aMat. 13.1-15. Luka 8.4-10.
b3.9.
c12.38.
d1 Kor. 5.12,13. Kol. 4.5. 1 Thes. 4.12. 1 Tim. 3.7.
eIsa. 6.9,10.
fMat. 13.18-23. Luka 8.11-15.
gMat. 5.15.
hMat. 10.26. Luka 8.17; 12.2.
i4.9. Mat. 11.15.
jLuka 8.18.
kMat. 7.2. Luka 6.38.
lMat. 13.12.
mMat. 13.24-30.
nIsam. 14.15.
oJow. 3.13.
pMat. 13.31,32. Luka 13.18,19.
qMat. 11.16.
rMat. 13.32.
sMat. 13.34.
tJoha. 16.12.
uMat. 13.34.
v4.10.
wMat. 8.18,23. Luka 8.22.
x5.17. Mat. 8.23-34. Luka 8.23-37.
y2 Kho. 7.7,10. Joha. 4.6.
zMat. 22.12.
aaLuka 2.9. Mat. 2.10.

Mark 4

Umfanekiso womhlanyeli

Wasebuya waqala ukufundisa ngaselwandle; kwasekubuthana kuye ixuku elikhulu a , waze wangena emkhunjini wahlala olwandle; njalo ixuku lonke lalisemhlabathini ngaselwandle b .

Wasebafundisa izinto ezinengi ngemifanekiso, lekufundiseni kwakhe wathi kubo c : Lalelani; khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. Kwasekusithi ekuhlanyeleni, enye yawela eceleni kwendlela, kwasekufika inyoni zezulu zayidla zayiqeda. Kodwa enye yawela edwaleni, lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona; futhi yahle yamila, ngoba yayingelakutshona komhlabathi; kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa yabuna ngoba yayingelampande. Enye yasiwela emeveni, ameva asekhula, ayiminyanisa, futhi ayithelanga isithelo. Njalo enye yawela emhlabathini omuhle; yathela isithelo esakhulayo sanda, yazala enye amatshumi amathathu, lenye amatshumi ayisithupha, lenye ikhulu. Wasesithi kubo: Olendlebe zokuzwa, akezwe.

Umsebenzi wemifanekiso

10 Kwathi eseyedwa, labo ababemphahlile kanye labalitshumi lambili bambuza ngemifanekiso. 11 Wasesithi kubo: Kuphiwe kini ukwazi imfihlo yombuso kaNkulunkulu; kodwa labo abangaphandle d  benzelwa izinto zonke ngemifanekiso; 12 ukuze bebona babone, bangabonisisi; njalo besizwa bezwe, bangaqedisisi; hlezi loba nini baphenduke, bathethelelwe izono zabo e .

Ukuchasiswa komfanekiso womhlanyeli

13 Wasesithi kubo: Kaliwazi lumfanekiso yini? Pho lizayazi njani imifanekiso yonke? 14 Umhlanyeli uhlanyela ilizwi. 15 Njalo abaseceleni kwendlela, yilabo lapho okuhlanyelwa khona ilizwi, futhi nxa belizwa, uSathane ahle afike alisuse ilizwi elihlanyelwe enhliziyweni zabo. 16 Lalabo ngokunjalo abahlanyelwe edwaleni, abathi, lapho besizwa ilizwi, bahle balemukele ngentokozo, 17 njalo kabalampande phakathi kwabo, kodwa bahlala okwesikhathi; kuthi sekufika inkathazo kumbe ukuzingelwa ngenxa yelizwi, bahle bakhubeke. 18 Lalaba yilabo abahlanyelwe emeveni, abalizwayo ilizwi, 19 kodwa impisekelo yalumhlaba, lenkohliso yenotho, lenkanuko yezinye izinto kungene kuminyanise ilizwi, futhi ibe ingasatheli. 20 Lalaba yilabo abahlanyelwe emhlabathini omuhle, abathi belizwile ilizwi, balemukele, bathele, enye amatshumi amathathu, lenye amatshumi ayisithupha, lenye ikhulu f .

Umfanekiso wesibane lowenhlanyelo

21 Wasesithi kubo: Kanti isibane silethwa ukuze sibekwe ngaphansi kwesitsha kumbe ngaphansi kombheda? Angithi ukuze sibekwe esiqobaneni sesibane g ? 22 Ngoba kakukho okufihliweyo okungayikubonakaliswa; akukho okwenzeka kube yimfihlo, kodwa ukuze kube sobala h . 23 Nxa umuntu elendlebe zokuzwa akezwe i . 24 Wasesithi kubo: Qaphelisani elikuzwayo j . Ngesilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso, njalo lina elizwayo lizaphiwa ngokwengezelelweyo k . 25 Ngoba loba ngubani olakho, uzaphiwa; kodwa loba ngubani ongelakho, uzakwemukwa lalokho alakho l .

26 Wasesithi: Unjalo umbuso kaNkulunkulu, njengokuba nxa umuntu ephosa inhlanyelo emhlabathini, 27 njalo alale abesevuka ebusuku lemini, lenhlanyelo imile njalo ikhule, yena kakwazi ukuthi njani. 28 Ngoba umhlabathi uyathela ngokwawo, kuqala usungulo, kulandele isikhwebu, kulandele amabele apheleleyo esikhwetshini m . 29 Kodwa nxa sesivuthiwe isithelo, uhle athumeze isikela n , ngoba ukuvuna sekufikile o .

30 Wathi futhi p : Sizawufananisa lani umbuso kaNkulunkulu? Kumbe sizawufananisa ngomfanekiso bani? 31 Unjengohlamvu lwemasitedi, oluthi nxa seluhlanyelwe emhlabathini, luncinyane kulazo zonke inhlamvu ezisemhlabeni q ; 32 njalo nxa seluhlanyelwe, lukhule, lube lukhulu lwedlule izilimo zonke, lwenze ingatsha ezinkulu, kuze kuthi inyoni zezulu zingakhela ngaphansi komthunzi wazo r .

33 Waselikhuluma kubo ilizwi ngemifanekiso eminengi enjalo s , njengamandla abo okuzwa t ; 34 kodwa ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo u ; kodwa sebebodwa wabachasisela abafundi bakhe izinto zonke v .

Ukuthuliswa kwesiphepho

35 Ngalolosuku sekuhlwile, wasesithi kubo: Asichapheleni ngaphetsheya w . 36 Sebeyekele ixuku lahamba x , bamthatha bahamba laye njengoba enjalo emkhunjini y . Futhi leminye imikolo yayilaye. 37 Kwasekuvuka isiphepho esikhulu somoya; lamagagasi aphoseka emkhunjini, waze wagcwala khathesi. 38 Njalo yena wayengemuva emkhunjini elele emqamelweni; basebemvusa, bathi kuye: Mfundisi, kawukhathali yini ukuthi siyabhubha? 39 Wasevuka wakhuza umoya, wathi kulo ulwandle: Thula, uthi zwi! Umoya wasuqamuka, kwasekusiba khona ukuthula okukhulu. 40 Wasesithi kubo: Kungani lisesaba kangaka? Kalilakholo ngani z ? 41 Basebesesaba ngokwesaba okukhulu, bathi omunye komunye: Kanti ungubani lo, ukuthi lomoya lolwandle kumlalele aa ?

Copyright information for Ndebele