aMat. 12.9-14. Luka 6.6-11.
b1.21,23,39; 2.1.
cLuka 14.1.
dLuka 11.54.
eIsam. 6.16.
fMat. 22.16.
gMat. 12.15.
h1.45. Mat. 4.24,25.
iLuka 6.17.
jIsa. 34.5,6. Hez. 35.15; 36.5.
kMat. 15.21.
lMat. 8.23; 13.2; 14.22; 15.39. Mark. 4.1 & 6.32, 45; 8.10,13.
m5.29.
nMat. 14.36; 20.34.
o1.23. Luka 4.41; 6.18.
p1.1. Mat. 14.33.
qMat. 12.16.
rMat. 10.1. Luka 6.12,13; 9.1.
sMat. 10.2-4. Luka 6.14-16. Seb. 1.13.
t5.41. Luka 9.54.
uMat. 10.3. Luka 6.16.
v2.1; 7.17; 9.28.
w6.31.
xJoha. 7.3-5.
y2 Kor. 5.13. Joha. 10.20.
zMat. 9.34. &. 10.25; 12.24. Luka 11.15. So Joha. 7.20; 8.48,52; 10.20.
aa2 Kho. 1.2.
abMat. 12.25-29. Luka 11.17-22.
acMat. 12.31,32. Luka 12.10.
ad14.64. Mat. 26.66. 1 Kor. 11.27. Heb. 2.15. Jak. 2.10. Mat. 5.21,22.
aeMat. 12.46-50. Luka 8.19-21.
af3.21.

Mark 3

UJesu usilisa ngesabatha

Wasebuya engena a  esinagogeni, njalo kwakukhona lapho umuntu olesandla esitshwabheneyo b . Basebemqaphela ukuthi uzamsilisa ngesabatha c , ukuze bambeke icala d . Wasesithi kumuntu olesandla esitshwabheneyo: Sukuma uye phakathi. Wathi kubo: Kuvunyelwe yini ngamasabatha ukwenza okulungileyo, kumbe ukwenza okubi? Ukusindisa impilo, kumbe ukubulala? Kodwa bathula. Wasebathalaza ngokuthukuthela, edabukile ngobulukhuni benhliziyo yabo e , wathi kumuntu: Yelula isandla sakho. Waselula, isandla sakhe sasesisiliswa saphila njengesinye. Basebephuma abaFarisi bahle bacebisana labakaHerodi bemelane laye, ukuthi bangambulala njani f .

UJesu usilisa abanye abantu

Kodwa uJesu wasuka wahamba labafundi bakhe ngaselwandle g ; ixuku elikhulu laselimlandela livela eGalili h , leJudiya; leJerusalema i , leIdumiya, langaphetsheya kweJordani j , labemimangweni yeTire leSidoni k , ixuku elikhulu, selizwile izinto ezinkulu abezenza, leza kuye. Wasetshela abafundi bakhe ukuthi umkolo umlindele ngenxa yexuku, ukuze lingamcindezeli l . 10 Ngoba wayesilisa abanengi, baze bawela phezu kwakhe bonke abalezifo m , ukuze bamthinte n . 11 Futhi omoya abangcolileyo, bembona, babesiwa phansi phambi kwakhe o , bekhala besithi: Wena uyiNdodana kaNkulunkulu p . 12 Wasebalayisisa kakhulu ukuthi bangamvezi q .

Ukukhethwa kwabaphostoli

13 Wasesenyukela entabeni, wabizela kuye labo ayebafuna yena r ; basebesiza kuye. 14 Wasemisa abalitshumi lambili, ukuze babe laye, lokuze abathume ukuyatshumayela, 15 futhi babe lamandla okwelapha imikhuhlane, lawokukhupha amadimoni: 16 LoSimoni wamutha ibizo lokuthi nguPetro; 17 loJakobe okaZebediya, loJohane umfowabo kaJakobe s ; wabatha amabizo wathi ngoBowanegesi, okuyikuthi, amadodana omdumo; 18 loAndreya, loFiliphu, loBartolomewu, loMathewu, loTomasi, loJakobe okaAlfewu t , loTadewu, loSimoni umKhanani, 19 loJudasi uIskariyothi, laye owamnikelayo u . Basebengena endlini v .

Isono sokuhlambaza

20 Ixuku laselibuthana futhi, kwaze kwathi bona abasazange benelise lokudla isinkwa w . 21 Kwathi abakibo sebezwile lokhu baphuma ukuyambamba; ngoba bathi x : Uyahlanya y .

22 Lababhali abavela eJerusalema bathi z : UloBhelezebhule, lokuthi: Ukhupha amadimoni ngenkosi yamadimoni aa .

23 Wasebabizela kuye, wathi kubo ngemifanekiso: USathane angakhupha njani uSathane? 24 Futhi uba umbuso wehlukene umelene lawo ngokwawo, lowombuso ungeme. 25 Lendlu uba yehlukene imelana layo ngokwayo, leyondlu ingeme. 26 LoSathane uba ezivukela yena, ahlukane, angeme, kodwa uyaphela. 27 Kakho ngitsho ongangena endlini yesiqhwaga, aphange impahla yaso, uba engasibophi isiqhwaga kuqala, abesephanga indlu yaso ab .

28 Ngiqinisile ngithi kini: Zonke izono zizathethelelwa kubantwana babantu, lezinhlamba loba ziphi abahlambaza ngazo; 29 kodwa loba ngubani ohlambaza emelene loMoya oyiNgcwele, kalakuthethelelwa lanini ac , kodwa ulecala lokulahlwa okulaphakade; 30 ngoba bathi: Ulomoya ongcolileyo ad .

Izihlobo zikaJesu eziyizo

31 Kwasekufika ae  abafowabo lonina, bema ngaphandle bathumela kuye, bembiza af . 32 Njalo ixuku lalihlezi limphahlile; basebesithi kuye: Khangela, unyoko labafowenu baphandle bayakudinga. 33 Wasebaphendula wathi: Ngubani umama kumbe abafowethu? 34 Wasethalaza labo ababehlezi bemphahlile, wathi: Khangelani umama labafowethu. 35 Ngoba loba ngubani owenza intando kaNkulunkulu, nguye ongumfowethu lodadewethu lomama.

Copyright information for Ndebele