aMat.9.1. Luka 5.17.
bMat. 26.61.
c3.19.
dJoha. 21.25.
eJoha. 21.25.
fLuka 5.19.
gGal. 4.15.
hMat. 9.2.
iLuka 3.15.
jHlab. 32.5. Isa. 43.25. Jobe 14.4.
kLuka 3.15.
lMat. 9.2.
mLuka 2.47.
n1.45.
oMat. 9.9.
pLuka 5.29. Mat. 9.10.
qMat. 9.14-17. Luka 5.33.
rLuka 17.22.
s2.23-26,28, Mat. 12.1-8. Luka 6.1-5.
tHlu. 17.8.
u1 Lan. 24.6. 2 Sam. 8.17. 1 Sam. 21.1.
vEks. 23.12. Dute. 5.14.
wMat. 12.8.

Mark 2

UJesu usilisa umuntu oyisigoga

Esebuye wangena eKapenawume a  emva kwezinsuku b ; kwasekuzwakala ukuthi usendlini c . Njalo kwahle kwabuthana abanengi, akwazabe kusaba lendawo yabo d , hatshi langasemnyango; wasekhuluma ilizwi kubo. Basebesiza kuye, beletha oyisigoga, ethwelwe ngabane e . Babengelakusondela kuye ngenxa yexuku, bavula f  uphahla lapho ayekhona, bathi sebelubhobozile behlisa ithala alele kulo oyisigoga g . Njalo uJesu ebona ukholo lwabo wathi koyisigoga: Ndodana, izono zakho uzithethelelwe h . Kodwa abanye bababhali ababehlezi lapho, banakana enhliziyweni zabo i , bathi: Ukhulumelani inhlamba enje lo? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu j ? Njalo wahle wakwazi uJesu emoyeni wakhe ukuthi babenakana njalo phakathi kwabo, wathi kubo: Linakanelani izinto lezi enhliziyweni zenu k ? Yikuphi okulula, ukuthi koyisigoga: Izono zakho uzithethelelwe l , kumbe ukuthi: Sukuma, uthathe icansi lakho, uhambe? 10 Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni (wathi koyisigoga): 11 Ngithi kuwe: Sukuma uthathe icansi lakho, uye endlini yakho. 12 Njalo wahle wasukuma, wathatha icansi, waphuma phambi kwabo bonke; baze bamangala bonke m , bamdumisa uNkulunkulu, besithi: Kasizange sikubone okunje.

Ukubizwa kukaLevi

13 Wasebuya esiya elwandle, ixuku lonke laselisiza kuye, wasebafundisa n . 14 Esedlula wabona uLevi okaAlfewu ehlezi endlini yokuthelisela, wasesithi kuye: Ngilandela. Wasesukuma wamlandela o .

15 Kwasekusithi ehlezi endlini yakhe, labathelisi abanengi lezoni bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe p ; ngoba babebanengi, bemlandela. 16 Kwathi ababhali labaFarisi, bembona esidla labathelisi lezoni, bathi kubafundi bakhe: Kungani esidla enatha labathelisi lezoni? 17 Kwathi uJesu esezwile wathi kubo: Abaphilileyo kabadingi melaphi, kodwa abagulayo. Kangizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukeni.

Ukuzila ukudla

18 Njalo abafundi bakaJohane lababaFarisi babezila ukudla; abantu basebesiza bathi kuye: Kungani abafundi bakaJohane lababaFarisi bezila ukudla, kodwa abafundi bakho bengazili ukudla q ? 19 UJesu wasesithi kubo: Abantwana abasendlini yomthimba bangazila yini ukudla, umyeni eselabo? Bangezile, ingqe ngesikhathi umyeni eselabo; 20 kodwa zizafika insuku lapho umyeni azasuswa kubo, njalo khona bezazila ukudla ngalezonsuku r . 21 Futhi kakho othungela isichibi selembu elingakafinyeli esembathweni esidala; uba-ke kungenjalo okubekelweyo kudabuke kiso, okutsha kwesidala, kuqhele ukudabuka. 22 Futhi kakho othela iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo iwayini elitsha lidabula imigodla, lichitheke iwayini lemigodla yonakale; kodwa iwayini elitsha limele lifakwe emigodleni emitsha.

UJesu uchasisa umlayo wesabatha

23 Kwasekusithi edabula emasimini amabele ngesabatha s , abafundi bakhe basebeqala ukukha izikhwebu behamba t . 24 AbaFarisi basebesithi kuye: Khangela, kungani besenza okungavunyelwayo ngesabatha? 25 Yena wasesithi kubo: Kalizange libale yini uDavida akwenzayo, mhla eswele, elambile, yena lababelaye? 26 Ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu esikhathini uAbhiyatha engumpristi omkhulu u , wadla izinkwa zokubukiswa ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi, wabanika lababelaye? 27 Wasesithi kubo: Isabatha lenziwa ngenxa yomuntu, njalo umuntu kenziwanga ngenxa yesabatha v ; 28 ngakho iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha w .

Copyright information for Ndebele