aMat. 10.1.
bMat.10.5,7,8. Mark. 6.7. Luka 10.1,9.
cMat. 10.9-14. Mark. 6.8-11. Luka 10.4-11.
dMat. 8.4.
eMark. 6.12.
f9.9. 3.1.
gMat. 14.1-3. Mark. 6.14-16.
h24.4. Seb. 2.12. 5.24. 10.17.
i23.8.
jMark. 6.30.
kMat. 14.13-21. Mark. 6.32-44. Joha. 6.1-13.
lMark. 6.45.
mMark. 6.34.
nMat. 14.14.
o24.29.
p19.7.
qMat. 16.13-16. Mark. 8.27-29.
rJoha. 6.14.
sMark. 8.30. Mat.16.20.
tMat. 12.16.
uMat. 16.21-28. Mark. 8.31; 9.1.
vMat. 17.22,23. Luka 9.43,44.
wMat. 10.38.
x1 Kor. 15.31.
yMat. 16.26. Mark. 8.36. 1 Kor. 3.15. 2 Kor. 7.9. Fil. 3.8.
zMat. 17.1-8. Mark. 9.2-8.
aa9.44.
abMat. 17.1. Mark. 9.2.
ac3.21. 6.12. Mat. 14.23.
adMark. 16.12.
ae9.30,34.
af9.32. 2.9. Joha. 1.14.
ag2 Pet. 1.15.
ahDan. 8.18. 10.9. Mat. 26.43. Mark.14.40.
ai9.32. 2.9. Joha. 1.14.
aj9.30,34.
ak9.49. 5.5.
alMark. 9.6.
am9.30,34.
anMat. 17.9. Mark. 9.9.
aoMat. 17.14-18. Mark. 9.14-27.
ap9.28.
aq1.48.
ar7.12.
asSeb. 8.7.
atMark. 1.26.
auMat. 17.22,23. Mark. 9.30-32. Luka 9.22.
av21.14. 1.66.
awMark. 9.32. Luka 2.50. 18.34. Joha. 12.16.
axMat. 18.1-5. Mark. 9.34-37.
ay2.35.
azMat. 9.4. Mat. 18.1.
baMat. 10.40.
bbMat. 23.11. Luka 22.26.
bc9.49,50, Mark. 9.38-40.
bd9.33.
beSeb. 2.1.
bfMark. 16.19. Seb. 1.2,11,22. 1 Tim. 3.16.
bg2 Kho. 8.11. 12.17. Mark. 10.32. Luka 12.50.
bh10.1.
biMat. 10.5.
bj1 Kho. 16.24.
bkJoha. 4.45.
blJoha. 4.4,9,27.
bm2 Lan. 32.2.
bnMark. 3.17.
bo2 Kho. 1.10,12.
bpMat. 18.11. Joha. 8.11.
bq9.51.
brMat. 8.19-22.
bsMat. 8.21.
bt1 Kho. 19.20.
buMark. 6.46. Luka 14.33. Seb.18.18,21. 2 Kor. 2.13.
bv10.2.
bw14.35. Heb. 6.7.

Luke 9

Ukuthunywa kwabaphostoli

Wasebizela ndawonye abafundi bakhe abalitshumi lambili a , wabanika amandla legunya phezu kwamadimoni wonke, lawokwelapha izifo b . Wasebathuma ukuyatshumayela umbuso kaNkulunkulu, lokusilisa abagulayo, wasesithi kubo: Lingaphathi lutho lwendlela; lodondolo, lesikhwama, lomphako, lemali, njalo lingabi lezigqoko ezimbili ngamunye. Lakuyiphi indlu elingena kuyo, hlalani lapho, lalapho lisuke c . Labo bonke abangalemukeliyo, nxa lisuka kulowomuzi, thintithani ngitsho uthuli enyaweni zenu kube yibufakazi obumelana labo d . Basuka-ke bahamba bedabula imizana, betshumayela ivangeli besilisa endaweni zonke e .

Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi

UHerodi umtetrarki* f  wasekuzwa konke okwenziwa nguye g ; wasedideka h , ngoba kwatshiwo ngabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo; langabanye ukuthi uElija ubonakele; langabanye ukuthi kuvukile omunye wabaprofethi abadala. Kodwa uHerodi wathi: UJohane ngamquma ikhanda mina; kodwa ngubani lo, mina engizwa ngaye izinto ezinje? Wasefunisisa ukumbona i .

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu

10 Abaphostoli j  sebebuyile bambikela konke ababekwenzile. Wasebathatha k , wahamba labo bebodwa waya endaweni eyinkangala eyomuzi othiwa yiBethisayida l . 11 Kwathi amaxuku esekwazi, amlandela; wasewemukela, wakhuluma lawo ngombuso kaNkulunkulu m , wabasilisa labo abaswele ukusiliswa n .

12 Ilanga laseliqala ukutshona o ; abalitshumi lambili basebesiza bathi kuye: Yekela ixuku lihambe, ukuze baye emizaneni lezigabeni ezizingelezeleyo bangenise khona, bathole ukudla p ; ngoba lapha sisendaweni eyinkangala. 13 Kodwa wathi kubo: Banikeni lina bona ukuthi badle. Bathi-ke: Asilakho okwedlula izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, ngaphandle kokuthi thina siyebathengela ukudla bonke lababantu. 14 Ngoba kwakukhona amadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu. Wasesithi kubafundi bakhe: Bahlaliseni phansi ngezigaba ngamatshumi amahlanu. 15 Basebesenza njalo, babahlalisa phansi bonke. 16 Wasezithatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, wakhangela phezulu ezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wazinika abafundi ukuthi babeke phambi kwexuku. 17 Basebesidla basutha bonke; kwadojwa imvuthu ezazisele kubo, izitsha ezilitshumi lambili.

Isivumo sokholo sikaPetro. UJesu ukhuluma ngokufa lokuvuka kwakhe

18 Kwasekusithi ekhuleka yedwa, abafundi babelaye; wasebabuza, esithi: Amaxuku athi ngingubani q ? 19 Basebephendula bathi: UJohane uMbhabhathizi; kodwa abanye bathi: UElija; kodwa abanye bathi: Kuvukile umprofethi othile wabadala r . 20 Wasesithi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? UPetro wasephendula wathi: UKristu kaNkulunkulu. 21 Esebaxwayisisile s  walaya ukuthi bangatsheli muntu lokhu t , 22 esithi u : INdodana yomuntu imele ihlupheke kakhulu, ilahlwe ngabadala labapristi abakhulu lababhali, ibulawe, ibisivuswa ngosuku lwesithathu v .

Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo

23 Wasesithi kubo bonke: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe w  insuku ngensuku, angilandele x . 24 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe, izamlahlekela; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami, yena uzayisindisa. 25 Ngoba kuzamsizani umuntu, uba ezuza umhlaba wonke, kodwa yena uqobo lwakhe azone kumbe alahleke y ? 26 Ngoba loba ngubani olenhloni ngami langamazwi ami, iNdodana yomuntu izakuba lenhloni ngaye, nxa isiza enkazimulweni yayo lekaBaba leyengilosi ezingcwele. 27 Kodwa ngilitshela ngeqiniso: Bakhona abanye kwabemiyo lapha, abangasoze bezwe ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu.

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

28 Kwasekusithi z  emva kwalawomazwi aa , kungaba zinsuku eziyisificaminwembili ab , wathatha uPetro loJohane loJakobe, wakhwela entabeni ukuyakhuleka ac . 29 Kwasekusithi ekukhulekeni kwakhe, isimo sobuso bakhe saphenduka, lesembatho sakhe saba mhlophe, sacwazimula ad . 30 Njalo khangela, akhuluma laye amadoda amabili, ayengoMozisi loElija ae ; 31 abonakala ngenkazimulo af  akhuluma ngokusuka kwakhe ayezakuphelelisa eJerusalema ag . 32 Kodwa uPetro lababelaye babesindwe yibuthongo ah ; kodwa sebephapheme babona inkazimulo yakhe ai , lamadoda amabili ayemi laye. 33 Kwasekusithi, ekwehlukaneni kwawo laye aj , uPetro wathi kuJesu: Nkosi ak , kuhle ukuthi sibe lapha; futhi asakhe amadumba amathathu, elinye ngelakho, lelinye ngelikaMozisi, lelinye ngelikaElija; engakwazi akutshoyo al . 34 Kwathi ekhuluma lezizinto, kwafika iyezi labasibekela; basebesesaba ekungeneni kwabo eyezini am . 35 Kwasekuphuma ilizwi eyezini, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo; zwanini yona. 36 Kwathi ilizwi selifikile, uJesu waficwa eyedwa. Kodwa bathula, kabaze batshela muntu ngalezonsuku okunye kwalezozinto abazibonileyo an .

Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane

37 Kwasekusithi ngelanga elilandelayo, sebehlile ao  entabeni, ixuku elikhulu lamhlangabeza ap . 38 Njalo khangela, indoda exukwini yamemeza, isithi: Mfundisi, ngiyakuncenga, bona indodana yami aq , ngoba yiyo yodwa ezelweyo yami ar ; 39 njalo khangela, umoya uyayibamba, futhi ihle iklabalale as , njalo uyihlukuze, ikhihlize amagwebu, uphume nzima kuyo, uyihluzule at . 40 Njalo ngincenge abafundi bakho ukuthi bawukhuphe, kodwa abenelisanga. 41 UJesu wasephendula wathi: O sizukulwana esingelakholo lesonakeleyo, kuzaze kube nini ngilani, ngilibekezelela? Ilethe lapha indodana yakho. 42 Kuthe iseza, idimoni layidabula layihlukuza; kodwa uJesu wawukhuza umoya ongcolileyo, wamsilisa umntwana, wambuyisela kuyise.

UJesu uphinda akhulume ngokuhlupheka kwakhe

43 Bonke basebemangaliswa kakhulu yibukhulu bukaNkulunkulu. Kwathi bemangele bonke ngazo zonke izinto uJesu azenzileyo, wathi kubafundi bakhe au : 44 Fakani lina endlebeni zenu lamazwi av : Ngoba iNdodana yomuntu izanikelwa ezandleni zabantu. 45 Kodwa kabaqedisisanga lumutsho, njalo wawufihlakele kubo, ukuze bangawuzwisisi; basebesesaba ukumbuza ngalumutsho aw .

UJesu ufundisa ngokuthobeka

46 Kwasekungena ax  ukuphikisana phakathi kwabo, ukuthi ngubani ongaba mkhulu kubo ay . 47 Kwathi uJesu ebona ukunakana kwenhliziyo yabo az , wathatha umntwana omncane, wammisa phansi kwakhe, 48 wasesithi kubo: Loba ngubani owemukela lumntwana omncane ebizweni lami wemukela mina; njalo loba ngubani owemukela mina wemukela ongithumileyo ba ; ngoba omncinyane kini lonke nguye ozakuba mkhulu bb .

49 UJohane wasephendula wathi bc : Nkosi, sabona omunye ekhupha amadimoni ngebizo lakho, sasesimenqabela, ngoba engalandeli kanye lathi. 50 Kodwa uJesu wathi kuye: Lingamenqabeli, ngoba ongamelani lathi ungakithi bd .

UJesu uyasuka aye eJerusalema

51 Kwathi seziphelelisiwe insuku be  zokwenyuka kwakhe bf , yena wasekhangelisa ubuso bakhe ukuya eJerusalema bg , 52 wasethuma izithunywa phambi kobuso bakhe bh ; zasezihamba zangena emzaneni bi  wamaSamariya bj , ukuze zimlungisele. 53 Kodwa kawamemukelanga bk, bl , ngoba ubuso bakhe babukhangele eJerusalema bm . 54 Kwathi abafundi bakhe uJakobe loJohane bn  bebona lokhu bathi: Nkosi, uyathanda yini ukuthi sitsho ukuthi umlilo wehle uvela ezulwini, ubaqothule, njengoba loElija wenza bo ? 55 Kodwa watshibilika wabakhuza, esithi: Alazi ukuthi lina lingabomoya onjani. 56 Ngoba iNdodana yomuntu kayizanga ukuthi ibhubhise imiphefumulo yabantu, kodwa ukuyisindisa bp . Basebesedlulela komunye umzana.

Ukulandela uJesu

57 Kwasekusithi behamba endleleni bq , umuntu othile wathi kuye: Nkosi, ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona. 58 UJesu wasesithi kuye: Amakhanka alemilindi, lenyoni zezulu zilezidleke; kodwa iNdodana yomuntu kayilalapho engaqamelisa ikhanda khona br . 59 Wasesithi komunye: Ngilandela. Kodwa yena wathi: Nkosi, ngivumela ukuthi ngiyengcwaba ubaba kuqala. 60 Kodwa uJesu wathi kuye: Yekela abafileyo bangcwabe ababo abafileyo; kodwa wena hamba utshumayele umbuso kaNkulunkulu bs . 61 Lomunye wasesithi: Ngizakulandela, Nkosi bt ; kodwa ngivumela kuqala ukuthi ngiyevalelisa abasendlini yami bu . 62 Kodwa uJesu wathi kuye: Kakho othi esebeke isandla sakhe ekhubeni, akhangele kokusemuva bv , ofanele umbuso kaNkulunkulu bw .

Copyright information for Ndebele