aMat. 21.1-11. Luka 19.29-38.
bMat. 21.17.
cMat. 21.2.
dLuka 23.53. Nani 19.2.
eJoha. 12.12-15.
fHlab. 118.26.
gMat. 21.10,12,17.
hMat. 21.17.
iMat. 21.18,19.
jMat. 21.17.
kLuka 13.6.
l11.20.
mMat. 21.12-17. Luka 19.45-47.
nLuka 8.16.
oIsa. 56.7.
pJer. 7.11.
qMat. 21.45,46.Mark. 12.12. Luka 19.47.
rMat. 7.28.
sMat. 21.19-22.
t11.14.
uLuka 6.12. Seb. 3.16; 4.9. Gal. 2.16. Kol. 2.12. Jak. 2.1.
vMat. 6.5. Luka 18.11.
wMat. 6.14.
xJak. 2.13.
zMat. 21.23-27. Luka 20.1-8.

Mark 11

UJesu ungena eJerusalema

Kwathi besondela eJerusalema a , eBetfage leBethani b , entabeni yeMihlwathi, wathuma ababili kubafundi bakhe, wathi kubo: Hambani liye emzaneni okhangelene lani; lizahle lithi lingena kuwo lifice ithole likababhemi likhulekiwe c , okungazange kuhlale kulo umuntu; lilikhulule lililethe d . Njalo uba umuntu esithi kini: Likwenzelani lokhu? Lithi: INkosi iyaliswela; njalo uzahle alithumele lapha. Bahamba-ke bafica ithole likhulekiwe lisesangweni ngaphandle, endleleni; basebelikhulula. Labanye kwababemi khona bathi kubo: Lenzani likhulula ithole? Basebesitsho kubo njengoba uJesu elayile; basebebayekela bahamba. Basebeliletha ithole kuJesu, baphosela izembatho zabo phezu kwalo, wasehlala phezu kwalo. Labanengi bendlala izembatho zabo endleleni; labanye bagamula izingatsha lamahlamvu ezihlahleni, bakwendlala endleleni e . Lalabo ababehamba phambili lababelandela bamemeza, besithi: Hosana*! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi; 10 ubusisiwe umbuso kababa wethu uDavida, ozayo ebizweni leNkosi. Hosana kweliphezulu f !

11 UJesu wasengena eJerusalema, lethempelini g ; wathi esekhangele izinto zonke jikelele, sekuhlwile, waphuma waya eBethani labalitshumi lambili h .

Ukuthukwa komkhiwa

12 Lakusisa i  bephuma eBethani, walamba j . 13 Ebona umkhiwa ukhatshana, ulamahlamvu, wasondela ukuthi mhlawumbe angathola ulutho kuwo; njalo efika kuwo, katholanga lutho ngaphandle kwamahlamvu; ngoba kwakungesiso isikhathi somkhiwa k . 14 UJesu ekhuluma wathi kuwo: Kakungabi kusadla muntu isithelo kuwe kuze kube nininini. Labafundi bakhe bakuzwa l .

Ukuhlanjululwa kwethempeli

15 Basebefika eJerusalema; uJesu wasengena ethempelini waqala ukuxotsha labo ababethengisa lababethenga ethempelini; wasegenqula amatafula ababentshintshelana imali, lezihlalo zalabo ababethengisa amajuba m ; 16 wayengavumeli ukuthi umuntu athwale impahla adabule ethempelini n . 17 Wasefundisa, wathi kubo: Kakulotshiwe yini ukuthi: Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko yezizwe zonke o ? Kodwa lina seliyenze ubhalu lwabaphangi p .

18 Ababhali labapristi abakhulu basebekuzwa, badinga ukuthi bangambulala njani q ; ngoba babemesaba, ngoba lonke ixuku lamangala kakhulu ngokufundisa kwakhe r .

19 Sekusihlwa, waphuma phandle komuzi.

Ukuzuza amandla ngokholo

20 Ekuseni kakhulu besedlula s , babona umkhiwa womile kusukela empandeni. 21 UPetro wasekhumbula wathi kuye: Rabi*, khangela, umkhiwa owuqalekisileyo womile t . 22 UJesu wasephendula wathi kubo: Banini lokholo kuNkulunkulu. 23 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ozakuthi kulintaba: Phakanyiswa, uphoselwe olwandle; njalo engathandabuzi enhliziyweni yakhe, kodwa ekholwa ukuthi akutshoyo kuyenzeka, kuzakwenzeka kuye loba yini akutshoyo. 24 Ngakho ngithi kini: Konke loba yini elikucelayo likhuleka, kholwani ukuthi liyakwemukela, njalo lizakuba layo u . 25 Njalo nxa limi likhuleka v , thethelelani uba lilolutho olumelana lomuntu; ukuze uYihlo osemazulwini laye alithethelele iziphambeko zenu w . 26 Kodwa uba lina lingathetheleli, loYihlo osemazulwini kayikulithethelela iziphambeko zenu x .

Amandla kaJesu

27 Basebebuya bafika eJerusalema; kwathi ehambahamba ethempelini, abapristi abakhulu lababhali labadala beza kuye, 28 bathi kuye: Izinto lezi uzenza ngaliphi igunya; njalo ngubani okunike leligunya lokuthi wenze lezizinto? 29 UJesu wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo
 umbuzo: kumbe,  into
ube munye, njalo lingiphendule, khona ngizalitshela ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.
30 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ezulwini, kumbe ebantwini? Ngiphendulani. 31 Basebezindlisana, besithi: Uba sisithi: Ezulwini, uzakuthi: Pho kalikholwanga kuye ngani? 32 Kodwa uba sisithi: Ebantwini; besaba abantu; ngoba bonke babemphatha uJohane, ngokuthi ungumprofethi ngeqiniso. 33 Basebephendula bathi kuJesu: Kasazi. UJesu wasephendula wathi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya z .

Copyright information for Ndebele