aMat.9.1. Luka 5.17.
bMat. 26.61.
c3.19.
dJoha. 21.25.
eJoha. 21.25.
fLuka 5.19.
gGal. 4.15.
hMat. 9.2.
iLuka 3.15.
jHlab. 32.5. Isa. 43.25. Jobe 14.4.
kLuka 3.15.
lMat. 9.2.
mLuka 2.47.
n1.45.
oMat. 9.9.
pLuka 5.29. Mat. 9.10.
qMat. 9.14-17. Luka 5.33.
rLuka 17.22.
s2.23-26,28, Mat. 12.1-8. Luka 6.1-5.
tHlu. 17.8.
u1 Lan. 24.6. 2 Sam. 8.17. 1 Sam. 21.1.
vEks. 23.12. Dute. 5.14.
wMat. 12.8.

Mark 2

UJesu usilisa umuntu oyisigoga

1 Esebuye wangena eKapenawume a  emva kwezinsuku b  ; kwasekuzwakala ukuthi usendlini c  . 2Njalo kwahle kwabuthana abanengi, akwazabe kusaba lendawo yabo d  , hatshi langasemnyango; wasekhuluma ilizwi kubo. 3Basebesiza kuye, beletha oyisigoga, ethwelwe ngabane e  . 4Babengelakusondela kuye ngenxa yexuku, bavula f  uphahla lapho ayekhona, bathi sebelubhobozile behlisa ithala alele kulo oyisigoga g  . 5Njalo uJesu ebona ukholo lwabo wathi koyisigoga: Ndodana, izono zakho uzithethelelwe h  . 6Kodwa abanye bababhali ababehlezi lapho, banakana enhliziyweni zabo i  , bathi: 7Ukhulumelani inhlamba enje lo? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu j  ? 8Njalo wahle wakwazi uJesu emoyeni wakhe ukuthi babenakana njalo phakathi kwabo, wathi kubo: Linakanelani izinto lezi enhliziyweni zenu k  ? 9Yikuphi okulula, ukuthi koyisigoga: Izono zakho uzithethelelwe l  , kumbe ukuthi: Sukuma, uthathe icansi lakho, uhambe? 10Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni (wathi koyisigoga): 11Ngithi kuwe: Sukuma uthathe icansi lakho, uye endlini yakho. 12Njalo wahle wasukuma, wathatha icansi, waphuma phambi kwabo bonke; baze bamangala bonke m  , bamdumisa uNkulunkulu, besithi: Kasizange sikubone okunje.

Ukubizwa kukaLevi

13Wasebuya esiya elwandle, ixuku lonke laselisiza kuye, wasebafundisa n  . 14Esedlula wabona uLevi okaAlfewu ehlezi endlini yokuthelisela, wasesithi kuye: Ngilandela. Wasesukuma wamlandela o  .

15Kwasekusithi ehlezi endlini yakhe, labathelisi abanengi lezoni bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe p  ; ngoba babebanengi, bemlandela. 16Kwathi ababhali labaFarisi, bembona esidla labathelisi lezoni, bathi kubafundi bakhe: Kungani esidla enatha labathelisi lezoni? 17Kwathi uJesu esezwile wathi kubo: Abaphilileyo kabadingi melaphi, kodwa abagulayo. Kangizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukeni.

Ukuzila ukudla

18Njalo abafundi bakaJohane lababaFarisi babezila ukudla; abantu basebesiza bathi kuye: Kungani abafundi bakaJohane lababaFarisi bezila ukudla, kodwa abafundi bakho bengazili ukudla q  ? 19UJesu wasesithi kubo: Abantwana abasendlini yomthimba bangazila yini ukudla, umyeni eselabo? Bangezile, ingqe ngesikhathi umyeni eselabo; 20kodwa zizafika insuku lapho umyeni azasuswa kubo, njalo khona bezazila ukudla ngalezonsuku r  . 21Futhi kakho othungela isichibi selembu elingakafinyeli esembathweni esidala; uba-ke kungenjalo okubekelweyo kudabuke kiso, okutsha kwesidala, kuqhele ukudabuka. 22Futhi kakho othela iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo iwayini elitsha lidabula imigodla, lichitheke iwayini lemigodla yonakale; kodwa iwayini elitsha limele lifakwe emigodleni emitsha.

UJesu uchasisa umlayo wesabatha

23Kwasekusithi edabula emasimini amabele ngesabatha s  , abafundi bakhe basebeqala ukukha izikhwebu behamba t  . 24AbaFarisi basebesithi kuye: Khangela, kungani besenza okungavunyelwayo ngesabatha? 25Yena wasesithi kubo: Kalizange libale yini uDavida akwenzayo, mhla eswele, elambile, yena lababelaye? 26Ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu esikhathini uAbhiyatha engumpristi omkhulu u  , wadla izinkwa zokubukiswa ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi, wabanika lababelaye? 27Wasesithi kubo: Isabatha lenziwa ngenxa yomuntu, njalo umuntu kenziwanga ngenxa yesabatha v  ; 28ngakho iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha w  .

Copyright information for Ndebele