aMat. 19.1-9.
b1.21; 2.13; 4.1; 6.2,6,34; 12.35; 14.49. Mat. 19.2.
cJoha. 8.6.
dGen. 2.24.
e1 Kor. 7.13.
fMat. 19.13-15. Luka 18.15-17.
gMat. 18.3.
h9.36.
iMat. 19.16-30. Luka 18.18-30.
jMat. 18.3.
kEks. 20.13-16,12.
lEks. 20.17.
mEks. 20.12,13-16.
n10.27. Mat. 19.26.
o8.34.
p10.32.
qJobe 31.24. Hlab. 52.7. Zaga 11.28. 1 Tim. 6.17. Hlab. 62.10.
r6.51; 7.37.
s10.27. Mat. 19.26.
tLuka 18.30.
u2 Kor. 12.10. 2 Thes. 1.4. 2 Tim. 3.11. Seb. 14.22.
vMat. 20.17-19. Luka 18.31-34.
wLuka 9.51; 12.50.
x10.24.
yLuka 18.32. Mat. 26.67; 27.30. Mark. 14.65; 15.19.
zMat. 20.20-28.
aaMat. 20.20.
abMat. 18.19.
acLuka 22.25-27.
ad1 Sam. 2.29; 9.22; 21.7. 2 Lan. 32.33. 2 Kor. 11.5.
aeMat. 20.29-34. Luka 18.35-43.
afLuka 18.35; 19.1.
agMat. 20.30.
ah5.41.
aiMat. 20.31. Luka 18.39.
ajJoha. 20.16.
akMat. 9.2.
alMat. 9.22. Mark. 5.34. Luka 8.48; 17.19. Seb. 4.9. Joha. 11.12. Seb. 14.9.

Mark 10

Ukuhlalisana kwabathatheneyo

Wasesukuma lapho weza emingceleni yeJudiya edabula ngaphetsheya kweJordani; amaxuku asebuya abuthana kuye a ; wasephinda ukubafundisa, njengokwejwayela kwakhe b .

Kwasekusiza kuye abaFarisi bambuza ukuthi: Kuvunyelwe yini ukuthi indoda yale umkayo? bemlinga c . Wasephendula wathi kubo: UMozisi walilayani? Basebesithi: UMozisi wavuma ukubhala incwadi yesehlukaniso, lokumala. UJesu wasephendula wathi kubo: Ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu walibhalela lumlayo; kodwa kusukela ekuqaleni kokudaliweyo, uNkulunkulu wabenza owesilisa lowesifazana. Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina, inamathele kumkayo, njalo labo ababili bazakuba nyamanye d . Ngakho kabasebabili, kodwa banyamanye. Ngakho lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo, kakungabi lamuntu okwehlukanisayo.

10 Endlini abafundi bakhe basebebuya bembuza ngalokhu. 11 Wasesithi kubo: Loba ngubani owala umkakhe athathe omunye, uyafeba kuye; 12 lomfazi uba esala indoda yakhe endele kwenye, uyafeba e .

Ukubusiswa kwabantwana abancane

13 Basebeletha abantwana abancane kuye ukuze ababambe; kodwa abafundi bakhe babakhuza ababalethayo. 14 Kodwa uJesu ekubona wathukuthela, wathi kubo: Vumelani abantwana abancane beze kimi f , lingabenqabeli. Ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanje g . 15 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ongemukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane, kasoze angene kuwo. 16 Njalo ebagona, ebeka izandla zakhe phezu kwabo, wababusisa h .

Ijaha elinothileyo

17 Esephumele endleleni, omunye wamgijimela i , eguqa phambi kwakhe wambuza wathi: Mfundisi olungileyo, ngingenzani ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade j ? 18 UJesu wasesithi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu. 19 Uyayazi imilayo ethi: Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga k , ungadlelezeli l , hlonipha uyihlo lonyoko m . 20 Wasephendula wathi kuye: Mfundisi, lezizinto zonke ngizigcinile kusukela ebutsheni bami. 21 Njalo uJesu emkhangela wamthanda n , wathi kuye: Kunye okusweleyo; hamba, uthengise konke olakho, uphe abayanga, njalo uzakuba lokuligugu ezulwini; njalo uze, uthathe isiphambano, ungilandele o . 22 Kodwa edanile ngalelilizwi wasuka wahamba edabukile; ngoba wayelempahla ezinengi.

23 UJesu wasethalaza wathi kubafundi bakhe: Kuzakuba lukhuni kangakanani kwabalenotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. 24 Abafundi basebemangala ngamazwi akhe p . Kodwa uJesu ephendula futhi wathi kubo: Bantwana, kulukhuni kangakanani kwabathembela enothweni ukungena embusweni kaNkulunkulu; 25 kulula ukuthi ikamela lithutshe entunjeni yenalithi, kulokuthi umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu q . 26 Basebemangala kakhulukazi, bekhulumisana bathi: Pho kungasindiswa bani r ? 27 UJesu wasebakhangela wathi: Kubantu kakulakwenzeka, kodwa kakunjalo kuNkulunkulu; ngoba zonke izinto ziyenzeka kuNkulunkulu s .

Umvuzo wokuzidela

28 UPetro waseqala ukuthi kuye: Khangela, thina sitshiye konke, sakulandela. 29 UJesu wasephendula wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Kakukho muntu otshiye indlu, kumbe abafowabo, kumbe odadewabo, kumbe uyise, kumbe unina, kumbe umkakhe, kumbe abantwana, kumbe amasimu, ngenxa yami levangeli, 30 ongayikwemukela ngokwekhulu khathesi ngalesisikhathi, izindlu labafowabo labodadewabo labonina labantwana lamasimu t , kanye lokuzingelwa, lempilo elaphakade esikhathini esizayo u . 31 Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina, labokucina ngabokuqala.

UJesu uphinda akhulume ngokufa lokuvuka kwakhe

32 Njalo besendleleni benyukela eJerusalema v ; uJesu wayesehamba phambi kwabo w , njalo babemangele, belandela babesesaba x . Wasethatha futhi abalitshumi lambili, waqala ukubatshela izinto ezazizamehlela 33 ukuthi: Khangelani, senyukela eJerusalema, futhi iNdodana yomuntu izanikelwa kubapristi abakhulu lakubabhali, njalo bazayigwebela ukufa, bayinikele kwabezizwe, 34 bazayiyangisa, bayitshaye ngesiswepu, bayikhafulele amathe y , bayibulale; njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke ekufeni.

UJesu ukhuza amadodana kaZebediya

35 Kwasekusiza kuye uJakobe loJohane z , amadodana kaZebediya aa , besithi: Mfundisi, sithanda ukuthi usenzele loba yini esizayicela. 36 Wasesithi kubo: Lithanda ukuthi ngilenzeleni? 37 Basebesithi kuye: Siphe ukuthi sihlale omunye ngakwesokunene sakho lomunye ngakwesokhohlo sakho ebukhosini bakho ab . 38 Kodwa uJesu wathi kubo: Kalikwazi elikucelayo. Linganatha yini inkezo engiyinathayo mina, njalo libhabhathizwe ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo mina? 39 Basebesithi kuye: Singakwenza. Kodwa uJesu wathi kubo: Isibili inkezo engiyinathayo mina lizayinatha; lizabhabhathizwa ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo mina; 40 kodwa ukuhlala ngakwesokunene sami langakwesokhohlo sami kayisikho okwami ukukupha, kodwa kungokwalabo abakulungiselweyo.

Ubukhulu obuqotho

41 Kwathi sebezwile abalitshumi baqala ukuthukuthela ngoJakobe loJohane. 42 Kodwa uJesu wababizela kuye wathi kubo: Liyazi ukuthi labo okuthiwa babusa izizwe bazibusa ngobulukhuni; lezikhulu zazo zisebenzisa amandla phezu kwazo ac . 43 Kodwa akuyikuba njalo phakathi kwenu; kodwa loba ngubani othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenu, kabe yisisebenzi senu; 44 njalo loba ngubani othanda ukuba ngowokuqala phakathi kwenu, kabe yisisebenzi sabo bonke ad . 45 Ngoba leNdodana yomuntu kayizanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza, lokunika impilo yayo ibe lihlawulo labanengi.

UBartimewu isiphofu

46 Basebefika eJeriko ae ; kwathi esephuma eJeriko, labafundi bakhe, lexuku elikhulu af , indodana kaTimewu, uBartimewu oyisiphofu ag  wayehlezi endleleni ephanza. 47 Kwathi esezwile ukuthi nguJesu weNazaretha, waqala ukumemeza lokuthi: Jesu Ndodana kaDavida, akungihawukele ah ! 48 Abanengi basebemkhuza ukuthi athule; kodwa wamemeza kakhulukazi, esithi: Ndodana kaDavida, akungihawukele ai ! 49 UJesu esima wasesithi kabizwe; basebesibiza isiphofu, besithi kuso: Mana isibindi; sukuma, uyakubiza. 50 Sasesilahla isembatho saso sasukuma seza kuJesu. 51 UJesu wasephendula wathi kuso: Ufuna ukuthi ngikwenzeleni? Isiphofu sasesisithi kuye: Raboni* aj , ukuthi ngemukele ukubona. 52 UJesu wasesithi kuso: Hamba; ukholo lwakho ak  lukusindisile. Njalo sahle semukela ukubona, salandela uJesu endleleni al .

Copyright information for Ndebele