Malachi 2

Ukukhohlisa kukaIsrayeli

1 Khathesi-ke, bapristi, umlayo lo ngowenu. 2Uba lingalaleli, njalo uba lingakubeki enhliziyweni ukunika ibizo lami udumo, itsho i Nkosi yamabandla, sengizathumela isiqalekiso phakathi kwenu, ngiqalekise izibusiso zenu. Yebo, sengiziqalekisile, ngoba kalikubeki enhliziyweni. 3Khangelani, ngizakona inzalo yenu, ngithele umswane ebusweni benu, umswane wamadili enu, lisuswe lawo. 4Njalo lizakwazi ukuthi ngithumele lumlayo kini, ukuze isivumelwano sami sibe loLevi, itsho i Nkosi yamabandla. 5Isivumelwano sami besilaye siyikuphila lokuthula; ngamnika khona kube yikwesaba angesaba ngakho; wathuthumela phambi kwebizo lami. 6Umlayo weqiniso wawusemlonyeni wakhe, lesiphambeko kasitholakalanga endebeni zakhe. Wahamba lami ngokuthula langobuqotho, waphendula abanengi ebubini. 7Ngoba indebe zompristi ziyagcina ulwazi, njalo bayadinga umlayo emlonyeni wakhe, ngoba uyisithunywa se Nkosi yamabandla. 8Kodwa lina liphambukile endleleni, lakhubekisa abanengi emlayweni; lona isivumelwano sikaLevi, itsho i Nkosi yamabandla. 9Ngakho lami ngilenzile laba ngabadelelekayo labehliselwe phansi phambi kwabantu bonke, njengokuba lingagcinanga izindlela zami, kodwa lamukele ubuso emlayweni.

Ukukhohlisa kukaIsrayeli

10Kasilababa munye yini thina sonke? UNkulunkulu munye kasidalanga yini? Kungani sisenza ngenkohliso, omunye emelene lomfowabo, ngokungcolisa isivumelwano sabobaba? 11UJuda wenze ngenkohliso, njalo kwenziwe amanyala koIsrayeli leJerusalema; ngoba uJuda ungcolisile ubungcwele bukaJehova abuthandayo, uthethe indodakazi kankulunkulu wezizweni. 12I Nkosi izaquma umuntu owenza lokhu, umfundisi lofundiswayo, asuke emathenteni kaJakobe, lalowo oletha umnikelo e Nkosini yamabandla. 13Lalokhu likwenzile kabili; lisibekela ilathi le Nkosi ngezinyembezi, ngokukhala, langokububula, okungangokuthi kayisawunanzi umnikelo, kumbe ukuwemukela ngokuthokoza esandleni senu.

14Kanti lithi: Kungani? Kungoba i Nkosi yayingumfakazi phakathi kwakho lomfazi wobutsha bakho, wena omphethe ngenkohliso, kanti engumngane wakho, lomfazi wesivumelwano sakho. 15Kenzanga yini oyedwa, lanxa elomoya oseleyo? Njalo kungani oyedwa? Wadinga inzalo kaNkulunkulu. Ngakho qaphelisani ngomoya wenu, njalo kakungabi lamunye ophatha umfazi wobutsha bakhe ngenkohliso. 16Ngoba i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ithi iyazonda ukwala. Ngoba omunye usibekela udlakela ngesembatho sakhe, itsho iNkosi yamabandla. Ngakho qaphelisani ngomoya wenu, ukuze lingenzi ngenkohliso.

Usuku lokwahlulela luyeza

17Liyidinisile i Nkosi ngamazwi enu. Kanti lithi: Siyidinise ngani? Ngokuthi kwenu: Wonke owenza okubi ulungile emehlweni e Nkosi, njalo uyathokoza ngabo; kumbe: Ungaphi uNkulunkulu wesahlulelo?

Copyright information for Ndebele