Malachi 1

Uthando lwe Nkosi kuJakobe

1 Umthwalo welizwi le Nkosi kuIsrayeli ngesandla sikaMalaki. 2Ngilithandile, kutsho i Nkosi. Kodwa lithi: Usithande ngani? UEsawu kasuye yini umfowabo kaJakobe? kutsho i Nkosi. Kanti ngamthanda uJakobe, 3loEsawu ngamzonda; ngenza izintaba zakhe incithakalo, lelifa lakhe laba ngelamakhanka enkangala. 4Lanxa uEdoma esithi: Senziwe abayanga, kodwa sizabuyela siyekwakha amanxiwa; itsho njalo i Nkosi yamabandla: Bona bangakha, kodwa mina ngizadiliza, njalo bazababiza ngokuthi: Ngumngcele wobubi, labantu i Nkosi ebathukutheleleyo kuze kube phakade. 5Lamehlo enu azabona, lani lithi: I Nkosi izakhuliswa ngale komngcele wakoIsrayeli.

I Nkosi ikhuza abapristi

6Indodana iyamhlonipha uyise, lenceku inkosi yayo. Uba-ke nginguyihlo, kungaphi ukuhlonitshwa kwami? Uba-ke ngiyiNkosi, kungaphi ukwesatshwa kwami? itsho i Nkosi yamabandla kini, bapristi elidelela ibizo lami; kodwa lithi: Silidelele ngani ibizo lakho? 7Lisondeza isinkwa esingcolileyo phezu kwelathi lami, lisithi: Sikungcolise ngani? Ngokuthi kwenu: Itafula le Nkosi liyadeleleka. 8Njalo nxa lisondeza okuyisiphofu kube ngumhlatshelo, kakukubi yini? Lalapho lisondeza okuqhulayo lokugulayo, kakukubi yini? Ake ukusondeze kumbusi wakho; angaba lomusa kuwe yini? kumbe angabemukela yini ubuso bakho? itsho i Nkosi yamabandla. 9Khathesi-ke ake lincenge ubuso bukaNkulunkulu ukuze abe lomusa kithi; lokhu kube ngesandla senu; uzakwemukela ubuso benu yini? kutsho i Nkosi yamabandla. 10Ngubani okhona ngitsho phakathi kwenu ongavala izivalo? Yebo, lingabaseli ize umlilo phezu kwelathi lami. Kangithokozi ngani, kutsho i Nkosi yamabandla, njalo kangiyikwemukela umnikelo esandleni senu ngentokozo. 11Ngoba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwalo, ibizo lami lizakuba likhulu phakathi kwezizwe; lakuyo yonke indawo impepha izatshiselwa ibizo lami, lomnikelo ohlambulukileyo; ngoba ibizo lami lizakuba likhulu phakathi kwezizwe, itsho i Nkosi yamabandla.

12Kodwa liyalingcolisa ngokuthi kwenu: Itafula leNkosi lingcolisiwe, lesithelo salo, ukudla kwalo, kudelelekile. 13Njalo lithi: Khangela, kudinisa kangakanani! Njalo likuchilela amakhala, itsho i Nkosi yamabandla: njalo lilethe impango, lokuqhulayo, lokugulayo; ngokunjalo lilethe umnikelo. Ngikwemukele lokhu yini ngokuthokoza esandleni senu? itsho i Nkosi. 14Kaqalekiswe-ke umkhohlisi oleduna emhlanjini wakhe, ofunga ahlabele iNkosi okonakeleyo; ngoba ngiyiNkosi enkulu, itsho i Nkosi yamabandla, lebizo lami liyesabeka phakathi kwezizwe.

Copyright information for Ndebele