aMat. 28.1-8. Luka 24.1-10.
b15.40.
cJoha. 20.1.
d15.40.
e15.40.
fLuka 23.56; 24.1. Joha. 19.40.
gLuka 24.1. Joha. 20.1.
hMat. 13.6.
iLuka 24.1. Joha. 20.1.
j15.46.
kMat. 28.2.
lLuka 24.3. Joha. 20.11,12.
m12.38. Luka 20.46.
nIsam. 6.11; 7.9,13.
o9.15.
p9.15.
q14.29,31,37,72.
r14.28. Mat. 26.32.
s14.10. Luka 24.9.
t16.2.
uJoha. 20.14.
vMat. 27.56.
wLuka 8.2.
xJoha. 20.18. Mat. 28.10. Luka 24.10.
yJoha. 16.20.
zLuka 24.11,25.
aaLuka 9.29.
abLuka 24.13.
acLuka 24.33-35.
adLuka 24.36. Joha. 20.19. 1 Kor. 15.5. Joha. 21.1.
afMat. 9.10; 26.7. Luka 7.37; 22.27.Mat. 14.9. Luka 7.49; 14.10,15. Joha. 12.2.
ag10.5. Mat. 19.8.
ah16.11,13.
aiMat. 28.19.
ajKol. 1.23.
akJoha. 3.18,36. Seb. 8.37; 16.30,31. Roma 10.9.
alMat. 28.19. Seb. 2.38. 1 Pet. 3.21.
amJoha. 3.18,36; 12.48. 2 Thes. 2.12.
anLuka 1.3.
aoLuka 10.17. Seb. 5.16; 8.7; 16.18; 19.12.
apSeb. 2.4.
aqLuka 10.19. Seb. 28.3-5.
ar8.23,25. Seb. 9.12,17. Luka 13.13.
asSeb. 5.15,16; 28.8. Jak. 5.14,15.
atSeb. 1.3.
auLuka 24.51. Seb. 1.2.
avHlab. 110.1.
aw16.19. Heb. 2.3,4.
axHeb. 2.3.
ayLuka 1.2.
azSeb. 5.12; 14.3. Heb. 2.4.

Mark 16

Ukuvuka kukaJesu

Isabatha selidlulile a , uMariya Magadalena b, c  loMariya unina kaJakobe d  loSalome e  bathenga amakha, ukuze bahambe bayemgcoba f . Kwathi ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza engcwabeni g , ekuphumeni kwelanga h, i . Basebekhulumisana besithi: Ngubani ozasigiqela ilitshe lisuke emnyango wengcwaba? Futhi bathi ukukhangela babona ilitshe seligiqwe lasuswa; ngoba lalilikhulu kakhulu j .

Kuthe bengena engcwabeni k , babona ijaha lihlezi ngakwesokunene l , lembethe isembatho eside m  esimhlophe n ; besaba o . Kodwa lathi kubo: Lingesabi; lidinga uJesu weNazaretha obebethelwe; uvukile, kakho lapha; khangelani, indawo lapho abebembeke khona p . Kodwa hambani, litshele abafundi bakhe loPetro ukuthi uzalandulela ukuya eGalili q ; lizambona khona, njengalokho ayekutshilo kini r .

Basebephuma ngokuphangisa babaleka engcwabeni; futhi ukuqhuqha lokwethuka kwababamba; futhi kabakhulumanga lutho emuntwini, ngoba babesesaba s .

Ukuzibonakalisa kukaJesu emva kokuvuka kwakhe

Kwathi uJesu esevukile ekuseni kakhulu ngolokuqala lweviki t , wabonakala kuqala u  kuMariya Magadalena v , ayekhuphe kuye amadimoni ayisikhombisa w . 10 Yena wasuka wababikela labo ababelaye x , belila bekhala y . 11 Labo sebezwile ukuthi uyaphila lokuthi ubonwe nguye, kabakholwanga z .

12 Njalo emva kwalezizinto wabonakala ngesinye isimo aa  kwababili babo behamba, besiya emaphandleni ab . 13 Labo bahamba babikela abanye; lalabo kababakholwanga ac .

14 Emva kwalokhu wabonakala kwabalitshumi lanye ad  behlezi ekudleni
 behlezi ekudleni: kumbe,  ndawonye
, wasola ukungakholwa kwabo af  lobulukhuni benhliziyo ag , ngoba bengakholwanga labo abambonayo esevukile ah .
15 Wasesithi kubo: Hambani liye emhlabeni wonke ai , litshumayele ivangeli kuso sonke isidalwa aj . 16 Lowo okholwayo ak  abhabhathizwe uzasindiswa al ; kodwa ongakholwayo uzalahlwa am . 17 Lalezizibonakaliso zizabalandela abakholwayo an ; ebizweni lami bazakhupha amadimoni ao ; bakhulume ngendimi ezintsha ap ; 18 bazadobha izinyoka; uba benatha loba yikuphi okubulalayo aq , kakusoze kubalimaze; bazabeka izandla ar  phezu kwabagulayo, futhi bazaphila as .

Ukwenyuka kukaJesu

19 Ngakho iNkosi, emva kokuthi isikhulumile labo at , yakhutshulelwa ezulwini au , yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu av . 20 Bona basebephuma batshumayela endaweni zonke, iNkosi isebenza labo aw , iqinisa ax  ilizwi ay  ngezibonakaliso ezazilandela az . Ameni.

Copyright information for Ndebele