a14.1,2, Mat. 26.2-5. Luka 22.1,2.
bMat. 26.6-13. Joha. 12.1-8.
cMat. 26.12.
d14.10,11, Mat. 26.14-16. Luka 22.3-6. Joha. 13.2,27,30.
e2 Tim. 4.2. Mat. 26.16. Luka 22.6.
fMat. 26.17-19. Luka 22.7-13.
gLuka 22.8.
hLuka 2.7.
iMat. 26.20-24.
jJoha. 8.9.
kMat. 26.26-29. Luka 22.19,20. 1 Kor. 11.23-25.
lZek. 13.7.
mJoha. 21.15.
n14.68,72. Mat. 26.34,75. Luka 22.34,60. Joha. 13.38; 18.27.
oMat. 26.36-46. Luka 22.39-42,45,46.
p9.15.
qJoha. 12.27; 13.1. Mark. 14.41. Luka 22.53.
rRoma 8.15. Gal. 4.6.
sMat. 19.26. Heb. 5.7.
tMat. 19.26. Heb. 5.7.
uMat. 26.39,42.
v9.6.
wJoha. 13.1.
xMat. 26.47-56. Luka 22.47-53. Joha. 18.3-11.
y2 Sam. 4.12.
z14.61-65, Luka 22.54. Mat. 26.57-68. Joha. 18.12-15. Joha. 18.19-24. Luka 22.63-65. Luka 22.67-69.
aa14.67. Joha. 18.18,25.
ab14.59.
ac15.29.
adSeb. 7.48; 17.24. Heb. 9.11,24.
ae2 Kor. 5.1.
af14.59.
agMat. 24.30.
ahEsta 7.8. Luka 22.64.
aiMat. 26.28. Luka 22.64.
ajMat. 26.67.
akMat. 26.69-75. Luka 22.55-62. Joha. 18.16-18. Joha. 18.25-27.
al14.54. Joha. 18.17.
am14.54.
an14.30.
aoMat. 26.71.
apLuka 22.59.
aqSeb. 2.7.
ar14.30.

Mark 14

Iqhinga lokumbulala uJesu

Kwathi emva kwensuku ezimbili kwaba khona iphasika lomkhosi wesinkwa esingelamvubelo; abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukuthi bangambamba njani ngobuqili bambulale; kodwa bathi: Kungabi ngomkhosi, hlezi kube lesiphithiphithi sabantu a .

UJesu uyagcotshwa eBethani

Kwathi eseBethani, endlini kaSimoni umlephero, ehlezi ekudleni, kwafika owesifazana ephethe umfuma we-alibasta* wamagcobo awenadi* uqobo aligugu elikhulu; wasephahlaza umfuma we-alibasta, wawathela ekhanda lakhe. Kwakukhona abanye abathukuthelayo ngaphakathi kwabo, besithi: Kwenzelwani ukumotshwa kwalamagcobo? Ngoba la abengathengiswa ngemali edlula odenariyo* abangamakhulu amathathu, besekunikwa abayanga. Basebemsola. Kodwa uJesu wathi: Myekeleni; limhluphelani? Wenze umsebenzi omuhle kimi. Ngoba abayanga lihlala lilabo, futhi uba lithanda lingabenzela okuhle; kodwa mina kalihlali lilami b . Yena wenzile abengakwenza; uqalile ngaphambili ukuwugcobela ukungcwatshwa umzimba wami c . Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngaphi emhlabeni wonke lapho okuzatshunyayelwa khona lelivangeli, lalokhu akwenzileyo kuzakhulunywa ngakho kube yisikhumbuzo ngaye.

Umvuzo wokumnikela uJesu

10 UJudasi Iskariyothi, omunye wabalitshumi lambili, wasesiya kubapristi abakhulu, ukuze amnikele kubo d . 11 Futhi sebezwile bathokoza, bathembisa ukumnika imali; wasedinga ukuthi angamnikela njani kuhle e .

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

12 Kwathi ngosuku lokuqala lwesinkwa esingelamvubelo, ababehlaba ngalo iphasika, abafundi bakhe bathi kuye: Uthanda ukuthi siyelungisa ngaphi ukuze udle iphasika f ? 13 Wasethuma ababili kubafundi bakhe g , wathi kubo: Hambani liye emzini, njalo umuntu uzahlangana lani ethwele imbiza yamanzi; limlandele, 14 njalo loba kungaphi azangena khona, kalibokuthi kumninindlu: UMfundisi uthi: Ingaphi indlu yezihambi, lapho engingadlela khona iphasika labafundi bami h ? 15 Futhi yena uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu eyendlelweyo elungisiweyo; silungiseleni khona. 16 Abafundi bakhe basebephuma, bangena emzini, bathola kunjengokutsho kwakhe kubo ; basebelungisa iphasika.

17 Kwathi sekukusihlwa wafika labalitshumi lambili. 18 Sebehlezi besidla, uJesu wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu, odla lami, uzanginikela i . 19 Basebeqala ukudabuka, bathi kuye ngamunye ngamunye: Yimi yini? Lomunye: Yimi yini j ? 20 Kodwa waphendula wathi kubo: Ngomunye wabalitshumi lambili, otsheba kanye lami emganwini. 21 Sibili iNdodana yomuntu ihamba, njengokulotshiweyo ngayo; kodwa maye kulowomuntu enikelwa nguye iNdodana yomuntu! Bekungakuhle kuye aluba lowomuntu wayengazalwanga.

22 Kwathi besidla, uJesu wathatha isinkwa, wasibusisa wasihlephula, wabanika, wathi: Thathani, lidle; lokhu kungumzimba wami. 23 Wasethatha inkezo, esebongile wabanika; basebenatha kuyo bonke. 24 Wasesithi kubo: Leli ligazi lami, elesivumelwano esitsha, elichithelwa abanengi k . 25 Ngiqinisile ngithi kini: Angisayikunatha okwesithelo sevini, kuze kufike lolosuku engizasinatha ngalo sisitsha embusweni kaNkulunkulu. 26 Kwathi sebehlabele ingoma yokudumisa baphuma baya entabeni yeMihlwathi.

Ukuxwayiswa kukaPetro

27 UJesu wasesithi kubo: Lonke lizakhubeka ngami ngalobubusuku; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizatshaya umelusi, izimvu besezihlakazeka l . 28 Kodwa emva kokuvuswa kwami, ngizalandulela ukuya eGalili. 29 Kodwa uPetro wathi kuye: Lanxa bonke bezakhubeka, kodwa hatshi mina m . 30 UJesu wasesithi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Lamuhla ngalobubusuku, lingakakhali kabili iqhude, uzangiphika kathathu n . 31 Kodwa waqinisa ngamandla esithi: Loba kudingeka ngife lawe, angisoze ngikuphike. Basebesitsho njalo labo bonke.

EGetsemane

32 Basebefika endaweni ebizo layo yiGetsemane; wasesithi kubafundi bakhe: Hlalani phansi lapha, ngisayakhuleka o . 33 Wasethatha kanye laye uPetro loJakobe loJohane, waseqala ukudatshulwa sibili lokukhathazeka kakhulu. 34 Wasesithi kubo: Umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufeni; hlalani lapha lilinde p . 35 Waseqhubeka ibangana, wawela emhlabathini, wakhuleka ukuthi, uba kungenzeka, kudlule kuye lelihola q . 36 Wasesithi: Aba*, Baba r , zonke izinto ziyenzeka kuwe. Susa linkezo kimi s ; kodwa kungabi yikuthi ngithandani mina, kodwa kube yikuthi uthandani wena t . 37 Wasesiza, wabafica belele, wathi kuPetro: Simoni, ulele yini? Ubungelinde yini ihola libe linye? 38 Lindani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweni. Umoya uyavuma-ke, kodwa inyama ibuthakathaka. 39 Wasebuya wahamba wayakhuleka, esitsho wona lawomazwi u . 40 Wasebuya wabafica futhi belele; ngoba amehlo abo ayenzima, kodwa babengazi ukuthi bazamphendula bathini v . 41 Wasesiza ngokwesithathu, wathi kubo: Qhubekani lilele-ke liphumule. Kwanele; ihola selifikile; khangelani, iNdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zezoni. 42 Sukumani, sihambe; khangelani, onginikelayo useduze w .

Ukubotshwa kukaJesu lokuthethwa kwecala lakhe

43 Kwathi esakhuluma, wahle wafika uJudasi, omunye wabalitshumi lambili, njalo elexuku elikhulu elilezinkemba lezinduku, livela kubapristi abakhulu lababhali labadala. 44 Lomnikelayo wayebanike isiboniso, esithi: Lowo engizamanga, nguye; limbambe, limqhube limqinise. 45 Esefikile, wahle wasondela kuye wathi: Rabi*, Rabi! Wasemanga. 46 Basebemdumela, bambamba. 47 Lomunye kwababemi khona wakhokha inkemba wagadla inceku yompristi omkhulu, waquma indlebe yayo.

48 UJesu wasephendula wathi kubo: Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lilezinkemba lezinduku ukuzangibamba? 49 Bengilani insuku ngensuku ethempelini ngifundisa, kodwa kalingibambanga; kodwa lokhu kwenzeke ukuze kugcwaliseke imibhalo x . 50 Bonke basebemtshiya babaleka. 51 Lejaha elithile lamlandela, lembethe ilembu elicolekileyo emzimbeni onqunu. Aselibamba amajaha y ; 52 laselitshiya ilembu elicolekileyo lababalekela linqunu.

UJesu uphambi kompristi omkhulu

53 Basebemqhuba uJesu bamusa kumpristi omkhulu; basebebuthana kuye abapristi abakhulu bonke labadala lababhali z . 54 UPetro wasemlandela ekhatshana waze waba phakathi kweguma lompristi omkhulu; wayehlezi kanye lezinceku, esotha umlilo aa .

55 Labapristi abakhulu lomphakathi wonke badinga ubufakazi ngoJesu, ukuze bambulale; kodwa kababutholanga. 56 Ngoba abanengi bafakaza amanga ngaye, kodwa ubufakazi babo kabuvumelananga ab . 57 Kwasekusukuma abanye bafakaza amanga amelana laye besithi: 58 Thina samuzwa esithi: Mina ngizadiliza lelithempeli ac  elenziwe ngezandla ad , njalo ngakhe elinye elingenziwanga ngezandla ae  ngensuku ezintathu. 59 Loba kunjalo ubufakazi babo kabuvumelananga af . 60 Kwasekusukuma umpristi omkhulu phakathi kwabo wambuza uJesu, esithi: Kawuphenduli lutho yini? Bafakazani laba okumelana lawe? 61 Kodwa wathula, kaphendulanga lutho. Umpristi omkhulu wabuya wambuza, wathi kuye: Wena unguKristu, iNdodana yoBusisiweyo yini? 62 UJesu wasesithi: Mina nginguye. Njalo lizabona iNdodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla, isiza ngamayezi ezulu ag . 63 Umpristi omkhulu wasedabula izembatho zakhe wathi: Sisaswelelani abafakazi? 64 Liyizwile inhlamba; licabangani? Bonke basebemlahla ukuthi ulecala lokufa.

65 Abanye basebeqala ukumkhafulela amathe, lokumgubuzela ubuso, lokumdutshuza ah , lokuthi kuye: Profetha ai ! Izinceku zasezimwakala aj .

UPetro ulandula uJesu

66 UPetro esegumeni ngaphansi ak , kwafika enye yezincekukazi zompristi omkhulu al ; 67 isibona uPetro esotha, yamkhangela yathi: Lawe ubulomNazaretha, uJesu am . 68 Kodwa waphika, wathi: Kangikwazi, futhi kangikuqedisisi okutshoyo. Wasephuma phandle, waya entubeni; laselikhala iqhude an .

69 Njalo incekukazi encane imbona yabuya yaqala ukutsho kwababemi khona ukuthi: Lo ungomunye wabo ao . 70 Kodwa wabuya waphika. Kwathi emva kwesikhatshana futhi labo ababemi khona bathi kuPetro: Ngeqiniso ungomunye wabo; ngoba lawe ungumGalili ap , lolimi lwakho luyavumelana aq . 71 Waseqala ukuqalekisa lokufunga esithi: Kangimazi lumuntu elimtshoyo. 72 Iqhude laselikhala ngokwesibili. UPetro wasekhumbula ilizwi uJesu ayelitshilo kuye lokuthi: Lingakakhali kabili iqhude, uzangiphika kathathu ar . Esenakane ngalokhu wakhala.

Copyright information for Ndebele