aMat. 14.33.
bMat. 3.1-11. Luka 3.2-16.
cMal. 3.1. Mat. 11.10. Luka 7.27.
dIsa. 40.3. Joha. 1.23.
eMat. 26.28. Luka 1.77.
fGen. 14.23. Isa. 5.27. Luka 3.16. Joha. 1.27.
gMat. 3.13-17. Luka 3.21,22.
hMat. 2.23.
i1.12,13, Mat. 4.1-11. Luka 4.1-13.
jMat. 9.38. Joha. 10.4.
kMat. 4.12.
lMat. 4.23.
mDan. 9.25. Gal. 4.4. Efe. 1.10. Heb. 1.2.
nMat. 4.17. Mat. 3.2.
oMat. 4.18-22. Luka 5.2-11. Joha. 1.40-42.
pMat. 4.13. Luka 4.31-37.
q1.39. Mat. 4.23.
rMat. 7.28,29.
sMat. 7.28,29.
tMat. 8.29. 2 Sam. 16.10.
uMat. 25.24.
vDan. 9.24. Seb. 3.14. Luka 1.35. 1 Joha. 2.20. Hlab. 16.10. Seb. 2.27; 13.35.
wMat. 12.16.
x1.34. Mat. 8.4.
yMat. 22.12.
z9.20,26. Luka 9.39.
aaMat. 8.14-16. Luka 4.38-41.
ab1.21,23. 3.1.
acMat. 13.20.
adLuka 4.40.
ae1.21.
afMat. 4.23.
ag3.11,12. Seb. 16.17,18.
ahLuka 4.42-44.
aiMat. 14.23.
ajMat. 14.23.
akIsa. 61.1.
al1.21. Mat. 4.23.
amMat. 8.2-4. Luka 5.12-14.
anMat. 17.14.
aoMat. 9.30.
ap1.12.
aqLuka 5.15.
arMat. 9.31; 28.15.
asLuka 5.17.
atMat. 4.25. Mark. 2.2,13; 3.7. Joha. 6.2.

Mark 1

Ukufika kukaJesu Kristu kuyamenyezelwa nguJohane uMbhabhathizi

Ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu a ; njengokulotshiweyo kubaprofethi b  ukuthi: Khangela, mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizalungisa indlela yakho phambi kwakho c . Ilizwi lomemezayo enkangala, lithi: Lungisani indlela yeNkosi; qondisani indledlana zayo d . Kwathi uJohane ebhabhathiza enkangala, etshumayela ubhabhathizo lokuphenduka kukho ukuthethelelwa kwezono e , kwaphumela kuye ilizwe lonke leJudiya, labo abeJerusalema, basebebhabhathizwa bonke nguye emfuleni iJordani, bevuma izono zabo. Futhi uJohane wayembethe uboya bekamela, elozwezwe lwesikhumba ekhalweni lwakhe, wayesidla intethe loluju lweganga.

Watshumayela, esithi: Olamandla kulami uyeza emva kwami, engingafanele ukukhothama ngithukulule umchilo wamanyathela akhe f . Mina ngilibhabhathize ngamanzi; kodwa yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele.

Ukubhabhathizwa kukaJesu

Kwasekusithi ngalezonsuku g  kwafika uJesu evela eNazaretha yeGalili h , wabhabhathizwa nguJohane eJordani. 10 Wenela ukukhuphuka emanzini, wabona amazulu eqhekezeka, loMoya kungathi lijuba esehlela phezu kwakhe; 11 kwasekusiza ilizwi livela emazulwini, lathi: Wena uyiNdodana yami ethandekayo, engithokoza ngayo.

Ukulingwa kukaJesu

12 Njalo uMoya i  wahle wamqhubela enkangala j . 13 Wayekhona-ke lapho enkangala insuku ezingamatshumi amane elingwa nguSathane, wayelezilo, ingilosi zasezimnceda.

UJesu uqala ukutshumayela

14 Kwathi emva kokunikelwa kukaJohane k , uJesu wafika eGalili, etshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu l , 15 wasesithi: Isikhathi sigcwalisekile m , njalo umbuso kaNkulunkulu ususondele; phendukani, likholwe ivangeli n .

Ukubizwa kwabafundi bakuqala

16 Kwathi ehambahamba elwandle lweGalili wabona uSimoni loAndreya umfowabo, bephosela imbule olwandle; ngoba babengabagoli benhlanzi o . 17 UJesu wasesithi kubo: Ngilandelani, ngizalenza libe ngabagoli babantu. 18 Njalo bahle batshiya amambule abo, bamlandela. 19 Eseqhubeke ibangana esuka lapho, wabona uJakobe okaZebediya, loJohane umfowabo, labo babesemkhunjini belungisa amambule abo. 20 Njalo wahle wababiza; basebetshiya uyise uZebediya emkhunjini leziqatshwa, basuka bamlandela.

Ukusiliswa kwezigulane eKapenawume

21 Basebengena eKapenawume p ; kwathi ngesabatha wahle wangena esinagogeni, wafundisa q . 22 Basebebabaza ngemfundiso yakhe r ; ngoba wabafundisa njengolamandla, kodwa kungenjengababhali s .

23 Futhi kwakukhona esinagogeni labo umuntu owayelomoya ongcolileyo, wasememeza, 24 wathi: Yekela, silani lawe, Jesu weNazaretha? Uze ukusibhubhisa yini t ? Ngiyakwazi wena ukuthi ungubani u : ONgcwele kaNkulunkulu v . 25 UJesu wasemkhuza w , wathi x : Thula, uphume kuye y . 26 Futhi umoya ongcolileyo emhlukuluza ekhala ngelizwi elikhulu, waphuma kuye z . 27 Basebemangala bonke, baze babuzana, bathi: Kuyini lokhu? Yikufundisa bani okutsha lokhu, ukuthi ngamandla uyalaya labomoya abangcolileyo, futhi bamlalele. 28 Njalo yahle yaphuma indumela yakhe esigabeni sonke seGalili esizingelezeleyo.

Uninazala kaPetro labanye abagulayo bayasiliswa

29 Njalo bahle baphuma aa  esinagogeni, bangena endlini kaSimoni loAndreya, kanye loJakobe loJohane ab . 30 Futhi uninazala kaSimoni wayelele eloqhuqho, njalo bahle bamtshela ngaye ac ; 31 wasesiya kuye, wabamba isandla sakhe wamvusa; futhi uqhuqho lwahle lwamyekela, wabasebenzela.

32 Kwathi sekuhlwile, ilanga selitshona, baletha kuye bonke abagulayo lababengenwe ngamadimoni ad ; 33 njalo umuzi wonke wawubuthene emnyango ae . 34 Wasesilisa abanengi ababegula izifo ezitshiyeneyo, wakhupha amadimoni amanengi af , kavumelanga amadimoni ukuthi akhulume ag , ngoba ayemazi.

UJesu uyakhuleka; uyasuka eKapenawume

35 Njalo ekuseni kusesemnyama kakhulu wavuka waphuma ah , waya endaweni eyinkangala ai , wakhuleka khona aj . 36 USimoni lababelaye basebemdingisisa; 37 sebemtholile bathi kuye: Bonke bayakudinga. 38 Wasesithi kubo: Asiye emizini eseduze, ukuze ngitshumayele lakhona; ngoba ngiphumele lokhu ak . 39 Wasetshumayela emasinagogeni abo kulo lonke eleGalili, ekhupha amadimoni al .

UJesu usilisa umlephero

40 Kwasekufika kuye umlephero, emncenga am  eguqa ngamadolo phambi kwakhe an , esithi kuye: Aluba uthanda, ungangihlambulula. 41 UJesu wasesiba lesihelo, welula isandla, wamthinta, wathi kuye: Ngiyathanda, hlambuluka; 42 esekhulumile bahle basuka ubulephero kuye, wahlanjululwa. 43 Wasemlayisisa ao , wahle wamyekela wahamba, 44 esithi kuye: Khangela ungatsheli muntu ulutho; kodwa hamba, uziveze kumpristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho lokho uMozisi akulayayo, kube yibufakazi kubo ap . 45 Kodwa yena esephumile waqala ukutshumayela kakhulu aq  walwandisa udaba ar , kwaze kwathi wayengaselakho ukungena emzini obala, kodwa wayengaphandle ezindaweni ezizinkangala as ; beza kuye bevela enhlangothini zonke at .

Copyright information for Ndebele