakhulumisana besithi: Kambe ungubani lo, ukuthi alaye ngitsho imimoya lamanzi, njalo kumlalele?

Ukukhutshwa kwabomoya ababi

26 Basebesiya ngomkhumbi elizweni lamaGadarene z , eliqondene leGalili. 27 Kwathi esephumele emhlabathini, yamhlangabeza indoda ethile ivela emzini aa , eyayilamadimoni okwesikhathi eside ab , njalo ingembathi isembatho, ingahlali endlini, kodwa emangcwabeni. 28 Yathi imbona uJesu, yamemeza, yawa phansi phambi kwakhe, yathi ngelizwi elikhulu: Ngilani lawe, Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngiyakuncenga, ungangihluphi ac . 29 Ngoba walaya umoya ongcolileyo ukuthi aphume kulowomuntu; ngoba wayesembambe okwezikhathi ezinengi, walindwa ebotshiwe ngamaketane lezibopho, kodwa eseqamule izibopho waqhutshelwa enkangala ad  lidimoni. 30 UJesu wasembuza, wathi: Ungubani ibizo lakho? Wasesithi: NguLegiyoni; ngoba amadimoni amanengi ayengene kuye. 31 Asemncenga ukuthi angawalayi ukuya emgodini ongelamkhawulo ae . 32 Kwakukhona lapho umhlambi wengulube ezinengi usidla entabeni; asemncenga ukuthi awavumele angene kuzo. Wasewavumela. 33 Kwathi amadimoni esephumile kulowomuntu angena engulubeni; umhlambi wasuphaphatheka usuka eliweni usiya echibini, waminzwa af .

34 Kwathi ababezelusile bebona okwenzakeleyo babaleka, basuka bayabika emzini, lemaphandleni. 35 Basebephuma ukuyabona okwenzakeleyo; bafika kuJesu, bamfica umuntu okwakuphume kuye amadimoni ag  ehlezi enyaweni zikaJesu ah , embethe esephelele engqondweni ai ; basebesesaba. 36 Basebebatshela lalabo ababebonile ukuthi usindiswe njani owayengenwe ngamadimoni. 37 Ixuku lonke lesigaba samaGadarene aj  esizingelezeleyo laselimcela ukuthi asuke kubo, ngoba babanjwa yikwesaba okukhulu; yena wasengena emkhunjini ak  waphindela emuva. 38 Kodwa indoda al  okwakuphume kuyo amadimoni yamncenga ukuthi ibe laye am . Kodwa uJesu wayiyekela yahamba, esithi: 39 Buyela endlini yakho, ulandise ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenze kuwe. Wasesuka wahamba, etshumayela phakathi komuzi wonke ukuthi kungakanani uJesu ayekwenzile kuye an .

Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni. Owesifazana olomopho uyasiliswa

40 Kwasekusithi ekubuyeni kukaJesu ao , ixuku lamthakazelela; ngoba bonke babemlindele ap . 41 Njalo khangela, kwafika indoda, uJayirosi ngebizo, yona ingumphathi wesinagoge, yasisiwa phansi enyaweni zikaJesu yamncenga ukuthi angene endlini yayo aq ; 42 ngoba yayilendodakazi eyodwa ezelweyo eyayingaba leminyaka elitshumi lambili ar , njalo yona yayisisifa. Kwathi esahamba amaxuku amcindezela. 43 Lowesifazana owayelomopho wegazi okweminyaka elitshumi lambili, echithe konke okwempilo yakhe kubelaphi engelakusiliswa langubani as , 44 wasondela ngemva kwakhe, wathinta umphetho wesembatho sakhe at ; njalo wahle wakhawula umopho wegazi lakhe. 45 UJesu wasesithi: Ngubani ongithintileyo? Kwathi lapho bephika bonke, uPetro wathi lababelaye: Nkosi au , ixuku likuminyanisile likucindezele, kodwa uthi: Ngubani ongithintileyo? 46 Kodwa uJesu wathi: Ukhona ongithintileyo; ngoba mina ngazile ukuthi amandla aphumile kimi. 47 Kwathi owesifazana ebona ukuthi kafihlakalanga, weza ethuthumela, wawa phambi kwakhe av , walandisa phambi kwabantu bonke ukuthi umthinte ngesizatho bani, lokuthi uhle wasila njani. 48 Wasesithi kuye: Mana isibindi, ndodakazi, ukholo lwakho lukusindisile aw ; hamba ngokuthula ax . 49 Esakhuluma, kwafika umuntu evela endlini yomphathi wesinagoge, wathi kuye: Indodakazi yakho isifile; ungamhluphi uMfundisi. 50 Kodwa uJesu esizwa, wamphendula, wathi: Ungesabi; kholwa kuphela, njalo izasindiswa. 51 Futhi esengenile endlini, kavumanga ukuthi kungene muntu, ngaphandle kukaPetro loJakobe loJohane, loyise wendodakazi lonina. 52 Njalo bakhala bonke, beyililela ay . Kodwa wathi: Lingakhali; kayifanga, kodwa ilele. 53 Basebemhleka usulu, besazi ukuthi ifile. 54 Kodwa yena esebakhuphele phandle bonke, wabamba isandla sayo, wamemeza, esithi: Ndodakazi, vuka! 55 Wasubuya umoya wayo, yasivuka khona lapho; waselaya ukuthi kayiphiwe ukudla. 56 Abazali bayo basebemangala kakhulu az ; kodwa wabalaya ukuthi bangatsheli muntu okwenzakeleyo ba .

Copyright information for Ndebele