aMat. 21.33-46. Luka 20.9-19.
bLuka 20.13. Mat. 3.17.
cMat. 21.41. Luka 20.16.
dHlab. 118.22,23.
e11.18.
fMat. 22.22.
gMat. 22.15-45. Luka 20.20-38.
hLuka 11.54.
i12.32. Luka 20.21.
jJoha. 8.6.
kMat. 22.20.
lDute. 25.5.
mLuka 20.37. Roma 11.2.
nEks. 3.6.
oLuka 20.39.
pDute. 6.4,5.
qLevi 19.18.
r12.14.
sDute. 4.35.
tLuka 2.47. Kol. 1.9.
u1 Sam. 15.22.
vHlab. 40.6. Heb. 10.6,8.
wMat. 25.24.
xMat. 22.46. Luka 20.40.
yLuka 20.41-44.
zMat. 26.55.
aaHlab. 110.1.
ab6.20.
ac4.2.
adLuka 20.45-47. Mat. 23.5.
ae16.5.
afMat. 23.6,7.
agLuka 11.43.
ahMat. 23.6, 7.
aiMat. 23.6,7.
ajLuka 11.43.
akMat. 23.14.
alLuka 21.1-4.
amJoha. 8.20. Neh. 13.4,5.
ao2 Kho. 12.9.
apMat. 5.26.
aq2 Kor. 8.12.
arJoha. 8.20. Neh. 13.4,5.
asFil. 4.11.
atLuka 8.43; 15.12,30; 21.4. 1 Joha. 3.17. Dute. 24.6.

Mark 12

Umfanekiso wabalimi besivini

Waseqala ukukhuluma labo ngemifanekiso wathi: Umuntu wahlanyela isivini, wasibiyela ngothango, wagebha isikhamelo, wakha umphotshongo, wasiqatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe. Kwathi sekuyisikhathi esifaneleyo wathuma inceku kubalimi, ukuze yemukele kubalimi okwesithelo sesivini. Kodwa bayibamba bayitshaya, bayimukisa ize. Wasebuya ethuma kubo enye inceku; laleyo bayitshaya ngamatshe bayilimaza ekhanda, bayixotsha isithelwe inhloni. Wasebuya ethuma enye; yona basebeyibulala; lezinye ezinengi, ezinye bazitshaya, lezinye bazibulala a . Ngakho eseselendodana eyodwa ethandekayo kuye b , ekucineni wayithuma kubo layo, esithi: Bazayihlonipha indodana yami. Kodwa labobalimi bakhulumisana besithi: Le yindlalifa; wozani, siyibulale, lelifa lizakuba ngelethu. Basebeyibamba bayibulala, bayiphosela ngaphandle kwesivini. Ngakho uzakwenzani umninisivini? Uzakuza ababhubhise abalimi, anikele isivini kwabanye c . 10 Kalibalanga yini lumbhalo othi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi; 11 lokhu kwenziwe yiNkosi, njalo kuyisimanga emehlweni ethu d ? 12 Basebedinga ukumbamba, kodwa besaba ixuku; ngoba babesazi ukuthi wayekhuluma lumfanekiso emelane labo e . Basebemtshiya bahamba f .

Umthelo kaKesari

13 Basebethuma kuye abanye babaFarisi labakaHerodi g , ukuze bamthiye ekukhulumeni h . 14 Basebesiza bathi kuye: Mfundisi, siyazi ukuthi wena uqotho, njalo kawukhathali ngomuntu; ngoba kawunanzi isimo somuntu, kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso i : Kuvunyelwe yini ukuthela kuKesari kumbe hatshi? 15 Sithele, kumbe singatheli? Kodwa ekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kubo: Lingilingelani j ? Lethani kimi udenariyo*, ukuze ngibone. 16 Basebeletha. Wasesithi kubo: Ngokabani lumfanekiso lalumbhalo k ? Basebesithi kuye: NgokaKesari. 17 UJesu wasephendula wathi kubo: Mnikeni uKesari okukaKesari, loNkulunkulu okukaNkulunkulu. Basebemangala ngaye.

Ukuvuka kwabafileyo

18 Basebesiza kuye abaSadusi, abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo; bambuza, bathi: 19 Mfundisi, uMozisi wasibhalela, ukuthi: Uba umfowabo womuntu esifa, atshiye umkakhe, engatshiyi bantwana, umfowabo kamthathe umkakhe, amvusele umfowabo inzalo l ; 20 kwakulezelamani eziyisikhombisa; owokuqala wasethatha umfazi, wafa engatshiyanga inzalo; 21 lowesibili wamthatha, wafa, laye engatshiyanga inzalo; lowesithathu kwaba njalo; 22 lalaba boyisikhombisa bamthatha, kabatshiyanga inzalo. Ekucineni kwabo bonke kwafa lomfazi. 23 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo, mhla bevukayo, uzakuba ngumkabani kubo; lokhu abayisikhombisa babelaye engumkabo? 24 UJesu wasephendula wathi kubo: Kaliduhanga yini ngalokhu, ngoba lingayazi imibhalo, loba amandla kaNkulunkulu? 25 Ngoba mhla bevukayo ekufeni, kabathathani, njalo kabendiswa, kodwa banjengengilosi ezisemazulwini. 26 Kodwa mayelana labafileyo, ukuthi bayavuswa, kalifundanga yini egwalweni lukaMozisi, ukuthi uNkulunkulu esihlahleni wakhuluma njani kuye m , esithi: NginguNkulunkulu kaAbrahama, loNkulunkulu kaIsaka, loNkulunkulu kaJakobe n ? 27 Kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa uNkulunkulu wabaphilayo; ngakho lina liduhile kakhulu.

Umlayo wokuqala

28 Wasefika omunye wababhali, esezwile bebuzana, esebonile ukuthi ubaphendule kuhle, wambuza wathi: Yiwuphi umlayo wokuqala kuyo yonke o ? 29 UJesu wasemphendula wathi: Owokuqala kuyo yonke imilayo ngowokuthi: Zwana, Israyeli: INkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi yinye; 30 njalo wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke, langamandla akho wonke. Yilo umlayo owokuqala p . 31 Lowesibili uyafanana, yilo: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena q . Kawukho omunye umlayo omkhulu kulale. 32 Umbhali wasesithi kuye: Kuhle, Mfundisi, utsho okuqotho ukuthi kuloNkulunkulu oyedwa r , langaphandle kwakhe kakho omunye; 33 lokumthanda ngenhliziyo yonke s , langokuqedisisa konke, langomphefumulo wonke, langamandla wonke, lokuthanda umakhelwane njengawe t , kuyedlula yonke u  iminikelo yokutshiswa lemihlatshelo v . 34 UJesu esembona ukuthi uphendule ngenhlakanipho, wathi kuye: Kawukhatshana lombuso kaNkulunkulu w . Njalo kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza x .

UKristu losendo lwakhe

35 UJesu y , efundisa ethempelini z , wasephendula wathi: Batsho njani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavida? 36 Ngoba uDavida uqobo lwakhe ngoMoya oyiNgcwele wathi: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho aa . 37 Ngakho uDavida uqobo lwakhe umbiza ngokuthi yiNkosi; pho uyindodana yakhe njani?

Lexuku elikhulu lamuzwa ngokuthokoza ab .

UJesu usola ababhali

38 Wasesithi kubo ekufundiseni kwakhe ac : Qaphelani ababhali ad , abathanda ukuhamba bembethe izembatho ezinde ae , lokubingelelwa emidangeni af, ag , 39 lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni ah , lezihlalo zabahloniphekayo ekudleni kwantambama ai, aj ; 40 abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa; laba bazakwemukela ukulahlwa okukhulu ak .

Umnikelo womfelokazi

41 UJesu wasehlala phansi al  maqondana lesitsha somnikelo wabona ukuthi ixuku liphosela njani imali am,
 imali: uhlamvu lwemali yethusi; bona Mat. 10.9
esitsheni somnikelo ao ; labanothileyo abanengi baphosela okunengi.
42 Kwasekufika umfelokazi othile ongumyanga waphosela inhlamvana ezimbili ezincane zemali, ezenza indibilitshi ap . 43 Wasebizela kuye abafundi bakhe, wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula bonke aq  laba abaphoseleyo esitsheni somnikelo ar ; 44 ngoba bonke baphosele kokunengi kwabo; kodwa yena ebuyangeni bakhe as  uphosele konke alakho, konke okwempilo yakhe at .

Copyright information for Ndebele