Malachi 4

Usuku lwe Nkosi luyeza

Ngoba khangelani, luyeza usuku oluvutha njengeziko; labo bonke abazigqajayo, yebo, bonke abenza ngenkohliso bazakuba libibi; losuku oluzayo luzabatshisa, itsho i Nkosi yamabandla, ukuze lungabatshiyeli impande kumbe ugatsha.

Kodwa kini elesaba ibizo lami, ilanga lokulunga lizaphuma lilokusilisa empikweni zalo. Njalo lizaphuma liqolotsha njengamathole esibaya. Lizanyathelela phansi ababi, ngoba bazakuba ngumlotha ngaphansi kwengaphansi yenyawo zenu ngosuku engizakwenza, itsho i Nkosi yamabandla.

Khumbulani umlayo kaMozisi inceku yami, engamlaya wona eHorebe ngoIsrayeli wonke, izimiso lezahlulelo.

Khangelani, ngizathuma uElija umprofethi kini lungakafiki usuku lwe Nkosi olukhulu lolwesabekayo. Uzaphendulela-ke inhliziyo yaboyise ebantwaneni, lenhliziyo yabantwana kuboyise, hlezi ngize ngitshaye ilizwe ngesiqalekiso.

Copyright information for Ndebele