aMat. 27.1. Luka 22.66.
bMat. 5.22.
cLuka 23.1. Joha. 18.28.
dMat. 27.11-14. Luka 23.2,3. Joha. 18.29-38.
eMat. 27.15-26. Luka 23.17-25. Joha. 18.39,40.
fLuka 23.5.
gJoha. 18.40.
hMat. 27.27-32.
iMat. 26.3.
jMat. 27.27.
kMat. 8.2.
lSeb. 19.33. 1 Tim. 1.20. 2 Tim. 4.14.
mRoma 16.13.
nMat. 27.33-56.
oLuka 23.33. Joha. 19.17.
pJoha. 19.39.
qJoha. 19.14.
rMat. 22.20.
sIsa. 53.12. Luka 22.37.
tHlab. 22.1.
uLuka 23.46.
vMat. 27.54. Luka 23.47.
w16.1. Mat. 27.56.
xMat. 27.57-61. Luka 23.50-56. Joha. 19.38-42.
yMat. 27.62.
zLuka 23.50.
aaSeb. 13.50; 17.12.
abLuka 2.25.
ac15.39.
adLuka 23.55.

Mark 15

UJesu uphambi kukaPilatu

Kwathi khonokho ekuseni kakhulu abapristi abakhulu benza umhlangano kanye labadala lababhali a , lomphakathi wonke b , bambopha uJesu bamqhuba bamnikela kuPilatu c . UPilatu wasembuza wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? Wasemphendula wathi kuye: Uyatsho wena. Abapristi abakhulu basebemmangalela ngezinto ezinengi; kodwa yena kaphendulanga lutho. UPilatu wasebuya embuza, wathi: Kawuphenduli lutho yini? Khangela, zingaki izinto abazifakazayo ezimelana lawe. Kodwa uJesu kabesaphendula lutho, waze wamangala uPilatu d .

Langomkhosi wayebakhululela isibotshwa esisodwa, loba yisiphi abasicelayo. Kwakukhona umuntu othiwa nguBarabasi, owayebotshiwe lalabo ababevukele umbuso laye, ababebulele ekuvukeleni umbuso. Ixuku laselimemeza laqala ukucela ukuthi alenzele njengezikhathi zonke. UPilatu wasebaphendula, wathi: Lithanda ukuthi ngilikhululele iNkosi yamaJuda yini e ? 10 Ngoba wayekwazi ukuthi ngomona abapristi abakhulu bamnikele. 11 Kodwa abapristi abakhulu bavusa ixuku, ukuthi kungcono alikhululele uBarabasi f . 12 UPilatu wasephendula wathi futhi kubo: Pho lifuna ngimenzeni lo elithi uyiNkosi yamaJuda? 13 Basebememeza futhi bathi: Mbethele! 14 Kodwa uPilatu wathi kubo: Ngoba wenze ububi bani? Kodwa bamemeza kakhulu bathi: Mbethele!

15 Khona uPilatu ethanda ukukholisa ixuku, wabakhululela uBarabasi; kodwa wamnikela uJesu, esemtshaye ngesiswepu, ukuthi abethelwe g .

Abebutho bamenza uJesu inhlekisa

16 Abebutho basebemngenisa h  phakathi, egumeni i , eliyindlu yombusi, basebebizela ibutho lonke ndawonye j , 17 bamgqokisa okuyibubende, sebeluke umqhele wameva bamethesa, 18 baqala ukumbingelela besithi: Bayethe, Nkosi yamaJuda! 19 Batshaya ikhanda lakhe ngomhlanga, bamkhafulela amathe, baguqa ngamadolo bamkhonza k . 20 Sebemklolodele, bamhlubula okuyibubende, bamgqokisa ezakhe izembatho. Basebemusa phandle ukuze bambethele.

UJesu esiphambanweni

21 Babamba ngamandla omunye owayesedlula othiwa nguSimoni umKurene, evela emaphandleni, uyise kaAleksandro l  loRufusi m , ukuthi athwale isiphambano sakhe.

22 Basebemusa endaweni n  ethiwa yiGolgotha, okuyikuthi ngokuphendulelwa, iNdawo yokhakhayi o . 23 Basebemnika iwayini lixutshaniswe lenhlaka ukuthi alinathe p ; kodwa kalemukelanga. 24 Sebembethele, babelana izembatho zakhe, benza inkatho yokuphosa ngazo, ukuthi ngamunye uzathathani. 25 Kwakulihola lesithathu*, njalo bambethela q . 26 Futhi kwakulombhalo wecala lakhe elalibhalwe phezulu usithi: INKOSI YAMAJUDA r .

27 Njalo babethelwa kanye laye abaphangi ababili, omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo sakhe. 28 Wasugcwaliseka umbhalo othi: Futhi wabalwa kanye lezoni s .

29 Labedlulayo bamhlambaza, benikina amakhanda abo, besithi: Hiya, wena odiliza ithempeli, ulakhe ngensuku ezintathu, 30 zisindise, wehle esiphambanweni. 31 Langokunjalo abapristi abakhulu labo bakloloda kanye lababhali bathi omunye komunye: Wasindisa abanye, angezisindise yena. 32 UKristu iNkosi yakoIsrayeli kehle khathesi esiphambanweni, ukuze sibone sikholwe. Lababebethelwe kanye laye bamklolodela.

Ukufa kukaJesu

33 Kwathi sekufike ihola lesithupha*, kwaba khona ubumnyama phezu komhlaba wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye*. 34 Ngehola lesificamunwemunye uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi, "Eloyi, Eloyi, lama sabaktani?" Okuyikuthi ngokuphendulelwa: Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni t ? 35 Labanye kwababemi khona besizwa bathi: Khangelani, ubiza uElija. 36 Wasegijima omunye, wagcwalisa uzipho ngeviniga, waluhloma emhlangeni, wamnika ukuthi anathe, esithi: Yekelani, sibone uba uElija uzakuza amethule. 37 UJesu wasememeza ngelizwi elikhulu waphefumula okokucina u .

38 Leveyili lethempeli ladatshulwa laba zincezu ezimbili laqala phezulu lisiya phansi. 39 Kwathi induna yekhulu eyayimi maqondana laye ibona ukuthi ukhale njalo, waphefumula okokucina, yathi: Ngeqiniso lumuntu ubeyiNdodana kaNkulunkulu v .

40 Kwakukhona labesifazana bebukele bekhatshana, okwakukhona phakathi kwabo loMariya Magadalena, loMariya unina kaJakobe omncinyane lokaJose, loSalome, 41 (labo ababemlandela, eseseGalili, bemncedisa), labanye abesifazana abanengi abenyukela eJerusalema w  laye.

Ukungcwatshwa kukaJesu

42 Kwathi sekuhlwile x , ngoba kwakungamalungiselelo, okuyikuthi usuku phambi kwesabatha y , 43 wafika uJosefa owayevela eArimathiya, ilunga z  elihloniphekayo aa  lomphakathi, owayelindele laye umbuso kaNkulunkulu ab ; wangena ngesibindi kuPilatu, wacela isidumbu sikaJesu. 44 UPilatu wasemangala ngokuthi usefile; wabizela kuye induna yekhulu, wayibuza ukuthi kambe sekuyisikhathi efile. 45 Esazisiwe yinduna yekhulu, wamnika uJosefa isidumbu ac . 46 Wasethenga ilembu elicolekileyo, wamethula, wamgoqela ngelembu elicolekileyo, wambeka engcwabeni elaligujwe edwaleni; wagiqela ilitshe emnyango wengcwaba. 47 Futhi uMariya Magadalena loMariya unina kaJose babona lapho ayebekwa khona ad .

Copyright information for Ndebele