Malachi 3

Isithunywa seNkosi

Khangelani, ngithuma isithunywa sami, esizalungisa indlela phambi kwami; leNkosi eliyidingayo izafika masinyane ethempelini layo, ngitsho isithunywa sesivumelwano elithokoza ngaso; khangela siyeza, itsho iNkosi yamabandla.

Kodwa ngubani ongalumela usuku lokuza kwaso, njalo ngubani ongema ekubonakaleni kwaso? Ngoba sinjengomlilo womcwengi wegolide, lanjengesepa yomwatshi. Sizahlala njengomcwengi lomhlambululi wesiliva, sihlambulule amadodana kaLevi, siwacwenge njengegolide lanjengesiliva, aze asondeze iminikelo ngokulunga e Nkosini. Khona umnikelo wakoJuda loweJerusalema uzakuba mnandi e Nkosini njengensukwini zendulo, lanjengeminyakeni yakuqala.

Njalo ngizasondela kini ngokwahlulela; ngibe ngumfakazi ophangisayo ngimelene labathakathi, ngimelene lezifebe, ngimelene labafungi bamanga, ngimelene labacindezeli bamaholo abaqatshiweyo, abafelokazi, lezintandane, labasunduzela abezizweni eceleni, njalo abangangesabiyo, itsho iNkosi yamabandla. Ngoba ngiyi Nkosi, kangiphenduki; ngakho lina madodana kaJakobe kaliqedwa.

Ngitsho kusukela ensukwini zaboyihlo liphambukile ezimisweni zami, kalizigcinanga. Buyelani kimi, lami ngizabuyela kini, itsho i Nkosi yamabandla. Kanti lithi: Sizabuyela ngani?

Umuntu angamphanga yini uNkulunkulu? Kanti lina lingiphangile. Kodwa lithi: Sikuphange ngani? Ngokwetshumi lomnikelo. Liqalekisiwe ngesiqalekiso, ngoba lingiphangile, isizwe sonke. 10 Lethani konke okwetshumi esiphaleni ukuze kube lokudla endlini yami. Lingihlole-ke khathesi kukho, itsho i Nkosi yamabandla, uba ngingayikulivulela amawindi amazulu, ngilithululele isibusiso kuze kungabi lendawo eyaneleyo. 11 Ngizakhuza okudlayo ngenxa yenu, njalo kakuyikulichithela izithelo zomhlabathi; levini kaliyikulibozisela ensimini, itsho i Nkosi yamabandla. 12 Njalo zonke izizwe zizakuthi libusisiwe, ngoba lina lizakuba yilizwe elithokozisayo, itsho i Nkosi yamabandla.

Ukwehlukaniswa phakathi kwabalungileyo lababi

13 Amazwi enu abelukhuni emelene lami, itsho i Nkosi. Kanti lithi: Sikhulumeni simelene lawe? 14 Lithe: Kuyize ukukhonza uNkulunkulu. Njalo kuyinzuzo bani ukuthi sigcine imfanelo yakhe, lokuthi sihambe sikwezimnyama phambi kwe Nkosi yamabandla? 15 Khathesi-ke sithi abaziqhenyayo babusisiwe; yebo, labo abenza inkohlakalo bayakhiwa; yebo balinga uNkulunkulu, baphephe.

16 Khona abayesabayo iNkosi bakhuluma, lowo lalowo kumngane wakhe; njalo i Nkosi yalalela, yezwa; logwalo lwesikhumbuzo lwalotshwa phambi kwayo ngabo abayesabayo i Nkosi, langalabo abazindla ngebizo layo. 17 Njalo bazakuba ngabami, itsho i Nkosi yamabandla, ngalolosuku engizakwenza ngalo okuligugu kwami, njalo ngizabayekela njengendoda eyekela indodana yayo eyisebenzelayo. 18 Beselibuya libona umehluko phakathi kolungileyo lomubi, phakathi kokhonza uNkulunkulu lalowo ongamkhonziyo.

Copyright information for Ndebele